Một số loại thuốc bảo vệ thực vật và cách sử dụng

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

3
1.009
lượt xem
480
download

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật và cách sử dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật và cách sử dụng. Thuốc bảo vệ thực vật là những hợp chất độc có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc qua tổng hợp hóa học, dùng để phòng và trừ sinh vật gây hại cây trồng, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp và dùng để kích thích sinh trưởng cây trồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số loại thuốc bảo vệ thực vật và cách sử dụng

 1. Së n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n s¬n la Trung t©m khuyÕn n«ng Mét sè lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ c¸ch sö dông Tñ s¸ch c©u l¹c bé khuyÕn n«ng
 2. Môc lôc PhÇn thø nhÊt - HIÓU BIÕT CHUNG VÒ THUèC B¶O VÖ THùC VËT..............4 1. Thuèc b¶o vÖ thùc vËt lµ g×? ..............................................................................................4 2. C¸c d¹ng thuèc b¶o vÖ thùc vËt .........................................................................................4 3. C¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt ...........................................................................................4 Kü THUËT DïNG THUèC B¶O VÖ THùC VËT............................................................5 1. Dïng ®óng thuèc ...............................................................................................................5 2. Dïng ®óng lóc ...................................................................................................................5 3. Dïng ®óng liÒu l−îng vµ nång ®é......................................................................................5 4. Dïng ®óng c¸ch .................................................................................................................5 PhÇn thø hai - C¸C LO¹I THUèC B¶O VÖ THùC VËT........................................7 I - NHãM THUèC TRõ S¢U...............................................................................................7 1. Padan 95 SP, 4G, 10G........................................................................................................7 2. BaSSa 50 EC ......................................................................................................................7 3. Basudin 5G, 10G:...............................................................................................................7 4. Bi58, 40EC, 50EC..............................................................................................................8 5. Dipterex: 90WP: 90SP .......................................................................................................9 6. Fastac 5EC .........................................................................................................................9 7. Furadan 3G, 5G: ................................................................................................................9 8. Sumicidin 10EC, 20EC ....................................................................................................10 9. Trebon 10EC....................................................................................................................10 10. Applaud 10WP...............................................................................................................11 11. Sherpa 5EC, 10EC, 25EC ..............................................................................................11 12. Vibam 5H ......................................................................................................................12 13. Sumi-alpha 5EC .............................................................................................................12 14. Danitol 10EC .................................................................................................................13 15. Vibasu 10H....................................................................................................................13 16. Caltex: D - C Tron Plus dÇu phun trõ s©u ......................................................................14 17. Vibaba 50ND.................................................................................................................15 2
 3. II - NHãM THUèC TRõ BÖNH.........................................................................................16 1. Kasai 21.2 WP .................................................................................................................16 2. Kasumin 2L .....................................................................................................................16 3. Kasuran 45 + 2 WP vµ 45 + 5WP....................................................................................16 4. Validacin 3SC, 5SC..........................................................................................................17 5. Zineb 80WP.....................................................................................................................17 6. Fujione 40EC ...................................................................................................................18 7. Hin«san: 30EC, 40EC, 50EC...........................................................................................18 8. Viben C 50BTN ...............................................................................................................18 9. Topsin M 50WP, 70WP...................................................................................................19 10. Sasa 20WP .....................................................................................................................19 III - Thuèc trõ cá.........................................................................................................20 1. Butanil 55EC....................................................................................................................20 2. Echo 60EC .......................................................................................................................20 3. Michelle 32ND ................................................................................................................21 4. RiFit 300EC, 500EC, 2CT ...............................................................................................21 5. Sofit 300EC, 50EC, 2CT..................................................................................................21 6. Ally 20DF ........................................................................................................................22 7. Almix 20WP ....................................................................................................................22 8. Roundup 480SC ...............................................................................................................23 iv - Thuèc trõ chuét ................................................................................................24 1. Fokeba 1%, 5%, 20% ......................................................................................................24 2. Kler¸t ...............................................................................................................................24 3. Fokeba .............................................................................................................................25 V - THUèC KÝCH THÝCH SINH TRUëNG ......................................................................26 1. Atonik ..............................................................................................................................26 2. Lôc diÖp tè .......................................................................................................................26 3 - Thuèc M§95 - HT...........................................................................................................28 4 - Thiªn h¶i ngäc: Qu¶ - 101...............................................................................................28 5 - Komix BFC - 20 IS ..........................................................................................................29 6 - Agriconik.........................................................................................................................29 3
 4. PhÇn thø nhÊt HIÓU BIÕT CHUNG VÒ THUèC B¶O VÖ THùC VËT 1. Thuèc b¶o vÖ thùc vËt lµ g×? Thuèc b¶o vÖ thùc vËt lµ nh÷ng hîp chÊt ®éc cã nguån gèc tõ tù nhiªn hoÆc qua tæng hîp hãa häc, dïng ®Ó phßng vµ trõ sinh vËt g©y h¹i c©y trång, b¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ dïng ®Ó kÝch thÝch sinh tr−ëng c©y trång. 2. C¸c d¹ng thuèc b¶o vÖ thùc vËt Thuèc b¶o vÖ thùc vËt cã nhiÒu d¹ng kh¸c nhau sau: §−îc viÕt t¾t b»ng c¸c ch÷ c¸i - Thuèc s÷a cßn gäi lµ thuèc nhò dÇu (viÕt t¾t lµ EC hay ND) - Thuèc bét thÊm n−íc cßn gäi lµ bét hßa n−íc (WP hay BTN) - Thuèc phun bét (DP) - Thuèc d¹ng h¹t (CT, GR hoÆc H) - Thuèc dung dÞch (SL hoÆc DD) - Thuèc bét tan trong n−íc (SP) - Thuèc phun mï nãng (HN) - Thuèc phun mï l¹nh (KN) Ngoµi c¸c d¹ng thuèc trªn cßn cã d¹ng: Thuèc nh·o, thuèc bét th« (bét r¾c) thuèc bét vµ h¹t tan trong n−íc, thuèc dÞch huyÒn phï. 3. C¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt Cã hµng ngµn lo¹i kh¸c nhau vµ ®−îc chia thµnh tõng nhãm tuú theo c«ng dông cña chóng bao gåm c¸c lo¹i sau: - Thuèc trõ s©u: Dïng ®Ó trõ s©u h¹i c©y vµ n«ng s¶n trong kho - Thuèc trõ bÖnh: Dïng ®Ó trõ c¸c sinh vËt (nÊm, vi khuÈn) g©y bÖnh cho c©y, bÖnh h¹i n«ng s¶n trong kho. - Thuèc diÖt cá, nhÖn, èc sªn... - Thuèc ®iÒu hßa sinh tr−ëng c©y trång. Thuèc b¶o vÖ thùc vËt lµ con dao 2 l−ìi sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt lµ cÇn thiÕt nh−ng ph¶i dùa trªn c¬ së khoa häc vµ c¸c nguyªn t¾c sinh th¸i vµ kinh tÕ nªn chØ dïng thuèc b¶o vÖ thùc vËt khi thËt sù cÇn thiÕt. ChØ sö dông thuèc khi s©u, bÖnh h¹i ®· tíi ng−ìng phßng trõ. Trong khi sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt bµ con n«ng d©n cÇn l−u ý: - ChØ sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®−îc phÐp sö dông vµ tËp trung sö dông c¸c lo¹i thuèc cã ®éc tè nhá. 4
 5. - CÇn ®äc kü h−íng dÉn sö dông trªn c¸c nh·n m¸c cña tõng lo¹i thuèc vµ sö dông theo ®óng phÇn h−íng dÉn. - Chó ý: Thêi gian c¸ch ly (thêi gian tõ khi sö dông thuèc ®Õn khi sö dông s¶n phÈm). Kü THUËT DïNG THUèC B¶O VÖ THùC VËT Muèn dïng thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®¹t hiÖu qu¶ cao ph¶i biÕt dïng thuèc theo 4 nguyªn t¾c sau ®©y: 1. Dïng ®óng thuèc C¨n cø vµo ®èi t−îng sinh vËt h¹i cÇn diÖt trõ vµ c©y trång hoÆc n«ng s¶n cÇn ®−îc b¶o vÖ ®Ó chän lo¹i thuèc vµ d¹ng thuèc nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ, an toµn cho c©y trång, n«ng s¶n, c¸c lo¹i sinh vËt cã Ých, m«i tr−êng sèng, ng−êi vµ vËt nu«i. Th−êng xuyªn thay ®æi lo¹i thuèc nh»m h¹n chÕ tÝnh kh¸ng thuèc cña sinh vËt h¹i. 2. Dïng ®óng lóc Dïng thuèc khi dÞch h¹i míi chím ph¸t cßn ch−a ph¸t triÓn ra diÖn réng vµ dÔ mÉn c¶m víi thuèc th× hiÖu qu¶ diÖt trõ hoÆc phßng trõ cña thuèc cao, chi phÝ cho viÖc sö dông thuèc gi¶m. Kh«ng phun thuèc khi trêi qu¸ n¾ng, nãng hoÆc khi trêi rÐt, phun thuèc vµo ®Çu buæi s¸ng vµ cuèi giê chiÒu khi trêi r©m m¸t. §èi víi c©y trång vµo thêi kú në hoa th× phun thuèc vµo buæi chiÒu. 3. Dïng ®óng liÒu l−îng vµ nång ®é §äc kü h−íng dÉn dïng thuèc tÝnh to¸n thËt ®óng l−îng thuèc cÇn pha. CÇn phun hÕt l−îng thuèc ®· tÝnh to¸n trªn thöa ruéng ®Þnh pha. NÕu dïng thuèc víi liÒu l−îng cao h¬n sÏ kh«ng lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña thuèc. Ng−îc l¹i sÏ g©y l·ng phÝ tiÒn b¹c, lµm t¨ng nguy c¬ g©y h¹i cho c¸c sinh vËt cã Ých, cho c©y trång, cho con ng−êi. 4. Dïng ®óng c¸ch Thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®−îc b¸n ë c¸c cöa hµng cã nhiÒu d¹ng kh¸c nhau cã nh÷ng d¹ng ph¶i hßa lo·ng víi n−íc ®Ó phun lªn c©y, lªn mÆt ®Êt, cã nh÷ng d¹ng ph¶i phun th¼ng lªn c©y. Víi nh÷ng thuèc cÇn hßa víi n−íc th× cÇn lµm sao cho thuèc hoµ thËt ®Òu trong n−íc. Khi ®æ thuèc vµ n−íc vµo b×nh th× ph¶i ®Æt phÔu ë miÖng b×nh läc hÕt r¸c r−ëi lÉn trong n−íc. ChØ dïng c¸c thuèc hçn hîp víi nhau khi cã sù chØ dÉn râ rµng, ph¶i phun thuèc b¸m ®Òu trªn c¸c bé phËn cña c©y bÞ s©u ph¸. NÕu phun d¶i thuèc ph¶i ®äc kü b¶n h−íng dÉn xem sau khi phun cã ph¶i xíi cho thuèc trén vµo líp ®Êt mÆt hay kh«ng? phun d¶i ë ruéng lóa n−íc th× ph¶i th¸o n−íc ë ruéng tr−íc khi phun hay kh«ng? Sau khi phun bao l©u l¹i ph¶i cho n−íc vµo ruéng v.v.. víi c¸c loµi s©u, bÖnh cÇn phun thuèc nhiªu lÇn trong 1 vô. 5
 6. *Nh÷ng chó ý khi sö dông thuèc - Sö dông ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n thÝch hîp theo yªu cÇu b¾t buéc ghi ë trªn nh·n. - Kh«ng ®−îc ¨n, uèng vµ hót thuèc trong khi ®ang tiÕp xóc víi thuèc b¶o vÖ thùc vËt - CÊm ®Æt vßi phun bÞ t¾c lªn miÖng ®Ó thæi mµ ph¶i th«ng vßi phun b»ng n−íc vµ que mÒm. - Khi phun thuèc ph¶i di chuyÓn theo tèc ®é ®Òu, b¬m ®Òu tay vµ kh«ng ®−îc di chuyÓn ng−îc chiÒu giã. + C¸c biÖn ph¸p an toµn khi sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt: - §äc kü nh·n thuèc vµ cÇn ®−îc h−íng dÉn tr−íc khi sö dông. - Pha thuèc ®óng n«ng ®é vµ ph¶i mang c¸c ph−¬ng tiÖn phßng hé lao ®éng ®óng nh− h−íng dÉn. Kh«ng ®Ó trÎ em vµ vËt nu«i ®Õn gÇn khu vùc cã thuèc. Bao gãi, chai lä ®ùng thuèc ph¶i ®èt hoÆc ch«n s©u xuèng ®Êt. - Kh«ng chøa thuèc trong dông cô ®ùng n−íc uèng, tuyÖt ®èi kh«ng dïng dông cô ®· ®ùng thuèc ®Ó chøa l−¬ng thùc, thùc phÈm vµ n−íc uèng. - Kh«ng dïng c¸c dông cô d¶i thuèc bÞ rß rØ hoÆc bÞ h− háng ®Ó phun thuèc. - Kh«ng phun thuèc bét vµ n−íc ng−îc chiÒu giã. - Thuèc b¸m dÝnh vµo quÇn ¸o ph¶i thay ngay. NÕu thuèc b¸m dÝnh vµo c¬ thÓ ph¶i nhanh chãng röa s¹ch vÕt thuèc. - TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ®Ó trÎ em tiÕp xóc víi thuèc - Kh«ng ®−îc lµm nhiÔm bÈn m«i tr−êng khi dïng thuèc - Sau khi tiÕp xóc víi thuèc ph¶i thay quÇn ¸o vµ t¾m röa s¹ch sÏ råi míi ®−îc ¨n uèng, hót thuèc. - Tr−êng hîp bÞ tróng ®éc thuèc ph¶i ®−îc ®−a ngay ®Õn y tÕ vµ ®em theo nh·n thuèc ®Ó b¸c sÜ quyÕt ®Þnh c¸ch cøu ch÷a kÞp thêi. 6
 7. PhÇn thø hai C¸C LO¹I THUèC B¶O VÖ THùC VËT Giíi thiÖu thuèc b¶o vÖ thùc vËt n«ng d©n S¬n La th−êng dïng trong nh÷ng n¨m qua ®Ó gióp bµ con lùa chän lo¹i thuèc thÝch hîp khi sö dông. I - NHãM THUèC TRõ S¢U 1. Padan 95 SP, 4G, 10G §éc tÝnh: - Thuéc nhãm thuèc ®éc trung b×nh víi ng−êi vµ gia sóc, ®éc víi ong mËt, c¸ vµ rÊt ®éc ®èi víi t»m ¨n l¸ d©u. - Thêi gian c¸ch ly: 14 ngµy thuèc kh«ng tån t¹i l©u trong m«i tr−êng, an toµn ®èi víi c©y trång. - T¸c ®éng ®Õn s©u h¹i vµ c¸ch sö dông: Padan lµ thuèc néi hÊp cã t¸c ®éng vÞ ®éc m¹nh vµ c¶ tiÕp xóc. Thuèc diÖt ®−îc trøng, s©u non vµ tr−ëng thµnh cña nhiÒu lo¹i s©u h¹i, t¸c ®éng cña thuèc ®Õn s©u h¹i thÓ hiÖn nhanh, thêi gian cã hiÖu lùc trõ s©u cã thÓ kÐo dµi 5 - 7 ngµy. L−îng dïng: - Padan 4G dïng bãn vµo ruéng lóa trõ s©u ®ôc th©n l−îng dïng 20 - 30 kg/ha, Padan 95 SP ®−îc pha víi n−íc víi l−îng 1kg/ha ®Ó trõ c¸c lo¹i s©u h¹i lóa. 2. BaSSa 50 EC §éc tÝnh: - Thuéc nhãm ®éc trung b×nh ®èi víi ng−êi, gia sóc, gia cÇm, ®éc trung b×nh ®èi víi ong mËt vµ c¸ - Thêi gian c¸ch ly trªn cµ, d−a chuét lµ 3 ngµy, trªn lóa 7 ngµy, trªn chÌ lµ 21 ngµy. Thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. - T¸c ®éng ®Õn s©u h¹i vµ c¸ch sö dông: Lµ thuèc trõ s©u tiÕp xóc chuyªn dïng ®Ó trõ c¸c loµi c«n trïng chÝch hót. L−îng dïng: - 1,5 - 2,5 lÝt/ha, pha mçi b×nh b¬m 8 lÝt n−íc víi 30 – 40cc, thuèc phun mçi sµo 2 b×nh. 3. Basudin 5G, 10G: §éc tÝnh: - Thuéc nhãm ®éc trung b×nh ®èi víi ng−êi vµ gia sóc. §éc ®èi víi ong mËt, c¸ vµ c¸c thiªn ®Þch. 7
 8. - Thêi gian c¸ch ly trªn rau vµ c©y ¨n qu¶ lµ 2 - 3 tuÇn, trªn cµ rèt lµ 2 th¸ng, ë liÒu l−îng th«ng dông thuèc kh«ng tån l©u trong m«i tr−êng. - §é an toµn ®èi víi c©y: Dïng thuèc Basudin 5G hoÆc 10G bãn vµo ®Êt hoÆc r¾c vµo loa kÌn ng« ®Ó trõ s©u th× cÇn thËn träng. Kh«ng dïng v−ît qu¸ liÒu l−îng quy ®Þnh vµ nÕu bãn vµo ®Êt, cßn cÇn l−u ý kh«ng ®Ó h¹t gièng tiÕp xóc trùc tiÕp víi thuèc. - T¸c ®éng ®Õn s©u h¹i vµ c¸ch sö dông: T¸c ®éng tiÕp xóc, v× ®éc m¹nh cã t¸c ®éng thÊm s©u vµ phÇn nµo cã t¸c ®éng x«ng h¬i. Trõ ®−îc rÊt nhiÒu loµi s©u, s©u chÝch hót nhùa c©y, s©u sèng trong ®Êt. Bãn vµo ®Êt, thuèc cã hiÖu lùc trõ s©u kÐo dµi 5 - 6 tuÇn. - Thuèc Basudin 5G hoÆc 10G ë d¹ng h¹t, ®−îc dïng r¾c ®Òu lªn mÆt ®Êt råi bõa nhÑ cho thuèc trén vµo líp ®Êt mÆt (s©u 3 - 5 cm) sau ®ã cµy r¹ch hoÆc bæ hèc gieo h¹t (ng«, ®Ëu ®ç v.v...). Thuèc trõ ®−îc c¸c loµi s©u x¸m, dÕ, kiÕn, sïng h¹i mÇm c©y vµ c©y con. Thuèc còng ®−îc dïng r¶i ®Òu vµo ruéng lóa vµ lóc b−ím s©u ®ôc th©n ra ré ®Ó phßng trõ s©u ®ôc th©n lóa. L−îng dïng: - Thuèc Basudin 10G th−êng ®−îc dïng r¶i vµo ®Êt víi l−îng 15 - 20 kg/ha, mét sµo B¾c Bé r¶i 0,5 - 0,7 kg. - Thuèc Basudin 5G th× l−îng dïng t¨ng lªn gÊp ®«i. 4. Bi58, 40EC, 50EC §éc tÝnh: - Thuéc nhãm ®éc trung b×nh ®èi víi ng−êi, gia sóc, gia cÇm, ®éc ®èi víi ong mËt khi ong tiÕp xóc trùc tiÕp víi thuèc, sau khi phun lªn c©y thuèc nhanh chãng bÞ hÊp thô vµo bªn trong l¸ nªn khi l¸ ®· kh« th× Ýt nguy h¹i ®èi víi ong mËt. §éc ®èi víi c¸, Ýt ®éc ®èi víi t»m. - Thêi gian c¸ch ly trªn rau lµ 10 ngµy, khoai t©y, lóa ng« vµ c©y ¨n qu¶ lµ 14 ngµy. Thuèc kh«ng l−u tån trong m«i tr−êng. - §é an toµn ®èi víi c©y: Dïng ®óng liÒu l−îng quy ®Þnh Bi 58 kh«ng g©y h¹i c©y trång. - T¸c ®éng ®Õn s©u h¹i vµ c¸ch sö dông: Bi58 cã t¸c ®éng tiÕp xóc vµ néi hÊp, vÞ ®éc. §−îc hoµ víi n−íc phun lªn c©y ®Ó trõ rÖp, rµy, bä trÜ, ruåi ®ôc l¸, bä xÝt, nhÖn ®á h¹i lóa, ng«, ®Ëu ®ç, thuèc l¸, chÌ, d©u t»m, c©y ¨n qu¶.v.v.. L−îng dïng: - Bi58, 50EC ®−îc dïng víi l−îng 1 - 2 lÝt/ha ®Ó phun trõ c¸c lo¹i s©u chÝch hót nhùa trªn c©y lóa vµ hoa mµu. Pha mçi b×nh b¬m tay ®eo vai 20 – 40cc thuèc, 1 sµo B¾c Bé phun 2 b×nh. Chó ý: - Kh«ng ®ùng Bi58 trong c¸c b×nh kim lo¹i, ®Ó l©u thuèc cã thÓ ¨n mßn b×nh, g©y rß rØ. 8
 9. 5. Dipterex: 90WP: 90SP - Thuéc nhãm t−¬ng ®èi ®éc víi ng−êi, gia sóc, ®éc ®èi víi c¸ chÐp - Thêi gian c¸ch ly 7 ngµy, thuèc Dipterex mau bÞ ph©n huû trong m«i tr−êng. - Dipterex cã t¸c ®éng vÞ ®éc cao ngoµi ra cßn cã t¸c ®éng tiÕp xóc x«ng h¬i vµ thÊm s©u, hiÖu lùc trõ s©u t−¬ng ®èi nhanh, dïng ®Ó trõ nhiÒu lo¹i s©u h¹i lóa. - L−îng dïng: Dipterex 90WP hoÆc 90SP th−êng ®−îc dïng víi l−îng 1 - 1,5kg/ha ®Ó phun trõ s©u, pha mçi b×nh b¬m 8 lÝt víi 20 - 30g Dipterex 90WP, mçi sµo phun 2 b×nh. 6. Fastac 5EC - Thuéc nhãm ®éc trung b×nh ®èi víi ng−êi vµ gia sóc Ýt ®éc ®èi víi gia cÇm, ong mËt, c¸, c«n trïng cã Ých. - Thêi gian c¸ch ly lµ 1 - 2 tuÇn. Thuèc kh«ng l−u tån dµi trong m«i tr−êng. - §é an toµn víi c©y: Dïng ®óng liÒu l−îng quy ®Þnh Fastac an toµn víi c©y. - Fastac lµ lo¹i thuèc trõ s©u tiÕp xóc vµ vÞ ®éc. Thuèc t¸c ®éng ®Õn s©u h¹i nhanh, ®−îc dïng ®Ó trõ nhiÒu loµi s©u h¹i trªn nhiÒu lo¹i c©y trång kh¸c nhau. L−îng dïng: - 0,15 - 0,4 lÝt/ha. Mçi b×nh b¬m 8 lÝt n−íc víi 3 - 7,5cc thuèc mçi sµo phun 2 b×nh, víi nh÷ng loµi s©u khã trõ h¬n nh− s©u xanh h¹i b«ng vµ ®Ëu ®ç, s©u t¬ h¹i c¶i, cÇn n©ng cao nång ®é sö dông 12cc/b×nh 8 lÝt hoÆc còng cã thÓ vÉn gi÷ liÒu l−îng pha 7,5cc/b×nh nh−ng n©ng cao sè b×nh lªn 3 b×nh/sµo. - Trªn c©y l©u n¨m (cam, quýt, c©y ¨n qu¶) pha Fastac 5EC víi nång ®é 2-6cc/10 lÝt n−íc råi phun −ít ®Òu 2 mÆt. 7. Furadan 3G, 5G: - Thuéc nhãm rÊt ®éc ®èi víi ng−êi, gia sóc, gia cÇm, c¸. D¹ng thuèc nµy dïng ®Ó bãn vµo ®Êt nªn kh«ng ®éc ®èi víi ong mËt. - Furadan kh«ng l−u tån l©u dµi trong m«i tr−êng. - §é an toµn ®èi víi c©y: Dïng ®óng liÒu l−îng quy ®Þnh Furadan an toµn víi c©y. - T¸c ®éng ®Õn s©u h¹i vµ c¸ch sö dông Furadan lµ lo¹i thuèc néi hÊp, cã t¸c ®éng vÞ ®éc, tiÕp xóc. - Furadan 3G vµ 5G ®−îc dïng r¾c vµo ®Êt ®Ó trõ c¸c loµi s©u h¹i sèng trong ®Êt (s©u x¸m, dÕ, kiÕn, sïng tr¾ng vµ c¶ tuyÕn trïng h¹i c©y). Bãn vµo ruéng lóa, thuèc trõ ®−îc s©u ®ôc th©n lóa, rÇy, bä trÜ, s©u n¨n, ruåi ®ôc l¸. - Do cã tÝnh ®éc cao ®èi víi ng−êi vµ gia sóc nªn Furadan thuéc nhãm thuèc b¶o vÖ thùc vËt h¹n chÕ sö dông ë ViÖt Nam. - Kh«ng ®−îc dïng cho rau mµu (ng«, khoai, s¾n) c©y d−îc liÖu. - ChØ ®−îc dïng trªn lóa tr−íc khi trç, trong khu vùc kh«ng nu«i t«m c¸. - ChØ ®−îc dïng ®Ó xö lý ®Êt cho c©y ¨n qu¶, c©y l©m nghiÖp, v−ên −¬m, c©y c¶nh. 9
 10. L−îng dïng: - §Ó trõ tuyÕn trïng vµ s©u h¹i lóa ë thêi kú tr−íc trç, r¶i ®Òu trªn mÆt ruéng mét sµo 0,54 - 0,72 kg. Furadan 3G mçi c«ng ruéng Nam Bé 1,5 - 2,0 kg Furadan 3G khi r¶i thuèc ph¶i gi÷ mùc n−íc s©u 5 - 7cm Ýt nhÊt 5 - 7 ngµy liªn tôc sau ®ã míi th¸o n−íc hoÆc cho n−íc vµo ruéng. §Ó trõ s©u h¹i c©y trång c¹n sèng trong ®Êt, dïng 1 kg Furadan 3G cho 1 sµo, 3 kg Furadan 3G cho 1 c«ng ruéng Nam Bé, r¶i vµo ®Êt tr−íc khi bõa xíi lÇn cuèi 5 - 7 ngµy tr−íc khi gieo cÊy. NÕu dïng thuèc Furadan 5G th× l−îng thuèc dïng gi¶m ®i. Ruéng lóa 0,32 - 0,43 kg/sµo. 8. Sumicidin 10EC, 20EC - Thuéc nhãm ®éc trung b×nh ®èi víi ng−êi, gia sóc, Ýt ®éc ®èi víi gia cÇm, ®éc ®èi víi ong mËt vµ c¸. - Thêi gian c¸ch ly trªn rau vµ b¾p c¶i lµ 14 ngµy, trªn ngò cèc, khoai t©y, c©y ¨n qu¶, thuèc kh«ng l−u tån trong m«i tr−êng. - §é an toµn víi c©y: Sumicidin an toµn víi c©y, tuy nhiªn khi dïng víi liÒu l−îng cao h¬n liÒu l−îng h−íng dÉn, thuèc cã thÓ g©y h¹i cho c©y con (v−ên −¬m) vµ nh÷ng mÇm, chåi non. L−îng dïng: - Sumicidin ®−îc dïng víi l−îng 0,4 - 1,0 lÝt/ha ®Ó trõ s©u t¬, s©u khoang, rÖp, c¸c s©u ¨n l¸ kh¸c h¹i c¶i vµ c¸c lo¹i rau. Mçi b×nh b¬m pha 8 lÝt n−íc víi 8 – 20cc thuèc Sumicidin mçi sµo phun 2 b×nh. - §Ó trõ s©u b«ng (s©u xanh, s©u loang, bä xÝt, rÇy, rÖp...) ph¶i pha thuèc víi liÒu ®Ëm h¬n: 20 – 30 cc/b×nh b¬m. - Sumicidin 10EC cßn ®−îc pha víi n−íc ë nång ®é 4 – 8 cc/10 lÝt n−íc råi phun cho −ít ®Òu c¸c l¸ ®Ó trõ rÖp, rÖp s¸p, s©u ¨n l¸ h¹i c©y ¨n qu¶. - NÕu dïng Sumicidin 20EC th× l−îng thuèc dïng ph¶i gi¶m ®é mét nöa. 9. Trebon 10EC - Thuéc nhãm Ýt ®éc ®èi víi ng−êi, gia sóc gia cÇm, c¸, ong mËt. - Thêi gian c¸ch ly trªn rau, ®Ëu lµ 7 ngµy, trªn lóa vµ c©y ¨n qu¶ lµ 2 tuÇn. - §é an toµn ®èi víi c©y: Trebon dïng ë liÒu l−îng khuyÕn c¸o kh«ng g©y h¹i cho c©y trång. - T¸c ®éng ®Õn s©u h¹i vµ c¸ch sö dông: Cã t¸c ®éng tiÕp xóc vµ vÞ ®éc. HiÖu lùc trõ s©u cã thÓ kÐo dµi tíi 1 - 2 tuÇn. Thuèc cã t¸c dông diÖt ®−îc nhiÒu loµi s©u chÝch hót nhùa c©y, nhiÒu loµi s©u ¨n l¸ h¹i lóa, ng«, rau, ®Ëu. L−îng dïng: - Trebon 10EC ®−îc pha trong mçi b×nh 15 - 20 cc thuèc víi 8 lÝt n−íc, mçi sµo phun 2 b×nh, ®Ó trõ c¸c loµi rÇy, s©u cuèn l¸, s©u gai, ruåi ®ôc l¸. - §Ó trõ s©u t¬, s©u khoang, s©u keo, rÖp h¹i rau, s©u xanh, s©u ®ôc qu¶, bä xÝt pha mçi b×nh b¬m 8 lÝt n−íc víi 15 - 30 cc Trebon 10EC. Sè b×nh phun cho mçi sµo lµ 2. Cïng pha víi liÒu l−îng 15- 30 cc thuèc víi 8 lÝt n−íc cho mçi b×nh phun nh−ng t¨ng sè b×nh 10
 11. phun lªn 2,5 b×nh/sµo ®Ó phun trõ rÖp, s©u ¨n l¸, s©u ®ôc th©n h¹i ng«, rÖp, bä xÝt, s©u cuèn l¸, s©u xanh. Trebon 10EC cßn ®−îc pha víi n−íc ë nång ®é 7,5 – 15cc/10 lÝt n−íc ®Ó phun trªn chÌ trõ rÇy, bä xÝt muçi, phun trõ rÖp, bä xÝt h¹i c©y ¨n qu¶. 10. Applaud 10WP - Thuéc nhãm t−¬ng ®èi ®éc ®èi víi ng−êi, gia cÇm, gia sóc, ong mËt, t»m vµ nhiÒu loµi s©u cã Ých. ë liÒu l−îng th−êng dïng, Applaud Ýt ®éc ®èi víi c¸. - Thêi gian c¸ch ly trªn c©y lóa, rau, ®Ëu, chÌ lµ mét tuÇn, trªn cam quýt thêi gian lµ 2 tuÇn. Thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. - §é an toµn ®èi víi c©y: ë liÒu l−îng th−êng dïng Applaud an toµn víi c©y trång. - T¸c ®éng ®Õn s©u h¹i vµ c¸ch sö dông: Thuèc cã t¸c ®éng tiÕp xóc (x©m nhËp qua da c«n trïng) vÞ ®éc (s©u ¨n vµo bÞ chÕt) vµ phÇn nµo cã t¸c ®éng l−u dÉn (néi hÊp) - Dïng chñ yÕu ®Ó trõ c¸c loµi s©u chÝch hót nhùa c©y: rµy xanh ®u«i ®en, rµy n©u h¹i lóa, bä phÊn h¹i cµ chua, rÖp v¶y, c©y ¨n qu¶ vµ cµ phª, nhÖn ®á h¹i chÌ. - Thuèc t¸c ®éng ®Õn Êu trïng (rÇy c¸m) b»ng c¸ch ng¨n c¶n kh«ng cho chóng lét x¸c. Sau khi phun thuèc Êu trïng vÉn sèng vµ ngõng ¨n, vµi ngµy sau khi lét x¸c chóng míi chÕt. Thuèc kh«ng diÖt ®−îc rÇy, rÖp, nhÖn ®á tr−ëng thµnh nh−ng khiÕn cho chóng ®Î Ýt trøng vµ trøng ®Î ra kh«ng në ®−îc. Trêi cµng l¹nh t¸c ®éng cña thuèc cµng thÓ hiÖn chËm. Nh−ng hiÖu lùc trõ rÇy, bä phÊn hiÖu lùc trõ s©u cã thÓ kÐo dµi kho¶ng 3 - 4 tuÇn. L−îng dïng: - 1,0 - 1,5 kg/ha tuú loµi c«n trïng, pha mçi b×nh b¬m tay 8 lÝt n−íc víi 20 - 30g thuèc vµ mçi sµo phun 2 b×nh. Víi c©y l©u n¨m (c©y ¨n qu¶...) pha theo liÒu l−îng trªn råi phun cho −ít ®Òu l¸. 11. Sherpa 5EC, 10EC, 25EC - Thuéc nhãm ®éc trung b×nh ®èi víi ng−êi vµ gia sóc. §éc ®èi víi ong mËt, t−¬ng ®èi Ýt ®éc ®èi víi gia cÇm. ë liÒu l−îng th«ng dông trõ s©u dïng trªn ®ång ruéng, thuèc t−¬ng ®èi Ýt ®éc ®èi víi c¸. - Thêi gian c¸ch ly trªn hµnh lµ 21 ngµy, trªn c¶i b¾p lµ 14 ngµy. - §é an toµn ®èi víi c©y: Sherpa dïng ®óng l−îng khuyÕn c¸o kh«ng g©y h¹i c©y trång. - T¸c ®éng ®Õn s©u h¹i c¸ch sö dông vµ l−îng dïng: Cã t¸c ®éng tiÕp xóc, vÞ ®éc vµ c¶ g©y ng¸n ®èi víi s©u h¹i. Thuèc cßn diÖt ®−îc c¶ trøng s©u. Sherpa ®−îc dïng ®Ó trõ rÊt nhiÒu loµi s©u h¹i trªn rÊt nhiÒu c©y trång kh¸c nhau. LiÒu l−îng: - Thuèc Sherpa 5EC ®−îc dïng phæ biÕn hiÖn nay ®Ó trõ c¸c s©u h¹i ë liÒu l−îng nh− sau: §Ó trõ c¸c s©u ¨n l¸: S©u khoang vµ s©u xanh h¹i ®Ëu s©u b−ím tr¾ng h¹i rau c¶i. Pha mçi b×nh b¬m 8 lÝt n−íc víi 7,5 - 15cc thuèc, víi liÒu l−îng nµy thuèc còng trõ ®−îc s©u phao, s©u c¾n giÐ h¹i lóa. §èi víi s©u t¬ h¹i c¶i h¹i c¸c lo¹i rau, ®Ëu ®ç ph¶i dïng 11
 12. víi l−îng cao h¬n, mçi b×nh b¬m ph¶i dïng tõ 20 - 24cc thuèc pha víi 8 lÝt n−íc vµ phun 2 b×nh cho mét sµo. Víi nh÷ng liÒu l−îng nªu trªn, Sherpa 5EC, cßn trõ ®−îc nhiÒu loµi rÇy, bä phÊn, bä xÝt, s©u ®ôc l¸ vµ ®ôc qu¶ bä c¸nh cøng (bä ®Çu dµi) h¹i rau, c©y c«ng nghiÖp, hoa mµu (®Ëu ®ç, khoai t©y... c©y ¨n qu¶) 12. Vibam 5H - §Æc ®iÓm: Vibam 5H lµ thuèc trõ s©u hçn hîp d¹ng h¹t mµu n©u nh¹t mïi h«i chøa 2% BPMC (Bassa) vµ 3% Dimethoate (Bi58) - Vibam 5H cã t¸c ®éng tiÕp xóc, néi hÊp vµ vÞ ®éc dïng ®Ó trõ s©u ®ôc th©n lóa, s©u ®ôc ngän b¾p, mÝa vµ c¸c lo¹i s©u trong ®Êt ë c¸c v−ên c©y ¨n tr¸i, rau ®Ëu, cµ phª. - Vibam 5H: §−îc s¶n xuÊt d−íi d¹ng h¹t hµm l−îng thÊp nªn Ýt ®éc ®èi víi m«i tr−êng vµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c lo¹i thiªn ®Þch. - Thêi gian c¸ch ly tõ 14 - 21 ngµy. C¸ch dïng: - Trªn lóa ®Ó trõ c¸c lo¹i s©u ®ôc th©n lóa r¶i ®Òu trªn ruéng 25 - 30kg/ha. Khi r¶i gi÷ n−íc trong ruéng tõ 3 - 5cm Ýt nhÊt tõ 3 - 5 ngµy sau khi r¶i. Trªn mÝa phßng trõ s©u ®ôc ngän r¾c lªn ngän hoÆc n¸ch l¸ tõ 5 - 10 h¹t thuèc vµo c¸c ngµy 30, 45, 60 sau khi gieo trång. V−ên c©y ¨n tr¸i, rau ®Ëu cµ phª, phßng trõ c¸c lo¹i c«n trïng trong ®Êt nh− s©u x¸m, sïng tr¾ng, dÕ, kiÕn... xö lý víi l−îng 30 kg/ha xíi ®Êt lªn r¶i theo hµng hoÆc chung quanh gèc, sau ®ã lÊp l¹i t−íi n−íc b×nh th−êng. Chó ý: Nh− c¸c lo¹i thuèc d¹ng h¹t kh¸c - Kh«ng r¶i thuèc trªn ruéng lóa bÞ kh« h¹n hoÆc qu¸ ngËp n−íc. - Gi÷ thuèc trong bao b× kÝn, ®Ó n¬i kh« r¸o tho¸ng m¸t, kh«ng ®Ó thuèc trùc tiÕp d−íi ¸nh s¸ng mÆt trêi. 13. Sumi-alpha 5EC - Thuéc nhãm ®éc trung b×nh ®èi víi ng−êi vµ gia sóc ë liÒu l−îng phun trªn ruéng, thuèc t−¬ng ®èi Ýt ®éc víi ong mËt nÕu ong kh«ng tiÕp xóc trùc tiÕp víi thuèc. - Sumi - alpha kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. - §é an toµn víi c©y: Thuèc an toµn víi c¸c lo¹i c©y trång, t¸c ®éng ®Õn s©u h¹i, c¸ch sö dông vµ l−îng dïng cã t¸c ®éng tiÕp xóc vÞ ®éc, xua ®uæi vµ g©y ng¸n. S©u bÞ tróng ®éc rÊt nhanh hiÖu lùc cña thuèc cã thÓ kÐo dµi 5 ngµy. - Sumi - alpha 5EC ®−îc dïng víi l−îng 0,3 - 0,75 lÝt/ha ®Ó phun trõ s©u t¬, s©u khoang, bä nh¶y, rÖp h¹i rau, trõ bä trÜ, rÖp, s©u cuèn l¸, s©u ®ôc qu¶ h¹i ®Ëu ®ç, trõ c¸c loµi s©u h¹i b«ng, thuèc l¸ (s©u xanh, s©u ¨n t¹p, rÇy) mçi b×nh b¬m pha 6 - 12cc thuèc víi 8 lÝt n−íc, mét sµo B¾c Bé phun 2 b×nh. - Thuèc ®−îc dïng víi nång ®é 1 - 1,25 cc/10 lÝt n−íc råi phun −ít ®Òu hai mÆt l¸ cña toµn bé t¸n l¸ chÌ ®Ó trõ rÇy xanh, bä xÝt, muçi vµ c¸c loµi s©u ¨n l¸. Trªn c©y ¨n qu¶ Sumi - alpha ®−îc pha ë nång ®é 2 – 4 cc/10 lÝt n−íc råi phun −ít ®Òu c¸c l¸ ®Ó trõ rÖp s¸p, s©u vÏ bïa, ruåi ®ôc qu¶. 12
 13. 14. Danitol 10EC - Thuéc nhãm ®éc trung b×nh ®èi víi ng−êi, gia sóc, c¸, ong mËt, t−¬ng ®èi ®éc ®èi víi gia cÇm. - Thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. - §é an toµn ®èi víi c©y: Sö dông theo liÒu l−îng quy ®Þnh Danitol an toµn víi c©y trång. - T¸c ®éng ®Õn s©u, nhÖn vµ c¸ch sö dông: Danitol lµ lo¹i thuèc võa cã t¸c dông trõ ®−îc nhiÒu lo¹i nhÖn ®á h¹i c©y (chÌ, b«ng, cam chanh, c©y ¨n qu¶) võa trõ ®−îc nhiÒu loµi s©u h¹i c©y (rÖp, rÖp v¶y, bä trÜ, rÇy, bä phÊn, s©u xanh, s©u khoang h¹i rau, b«ng v¶i, thuèc l¸, c©y ¨n qu¶, bä xÝt muçi h¹i chÌ...) - Thuèc cã t¸c ®éng tiÕp xóc, vÞ ®éc, thÊm s©u, võa g©y ®éc lµm cho nhÖn vµ c«n trïng bÞ chÕt nhanh chãng, võa cã t¸c dông xua ®uæi c«n trïng vµ nhÖn, võa lµm gi¶m kh¶ n¨ng ®Î trøng cña chóng, hiÖu lùc cña thuèc cã thÓ kÐo dµi 3 - 4 tuÇn. L−îng dïng: - Danitol 10EC ®−îc dïng pha víi n−íc, víi l−îng 0,75 lÝt/ha ®Ó phun trõ s©u, pha mçi b×nh b¬m 8 lÝt n−íc víi 15 – 30 cc thuèc Danitol 10EC mçi sµo phun hai b×nh. 15. Vibasu 10H - §Æc ®iÓm: Vibasu lµ thuèc trõ s©u thuéc nhãm l©n h÷u c¬ cã t¸c ®éng tiÕp xóc, vÞ ®éc, x«ng h¬i vµ thÊm s©u. - Vibasu 10H d¹ng h¹t mµu tr¾ng x¸m, mïi tái nång chøa 10% ho¹t chÊt, dïng ®Ó phßng trõ s©u ®ôc th©n, s©u n¨n (muçi l¸ hµnh) trªn lóa, s©u ®ôc th©n, s©u ®ôc ngän mÝa. - Thuèc cßn ®−îc dïng bãn vµo ®Êt trõ c¸c lo¹i s©u x¸m, sïng tr¾ng, dÕ, kiÕn tr−íc khi gieo trång. - Thuèc ®éc trung b×nh ®Õn Ýt ®éc (nhãm ®éc II vµ III) cho ng−êi, gia sóc ®èi víi c¸ vµ ong mËt. LD50 d¹ng kü thuËt qua ®−êng miÖng chuét 1.250mg/kg. - Thêi gian c¸ch ly lµ 14 ngµy víi lóa, 21 ngµy víi c©y ¨n qu¶ vµ c©y c«ng nghiÖp. C¸ch dïng: - Trªn lóa: R¶i ®Òu khi b−ím xuÊt hiÖn 15 - 20kg/ha ch©n ruéng ph¶i cã n−íc vµ gi÷ n−íc trong ruéng 5 - 7 ngµy sau khi r¶i. - Trªn c¸c c©y trång c¹n r¶i ®Òu tr−íc khi cµy bõa lÇn cuèi hoÆc r¶i theo hµng s©u trong ®Êt tõ 3 - 5 cm kho¶ng 25 - 30kg/ha. Trªn ng«, mÝa ®Ó trõ s©u ®ôc th©n r¾c 7 - 10 h¹t thuèc trªn ngän hoÆc n¸ch l¸ khi thÊy b−ím xuÊt hiÖn, cã thÓ r¾c 2 - 3 lÇn trong vô c¸ch nhau 15 ngµy. Chó ý: - Kh«ng r¶i thuèc Vibasu 10H khi ruéng qu¸ kh« h¹n hoÆc ngËp n−íc. - Gi÷ thuèc trong bao b× kÝn, ®Ó n¬i kh« r¸o, tho¸ng m¸t kh«ng ®Ó thuèc trùc tiÕp d−íi ¸nh s¸ng mÆt trêi. 13
 14. 16. Caltex: D - C Tron Plus dÇu phun trõ s©u - DÇu phun cho n«ng nghiÖp: DÇu phun gèc dÇu má, chÊt l−îng h¶o h¹ng, d¹ng nhò ''phæ t¸c ®éng hÑp'', ®−îc pha chÕ ®Æc biÖt ®Ó kiÓm so¸t dÞch h¹i trªn cam quýt vµ c¸c c©y trång kh¸c, thay thÕ cho thuèc trõ s©u hãa häc phæ réng. - Ph¹m vi øng dông: §−îc sö dông trong ch−¬ng tr×nh qu¶n lý dÞch h¹i tæng hîp (IPM) ®Ó kiÓm so¸t c¸c dÞch h¹i sau: - Cam quýt: s©u vÏ bïa, rÇy chæng c¸nh, nhÖn ®á, vµng, nhÖn tr¾ng, rÖp s¸p, rÇy mÒm, bä phÊn. - S¶n phÈm ®ang ®−îc tiÕn hµnh ®¨ng ký sö dông cho c¸c ®èi t−îng trªn cam quýt nh− bä trÜ vµ nh÷ng dÞch h¹i quan träng kh¸c. - T¸o: NhÖn ®á, rÖp c¸c lo¹i, nhÖn 2 chÊm, bÖnh s−¬ng mai. - Hoa hång: NhÖn c¸c lo¹i, bÖnh ®èm ®en, bÖnh s−¬ng mai, bä trÜ. - TiÕt kiÖm chi phÝ: C¸c thö nghiÖm trªn ®ång ruéng cho thÊy dÇu phun mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ h¬n h¼n thuèc s¸t trïng hãa häc trong phßng trõ dÞch h¹i. - Kh«ng kh¸ng thuèc: Ph−¬ng ph¸p phßng trõ dùa trªn c¬ chÕ lµm ng¹t vµ thay ®æi tËp tÝnh, mµ kh«ng g©y kh¸ng thuèc nh− víi nhiÒu lo¹i thuèc trõ s©u hãa häc. - Gi¶m thiÓu thiÖt h¹i trªn c©y trång ë møc thÊp nhÊt khi theo ®óng h−íng dÉn sö dông ®· ®−îc x¸c nhËn qua thö nghiÖm. - Kh«ng lµm h¹i thiªn ®Þch ¶nh h−ëng kh«ng ®¸ng kÓ víi nh÷ng c«n trïng vµ nhÖn cã Ých, duy tr× sù gia t¨ng quÇn thÓ cña chóng. - An toµn h¬n cho søc kháe vµ n«ng s¶n, ®é ®éc kh«ng ®¸ng kÓ ng−êi phun chØ cÇn b¶o hé tèi thiÓu (khÈu trang vµ ¸o trïm b¶o hé), n«ng s¶n t−¬i s¹ch vµ an toµn h¬n. - An toµn cho m«i tr−êng: DÇu èc tinh läc cao vµ sö dông ë nång ®é thÊp nªn d− l−îng thuèc sÏ ®−îc ph©n huû nhanh d−íi t¸c ®éng cña ¸nh s¸ng vµ vi sinh. - HiÖu qu¶ kinh tÕ : Cã thÓ kiÓm so¸t ®ång thêi nhiÒu dÞch h¹i nhê ®ã gi¶m chi phÝ phun thuèc. - C¸ch pha: Cho l−îng n−íc cÇn thiÕt vµo thïng hçn hîp tr−íc khi thªm D - C - Tron Plus vµo. - Khi dïng hçn hîp víi c¸c thuèc kh¸c, th× ph¶i trén ®Òu thuèc ®ã trong n−íc tr−íc, thªm D - C - Tron Plus vµo sau cïng. - §Ó tr¸nh ph©n ly dÇu, cÇn khuÊy ®Òu liªn tôc, thïng hçn hîp, hay Ýt nhÊt 10 - 15 phót. C¸ch phun: - Phun −ít ®Òu c¸c bÒ mÆt qu¶, l¸ nh¸nh con vµ cµnh ®Ó ®¶m b¶o ®ñ l−îng dÇu d×m chÕt dÞch h¹i hoÆc thay ®æi tËp tÝnh cña chóng. DÇu ch¶y tõ l¸ c©y xuèng ®Êt cã t¸c dông bæ sung mµ kh«ng ph¶i lµ dÇu hao phÝ. - Kh«ng phun khi nhiÖt ®é bãng r©m v−ît qu¸ 350C - Kh«ng phun trong ®iÒu kiÖn nhiÒu giã, v× giã t¹t sÏ kÐo dÇu qua c©y kh¸c, kh«ng ®ñ lµm −ít toµn bé c©y. - Kh«ng phun khi ®Êt kh« hay c©y ®ang bÞ h¹n. 14
 15. 17. Vibaba 50ND - §Æc ®iÓm Vibaba 50ND lµ thuèc trõ s©u hçn hîp d¹ng nhò dÇu, mµu vµng, mïi h«i chøa 20% BPMC (Vibasa) vµ 30% Diazinon (Vibasu). - Vibaba 50ND cã t¸c ®éng tiÕp xóc, x«ng h¬i, thÊm s©u vµ vÞ ®éc phßng trõ h÷u hiÖu s©u ®ôc th©n, s©u cuèn l¸, s©u ®ôc tr¸i c¸c loµi rÇy, rÖp s¸p, bä trÜ, nhÖn h¹i lóa rau mÇu, mÝa, b«ng v¶i, thuèc l¸, trµ, cµ phª, c©y ¨n tr¸i. - Thêi gian c¸ch ly lµ 14 ngµy L−îng dïng: - Lóa, rau: LiÒu ®ïng 1,2 - 1,5 lÝt/ha. - C©y ¨n tr¸i: LiÒu dïng tõ 1 - 2 lÝt/ha. - MÝa, b¾p, ®Ëu, b«ng v¶i, thuèc l¸, cµ phª, trµ: LiÒu l−îng dïng 1,5 - 2 lÝt/ha. * Chó ý: - Phun −ít ®Òu c©y trång l−îng n−íc phun tõ 400 - 500 lÝt/ha tuú lo¹i c©y trång. 15
 16. II - NHãM THUèC TRõ BÖNH 1. Kasai 21.2 WP Kasai lµ mét lo¹i thuèc trõ nÊm hçn hîp §éc tÝnh: Ýt ®éc ®èi víi ng−êi, gia sóc, gia cÇm, c¸, thêi gian c¸ch ly lµ 3 tuÇn. Thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. §é an toµn ®èi víi c©y: Dïng theo liÒu l−îng khuyÕn c¸o, thuèc kh«ng h¹i cho c©y. - T¸c ®éng ®Õn nÊm bÖnh vµ c¸ch sö dông: Lµ lo¹i thuèc néi hÊp võa cã t¸c dông phßng bÖnh, võa cã t¸c dông trõ bÖnh hiÖu lùc t−¬ng ®èi dµi. Thuèc ®−îc dïng chñ yÕu ®Ó phßng trõ bÖnh ®¹o «n h¹i lóa, ngoµi ra cßn dïng ®Ó trõ mét sè bÖnh kh¸c nh− ®èm l¸ cµ chua, ®èm l¸ ®Ëu v.v... L−îng dïng: - Kasai 21.2 WP ®−îc dïng trÞ bÖnh ®¹o «n h¹i lóa víi l−îng dïng 1,0 - 1,5 kg/ha. 2. Kasumin 2L §éc tÝnh: - Ýt ®éc ®èi víi ng−êi, gia sóc, gia cÇm, ong mËt vµ c¸. - Thêi gian c¸ch ly: trªn lóa lµ 2 tuÇn, trªn c©y ¨n qu¶ tõ 2 - 3 tuÇn. Thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. §é an toµn ®èi víi c©y: - Kasumin an toµn ®èi víi c©y. T¸c ®éng ®Õn nÊm bÖnh vµ c¸ch sö dông: - Lµ thuèc néi hÊp trõ nÊm vµ vi khuÈn g©y bÖnh, cã t¸c dông phßng vµ trÞ bÖnh. Sau khi phun lªn c©y, thuèc nhanh chãng hÊp thô vµo trong m« nªn Ýt bÞ m−a röa tr«i. - Cã t¸c dông trõ bÖnh ®¹o «n h¹i lóa, bÖnh thèi l¸ cµ chua, bÖnh ®èm l¸ vi khuÈn h¹i ®Ëu, ®ç, c¶i vµ ít. - L−îng dïng: - 1,5 - 2 kg/ha. - §Ó trõ bÖnh ®èm l¸ vi khuÈn trªn ®Ëu ®ç dïng víi l−îng 2 - 3 kg/ha, mçi b×nh b¬m pha 8 lÝt n−íc víi 40 - 60cc thuèc, mçi sµo phun 2 b×nh. 3. Kasuran 45 + 2 WP vµ 45 + 5WP Lµ thuèc trõ nÊm hçn hîp §éc tÝnh: - Ýt ®éc ®èi víi ng−êi, gia sóc, gia cÇm, ong mËt, nh−ng t−¬ng ®èi ®éc ®èi víi c¸. - Thêi gian c¸ch ly: Trªn rau lµ 1 tuÇn, trªn lóa lµ 10 ngµy, trªn hµnh lµ 2 tuÇn, trªn chÌ lµ 4 tuÇn. Thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. 16
 17. §é ®éc an toµn ®èi víi c©y: Dïng ®óng liÒu khuyÕn c¸o thuèc kh«ng g©y h¹i cho c©y trång. T¸c ®éng ®Õn nÊm bÖnh vµ c¸ch sö dông: Lµ thuèc trõ nÊm néi hÊp, cã t¸c dông phßng vµ trÞ bÖnh dïng ®Ó phßng trõ nhiÒu lo¹i bÖnh trªn nhiÒu gièng c©y trång nh−: BÖnh ®¹o «n, bÖnh b¹c l¸, bÖnh ®èm n©u, ®èm vßng, ®èm vi khuÈn, mèc s−¬ng h¹i cµ chua, bÖnh thèi vi khuÈn h¹i b¾p c¶i vµ hµnh tái, c¸c bÖnh phÊn tr¾ng, ghÎ h¹i d−a hÊu vµ hoa hång, c¸c bÖnh phång l¸, thèi bóp vi khuÈn, chÊm x¸m th¸n th− h¹i chÌ, bÖnh loÐt vi khuÈn h¹i cam, chanh.v. v.. L−îng dïng: Kasuran 45 + 2 WP dïng víi l−îng 2 - 3 kg/ha ®Ó phßng trõ c¸c bÖnh nªu trªn. Mçi b×nh b¬m pha 8 lÝt n−íc víi 40 - 60 g thuèc mçi sµo B¾c Bé phun 2 b×nh. 4. Validacin 3SC, 5SC §éc tÝnh:Ýt ®éc ®èi víi ng−êi, gia sóc, gia cÇm, c¸, ong mËt, t»m. Thêi gian c¸ch ly 2 tuÇn. Thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. §é an toµn ®èi víi c©y: Validacin an toµn ®èi víi c©y. T¸c ®éng ®Õn nÊm vµ c¸ch sö dông: Lµ lo¹i thuèc trõ nÊm néi hÊp, cã t¸c dông trÞ bÖnh, chuyªn dïng ®Ó trÞ bÖnh kh« v»n h¹i lóa, c¸c bÖnh lë cæ rÔ c©y con (khoai t©y, thuèc l¸...) bÖnh mèc hång h¹i c©y cao su. L−îng dïng: - Trªn lóa vµ giai ®o¹n lµm ®ßng, phun khi chím cho bÖnh víi liÒu l−îng lÝt/ha pha mçi b×nh b¬m 8 lÝt n−íc víi 20cc Validacin 5 lÝt mçi sµo B¾c Bé phun 2 b×nh, ®Ó trõ c¸c bÖnh mèc ®en khoai t©y, ch¸y bÑ gõng, thèi cæ rÔ rau diÕp, rau c¶i, l¹c, chÕt Îo cµ chua, d−a leo, pha thuèc Validacin 51Ýt víi n−íc theo tû lÖ 10 - 50 cc/ 10 lÝt n−íc phun −ít ®Ém gèc c©y. - Thuèc Validacin 5 lÝt cßn ®−îc pha ë nång ®é 100 - 200 cc thuèc/10 lÝt n−íc ®Ó phun trõ nÊm hång h¹i cao su. 5. Zineb 80WP §éc tÝnh: Ýt ®éc ®èi víi ng−êi vµ gia sóc, ong mËt, ®éc ®èi víi c¸, dÝnh vµo da thuèc cã thÓ g©y mÈn ngøa. Thêi gian c¸ch ly ®èi víi rau ®Ëu lµ 4 tuÇn, ®èi víi rau ¨n cñ, hµnh lµ 3 tuÇn, thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. §é an toµn ®èi víi c©y:Dïng theo liÒu l−îng khuyÕn c¸o, Zineb kh«ng g©y h¹i c©y. T¸c ®éng ®Õn nÊm bÖnh vµ c¸ch sö dông: Lµ thuèc trõ nÊm tiÕp xóc cã t¸c dông phßng bÖnh cÇn phun thuèc sím khi bÖnh chím xuÊt hiÖn. Thuèc cã t¸c dông ®èi víi nhiÒu lo¹i nÊm h¹i g©y bÖnh trªn nhiÒu lo¹i c©y trång: Mèc s−¬ng, ®èm l¸ h¹i cµ chua, khoai t©y, bÖnh ®èm tÝm h¹i hµnh, ®èm m¾t cua h¹i thuèc l¸, phång l¸, chÊm x¸m h¹i chÌ, ®èm ®en, ®èm n©u loÐt sÑo h¹i cam quýt v.v... L−îng dïng: Pha mçi b×nh b¬m 20 - 40g Zineb 80WP víi 8 lÝt n−íc mçi sµo B¾c Bé phun 2 b×nh. Cã thÓ pha Zineb 80WP víi n−íc theo nång ®é 1/200 (1 kg thuèc trong 200 lÝt n−íc ) phun vµo ®Êt sau 7 - 10 ngµy gieo h¹t thuèc l¸ ®Ó phßng bÖnh chÕt gôc c©y con. 17
 18. 6. Fujione 40EC §éc tÝnh: Ýt ®éc ®èi víi ng−êi, gia sóc, gia cÇm, ong mËt, t»m, ®éc ®èi víi c¸. Thêi gian c¸ch ly lµ 14 ngµy thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. §é an toµn ®èi víi c©y: Fujione nãi chung an toµn ®èi víi c©y trång, cã tr−êng hîp thuèc lµm t¨ng kh¶ n¨ng chÞu rÐt cña lóa. Nh−ng cã thÓ g©y h¹i ®èi víi mét sè gièng bÇu bÝ, d−a chuét. T¸c dông ®Õn nÊm bÖnh vµ c¸ch sö dông: Lµ lo¹i thuèc trõ nÊm néi hÊp, võa cã t¸c dông phßng bÖnh võa cã t¸c dông trÞ bÖnh. Fujione ®−îc dïng chñ yÕu ®Ó trõ bÖnh ®¹o «n. Ngoµi ra cßn ®−îc khuyÕn c¸o dïng trõ bÖnh dÞch muéi h¹i cµ chua vµ mét sè bÖnh kh¸c. Khi phun Fujione lªn ruéng lóa n−íc ®Ó phßng trõ bÖnh ®¹o «n thuèc cßn cã kh¶ n¨ng øc chÕ sinh tr−ëng cña rÇy n©u (rÇy c¸m) ng¨n c¶n chóng ph¸t triÓn thµnh dÞch. L−îng dïng: §Ó trõ bÖnh ®¹o «n h¹i lóa, mçi b×nh b¬m tay pha 8 lÝt n−íc víi 20 - 40 cc thuèc, mçi sµo B¾c Bé phun 2 b×nh ë thêi kú lóa ®Î, khi tû lÖ l¸ bÞ bÖnh tõ 3 - 5% th× cÇn phun ngay thêi kú lóa trç cÇn phun tr−íc trç 5 - 7 ngµy. 7. Hin«san: 30EC, 40EC, 50EC §éc tÝnh: Trung b×nh ®èi víi ng−êi vµ gia sóc. §éc ®èi víi gia cÇm, c¸, t−¬ng ®èi Ýt ®éc ®èi víi ong mËt. Thêi gian c¸ch ly lµ 3 tuÇn thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. §é an toµn ®èi víi c©y: Hin«san an toµn víi c©y trång khi dïng ®óng liÒu khuyÕn c¸o. T¸c ®éng ®Õn nÊm bÖnh vµ c¸ch sö dông: Lµ thuèc néi hÊp cã t¸c