Một số mẫu kế toán tổng hợp

Chia sẻ: Badkid Badkid | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
502
lượt xem
151
download

Một số mẫu kế toán tổng hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số mẫu kế toán tổng hợp', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số mẫu kế toán tổng hợp

  1. Đơn vị : ………………….. Mẫu số C24-HD Bộ phận : …………………… ( Ban hành theo QD số 19/2006/QD-BTC Mã đơn vị SDNS:…………….. ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) BẢNG KÊ MUA HÀNG Ngày …. Tháng …. Năm Quyển số : ……………. Số :………….. - Họ tên người mua :……………………………. Nợ : ……….. - Bộ phận (phòng, ban ): ....................................... Có : ................ Số Tên, quy cách, phẩm chất hàng Tên người bán Đơn Số Đơn giá Thành tiền TT hoá, vật tư, công cụ, dịch vụ hoặc địa chỉ vị tính lượng mua hàng A B C D 1 2 3 Cộng - Tổng số tiền ( Viết bằng chữ ): ……………………………………………… - Ghi chú: …………………………………………………………………….. Người mua Trưởng phòng Người duyệt mua ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
  2. Đơn vị : ………………….. Mẫu số C37-HD Bộ phận : …………………… ( Ban hành theo QD số 19/2006/QD-BTC ngày Mã đơn vị SDNS:…………….. 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày …. Tháng …. Năm Số :………….. Kính gửi: .............................................................................. Họ và tên người đề nghị thanh toán: .............................................................. Bộ phận ( hoặc địa chỉ ): …………………………………………………… Nội dung thanh toán : ………………………………………………………. Số tiền: …………………… Viết bằng chữ : ………………………………… ( Kèm theo ………….. chứng từ gốc) Người đề nghị thanh Kế toán trưởng Người duyệt toán ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
  3. Đơn vị : ………………….. Mẫu số C50-HD Bộ phận : …………………… ( Ban hành theo QD số 19/2006/QD-BTC ngày Mã đơn vị SDNS:…………….. 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ Ngày …. Tháng …. Năm ….. Số :………….. Nợ :…………. Có : ………… Căn cứ Quyết định số : ………….. ngày …… tháng …… năm …… của …………………………………......... về việc bàn giao TSCĐ. Ban giao nhận TSCĐ gồm : - Ông / Bà: ………………………. Chức vụ ………….. Đại diện bên giao - Ông / Bà: ………………………. Chức vụ ………….. Đại diện bên nhận - Ông / Bà: ………………………. Chức vụ ………….. Đại diện Địa điểm giao nhận TSCĐ: .......................................................................... Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau : Số Tên, ký Số Nước Năm Năm Công Tính nguyên giá tài sản cố định Tài TT hiệu hiệu sản sản đưa suất Gía Chi phí Chi ... Nguyên liệu quy TSCĐ xuất xuất vào (diện mua vận phí giá kỹ cách (XD) sử tích (ZSX) chuyển chạ TSCĐ thuậ ( cấp dụng thiết y t hạng kế) thử kèm TSCĐ) theo A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E Cộng DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO Số thứ tự Tên, quy cách dụng Đơn vị tính Số lượng Gía trị cụ, phụ tùng A B C 1 2
  4. Thủ trưởng bên nhận Kế toán trưởng bên Người nhận Người giao ( Ký, họ tên, đóng dấu) nhận ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị:......................... Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Mẫu số C06-H Bộ phận :...................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ( Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS.......... ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số :……… Cấp cho : …………………………………………………………….. Chức vụ :……………………………………………………………... Được cử đi công tác tại :……………………………………………... Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số ….. ngày …… tháng …… năm ….. Từ ngày … tháng …. Năm …..đến … tháng …. Năm ….. Ngày …… tháng ……. Năm …….. Thủ trưởng đơn vị ( Ký, họ tên, đóng dấu) Tiền ứng trước Lương ………………….......đ Công tác phí .........................đ Cộng .....................................đ Nơi đi Ngày Phương tiện Số ngày Lý do Chứng nhận của cơ Nơi đến sử dụng công tác lưu trú quan nơi công tác ( ký tên, đóng dấu) A 1 2 3 4 B Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến....
  5. Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... Nơi đi..... Nơi đến.... - Vé người .......................................vé x ................đ = ............................đ - Vé cước ............................................vé x .................đ = ..........................đ - Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ..........vé x ...............đ = .........................đ - Phòng nghỉ ........................................ vé x ...............đ = ............................đ 1. Phụ cấp đi đường : cộng ...........................................đ 2. Phụ cấp lưu trú : ........................................................đ Tổng cộng ngày công tác phí .........................................đ Ngày..... tháng ...... năm Duyệt Duyệt Thời gian lưu trú được hưởng phụ Số tiền được thanh toán là ............... cấp ...............ngày
  6. Người đi công tác Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản