intTypePromotion=1

Một số miền nguồn cơ bản của miền đích "CON NGƯỜI" trong mô hình so sánh "A như B" ở thành ngữ tiếng Việt

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
9
lượt xem
1
download

Một số miền nguồn cơ bản của miền đích "CON NGƯỜI" trong mô hình so sánh "A như B" ở thành ngữ tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tìm hiểu một số miền nguồn cơ bản của miền đích "CON NGƯỜI" trong mô hình của biểu thức ngôn ngữ so sánh dạng "A như B", được thể hiện trong thành ngữ tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số miền nguồn cơ bản của miền đích "CON NGƯỜI" trong mô hình so sánh "A như B" ở thành ngữ tiếng Việt

So 1 (243)-2016<br /> <br /> NG6N NGC & odi S6NG<br /> <br /> 21<br /> <br /> INGQN NGty HOC VA VIET NGg HOC|<br /> <br /> MOT SO MIEN NGUON c a BAN<br /> CUA MIEN DICH "CON NGU'Ctt" TRONG MO HINH<br /> SO SANH "A NHlT B" 6 THANH NGU* TIENG VIET<br /> SOME SOURCE DOMAINS OF TARGET DOMAIN "HUMAN"<br /> IN THE COMPARISON EXPRESSION "A AS B"<br /> TRAN THJ GANH<br /> (TS; Hpc vi^n Canh sat Nhan d&n)<br /> LUtJ VAN MINH<br /> (ThS; Vv Gido di^c Dan tgc, B9 GD&DT)<br /> Abstract: From the research of comparative linguistic expressions which are structured<br /> "A as B" in Vietnamese idioms, we see some source domains of the target domain<br /> "HUMAN" as follows: PEOPEL ARE ANIMALS, PEOPLE ARE THINGS, PEOPLE ARE<br /> NATURAL PHENOMENON AND PEOPLE ARE PLANTS. The selection of the source<br /> domains of the target domain "HUMAN" shows the embodiment of Vietnamese people,<br /> contributing to reflect their world views.<br /> Key words: comparison; source domains; target domains; expression "A as B".<br /> 1. Md dau<br /> So sdnh la thao tac cua tu duy, mudn tu<br /> duy cdn co ngon ngu de tien hdnh vd luu gift<br /> kit qua cfla nd. Bilu thftc ngdn ngft the bipn<br /> thao tdc so sanh trong tu duy gpi Id bidu thftc<br /> ngon ngu so sanh. Tidp thu quan nidm gpi<br /> cdc ddi tugng so sanh Id thuc thi theo quan<br /> niem cua J. Lyons dugc Luu Quy Khuong<br /> gidi thipu d [1], bidu thftc ngdn ngft so sdnh<br /> cd cdu true chung gom 4 yeu td: Thuc thd<br /> dugc so sanh (TTDSS), phuong di$n dugc<br /> so sanh (PDDSS), tu ngft chi kit qud so sdnh<br /> (TNCKQSS) vd thuc thi so sdnh (TTSS).<br /> Dudi day la md hinh bieu thuc ngdn ngft so<br /> sdnh:<br /> TTDSS<br /> <br /> PDBSS<br /> <br /> j TNCKQSS<br /> <br /> TTSS<br /> <br /> bong<br /> trdng I nhu<br /> mdy<br /> Theo md binh trdn, th\rc thd dugc so sdnh<br /> la tdt cd nhiing gj ngudi ndi muon dien ta dl<br /> ngudi nghe fri nh$n dugc. Th\rc thi dugc so<br /> sanh cd thi Id nhiing thuc the quen thupc<br /> <br /> nhung ciing c6 thi Id nhflng thuc thd khdng<br /> quen thuOc. Th|im chi cd nhiing Ibuc thi mdi<br /> hodn todn, chua tijmg c6, chua timg xudt hidn<br /> d viong miln, d ddt nude noi minh sinh sing.<br /> Bdi v|iy, chflng toi khdng di tim liilu thyc<br /> thd dugc so sdnh (A) md lya chgn thyc ihl<br /> so sanh (B) - nhflng thyc thi quen thugc doi<br /> vdi ca ngudi phdt va ngudi nhdn. Dilu nay<br /> cd nghia rdng, thyc thd so sdnh (B) phdn dnh<br /> kinh nghifm song cua con ngudi trong qua<br /> trinh tucmg tdc vdi liipn thyc kh&;h quan, thi<br /> hi$n thi gidi quan cua ngudi Vi$t.<br /> Trong khudn khd bdi vilt nd.y, chung tdi<br /> tim bidu mpt so miln nguon ca bdn cfla miln<br /> dich CON NGU*6l frong md hmh cfla bilu<br /> thftc ngdn ngft so sdnh d^ng "A nhu B",<br /> dugc thd hifn trong thanh ngft tiing Vi?t<br /> 2. Npi dung<br /> Theo tdc gid Ly Todn Thdng, "Doi vdi<br /> tdm li hgc vd ngon ngit hpc tri nhgn, y ni?m<br /> trudc hit khong phdi khong chi id kit qud<br /> <br /> NG6NNGg & Btfl S 6 N G<br /> <br /> So 1 (243)-2Q16<br /> <br /> eda qud trinh tu duy, qua trinh phdn dnh thi<br /> thidn nhidn<br /> gidi khach quan vdo ddu 6c con ngudi md<br /> Con ngudi Id<br /> thyc v§t<br /> n6 la sdn phdm eua hogt dpng tri nhgn. no<br /> Tft bdng thing kd trdn, chung tdi thdy y<br /> Id cdi ehua dugc tri thirc hay su hieu biit<br /> cua con ngudi vi the gidi tren ca sd kinh nifm Con ngudi Id dpng vdt ehilm so lugng<br /> nghi?m tit ddi ndy qua ddi khdc, no vita Idn nhdt (53.6%); vj tri thft hai Id y nifm<br /> mang tinh nhdn logi pho qudt vita mang tinhCon ngudi la do vdt (21.7%); thft ba Id f<br /> ddc thil ddn tpc (do chd nd gdn kit ehat che nifm Con ngudi Id hifn tugng thidn nhien<br /> vdi ngon ngir vd vdn hda eda ddn tPc do)'' (13.4%); culi cftng y nifm Con ngudi Id<br /> [4, 115]. Quan nifm ndy cho thdy y nifm thyc vdt ehilm so lugng it nhat (11.3%).<br /> 2.1. CONNGirdlLA BONG V^T<br /> gdn vdi ngdn ngft vd vdn hda, nd thi hifn<br /> Thong kd cho thay, cd ba thupc tinh ciia<br /> tinh dan tfc sdu sdc. Khi nghidn cftu cdc<br /> thyc thi so sdnh (B) dl thdy dugc vdn hda dpng v^t dugc chilu x^ Idn miln Dich con<br /> cua ngudi Vift, chung tdi thdy c6 mOt md ngudi, dd Id: 1/Ho^t ddng cua dpng vat (vi<br /> hinh so sdnh d^ng A nhu B cd d^g cfta mgt dy: ngay nhu bd rong, mat ngdy nhu ngong<br /> an dy ;y nifm. Bdi mpi dn dy deu bdt ddu tft ia, n6i nhu chd cdn ma); 2/Tinh chdt cua<br /> md hinh so sdnh d ^ g A Id B (A is B). Trong dfng v$t (vi dy: de nhu hitm, ngu nhu bd,<br /> dd A id ^ nifm Dich cdn B la y nifm NguIn. nhanh nhu cdt); J/Hinh ddng cua ddng vat<br /> D^g so sdnh A nhu B gidng vdi d^g so (to nhu con voi, tiu nghiu nhu chd cup dudi,<br /> sdnh cua y nifm A Id B. Cdc nha ngdn ngft udt nhu chupt Ipt).<br /> Vdi y nifm ndy, miln ngudn cd so lugng<br /> hpc tti nh|in d^t tdn Id dn du y nifm vd sft<br /> dyng chft in boa dl ghi cdc bieu thftc d^g nhilu nhdt Id cdc con vat: trdu, bd ehilm<br /> frdn. Vi dy: CON NGLTCJI LA C 6 CAY 10,7%; ehd, meo, gd ehilm 8,9% va it nhdt<br /> (PEOPLE ARE PLANTS); TINH YfiU LA Id cdc con sdc, ngi^a, gdu, siu, rdn,... ehilm<br /> CUOC HANH TRiNH (LOVE IS A sl lugng 1,8%.<br /> 2.2. CONNGVdllA Bd V^T<br /> JOURNEY)....<br /> Chflng tdi thong kd dugc bin thufc tinh<br /> Khdo sdt ngft lifu cho thdy, frong thdnh<br /> ngft tiing Vift c6 md hlnh so sdnh d?ng "A cfta dl v^t thudng dugc chilu xa Idn fren<br /> nhu B"; frong dd A Id con ngudi cdn B la miln Dich cop ngudi, gIm: 1/Tinh chdt ciia<br /> nhung sy v^t hifn tugng da dang. Tyu chung do v%t (vi dy: tra nhu phdn hdng thit, bdng<br /> lai cd bin ^ nifm va cd thi hinh dung cu thi ehdn nhu vgi, cdng nhu mat trdng, citng nhu<br /> thip, kho nhu ngdi, nh? nhu bdc); 2/Hhih<br /> nhu bdng thing kd sau:<br /> ddng cfta dl v^t (vl dy: beo nhu bd sut cgp,<br /> SSlvfng<br /> STT<br /> ¥ ni|in<br /> Till<br /> BTNNSS<br /> den nhu cpt nhd chdy, guong toy liip);<br /> Con nguai Ik<br /> 3/Ho^t dfng cua do v§t (vi dy: Ditc nhu bua<br /> 1<br /> 128<br /> 53.6%<br /> dOng v^t<br /> bo, dau nhu dao cdt, lin nhu diiu ggp gid,<br /> Con ngufri Ik<br /> nhanh nhu chop); 4/Mdu sdc cfta dd v^t (vl<br /> 2<br /> 52<br /> 21.7%<br /> dy: do nhu dSng hun, den nhu mirc).<br /> Con nguM li<br /> 0 miln nguIn ndy, do v^t ehilm sd lugng<br /> 3<br /> 32<br /> 13.4%<br /> hi§n<br /> tirgmg<br /> nhilu nhdt Id dao ehilm 12,8%; diiu ehilm<br /> <br /> S6 1 (243)-2016<br /> <br /> N G 6 N NGCT & Ddi S6NG<br /> <br /> 23<br /> <br /> 7,7%; vgi, bd, dUa, l$nh, cd, dinh ehilm (11,1%); ft nhit 14 cac cfiy nhu gac, nghe,<br /> 5,1% vk it nhat la cac do vat sau: ngdi, Uep, mla, beo, cuorc (5,6%),... Dilu nay chflng to<br /> bi, chong chong, thdt, phdo, non, bdt, mtfc, van h6a cua ngudi Vidt la vSn hoa Iua nirdc va<br /> trarih, cui, bdc, that, khd r

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản