Một số thủ thuật máy tính P14

Chia sẻ: Rei Hayami | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
136
lượt xem
73
download

Một số thủ thuật máy tính P14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số thủ thuật máy tính p14', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật máy tính P14

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Activ E-Book Compiler So n và t o sách ñi n t t ch y N u b n có ý ñ nh biên so n m t cu n sách ñi n t v i ñ y ñ nh ng tính năng c a d ng sách này như có kèm hình nh, video, có các liên k t ñ n nh ng văn b n khác, có nh ng tùy ch n cho ngư i ñ c... thì Activ E-Book Compiler s là m t công c giúp b n th c hi n vi c này m t cách h t s c d dàng. Ch ng nh ng th , cu n sách c a b n còn ñư c “xu t b n” thành m t file duy nh t, có th t m mà không c n nh ng chương trình nào khác, và ñ c bi t còn có ph n b o m t ñ không ph i ai cũng xem ñư c. ði m n i b t c a Activ E-Book Compiler này là t o sách ñi n t (e-book) dư i d ng m t file d ng EXE duy nh t (ch a c nh ng t p tin liên k t) nên có th ñ c ñư c b t kỳ máy tính nào có h ñi u hành Windows mà không c n các ph n m m chuyên bi t ñi kèm. Chương trình có dung lư ng 2,14 MB, tương thích v i m i phiên b n Windows, có th t i v dùng th t i: http://www.ebookcompiler.com Sau khi t i v b n ti n hành cài ñ t bình thư ng vào máy c a mình. CÁCH T O M T E-BOOK ðƠN GI N 1. T o m t thư m c: Thư m c này s ch a t t c các thư m c, t p tin c a m t project trong quá trình biên t p e-book như thư m c ch a t p tin ngu n, t p tin liên k t, t p tin nh, t p tin t o thành c a e-book, t p tin thi t l p các thông s c a e-book, v.v... Toàn b các công vi c ñó b n có th th c hi n m t cách t ñ ng nh vào tính năng Activ Quick Project c a chương trình. B n kh i ñ ng Activ Quick Project t menu Start > Programs > Activ E-Book 4.22. T i ñây s có m t thu t sĩ giúp th c hi n e-book qua 4 bư c v i các thông s và tùy ch n c a b n. Sau bư c cu i cùng s có m t thư m c ch a các thư m c t i thi u sau: Output dùng ñ ch a file t o thành c a e-book (d ng EXE); Source dùng ñ ch a các file ngu n, file liên k t c a e-book trong quá trình biên t p; file http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com thi t l p thông s c a e-book (d ng AEP); ngoài ra có th có các thư m c khác tùy theo các thông s mà b n ñã ch n. 2. T o file ngu n c a e-book: ðây là bư c t o n i dung c a e-book. B n t o m t file làm trang n i dung chính cho e-book, lưu ý file này có d ng th c HTML và có tên là Index (tên ñ y ñ là Index.html). Trong trang chính c a e-book có th có các liên k t t i các trang n i dung khác, các trang ñó có th có nhi u ki u ñ nh d ng khác nhau, không nh t thi t là d ng HTML. T t c các file n i dung c a e-book ñư c ñ t trong thư m c Source. 3. Biên t p e-book: Sau khi ñã hoàn thành các bư c trên, b n g i file thi t l p thông s d ng AEP trong thư m c c a project r i ch n Run trong menu Build. T i ñây, b n ch thư m c Source ch a file n i dung trên. Chương trình s t o cho b n m t e-book v i hàng lo t các thi t l p nâng cao khác như: b o m t, giao di n, bi u tư ng, gi i h n... ñ e-book c a b n hoàn thi n hơn. 4. Phân ph i s n ph m: Sau khi hoàn t t công vi c, b n s có m t file t o thành c a e-book d ng EXE trong thư m c Output và b n có th phân ph i file này cho ngư i dùng. File này ch y ñ c l p không c n chương trình ñ c cũng như các file liên k t ñi kèm - ñây chính là ñi m ñ c ñáo c a chương trình biên t p e-book này. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Yên tâm hơn v i d li u lưu tr N u không may ñĩa c ng c a b n b t thình lình ng ng làm vi c. M i d li u quý giá khó còn cơ h i c u vãn. Mà nguyên nhân thì quá nhi u, có th do nhi t ñ cao, có th do ñĩa quá cũ, th i gian s d ng khá dài... ð tránh trư ng h p không may này b n th c hi n m t vài th thu t ñơn gi n dư i ñây. S d ng k thu t HDD S.M.A.R.T N u không mu n s d ng ph n m m cài ñ t thêm, b n có th nh n ñư c thông báo v HDD S.M.A.R.T (Self Monitoring Analysis and Reporting) b ng cách quy ñ nh tính năng này Enable trong BIOS Setup. K thu t HDD S.M.A.R.T g m kho ng 35 ñ c tính khác nhau (như s l n t t và tái kh i ñ ng máy tính, t n s xu t hi n các l i thô, nh hư ng c a nhiêt ñ , t n s l i c a quá trình ki m tra ñ dư vòng…) giúp dò tìm kho ng 70% l i trong ñĩa c ng. Báo cáo cho ngư i dùng bi t thông qua màn hình BIOS ho c thông qua m t ph n m m ch n ñoán. M i hãng s n xu t ñĩa tích h p vào s n ph m c a mình nh ng ñ c tính có th khác nhau. Nhưng m c tiêu cu i cùng là ph i d báo trư c ñư c nh ng s c nguy hi m có th x y ra, d ñoán g n chính xác th i gian x y ra ñ ngư i dùng k p th i ñ i phó. M t s ñ c tính các hãng s n xu t ñĩa c ng thư ng tích h p trong k thu t S.M.A.R.T là: ghi nh n nhi t ñ c a ñĩa c ng, kh năng quay c a ñĩa c ng, t l l i thô ñã x y ra, ñ m s l n kh i ñ ng và t t máy… Các Mainboard th h m i hi n nay ñ u h tr HDD S.M.A.R.T nhưng theo m c ñ nh là Disable. Vì v y b n ph i kích ho t nó. Do m i Mainboard có nh ng khác bi t v i nhau cho nên b n ph i ñ c cu n User’s manual (Sách hư ng d n ñi kèm mainboard) ñ có th d dàng tác ñ ng ñ n tính năng này. Dùng ph n m m ch n ñoán 1. HDD Health V 2.1: c a tác gi Aleksey S Cherkasskiy, dung lư ng 879KB, tương thích v i m i môi trư ng Windows. Tham kh o thêm và t i v t ñ a ch http://www.panterasoft.com/. Ph n m m này phân tích ñư c 15 ñ c tính k thu t. Quan tr ng nh t là khi b n b m vào th Health. Khung Known Problems ghi: "There are no problems with this hard drive” là tuơng ñ i yên tâm. N u thêm khung Overall health status cũng như khung Nearest T.E.C ñ u ký hi u N/A thì ch c ch n ñĩa c ng c a b n còn r t t t, không ph i lo l ng gì. 2. D-Temp: Dung lư ng khá bé 144KB, không c n cài ñ t ch kích chu t là nó ch y v i m t bi u tư ng trên khay h th ng có ghi nhi t ñ hi n th i c a ñĩa c ng. T i v t ñ a ch http://private.peterlink.ru/tochinov. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. Active Smart V 2.31: C a hãng Ariolic, b n có th t i v dùng th 30 ngày t i ñ a ch www.Ariolic.com/download.html. ðây là ph n m m tương ñ i n ñ nh, ñ tin c y khá cao, tương thích v i m i môi trư ng Windows, ch c năng phong phú. Dĩ nhiên là sau th i gian xài th thì ph i tr phí n u mu n dùng lâu dài. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com XP v i dáng v quen thu c c a Windows Ph n kh i khi kh i ñ ng chi c máy tính Windows XP m i toanh c a mình, b ng nhiên b n nh n th y m i th ñ u khác l . 'ðâu r i nh ng bi u tư ng Quick Launch? T i sao Windows l i không kích ho t các folder ñư c m l n trư c? Làm cách nào ñ ñóng c t bên trái trong c a s folder?'. Microsoft ñưa ra nh ng thay ñ i này v i mong mu n ñơn gi n hóa công vi c cho nh ng ngư i trư c ñây chưa h dùng Windows bao gi . Tuy nhiên ñ i v i ngư i dùng lâu năm thì nh ng thay ñ i giao di n Windows t phiên b n này sang phiên b n khác ch làm cho h ñi u hành tr nên r c r i hơn. R t may, b n v n có th 'v n ngư c kim ñ ng h ' ñ làm cho các phiên b n Windows m i ho t ñ ng gi ng như các th h ti n b i c a chúng. Lo i b nhóm thanh tác v : Khi b n có m t s c a s folder, ng d ng và browser cùng m ñ ng th i, t ng lo i s dùng chung m t nút thanh tác v duy nh t. B n nh n nút ñó ñ ch n c a s mong mu n t menu hi n ra. N u b n thích dùng cách cũ có t ng nút thanh tác v cho t ng t p tin m , trư c h t b n nh n ph i lên thanh tác v ñó và ch n Properties. Bên dư i nhãn Taskbar, b n b ch n m c Group similar taskbar butons dư i Taskbar appearance r i nh n OK. T ñ ng m l i folder: Khi b n ñăng nh p vào Windows 2000, nó s t ñ ng m l i các c a s folder và Internet Explorer ñang m khi b n thoát Windows phiên làm vi c trư c. ð các c a s ñang m l n trư c t ñ ng m l i trong Windows XP, trư c h t b n m m t c a s folder b t kỳ và ch n Tools.Folder Options.View, ñánh d u ch n lên Restore previous folder windows at logon bên dư i Advanced Settings r i nh n OK. Ph c h i Quick Launch: N u thanh công c Quick Launch không hi n di n thanh tác v , b n nh n ph i lên m t ch tr ng c a thanh tác v và ch n Toolbar.Quick Launch. B n s ph i xê d ch c nh ph i n u mu n th y các bi u tư ng Quick Launch nhi u hơn hay ít hơn (xem m c ti p theo). S p x p l i các thanh công c : Các thanh công c không n m ñúng ch b n thích? B n có mu n ñ t l i v trí ho c thay ñ i kích thư c cho các thanh công c Quick Launch, Links hay các thanh công c khác, dù n m trên thanh tác v hay trong các c a s folder? Cách thay ñ i r t ñơn gi n: nh n ph i m c mu n thay ñ i và b ch n ñ i v i Lock the Taskbar ho c Lock the Toolbars. Kéo hay thay ñ i kích c thanh tác v và các thanh công c cho ñ n lúc n m ñúng ch và có kích thư c như b n mu n; http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com sau ñó ñánh d u ch n l i 'lock' (n u mu n) ñ ñ phòng chính b n ho c ai ñó vô tình làm h ng thi t l p c a b n. Lo i b màu xanh: B n ghét vi n màu xanh, màu ô liu, hay màu b c trên các thanh tiêu ñ c a Windows XP? N u v y b n nh n ph i lên desktop và ch n Properties.Appearance. Ch n Windows Classic style trong menu 'Windows and buttons'. N u mu n tùy bi n các màu, b n nh n Advanced và ch n m t màu trong palette v a xu t hi n ng v i ph n t ñã ch n trong danh sách Item, ho c nh n Effects ñ tùy bi n dáng v c a các c a s , bi u tư ng và menu. Khi ñ t ñư c hình th c ưng ý, b n nh n OK hai l n ñ thoát ra kh i Display Properties. Hi n l i các bi u tư ng desktop: N u b m t các bi u tư ng My Computer và My Documents do XP g t b kh i desktop, b n nh n ph i lên desktop và ch n Properties.Desktop. Nh n Customize Desktop, và bên dư i nhãn General ñánh d u ch n lên nh ng bi u tư ng nào b n mu n nhìn th y trên desktop. Nh n OK hai l n ñ ra kh i Display Properties. Khóa các m c trong menu Start: Menu Start m i c a Windows XP s t ñ ng ñi u ch nh ñ li t kê các chương trình b n hay dùng. ði u này làm cho vi c kh i ch y các m c trong menu Start b ng bàn phím (b ng cách nh n phím ch cái ñ u c a m c mà b n mu n ch y) tr nên khó th c hi n vì danh sách thay ñ i thư ng xuyên, và có nhi u m c có th kh i ch y v i cùng m t ch cái. N u thích menu Start cũ ñáng tin c y (ít t ñ ng) c a Windows, b n nh n ph i nút Start, ch n Properties.Classic Start menu, và nh n OK. Tiêu di t các menu chơi trò tr n tìm: N u v n mu n s ng l i chu i ngày tươi ñ p xưa v i menu Start c a Windows 98, lo i menu không bao gi che gi u các kho n m c ít khi dùng n u chưa nh n chu t ho c d ng con tr trên d u V kép dư i cùng, b n nh n ph i nút Start và ch n Properties. Bên dư i nhãn Start Menu, ch n Classic Start Menu n u nó chưa ñư c ch n, nh n nút Customize, cu n ñ n cu i danh sách 'Advanced Start menu options', b ch n Use Personalized Menus, và nh n OK hai l n ñ ra kh i h p tho i Taskbar and Start Menu Properties. Hi n menu qu n tr h th ng (Administrative): ð nhìn th y menu Administrative Tools khi nh n Start.Programs, ho c Start.All programs, b n nh n ph i nút Start và ch n Properties. Bên dư i nhãn Start Menu, nh n Customize c nh phiên b n mà b n mu n dùng ('Start menu' ho c 'Classic Start menu'). ð dùng menu Start m c ñ nh c a Windows XP, b n nh n Advanced và ch n m t trong hai tùy ch n ñ u tiên ñư c li t kê bên dư i System Administrative Tools trong danh sách 'Start menu items'. Còn v i menu Classic Start, b n ñánh d u ch n lên Display Administrative Tools trong danh sách 'Advanced Start menu options'. Gi u kín các tác v thông thư ng: Trong các phiên b n Windows cũ, b n có th xem n i dung Web trong các c a s folder, ho c b sung thêm m t khung xem trư c vào c a s ñó. N u không thích các tính năng này, nhi u kh năng b n cũng không thích khu v c 'common tasks' bên trái c a s folder trong Windows XP. ð lo i b nó, b n ch n Tools.Folder Options, r i ch n Use Windows classic folder bên dư i nhãn General. Làm cho các folder ghi nh : Windows XP thi t l p các d ng hi n th khác nhau cho các lo i folder khác nhau (d ng Thumbnails cho các folder hình nh, Tiles cho các t p tin âm thanh, v.v...), tuy nhiên http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com b n có th ch n d ng hi n th mà b n thích cho t ng folder. Hãy tham kh o hư ng d n chi ti t trên TGVT A s tháng 8/2003 trang 109 (hay ñ n ñ a ch web find.pcworld.com/37670). Gi cho các m c trong khay luôn nhìn th y: Khay tác v m i trong Windows XP (khu v c c nh ñ ng h ) cho phép b n gi u các m c theo ch n l a ho c nhìn th y t t c . N u c n gi u nh ng bi u tư ng nào, b n nh n ph i lên thanh tác v ñó và ch n Properties. nhãn Taskbar, bên dư i 'Notification area', b n b ch n dòng Hide inactive icons ñ có l i cách hành x c a Windows cũ, ho c v n gi nguyên tình tr ng ñã ñư c ch n c a nó r i nh n nút Customize bên c nh ñ thay ñ i tr ng thái c a t ng bi u tư ng. Làm cho vi c tìm ki m t p tin tr nên thông minh: B n có thích nhân v t c ñ ng xu t hi n m i khi ch n Start.Search ho c Start.Find.Files or Folders? ð t ng kh nó ñi, b n nh n Change preferences trong c a s Search Results và ch n Without an animated screen character. ð có các tùy ch n tìm ki m trư c ñây c a Windows, b n nh n Change preferences r i nh n Change files and folder search behavior.Advanced-includes options to manually enter criteria. Recommended for advanced users only. Nh n OK ñ quay l i c a s Search Results. Quay l i m t bư c th t dài: N u không hài lòng v i phiên b n XP c a Windows Explorer, b n th dùng trình qu n lý t p tin v i dáng v và hành vi t t c ñ u quay v v i Windows 3.1. ð n find.pcworld.com/37673 ñ có thông tin chi ti t và t i v các ti n ích qu n lý file mi n phí. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Xoá t p tin rác b ng VBScript N u chương trình thi t k t t, nó s xoá các t p tin t m này trư c khi k t thúc. Tuy nhiên, do nguyên nhân nào ñó, các t p tin này có th không b xoá (do chương trình b ng t quãng gi a ch ng,...). Như v y, sau m t th i gian, dung lư ng tr ng trên c ng c a b n b gi m ñáng k . Có nhi u cách ñ xoá các t p tin không c n thi t này. Th công nh t là vào các thư m c ñó và th c hi n thao tác xoá t p tin. Các thư m c m c ñ nh là Windows/Recent và Windows/Temp. Microsoft cũng cung c p m t s trình d n d p t p tin t m, ví d như Disk Cleanup. B n vào Start.Programs.Accessories.System Tools và ch n Disk Cleanup. Chương trình có m t s ch n l a như xoá các t p tin Internet, d n Recycle Bin, xoá t p tin trong thư m c Temp... B n có th t làm m t chương trình d n rác như v y nh vào kh năng c a VBScript. ñây, tôi ch trình bày cách xoá các t p tin trong thư m c Temp và Recent. Ði u trư c tiên b n ph i làm là ki m tra xem Windows có h tr VBScript hay không. Ð i v i WinMe, b n không ph i b n tâm v ñi u này vì ngôn ng VBScript ñư c cài m c ñ nh trong quá trình cài Windows. Còn ñ i v i Win98 (OEM ho c SE), b n ph i vào Control Panel, ch y Add.Remove Programs. Sau ñó ch n th Windows Setup, nh n ñúp vào Accessories ñ hi n các m c ch n. N u th y m c Windows Scripting Host ñã ñư c ch n nghĩa là máy b n ñã h tr VBScript. N u không, b n ph i ch n m c này và nh n OK, kh i ñ ng l i máy. Sau ñây là source code th c hi n vi c xoá t p tin. Const TempWin = C:\Windows\Temp\ Const Recent = C:\Windows\Recent\*.* DelTempDir Sub DelTempDir Dim fso, Ask Set fso = CreateObject(Scripting.FileSystemObject) Ask = MsgBox(Do you want to delete all files in WinTemp directory?, vbYesNo, Delete Temp File) If Ask = vbYes Then http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com fso.DeleteFile TempWin & *.*, True fso.DeleteFolder TempWin & *, True End If Ask = MsgBox(Do you want to delete all files in RecentWin directory?, vbYesNo, Delete Recent File) If Ask = vbYes Then fso.DeleteFile Recent, True End If MsgBox DelTemp has finished., Finish function End Sub B n lưu t p tin này v i ph n ñuôi m r ng là .vbs, ví d : DelTemp.vbs. Mu n th c hi n l nh b n ch c n nh n ñúp vào t p tin này. Khi ch y, chương trình s xác nh n l i xem b n có th c s mu n xoá các t p tin rác hay không. N u không mu n ph i tr l i nhi u l n, b n có th lư c b t m t s câu l nh, chương trình s ng n hơn: Const TempWin = C:\Windows\Temp\ Const Recent = C:\Windows\Recent\*.* DelTempDir Sub DelTempDir () Dim fso Set fso = CreateObject(Scripting.FileSystemObject) fso.DeleteFile TempWin & *.*, True http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com fso.DeleteFolder TempWin & *, True fso.DeleteFile Recent, True MsgBox DelTemp has finished., Finish function End Sub B n có th t o shortcut trên desktop ho c taskbar ñ ti n thi hành. Chương trình có kích thư c nh (ch là t p tin text), th c hi n nhanh, có th tuỳ bi n theo ý mu n. Ðó chính là ưu th c a VBScript. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Xem phiên b n Windows ñang s d ng L i nói ñ u: Cùng v i s phát tri n m nh m c a máy tính kéo theo s ra ñ i các h ñi u hành m i, m i phiên b n m i ra ñ i nh m ñáp ng yêu c u và nhu c u ngày càng cao c a ngư i s d ng. Ða s các h ñi u hành chúng ta s d ng c a hãng Microsoft và ngư i s d ng ñã quen dùng h ñi u hành Microsoft Windows. Tuy nhiên, do thói quen ho c do c u hình c a máy tính mà ngư i s d ng có th ch n cho mình m t h ñi u hành theo ý mu n c a mình. Ði u này d n ñ n m t v n ñ n nan gi i cho nh ng ai làm công tác b o trì, qu n lý khi máy tính c n s a ch a ho c cài ñ t mà nó ñòi h i Source(các t p tin c a b ngu n cài ñ t windows). N u máy tính ñòi h i Source mà b n ch ñư ng d n không ñúng phiên b n hi n hành trên máy tính s d n ñ n hư file h th ng th m chí làm hư h ñi u hành. Vì th , b n nên bi t trư c h ñi u hành (hi n hành) trên máy tính c a mình là gì ñ ch cho ñúng Source. Các chương trình liên quan ñ n Internet khi cài ñ t s ñòi h i Source: - Cài ñ t Driver Modem - Cài l i Dial-up Networking - Cài Hyper Terminal... - Cài l i Outlook Express - Address Book... - Cài l i TCP/IP - Dial-up Adapter... B ng các h ñi u hành Windows H ñi u hành Tên Source (thư ng th y) Mã s Windows 95 Original Win95 4.00.950 Windows 95 Service Release 1 Win97 ho c Win95 oem SR1 4.00.950A Windows 95 Service Release 2 Win97 ho c Win95 oem SR2 4.00.950B Windows 95 Service Release 2.1 Win97 ho c Win95 oem SR2.1 4.00.950B Windows 95 Service Release 2.5 Win97 ho c Win95 oem SR2.5 4.00.950C Windows 98 Original Win98 4.10.1998 Windows 98 Second Edition Win98 ho c Win98Se 4.10.2222A Windows Millenium Edition WinMe 4.90.3000 Windows NT4.0 WinNT (i386) 4.00.1381 Windows 2000 Win2000 (i386) ho c Win2k 5.00.2195 Windows XP WinXP (i386) ho c Win2002 WindowsXP-2002 Ð bi t ñư c mình ñang s d ng h ñi u hành nào b n nh p chu t ph i (right click) vào bi u My Computer, sau ñó ch n Properties, ch n tab General, t i System: b n s th y mã s tương ng (xem b ng trên). http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com WordQuiz - giúp h c t t ngo i ng Trong quá trình h c m t ngo i ng nào ñó, chúng ta ñ u ph i làm m t công vi c cơ b n là tích lũy v n t ñ rèn luy n các k năng nghe, nói, ñ c, vi t. M i ngư i có m t cách riêng ñ nh t , có th là dùng gi y vi t ñ vi t t m i nhi u l n ho c ñ t câu v n d ng. Có m t cách khác hay hơn, n u b n s d ng máy vi tính, ñó là nh ñ n WordQuiz... Chương trình ñòi h i chúng ta ph i nh p m t s tùy ch n và cơ s d li u cơ b n: ð u tiên chúng ta vào Vocabulary > Language ñ vào b ng tùy ch n Vocabulary Options, v i các th ch y u sau: - Languages: Ch n ngôn ng cho hai c t trái và ph i. Ví d c t trái ch n English, c t ph i ch n Vietnamese. - Font: Ch n font ch cho các c t. - Style: Ch n cách vi t, c , màu ch . - Keyboard: Ch n ki u bàn phím. - Characters: Các ký t ñ c bi t dùng cho các ngôn ng ñ c bi t như ti ng Nga, Pháp, ð c... - Rows/Columns: Ch nh ñ r ng, cao c a các hàng, c t. Sau khi ñã ch nh xong các tùy ch n, ta ti n hành nh p d li u tương ng vào hai c t trái và ph i theo ñúng phía ngôn ng ñã ch n. Bây gi chúng ta s t o thành các bài h c, bài t p dư i nhi u d ng như sau: 1. Vào Quiz > Flashcard (ho c nh n phím F7): Chương trình s t o thành nhi u t m bài hai m t, trên ñó ghi t ng c p t v i ng nghĩa tương ng mà ta ñã nh p vào tru c ñó. Cách th c này giúp cho ngư i h c d n d n làm quen v i các t m i ñ ghi nh . N u chưa nh hãy ti p t c nh n Flip Card, khi ñã thu c t ñó r i b n ch n I know ñ chuy n qua h c t ti p theo. 2. Vào Quiz > Multiple Choice (ho c nh n phím F8): ðây là cách th c thi t l p m t bài t p tr c nghi m v i tương ng m t câu h i kèm ba câu tùy ch n và b n ph i ch n m t câu ñúng, chú ý ñây là ph n có ch m ñi m trí nh cho b n. Sau khi làm xong n u chưa hài lòng thì có th nh n vào Restart ñ th c hi n l i. 3. Vào Quiz > Question & Answer (ho c nh n phím F9): Chương trình s thi t l p bài t p dư i d ng câu h i và câu tr l i, t c là cho bi t m t v và bu c ta ph i nh p v còn l i tuơng ñương. Ví d : Ti ng Anh là kitten thì ph i nh p ti ng Vi t là mèo con. ðây cũng là ph n có ch m ñi m trí nh cho b n. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ð cho bài h c ho c bài t p ñư c thi t l p mang tính phong phú hơn, trư c khi s d ng công c Quiz, ta nên chú ý thi t l p các ki u s p x p ngôn ng công c Mode. Trong công c này b n có th ch n các ki u như In Order (theo tu n t ), ho c Randomly (ng u nhiên). Ch c ch n khi các bài t p ñư c thi t l p, b n s th y ngay nh ng nét ña d ng m i m c a chúng. Chương trình luy n nh t v ng này ch có dung lư ng l.07 MB, b n có th tham kh o thêm thông tin và download t i http://peterandllinda.com/wordquiz. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Watchdog Giúp qu n lý vi c s d ng máy tính c a con em R t nhi u ngư i không th ki m soát ñư c th i gian ng i bên máy, con tr thì mê game, ngư i l n thì mê công vi c. Windows cũng có chương trình qu n lý v th i gian nhưng th c t nó ch có tác d ng nh c nh là chính, và ngư i dùng có th “sa th i” nó b t c lúc nào. V i Watchdog thì không th d dàng như v y, ph n m m này ñ c bi t dành cho các b c ph huynh cho nên nó phân c p ngư i s d ng: c p cao nh t có tài kho n không gi i h n (unlimited) dành cho cha m (Parent), c p còn l i là nh ng tài kho n gi i h n v th i gian và quy n h n s d ng các chương trình. Ngư i cài ñ t ñ u tiên, m c ñ nh là Parent, s ph i khai báo tên (Username) và m t kh u (Password) cho mình, sau ñó s làm công vi c là: cung c p các tài kho n gi i h n cho nh ng ngư i s d ng khác. Nh ng ngư i này s ñăng nh p Windows v i username và password riêng c a mình, và cũng t lúc này, Watchdog s ng m ng m kh u tr th i gian mà v “Parent” trư c ñó ñó ñã c p cho. M i công vi c di n ra bình thư ng, th nhưng khi h t th i gian cho phép, Watchdog s hi n ra, nh thì b nh c nh : nên t giác ch p hành l nh t t máy, n ng thì... b p, máy t ñ ng t t. Khi ñã h t th i gian ñư c c p theo ngày thì ngày hôm ñó, ngư i s d ng không th ñăng nh p vào Windows ñư c n a, tr khi ñăng nh p b ng tài kho n c a ngư i khác ho c dùng m o. ðương nhiên, ngày hôm sau m i vi c l i di n ra bình thư ng. Watchdog còn c n th n làm báo cáo chi ti t các phiên làm vi c c a ngư i s d ng, th m chí nó còn ch p l i màn hình làm vi c t i các th i ñi m ñư c thi t ñ t s n làm “tang ch ng v t ch ng” sau này. Cách s d ng (dành cho ngư i qu n lý chương trình, t c Parent): Mu n t o tài kho n c p cho ngư i s d ng, b m vào nút Add. Mu n xóa thì b m vào nút Delete và n u mu n t o m t lo t các tài kho n có giá tr như nhau thì b m vào nút Copy. B m vào các nút Config, Modify ñ ch nh lý các thông tin v tài kho n, nút Log ñ ñ c báo cáo và nút Options ñ thi t ñ t cho Watchdog. T o tài kho n m i như sau: Sau khi b m vào Add, m t c a s m i xu t hi n, b m Next ñ ti p t c. T i khung Name hãy ghi tên ngư i s d ng tài kho n, gõ Password vào khung Password và gõ l i vào khung Re-enter. 2 m c phía dư i, nên ch n User can change their password ñ sau này, ngư i s d ng tài kho n y có th ñ i password c a mình theo ý thích. B m Next ñ bư c qua công vi c quan tr ng nh t, ñó là c p th i gian. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Có nhi u ki u c p th i gian: Không gi i h n (unlimited), hàng tháng (monthly), hàng tu n (weekly), hàng ngày (daily) hay là m t kho ng th i gian nh t ñ nh nào ñó (one time). N u ch n unlimited t c là quy n tương ñương Parent, ch n one time thì có nghĩa là khi h t th i gian thì s không ñư c s d ng ti p n a, t t nh t là ch n daily ñ n ñ nh th i gian s d ng trong ngày. L i b m Next ñ chuy n sang màn ti p theo - màn th c thi “pháp lu t”: khi h t gi quy ñ nh Watchdog s làm gì? T t máy tính ngay (Shutdown Windows), hay kh i ñ ng l i máy (Restart computer), hay xu t hi n màn hình Login c a Watchdog (Display Watchdog login)? Có l nên ñ xu t hi n màn hình login c a Watchdog cho có ph n nh nhàng, ngư i s d ng s ph i t mình thao tác ñ t t máy (dù có ph n ti c nu i). ð không khí b t căng th ng, nên ch n vào Display message ñ gõ vài t nh c khéo hay ch n vào Play sound ñ tìm m t ño n nh c *.wav vui v . Các hi u ng trên s xu t hi n ngay sau khi h t gi . Sau khi ñã t o xong các tài kho n, “Parent” s thông báo cho t ng ngư i dùng, cho bi t username và password c a m i ngư i. Bình thư ng thì chương trình ñã t thi t ñ t m t s n i dung chính nhưng “Parent” cũng ph i t thi t ñ t l i theo yêu c u c a mình b ng cách nh p ph i vào bi u tư ng (hình chú chó) dư i taskbar, ch n Options. Watchdog còn có th h n ch các chương trình ñư c phép ch y t i t ng tài kho n: Nh p ñúp vào tài kho n mu n h n ch , c a s Edit user information xu t hi n, b m vào nút Restrict (gi i h n) và chuy n qua th Program Restrictions (các chương trình h n ch ). Ch n vào Restrict what program this user can run r i ch n ti p Exclusive - Programs listed below cannot run (C m các chương trình bên dư i ñư c phép ch y). T ñây có th b m vào nút Add ñ thêm các chương trình vào danh sách. Có 3 chương trình c a Windows b t bu c ph i c m là: Regedit.exe (ch nh s a Registry), Msconfig.exe (ch nh s a h th ng, cho phép hay c m các chương trình ch y cùng Windows), Taskmgr.exe (cho phép b m t h p phím Ctrl-Alt-Delete ñ lo i b chương trình ñang ch y). B n có th t i Watchdog phiên b n 8.x (7,1MB) dùng th trong 30 ngày http://www.tuoitre.com/media/download/wdcurrent.exe. N u mu n dùng dài lâu thì có th g i thư cho tác gi c a Watchdog t i: nicjansma@home.com, nhưng xin báo trư c là v này r t khó tính ñ y! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Vallen JPegger: công c xem nh tuy t v i! B n ñã khá quen thu c v i ph n m m xem và x lý nh ACDSee. Nay chúng tôi xin gi i thi u v i b n m t ph n m m khác có ch c năng tương t nhưng hoàn toàn mi n phí, ñó là Vallen JPegger. Vallen JPegger giúp b n xem và qu n lý ñ n 40 ñ nh d ng nh khác nhau như: BMP, JPEG, PCX, GIF, TIFF, EPS, PNG, TGA, VST, PSP... Chương trình h tr ch c năng Slide show (trình chi u nh), Screen capture (ch p nh màn hình), in Postcard (b n có th in t i ña 144 t m nh trên m t trang gi y v i ch t lư ng t t nh t)... Ngoài ra b n cũng có th x lý nh v i các thao tác ñơn gi n như xoay nh, l t nh, ñi u ch nh kích c ... Vallen JPegger phiên b n m i nh t là 4.51, tương thích v i Windows 98, Me, NT4, 2000 và XP. B n có th t i mi n phí t i http://www.vallen.de/ (dung lư ng 2MB). Trư c tiên b n c n xác l p các thông s cho chương trình b ng cách vào menu File > Preferences. -Th Start up: +Load last open image on start: Khi kh i ñ ng Vallen JPegger, chương trình t ñ ng m t p tin nh ñã ñư c xem l n cu i cùng phiên làm vi c trư c. +Use Windows Explorer context menu: S d ng menu ng c nh c a Windows Explorer thay cho menu ng c nh c a chương trình khi b n b m chu t ph i vào m t t p tin nào ñó. +External image editor application: B m nút Browse ñ ñưa vào ñư ng d n ñ n chương trình s a ch a nh trên máy. Chương trình này s ñư c g i ra ñ s a nh khi b n ch n m t t p tin và vào menu Edit > Edit (ho c b m F4). -Th Slide show: +Slide show time interval: Ch ñ nh th i gian xem nh trong ch ñ Slide show (tính b ng giây). +Show image information in full screen: Hi n th thông tin c a b c nh (tên nh, kích c , dung lư ng...) khi xem ch ñ toàn màn hình. Sau khi xác l p xong b m OK ñ ñóng h p tho i Preferences l i. ð duy t nh, trong khung bên trái b n ch n th Image Explorer. Sau ñó b n duy t qua các ñĩa, thư m c trong khung này. Khung bên ph i có hai th : -Thumbnails: Hi n th các hình nh d ng thu nh trong thư m c b n ñang ch n. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com -Image: B n ch n hình nh trong th Thumbnails sau ñó b m vào th Image này ñ xem ñ y ñ t m hình ñang ch n. B n cũng có th nh p ñôi chu t ho c b m Enter vào tên t p tin nh ñ xem nó ch ñ toàn màn hình. Trong th Thumnails b n có th thao tác v i t p tin ñang ch n như: b m Ctrl+C ñ copy nh, Ctrl+X ñ di chuy n nh sang nơi khác, b m F2 ñ ñ i tên nh, Delete ñ xóa nh... ð l t t m nh ñang ch n theo chi u ngang, b n vào menu Image, sau ñó ch n Flip horizontally. Mu n l t theo chi u d c, b n ch n Flip vertically. ð xoay nh sang trái m t góc 90o, ch n Rotate left (Ctrl+Alt+L). ð xoay nh sang ph i m t góc 90o, ch n Rotate right (Ctrl+Alt+R). ð xoay nh m t góc 180o, ch n Rotate by 180o. B n cũng có th ñi u ch nh kích c nh ñang xem b ng cách vào menu Image > Resample và nh p vào kích c m i. N u b n mu n g i t ng t m nh ñang xem cho ngư i khác, b n vào menu File > Send to e-mail recipient. L p t c c a s so n thư m ra v i t p tin nh ñã ñư c ñính kèm, b n ch vi c ñi n vào ñ a ch ngư i nh n, n i dung thư và b m nút Send ñ g i thư ñi. ð xem các t p tin nh ch ñ Slide show, b n vào menu Edit > Slide show (ho c b m F10). Thoát kh i ch ñ này b ng phím ESC. Ngoài ra, chương trình còn h tr b n in các t p tin nh theo d ng postcard (bưu thi p): b n ch n các t m nh mu n in và vào menu File > Print > Postcards. T i h p tho i Card Layouts, b n ch n s b c nh s in trên m t trang. Trong h p tho i k ti p, b n ñánh d u ch n nh ng thông tin s in kèm theo nh. Cu i cùng b m nút Print ñ b t ñ u in. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tùy bi n thanh công c c a IE trong WinXP B n c m th y quá nhàm chán v i thanh công c màu xám m c ñ nh c a Internet Explorer (IE) và b n mu n cho nó sinh ñ ng v i nh ng t m nh n n b n ñưa vào? Ho c b n mu n ñưa thêm vào thanh công c các nút l nh ñ g i nhanh m t chương trình trên máy, ví d như chương trình t ñi n ch ng h n? Trong Windows XP b n có th d dàng th c hi n vi c này mà không c n ph i s a ñ i th công Registry ho c cài thêm các ph n m m giúp tùy bi n Windows. Vào Start > Run, gõ gpedit.msc và b m OK. C a s Group Policy xu t hi n. Trong khung bên trái b n tìm ñ n m c User Configuration > Windows Settings > Internet Explorer Maintenance. Trong khung bên ph i b n nh p ñôi chu t vào m c Browser Toolbar Customizations. H p tho i Browser Toolbar Customizations xu t hi n. ð thay ñ i nh n n cho thanh công c , t i khung Background b n ch n m c Customize toolbar background bitmap. Sau ñó nh p vào ñư ng d n ñ n file nh Bitmap (*.BMP) trên máy trong khung bên c nh. Có th b m nút Browse ñ duy t nhanh ñ n file nh này. Lưu ý: B n nên ch n nh n n có kích thư c phù h p v i thanh công c và ñ sáng ñ có th th y rõ dòng ch tiêu ñ c a các nút l nh và menu. N u b n ñang áp d ng các Theme thì nh n n b n v a ñưa vào có th không hi n th ñư c trên Toolbar. ð gi i quy t v n ñ này b n ph i chuy n sang dùng Theme m c ñ nh c a Windows: b m chu t ph i lên Desktop, ch n Properties. Vào th Themes, t i m c Theme b n ch n Windows Classic trong danh sách ñ xu ng. B m OK. N u không mu n dùng nh n n n a, b n có th ch n m c Use Windows default toolbar background bitmap. Cũng trong h p tho i Browser Toolbar Customizations, b n có th thêm vào m t s nút l nh trên thanh công c c a IE như sau: T i khung Buttons b n b m nút Add. M t h p tho i khác xu t hi n. T i m c Toolbar caption b n hãy nh p vào dòng chú thích c n hi n th khi ngư i dùng rê chu t lên nút l nh. T i m c Toolbar Action b n ñưa vào ñư ng d n ñ n chương trình c n thi hành trên máy (khi ngư i dùng b m vào nút l nh, chương trình này s ñư c g i). Có th b m nút Browse ñ duy t qua các file. ðưa vào ñư ng d n ñ n file bi u tư ng màu (*.ICO) t i m c Toolbar color icon và bi u tư ng ñen tr ng t i m c Toolbar grayscale icon. Kích thư c c a bi u tư ng ph i là 20 x 20 pixel. ðánh d u ch n m c This button should be shown on the toolbar by default n u mu n nút l nh này ñư c hi n th m c ñ nh trên thanh công c (n u không ngư i dùng có th g i nút l nh ra b ng cách b m chu t ph i lên thanh công c c a IE, ch n Customize). B m OK ñ tr v h p tho i Browser Toolbar Customizations. ð s a m t nút l nh mà b n t thêm vào (không ph i nút l nh m c ñ nh c a IE), b n ch n nút l nh trong danh sách và b m nút Edit, sau ñó s a l i theo ý mu n. ð xóa m t nút l nh, b n ch n nó trong danh sách và b m nút Remove. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ngoài ra, n u b n mu n xóa t t c các nút l nh ngo i tr các nút l nh chu n c a IE, hãy ñánh d u ch n m c Delete existing toolbar buttons, if present. Sau khi xác l p xong, b m nút OK ñ ñóng h p tho i này l i. Sau ñó b n ñóng t t c các c a s IE ñang m và m chúng l i, b n s th y s thay ñ i t c thì. Driver Magician 2.6 Sao lưu, ph c h i driver cho các thi t b TT - ði u làm ngư i dùng ñau ñ u nh t m i khi cài m i l i máy tính là ph i tìm driver c a các thi t b ñã ñ th t l c. Driver Magician giúp b n kh c ph c n i phi n toái ñó. Ngay khi máy tính c a b n còn s d ng t t, hãy sao lưu l i các driver b ng Driver Magician, r i c t vào m t nơi an toàn. Cách s d ng chương trình r t ñơn gi n. Sau khi b n ch y Driver Magician, chương trình s dò tìm các driver ñã cài trên máy và hi n th trong m t danh sách. B n ñánh d u ch n trư c tên driver c n sao lưu, hay nh n Select All ñ ch n t t c . Nh n nút Start Backup. Chương trình s h i b n mu n lưu thông tin vào thư m c nào, sau khi ch n xong nh n OK. V y là xong ph n sao lưu. ð ph c h i driver, b n vào menu Driver Restoration, ch n Restore from folder, sau ñó ch n thư m c ch a t p tin ñã sao lưu trư c ñó. ðánh d u check trư c tên driver c n ph c h i và nh n nút Start Restore ñ b t ñ u ph c h i. Driver Magician 2.6 là ph n m m thương m i c a GoldSolution, tương thích v i Windows 98, ME, 2000, XP, 2003. B n có th t i t i http://www.drivermagician.com/ (dung lư ng 3,26 MB) hay tìm trên các CD ph n m m t ng h p, có bán ngoài th trư ng. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản