intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ chính quyền cấp cơ sở: Phần 1

Chia sẻ: Lộ Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:149

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 cuốn sách tập trung trình bày các kỹ năng cơ bản đối với đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở như: Kỹ năng xác định vấn đề và ra quyết định quản lý; kỹ năng giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã; kỹ năng chất vấn và trả lời chất vấn; kỹ năng tham vấn cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ chính quyền cấp cơ sở: Phần 1

 1. Héi ®ång chØ ®¹o xuÊt b¶n Chñ tÞch Héi ®ång: TS. NguyÔn thÕ kû Phã Chñ tÞch Héi ®ång: TS. NguyÔn Duy Hïng Thµnh viªn: ts. nguyÔn an tiªm TS. NguyÔn tiÕn hoµng TS. Vò Träng L©m
 2. tËP THÓ T¸C GI¶ 1. ThS. Lª V¨n Hßa - Häc viÖn Hµnh chÝnh, chuyªn ®Ò 1, 2, 3, 4 2. ThS. Ph¹m ThÞ Kim HuÕ - Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, chuyªn ®Ò 5 3. TS. NguyÔn ThÞ Hµ - Häc viÖn Hµnh chÝnh, chuyªn ®Ò 6, 7, 8, 9 4. ThS. NguyÔn thÞ Ph­¬ng Lan - Häc viÖn Hµnh chÝnh, chuyªn ®Ò 10
 3. LêI NHµ XUÊT B¶N Trong hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së, ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn (gäi chung lµ c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp c¬ së) cã vai trß quan träng, thay mÆt chÝnh quyÒn cÊp x· trùc tiÕp tæ chøc chØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra vµ ®«n ®èc nh©n d©n thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc t¹i ®Þa ph­¬ng. V× vËy, x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp c¬ së lµ nhiÖm vô mang tÝnh chiÕn l­îc l©u dµi cña c¸c cÊp ñy ®¶ng, chÝnh quyÒn. Trong nh÷ng n¨m qua, ®éi ngò c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp c¬ së ®· ®­îc cñng cè, kiÖn toµn vÒ nhiÒu mÆt; phÈm chÊt chÝnh trÞ, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, n¨ng lùc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ®­îc n©ng lªn; hÇu hÕt c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp c¬ së ®· thÓ hiÖn ®­îc lËp tr­êng quan ®iÓm chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã tinh thÇn ®oµn kÕt nhÊt trÝ, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Tuy nhiªn, nh×n chung ®éi ngò c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp c¬ së cßn cã nh÷ng mÆt yÕu kÐm, bÊt cËp, phÇn lín hä ch­a ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch hÖ thèng, chÝnh quy vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, tû lÖ ®¹t chuÈn cßn thÊp so víi yªu cÇu; n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh ch­a ngang tÇm víi nhiÖm vô; 5
 4. nhËn thøc trong ®éi ngò c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp c¬ së kh«ng ®ång ®Òu, thiÕu chñ ®éng s¸ng t¹o. Bªn c¹nh ®ã kh«ng Ýt c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp c¬ së ch­a n¾m v÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm quyÒn ®­îc giao, kh«ng n¾m v÷ng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt; n¨ng lùc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n cßn thÊp,... Nh»m gãp phÇn trang bÞ kiÕn thøc, kü n¨ng nghiÖp vô, ph­¬ng ph¸p lµm viÖc, kinh nghiÖm ®iÒu hµnh vµ xö lý c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao cho ®éi ngò c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp c¬ së, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt xuÊt b¶n cuèn s¸ch C¸c kü n¨ng cÇn thiÕt dµnh cho c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp c¬ së do tËp thÓ t¸c gi¶ c«ng t¸c t¹i Häc viÖn Hµnh chÝnh thuéc Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh biªn so¹n. Cuèn s¸ch tËp trung tr×nh bµy c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®èi víi ®éi ngò c¸n bé chÝnh quyÒn cÊp c¬ së nh­: kü n¨ng x¸c ®Þnh vÊn ®Ò vµ ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý; kü n¨ng gi¸m s¸t cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp x·; kü n¨ng chÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn; kü n¨ng tham vÊn céng ®ång; kü n¨ng thuyÕt tr×nh; kü n¨ng nghe vµ ph¶n håi; kü n¨ng viÕt b¸o c¸o; kü n¨ng lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp; kü n¨ng qu¶n lý v¨n b¶n; kü n¨ng thu thËp vµ xö lý th«ng tin qu¶n lý. Xin giíi thiÖu cuèn s¸ch cïng b¹n ®äc. Th¸ng 9 n¨m 2011 NHµ XUÊT B¶N CHÝNH TRÞ QUèC GIA - Sù THËT 6
 5. Chuyªn ®Ò 1 Kü N¡NG X¸C §ÞNH VÊN §Ò Vµ RA QUYÕT §ÞNH QU¶N Lý I. KH¸I QU¸T VÒ QUYÕT §ÞNH QU¶N Lý NHµ N¦íC CÊP X· 1. Kh¸i niÖm ChÝnh quyÒn cÊp x· lµ chñ thÓ qu¶n lý nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, do ®ã, c¸c chñ thÓ nµy th­êng xuyªn ph¶i ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp ®Þa ph­¬ng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi ®Æt ra, nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng. C¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc lµ quyÕt ®Þnh cña c¸c chñ thÓ mang quyÒn lùc nhµ n­íc, v× vËy chóng lu«n mang tÝnh ph¸p lý, cã tÝnh b¾t buéc thi hµnh víi ®èi t­îng vµ ®­îc b¶o ®¶m b»ng sù c­ìng chÕ cña Nhµ n­íc. Nh­ vËy, quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· lµ quyÕt ®Þnh cña c¸c chñ thÓ qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· ®­îc ban hµnh trªn c¬ së ph¸p luËt ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi ®Æt ra ë ®Þa ph­¬ng, 7
 6. nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng. Chñ thÓ qu¶n lý nhµ n­íc ë cÊp x· bao gåm Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n, c¸c c¸n bé, c«ng chøc cÊp x·. V× vËy, chñ thÓ ban hµnh quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· bao gåm: Héi ®ång nh©n d©n, ñy ban nh©n d©n vµ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n; vµ quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· ®­îc thÓ hiÖn d­íi c¸c h×nh thøc nh­: NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n, quyÕt ®Þnh vµ chØ thÞ cña ñy ban nh©n d©n, quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n. 2. Vai trß cña quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· QuyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· cã nh÷ng vai trß sau: - Hîp ph¸p ho¸ ý chÝ cña chÝnh quyÒn x· vÒ c¸c môc tiªu, c¸c kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p... trë thµnh mÖnh lÖnh chÝnh thøc, cã tÝnh quy ph¹m, b¾t buéc thùc hiÖn ®èi víi c¸c c¸ nh©n c«ng d©n, tæ chøc sinh sèng vµ ho¹t ®éng ë ®Þa ph­¬ng. - Lµ c«ng cô qu¶n lý ®Ó nhµ qu¶n lý t¸c ®éng lªn ®èi t­îng qu¶n lý nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®Þa ph­¬ng, nh»m hoµn thµnh nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh. Do ®ã, nã cã t¸c ®éng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Þa ph­¬ng. 8
 7. - ChÊt l­îng cña quyÕt ®Þnh ph¶n ¸nh chÊt l­îng cña ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng vµ ph¶n ¸nh n¨ng lùc qu¶n lý cña chÝnh quyÒn cÊp x·, v×, quyÕt ®Þnh qu¶n lý lµ s¶n phÈm trÝ tuÖ cña c¸c nhµ qu¶n lý. 3. TÝnh chÊt cña quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· QuyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· cã nh÷ng tÝnh chÊt sau: - Cã tÝnh quyÒn lùc nhµ n­íc vµ thÓ hiÖn ý chÝ cña Nhµ n­íc, v× nã lµ kÕt qu¶ cña sù thÓ hiÖn ý chÝ cña c¸c chñ thÓ qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· ®­îc trao quyÒn lùc nhµ n­íc. - Cã tÝnh ph¸p lý, v× nã lµ quyÕt ®Þnh do c¸c chñ thÓ qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· ban hµnh. Do ®ã, nã cã tÝnh b¾t buéc thi hµnh ®èi víi c¸c ®èi t­îng. - Cã tÝnh d­íi luËt, v× nã lµ s¶n phÈm cña ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc cña chÝnh quyÒn cÊp x·. Do ®ã, néi dung cña nã ph¶i phï hîp víi HiÕn ph¸p, luËt, ph¸p lÖnh vµ c¸c v¨n b¶n qu¶n lý cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn; ban hµnh theo tr×nh tù vµ thñ tôc luËt ®Þnh. 4. C¸c yªu cÇu ®èi víi quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· Mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cã hiÖu lùc vµ kh¶ n¨ng thùc thi khi nã hîp ph¸p vµ hîp lý. 9
 8. V× vËy, mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh hîp ph¸p vµ hîp lý. 4.1. C¸c yªu cÇu vÒ tÝnh hîp ph¸p Mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· ®­îc coi lµ hîp ph¸p khi nã tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c yªu cÇu sau: - Néi dung phï hîp víi HiÕn ph¸p, luËt vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn; - §­îc ban hµnh trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña c¸c chñ thÓ qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x·; - §­îc ban hµnh ®óng c¨n cø ph¸p lý, tøc lµ nã cã c¨n cø ph¸p lý vµ c¨n cø ph¸p lý ®ã ®ang cã hiÖu lùc; - §­îc ban hµnh ®óng thÓ thøc vµ kü thuËt tr×nh bµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - Qu¸ tr×nh ban hµnh quyÕt ®Þnh tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc x©y dùng, ban hµnh vµ c«ng bè quyÕt ®Þnh. 4.2. C¸c yªu cÇu vÒ tÝnh hîp lý Mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· ®­îc coi lµ hîp lý khi nã b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: - B¶o ®¶m hµi hoµ lîi Ých Nhµ n­íc, tËp thÓ vµ c¸ nh©n; - Cã tÝnh cô thÓ, râ rµng vµ phï hîp víi tõng vÊn ®Ò, ®èi t­îng; - B¶o ®¶m tÝnh hÖ thèng, tÝnh toµn diÖn; 10
 9. - Ng«n ng÷ thÓ hiÖn trong quyÕt ®Þnh ph¶i chÝnh x¸c, phæ th«ng, c¸ch diÔn ®¹t râ rµng, dÔ hiÓu... II. Kü N¡NG X¸C §ÞNH VÊN §Ò Vµ T×M KIÕM GI¶I PH¸P 1. X¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch vÊn ®Ò 1.1. ý nghÜa X¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch vÊn ®Ò gióp nhµ qu¶n lý ®¹t ®­îc ba môc ®Ých sau: - HiÓu c¸c vÊn ®Ò mµ ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng gÆp ph¶i trong mét bèi c¶nh cô thÓ; - HiÓu ®­îc mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®­îc x¸c ®Þnh ®ã; - HiÓu ®­îc mèi quan hÖ gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ gi÷a c¸c vÊn ®Ò ®ã. 1.2. C¸ch thøc tiÕn hµnh - T×m kiÕm vÊn ®Ò Nhµ qu¶n lý x¸c ®Þnh kho¶ng 10 vÊn ®Ò mµ ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng ®ang hoÆc sÏ ®èi mÆt. Mçi vÊn ®Ò ®­îc viÕt lªn mét chiÕc thÎ. §Ó thùc hiÖn b­íc nµy, nhµ qu¶n lý cã thÓ sö dông c«ng cô tham vÊn céng ®ång ®Ó ph¸t huy trÝ tuÖ cña nh©n d©n hoÆc th¶o luËn nhãm bao gåm c¸c c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· vµ c¸c tr­ëng th«n, b¶n. - Lùa chän mét vÊn ®Ò ®Ó ph©n tÝch Nhµ qu¶n lý chän ra mét vÊn ®Ò chÝnh lµm 11
 10. ®iÓm xuÊt ph¸t cho viÖc x©y dùng c©y vÊn ®Ò. VÊn ®Ò ®­îc chän lµm xuÊt ph¸t ®iÓm ®­îc viÕt lªn mét chiÕc thÎ cã mµu kh¸c víi mµu cña c¸c thÎ cßn l¹i. - S¾p xÕp c¸c vÊn ®Ò thµnh mèi quan hÖ gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ xung quanh vÊn ®Ò chÝnh - Hoµn thµnh mèi liªn hÖ gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ + Bæ sung thªm c¸c nguyªn nh©n nÕu cÇn ®Ó hoµn thµnh l«gÝch nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶; + Bá ra nh÷ng nguyªn nh©n bÞ trïng lÆp; + ViÕt l¹i c¸c nguyªn nh©n cho cô thÓ vµ ®óng h¬n; + B¶o ®¶m ch¾c ch¾n c¸c nguyªn nh©n lµ cã thËt. - KiÓm tra l¹i ®Ó b¶o ®¶m ch¾c ch¾n c¸c mèi quan hÖ nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ lµ hîp lý 2. X¸c ®Þnh môc tiªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Sau khi nhµ qu¶n lý x¸c ®Þnh ®­îc vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt vµ c¸c cÊp ®é nguyªn nh©n g©y ra vÊn ®Ò ®ã, c«ng viÖc tiÕp theo lµ x¸c ®Þnh môc tiªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã. 2.1. ý nghÜa cña x¸c ®Þnh môc tiªu - Gióp x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn mong muèn, tøc lµ nh÷ng kÕt qu¶ mong muèn ®¹t ®­îc trong t­¬ng lai sau khi vÊn ®Ò ®­îc gi¶i quyÕt; - Gióp chØ ra ®­îc mèi quan hÖ gi÷a môc ®Ých - ph­¬ng tiÖn, gi÷a c¸c ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn mong 12
 11. muèn nµy, tøc lµ t×m ra môc tiªu nµo lµ môc tiªu cuèi cïng, môc tiªu nµo lµ môc tiªu trung gian. 2.2. C¸ch thøc tiÕn hµnh - ViÕt l¹i tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò theo nh÷ng ®iÒu kiÖn cã thÓ cã, mong muèn vµ thùc tÕ: ViÕt chóng d­íi d¹ng c¸c kÕt qu¶ ®Çu ra. Nhµ qu¶n lý tiÕn hµnh néi dung nµy theo trËt tù tõ trªn xuèng d­íi; - ViÕt l¹i vÊn ®Ò chÝnh d­íi d¹ng lµ mét kÕt qu¶ ®Çu ra; - KiÓm tra l¹i c¸c môc tiªu vµ viÕt l¹i chóng cho thùc tÕ; - Bæ sung thªm hoÆc xãa ®i nh÷ng môc tiªu ®Ó b¶o ®¶m tÝnh l«gÝc gi÷a môc ®Ých vµ ph­¬ng tiÖn lµ hîp lý; nhµ qu¶n lý tiÕn hµnh tõ d­íi lªn trªn, ®äc theo tÝnh l«gÝch gi÷a môc ®Ých vµ ph­¬ng tiÖn; - VÏ nh÷ng ®­êng liªn hÖ ®Ó chØ ra mèi quan hÖ gi÷a môc ®Ých vµ ph­¬ng tiÖn. 3. T×m kiÕm vµ ph©n tÝch c¸c gi¶i ph¸p Trªn c¬ së môc tiªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®· ®­îc thiÕt lËp ë trªn, nhµ qu¶n lý tiÕn hµnh t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cã thÓ cã, nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu mong ®îi. 3.1. ý nghÜa cña x¸c ®Þnh gi¶i ph¸p - Gióp x¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p cã thÓ cã ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®· x¸c ®Þnh; 13
 12. - Gióp ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña tõng gi¶i ph¸p; - Cung cÊp c¬ së cho viÖc lùa chän mét hoÆc nhãm c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp. 3.2. C¸ch thøc tiÕn hµnh - Nghiªn cøu tËp hîp c¸c môc tiªu; - X¸c ®Þnh “c¸c nÊc thang quan hÖ gi÷a môc ®Þch vµ ph­¬ng tiÖn” kh¸c nhau. Nh÷ng nÊc thang quan hÖ nµy lµ nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸c nhau; - Lo¹i ra nh÷ng gi¶i ph¸p: (1) Kh«ng thùc tÕ; (2) Kh«ng trong ph¹m vi kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; (3) §ang bÞ ng­êi d©n ph¶n ®èi; - Lùa chän mét sè gi¶i ph¸p vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch tõng gi¶i ph¸p. B¶ng 1.1: Ph©n tÝch c¸c gi¶i ph¸p Nh÷ng kÕt qu¶ Nh÷ng hËu qu¶ Gi¶i ph¸p tÝch cùc tiªu cùc Gi¶i ph¸p 1 Gi¶i ph¸p 2 Gi¶i ph¸p 3 Nhµ qu¶n lý cã thÓ lËp b¶ng nµy thªm mét b­íc n÷a vµ ph¸t triÓn c¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p. C¸c tiªu chÝ nµy cho phÐp nhµ qu¶n lý so s¸nh c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nhau. 14
 13. B¶ng 1.2: Ph©n tÝch theo c¸c tiªu chÝ Gi¶i ph¸p Gi¶i ph¸p 1 Gi¶i ph¸p 2 Gi¶i ph¸p 3 Tiªu chÝ HiÖu lùc - chi phÝ Cao Trung b×nh ThÊp Sè l­îng ng­êi ®­îc Kh«ng ThÊp Kh«ng h­ëng lîi Duy tr× m«i tr­êng Trung b×nh Cao Cao Thêi gian ®¹t ®­îc ThÊp Kh«ng Trung b×nh ... ... ... ... 4. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch chi phÝ - lîi Ých1 Trong tr­êng hîp chÝnh quyÒn cÊp x· cã ®Çy ®ñ th«ng tin ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc c¸c chi phÝ thùc hiÖn gi¶i ph¸p vµ nh÷ng lîi Ých b»ng tiÒn do thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy mang l¹i, th× nªn sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch chi phÝ - lîi Ých ®Ó ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p ®· x¸c ®Þnh ë trªn. VÒ c¬ b¶n, ph­¬ng ph¸p nµy gåm c¸c b­íc d­íi ®©y: - B­íc 1: LiÖt kª tÊt c¶ nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc vµ bÊt lîi ®èi víi ®Þa ph­¬ng ph¸t sinh tõ viÖc thùc hiÖn mét ph­¬ng ¸n. - B­íc 2: ¦íc tÝnh lîi Ých hoÆc chi phÝ ®èi víi ____________ 1. ë ®©y, ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc söa ®æi ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é cña c¸n bé, c«ng chøc cÊp c¬ së. 15
 14. ®Þa ph­¬ng cña c¸c kÕt qu¶ tÝch cùc hoÆc bÊt lîi nµy d­íi h×nh thøc tiÒn tÖ. - B­íc 3: TÝnh lîi Ých rßng cña tõng gi¶i ph¸p theo c«ng thøc: Lîi Ých rßng = Tæng lîi Ých - Tæng chi phÝ Nhµ qu¶n lý sÏ lùa chän nh÷ng gi¶i ph¸p nµo cã lîi Ých rßng lín h¬n 0. Trong tr­êng hîp cã nhiÒu gi¶i ph¸p cã lîi Ých rßng lín h¬n 0, nh­ng nhµ qu¶n lý chØ ®­îc lùa chän mét gi¶i ph¸p duy nhÊt, th× gi¶i ph¸p cã lîi Ých cao nhÊt sÏ ®­îc lùa chän. III. QUY TR×NH BAN HµNH QUYÕT §ÞNH CÊP X· ViÖc ban hµnh quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ n­íc cÊp x· ®­îc tiÕn hµnh theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh, bao gåm c¸c b­íc d­íi ®©y: B­íc 1: X¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch vÊn ®Ò Khëi nguån cho viÖc ban hµnh mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý lµ sù xuÊt hiÖn vÊn ®Ò. VÊn ®Ò ®­îc hiÓu lµ sù kh¸c biÖt gi÷a t×nh tr¹ng hiÖn t¹i vµ mong muèn t­¬ng lai, hay nãi c¸ch kh¸c, vÊn ®Ò lµ t×nh tr¹ng mong muèn ®­îc c¶i thiÖn hoÆc nh÷ng khã kh¨n cÇn ®­îc kh¾c phôc. ViÖc x¸c ®Þnh vÊn ®Ò lµ mét néi dung quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý. ChØ khi x¸c ®Þnh vÊn ®Ò ®óng míi cã thÓ ra quyÕt ®Þnh ®óng vµ viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh míi cã kh¶ n¨ng thµnh c«ng. 16
 15. NhiÖm vô cña b­íc nµy lµ: - NhËn diÖn vÊn ®Ò: thu thËp th«ng tin vÒ vÊn ®Ò, ®¸nh gi¸ tÇm quan träng vµ tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò; - X¸c ®Þnh nguyªn nh©n lµm ph¸t sinh vÊn ®Ò (mèi quan hÖ nh©n qu¶). KÕt thóc b­íc nµy, nhµ qu¶n lý x¸c ®Þnh ®­îc tªn vÊn ®Ò, lo¹i vÊn ®Ò, nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò vµ sù cÇn thiÕt ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò - lý do gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. B­íc 2: X¸c ®Þnh môc tiªu gi¶i quyÕt Môc tiªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lµ t×nh tr¹ng t­¬ng lai sau khi vÊn ®Ò ®­îc gi¶i quyÕt hay kÕt qu¶ t­¬ng lai sÏ ®¹t ®­îc sau khi vÊn ®Ò ®­îc gi¶i quyÕt. VÝ dô, tr­íc t×nh tr¹ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thiÕu n­íc, môc tiªu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lµ b¶o ®¶m ®ñ n­íc cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. NhiÖm vô cña nhµ qu¶n lý lµ: - X¸c ®Þnh c¸c cÊp ®é môc tiªu hay kÕt qu¶ mong muèn ®¹t ®­îc. B­íc 3: X¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch c¸c gi¶i ph¸p Gi¶i ph¸p lµ c¸ch thøc ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. §Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò cã thÓ cã rÊt nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau. NhiÖm vô cña nhµ qu¶n lý lµ: - LiÖt kª tÊt c¶ c¸c gi¶i ph¸p cã thÓ cã ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; 17
 16. - TiÕn hµnh ph©n tÝch nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc vµ hËu qu¶ tiªu cùc cña tõng gi¶i ph¸p; - X¸c ®Þnh nh÷ng lîi Ých thu ®­îc vµ nh÷ng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p (nÕu cã thÓ); - C«ng cô sö dông: ph­¬ng ¸n vµ b¶ng ph©n tÝch gi¶i ph¸p, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch chi phÝ - lîi Ých. B­íc 4: X©y dùng dù th¶o quyÕt ®Þnh X©y dùng dù th¶o quyÕt ®Þnh lµ qu¸ tr×nh lÊy ý kiÕn vµ chÊp bót ®Ó h×nh thµnh b¶n dù th¶o quyÕt ®Þnh. ThÓ thøc cña quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §Ó b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh dù th¶o ®­îc kh¸ch quan, ®óng ®¾n cÇn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: - LÊy ý kiÕn cña c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc cã liªn quan ®Õn thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm. Tuú tõng lo¹i quyÕt ®Þnh mµ viÖc lÊy ý kiÕn cã tÝnh chÊt b¾t buéc hoÆc lÊy ý kiÕn tham kh¶o; - LÊy ý kiÕn cña ®èi t­îng chÞu sù t¸c ®éng cña quyÕt ®Þnh; - LÊy ý kiÕn cña c¸c nhµ chuyªn m«n trong c¸c lÜnh vùc nÕu vÊn ®Ò phøc t¹p. B­íc 5: Th«ng qua quyÕt ®Þnh Th«ng qua quyÕt ®Þnh lµ qu¸ tr×nh ®­a dù th¶o quyÕt ®Þnh thµnh quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh chÝnh thøc th«ng qua viÖc th¶o luËn vµ ®i ®Õn nhÊt trÝ, thèng nhÊt c¸c néi dung cÇn nªu trong quyÕt ®Þnh. 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2