dông phßng vµ trÞ bÖnh, Hin«san ®−îc dïng chñ yÕu ®Ó phßng trõ bÖnh ®¹o «n h¹i lóa. Trªn mÆt l¸ thuèc ng¨n c¶n bµo tö nÊm bÖnh nÈy mÇm vµ x©m nhËp vµo bªn trong m« c©y trång. Bªn trong m« thuèc øc chÕ sinh tr−ëng cña sîi nÊm vµ ng¨n c¶n sîi nÊm t¹o bµo tö míi. L−îng dïng: Hin«san 40EC ®−îc dïng víi l−îng 1,5 - 2 kg/ha ®Ó trõ bÖnh ®¹o «n h¹i lóa mçi b×nh b¬m 8 lÝt n−íc víi 30 - 40 cc Hin«san 40EC mçi sµo phun 2 b×nh. 8. Viben C 50BTN Viben C lµ thuèc trõ nÊm néi hÊp - l−u dÉn. Thuèc võa cã t¸c dông phßng ngõa võa cã t¸c dông ch÷a trÞ h÷u hiÖu c¸c lo¹i nÊm h¹i c©y trång, ®ång thêi cßn cã t¸c dông hç trî sinh tr−ëng c©y trång vµ cã c«ng hiÖu chèng c¸c bÖnh vi khuÈn, cã thÓ dïng Viben C phßng trõ h÷u hiÖu c¸c bÖnh ®èm l¸, ch¸y l¸, mèc l¸, phång l¸, th¸n th−, s−¬ng mai, gØ s¾t, thèi hoa, ®èm qu¶, sÑo loÐt, thèi nóm qu¶, thèi nhòn qu¶, thui chåi, chÕt r¹p, thèi rÔ trªn c©y l−¬ng thùc, c©y thùc phÈm, c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, c¸c lo¹i c©y hoa c¶nh. §Æc biÖt rÊt c«ng hiÖu trong phßng trõ c¸c bÖnh vµng l¸ lóa vµ lem lÐp h¹t lóa. - L−îng dïng: Trªn lóa 1,5 - 2 kg/ha. 18
 19. 9. Topsin M 50WP, 70WP §éc tÝnh: Ýt ®éc ®èi víi ng−êi, gia sóc, gia cÇm, c¸, ong mËt. Thêi gian c¸ch ly trªn lóa, ®ç t−¬ng, nho, c©y ¨n qu¶ kh¸c lµ 14 ngµy, trªn rau, khoai t©y, l¹c, chÌ, lµ 7 ngµy. Thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. §é an toµn ®èi víi c©y: Topsin M an toµn ®èi víi c©y trång. T¸c ®éng ®Õn nÊm bÖnh vµ c¸ch sö dông:Lµ lo¹i thuèc néi hÊp võa cã t¸c dông phßng bÖnh, võa cã t¸c dông trõ bÖnh. HiÖu lùc trõ nÊm t−¬ng ®èi dµi ngµy. Thuèc cã t¸c dông trõ ®−îc nhiÒu lo¹i nÊm bÖnh trªn nhiÒu gièng c©y trång kh¸c nhau. L−îng dïng: Pha mçi b×nh b¬m 8 lÝt n−íc víi 10 - 20 g thuèc mçi sµo phun 2 b×nh ®Ó trõ c¸c bÖnh trªn c¸c c©y trång sau: - L¹c: BÖnh ®èm l¸, mèc x¸m. - §Ëu t−¬ng: BÖnh th¸n th−, ®èm n©u, ®èm tÝm. - C¶i bÑ: BÖnh h¹ch nÊm, ®èm l¸. - Cµ chua: BÖnh mèc x¸m, thèi th©n, hÐo rò. - C¸c bÖnh nÊm h¹ch (c¶i b¾p) thèi x¸m (hµnh) mèc x¸m (d−a chuét) th¸n th− (d−a hÊu).v.v... - Trªn nho pha mçi b×nh b¬m 8 lÝt n−íc víi 20 - 40 g thuèc * Chó ý: NÕu sö dông TèpSin 70 WP th× liÒu l−îng ph¶i gi¶m bít. 10. Sasa 20WP §éc tÝnh: §é ®éc thÊp hoÆc thùc tÕ kh«ng ®éc. Thêi gian c¸ch ly: Tèi thiÓu lµ 7 ngµy. §é an toµn ®èi víi c©y: An toµn víi c©y trång. Lµ lo¹i thuèc n«ng d−îc ®Æc trÞ bÖnh b¹c l¸ lóa do vi khuÈn g©y nªn, thuèc cã tÝnh néi hÊp hiÖu qu¶ phßng trõ cao, hiÖu lùc phßng trõ kÐo dµi tõ 10 - 21 ngµy sau phun. L−îng dïng: 1,2 - 1,5 kg/ha (phun 2 lÇn) Thêi gian phun thuèc tèt nhÊt lµ phun thuèc vµo thêi kú c©y lóa míi b¾t ®Çu ph¸t bÖnh. NÕu bÖnh nhÑ phun 1 lÇn, tr−êng hîp bÖnh nÆng ph¶i phun 2 lÇn, lÇn 2 c¸ch lÇn 1 tõ 7 - 10 ngµy. 19
 20. III - Thuèc trõ cá 1. Butanil 55EC Butanil lµ thuèc trõ cá hçn hîp 27,5% Butachlor vµ 27,5% Propanil §éc tÝnh: Ýt ®éc víi ng−êi vµ gia sóc, ®éc ®èi víi c¸ kh«ng ®éc ®èi víi ong. Thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. T¸c ®éng ®Õn cá d¹i vµ c¸ch sö dông: Butanil lµ lo¹i thuèc trõ cá võa cã t¸c dông diÖt cá ë giai ®o¹n n¶y mÇm, võa cã t¸c dông diÖt cá ®· mäc khi tiÕp xóc víi thùc vËt kh¸c nhau, ngo¹i trõ c©y lóa. Do vËy Butanil chØ ®−îc dïng trõ cá cho lóa cÊy, lóa x¹ ®Ó trõ nh÷ng cá hµng niªn mét vµ 2 l¸ mÇm, cá cãi l¸i nh−: cá lång vùc, cá ®u«i phông (cá chØ), cá ch¸t, cá l¸c mì, rau ít (m¸c bao) cá bång bång (cá xï b«ng)... khi phun thuèc ph¶i rót hÕt n−íc trong ruéng, phun sao cho thuèc b¸m ®Òu kh¾p l¸ cá, hai ba ngµy sau míi cho n−íc vµo ruéng. Tr−íc vµ sau khi phun Butanil 1 tuÇn, tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng bÊt cø lo¹i thuèc trõ s©u, thuèc trõ nÊm nµo thuéc nhãm lÉn h÷u c¬ hay cacbamat ®Ó phun trõ s©u bÖnh trªn ruéng lóa. B×nh phun thuèc Butanil còng ph¶i ®−îc röa s¹ch sÏ tr−íc khi phun, kh«ng cßn l−u l¹i trong b×nh cÆn d− thõa cña c¸c thuèc trõ s©u, trõ nÊm lÉn h÷u c¬ vµ cacbamat. Vµ ng−îc l¹i sau khi ®· dïng b×nh b¬m ®Ó phun thuèc trõ cá Butanil, ph¶i röa b×nh b¬m thËt s¹ch, thËt kü, tr−íc khi dïng ®Ó phun c¸c thuèc trõ s©u bÖnh cho c©y trång. NÕu kh«ng nghiªm tóc tu©n thñ c¸c ®iÒu nµy th× lóa sÏ bÞ ch¸y toµn bé, c©y trång kh¸c còng cã thÓ bÞ ch¸y l¸. L−îng dïng: Sau cÊy hoÆc s¹ 7 - 12 ngµy phun Butanil 55EC trªn ruéng víi l−îng 2,0 - 2,5 lÝt/ha. Mçi b×nh b¬m pha 8 lÝt n−íc víi 40 - 50 cc thuèc Butanil 55EC, mçi sµo B¾c Bé phun 2 b×nh, mçi c«ng ruéng Nam Bé phun 5 b×nh. NÕu phun muén h¬n (10 - 12 ngµy) sau cÊy hoÆc sau s¹ ph¶i n©ng cao liÒu l−îng sö dông lªn 3 lÝt/ha 60 cc/b×nh 8 lÝt. 2. Echo 60EC Tªn th«ng dông: Butachlor §éc tÝnh: Ýt ®éc ®èi víi ng−êi vµ gia sóc, gia cÇm. §éc ®èi víi c¸. HÇu nh− kh«ng ®éc ®èi víi ong mËt. Thuèc kh«ng l−u tån l©u trong m«i tr−êng. T¸c ®éng ®Õn cá d¹i vµ c¸ch sö dông: Echo lµ thuèc trõ cá néi hÊp cã t¸c dông chän läc, ®−îc dïng ®Ó trõ cá cho lóa vµo thêi kú cá ch−a hoÆc s¾p mäc. Thuèc x©m nhËp vµo th©n mÇm vµ rÔ cá, cã hiÖu lùc trõ ®−îc nhiÒu loµi cá d¹i trªn ruéng lóa: cá lång vùc, ®u«i phông (Cá chØ), cá bång bång (xï b«ng) cá bî, rau ít, nhä nåi (cá mùc), cá n¨n, cá ch¸c (l¸c mì) cá l¸c rËn... Thuèc ®−îc dïng cho lóa gieo th¼ng sau khi s¹ 1 - 4 ngµy. Trong thµnh phÇn cña thuèc cßn cã mét l−îng nhÊt ®Þnh chÊt an toµn, khiÕn cho thuèc kh«ng g©y h¹i cho c©y lóa ë thêi kú lóa míi mäc. Khi phun thuèc gi÷ n−íc ë ruéng x©m x¾p (1 - 3cm) sau 3 - 5 ngµy sau phun cã thÓ cho n−íc vµo ruéng. L−îng dïng: Echo 60EC ®−îc dïng pha víi n−íc víi l−îng 1,0 - 1,2 lÝt/ha. Mçi b×nh b¬m pha 25 - 30 cc thuèc Echo 60EC víi 8 lÝt n−íc, m«i sµo phun 1,5 b×nh, mçi c«ng ruéng phun 4 b×nh. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản