Một số thủ thuật máy tính P21

Chia sẻ: Rei Hayami | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
206
lượt xem
116
download

Một số thủ thuật máy tính P21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số thủ thuật máy tính p21', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật máy tính P21

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com M cL c Thi t K : Nguy n Anh Tú 1
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TT Tiêu ð Trang 1 Gi i Thoát Home Page 3 2 T ñ ng t i hình nh trên m ng v i GoogleGrab 4 3 Ph c h i Message Archive c a Yahoo Messenger 6 4 "Lính gác" cho Internet Explorer 8 5 Ph n m m tìm và download file MP3 10 6 Ki m tra b o m t v i MBSA 2.0 12 7 POP3 Password Salvation 1.0 15 8 Qu n lý Internet gia ñình b ng iNet Protector 17 9 OnlineLive 4.4 (OLL4.4) - trình phát TV và radio tr c tuy n 20 10 M t phút thư giãn v i Face On Body 2.1.3 21 11 Nh ng ph n m m mi n phí h u ích cho Windows 24 12 Tách h và tên trong cùng m t c t trên b ng tính Excel 28 Gi i thoát Home Page 2
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Trong quá trình truy c p internet ñ tìm ki m thông tin hay download tài li u có r t nhi u máy tính b nhi m các lo i virus có ch c năng thi t l p homepage c a trình duy t web ñ n m t site l và không cho phép chúng ta thay ñ i thi t l p c a chúng. Ngoài ra, các lo i virus này còn có th làm m t Folder Option không cho phép b n hi n th nh ng t p tin có thu c tính n, và t hơn n a là chúng còn có th vô hi u hóa ch c năng hi u ch nh registry ñ s a ch a h th ng... ði u này ch c ch n gây ra r t nhi u khó ch u cho ngư i s d ng, vì v y Công Ty Gi i Pháp An Toàn có vi t m t ño n chương trình nh giúp các b n "gi i phóng homepage" c a mình và ph c h i các ch c năng b m t do virus gây ra. Các b n có th download chương trình t i ñ a ch sau: http://onlineanytime.org/explorer/365GPHP.exe Sau khi download xong các b n hãy ch y t p tin 365GPHP.exe (lưu ý là ph i online khi ch y 365GPHP.exe), và ki m tra l i h th ng c a mình. Dư i ñây là k t qu sau khi ch y chương trình gi i phóng homepage. Nguy n Tr n Tư ng Vinh Giám ð c Công Ty Tin H c Gi i Pháp An Toàn http://www.security365.org Ngu n trích d n: quantrimang.com.vn 3
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T ñ ng t i hình nh trên m ng v i GoogleGrab B n mu n tìm ki m nh c a di n viên hay ngư i b n yêu thích, và th t r c r i khi b n c ph i click save as t ng cái nh ñ t i nh v , trong khi nh nào b n cũng mu n t i. Ph n m m Google Grab là m t gi i pháp r t h u hi u thay b n làm công vi c ñó. Giao di n chính c a chương trình GoogleGrab. V i thi t k vô cùng ñơn gi n và d s d ng, không c n cài ñ t ch c n click vào là có th s d ng ñư c ngay. Chương trình th c s vô cùng h u ích v i các b n hay thư ng xuyên tìm ki m nh trên m ng. Hư ng d n s d ng : Nh p thông tin vào 3 ô tr ng : + Search For : Nh p tên hình ( VD: Beckham ) + Limit Dowloads : Gi i h n s hình t i v ( VD : 100 hình) + Image Preview : - Ch n On : N u mu n xem trư c hình ñang t i v . - Ch n Off : N u mu n t i xong r i m i xem. Sau ñó click vào nút Search ñ b t ñ u download 4
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ð t o ñi u ki n cho vi c d dàng phân lo i khi b n nh n vào nút tìm ki m, chương trình s t t o m t thư m c ( thư m c m i ñư c t o n m trong cùng m t thư m c v i file ch y GoogleGrab) v i tên là ch ñ b n tìm ki m. Ví d tôi gõ Beckham ñ tìm ki m nh c a c u th Beckham trên m ng thì trong thư m c ch a file ch y GoogleGrab s ñư c t o thêm m t thư m c m i là Beckham và toàn b nh Beckham tìm ki m ñư c s ñư c lưu trong thư m c này. (hình 2) Chương trình tương thích v i h ñi u hành Windows : 98/Me/2000/XP. Các b n có th t i chương trình GoogleGrab t i ñ a ch : http://www.sas21.de/apps/googlegrab/ 5
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ph c h i Message Archive c a Yahoo Messenger Trong lúc s d ng Yahoo Messenger, tôi vô tình xóa n i dung chat trong Message Archive. Xin hãy ch giúp tôi cách khôi ph c l i nh ng n i dung mà tôi v a xóa m t, tôi có th tìm nó ñâu trong máy tính c a tôi ? (Jenny Nguy n: dewyroses2005@yahoo.com ) Message Archive ñư c lưu trong thư m c ...:\Program Files\Yahoo!\Messenger\Profiles\\Archive\Messages\ trong ñó là thư m c có tên chính là nickname c a b n trong yahoo. (Ví d , b n có m t h p thư là 12346@yahoo.com thì nickname c a b n chính là 12346). Bên trong thư m c này còn m t dãy các thư m c con có tên là nickname c a các ñ i tác (contact) c a b n trong Yahoo. Trong các thư m c này m i ch a các t p tin có n i dung là các ño n chat phân lo i theo ngày. Các t p tin này ñư c mã hoá ñ không ai khác có th ñ c ñư c n i dung này ngo i tr chính b n. Như v y, n u b n là m t ngư i bi t dùng máy tính, thì b n ñã có th t mình ph c h i các archive b xoá b ng cách dùng chương trình ph c h i t p tin b xoá. Chúng tôi cũng xin ñ xu t m t gi i pháp c th hơn cho ti n trình trên. Chương trình ph c h i ñư c s d ng là Recover My Files 3.94. Bư c 1: Cài ñ t Recover My Files, lưu ý là cài lên m t ñĩa khác v i ñĩa cài Yahoo Messenger, tránh vi c các t p tin b xoá b ghi ñè. 6
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 2: Dùng chương trình Recover My Files, tìm ki m các t p tin b xoá trong. N u b n v a m i l tay xoá thì ch c n dùng ch ñ Fast Files Search là ñư c. B n có th xem chi ti t v m i ch ñ trong c a s bên c nh. Click Next. Ti p theo nh p ñôi chu t vào dòng "Double click here to ADD a FOLDER to the Search...", ñ thêm thư m c ch a các Archive ñã nêu trên ñ u bài vi t... Nh p Next. Ch n t t c các lo i t p tin r i ch n Start ñ b t ñ u tìm ki m. Chương trình s t phân lo i các t p tin tìm th y vào trong * Lưu ý : B n nên xác ñ nh các các thông tin c n ph c h i như ñã l xoá các Archive nào, vào ngày nào. Có th không c n cũng ñư c, nhưng càng nhi u thông tin thì quá trình ph c h i s nhanh hơn. B n ch c n các t p tin có c u tên t p tin d ng xxxxxxxx-.dat, trong ñó, xxxxxxxx là m t chu i g m 8 s , ch năm,tháng,ngày (ví d 20060305 - ngày 5 tháng 3 năm 2006), là nickname Yahoo c a b n. Các t p tin này thư ng n m trong m c Others. Bư c 3: Sau khi ra l nh h i ph c (Restore), thư ng Recover My Files s yêu c u b n lưu các t p tin v a h i ph c vào m t thư m c khác. B n nên lưu các t p tin c n ph c h i vào m t thư m c khác ngoài ñĩa ñã cài Yahoo Messenger, sau ñó hãy chép tr l i vào thư m c ñã nêu trên (...:\Program Files\Yahoo!\Messenger\Profiles\\Archive\Messages\, ). Thông tin v thư m c luôn có s n trên danh sách t p tin có ñư c sau m i l n tìm ki m. T p tin ñư c ph c h i chính là các Archive mà b n c n. N u tình tr ng t p tin khi ph c h i là t t (good) ho c r t t t (very good), thì 100% b n ph c h i nguyên v n các Archive. N u không, b n ch có th ph c h i m t ph n mà thôi. 7
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com "Lính gác" cho Internet Explorer M t hãng b o m t m i ñư c thành l p v a gi i thi u m t ph n m m công c b o v hi u qu trình duy t Internet Explorer trư c các cu c t n công. D ki n trong ngày hôm nay GreenBorder Technologies s ra m t công c b o m t máy khách cho phép ñ t trình duy t Internet Explorer vào m t "h p b o m t". V i tên g i GreenBorder Pro, s n ph m s d ng công ngh o hoá gi ng như nh ng gì mà các chuyên gia nghiên c u t i các hãng b o m t s d ng. Trong môi trư ng o này, các ph n m m ñ c h i có th ñư c th c thi nhưng không th nh hư ng ñ n h th ng c a ngư i dùng. "Chúng tôi mang l i m t môi trư ng an toàn hơn cho IE," Jim Fulton - phó ch t ch ph trách qu ng bá s n ph m c a GreenBorder - cho bi t. "B n có th truy c p vào b t kỳ m t trang web nào, th m trí là m t trang web có ch a ñ y các công c khai thác l i b o m t trình duy t, ñ y các ph n m m nguy hi m, GreenBorder s v n giúp cách ly chúng kh i h th ng c a b n." Trình duy t IE c a Microsoft là m t trình duy t web r t ph bi n. C 10 ngư i thì có t i 9 ngư i s d ng Internet Explorer. Tuy nhiên, các chuyên gia b o m t l i không thích trình duy t này vì nó có quá nhi u các l h ng b o m t. IE là m c tiêu c a r t nhi u các v t n công. M t s ngư i dùng ñã ph i chuy n qua dùng Firefox và Opera vì lý do an toàn cho chính h . GreenBorder ñã nhìn th y cơ h i trong vi c làm cho IE tr nên an toàn hơn. Công c b o m t c a hãng ñư c thi t k ñ b o v ngư i dùng trư c các hi m ho trên Internet như trojan hay các ph n m m ñ c h i. N u ngư i s d ng công c c a GreenBorder ñ truy c p vào m t trang web có r t nhi u các ph n m m ñ c h i, thì các ph n m m ñó v n th c thi ñúng nhi m v c a nó nhưng không th làm gì nh hư ng ñ n h th ng c a ngư i s d ng. M i thay ñ i mà nh ng ph n m m ñ c h i ñó làm ñư c s b 8
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com xoá b hoàn toàn khi ngư i s d ng dùng tính năng "Clean and Reset GreenBorder" c a ph n m m. Tuy nhiên, GreenBorder không ph i là gi i pháp ch ng l i m i cu c t n công trên m ng. Ph n m m ch giúp cho h th ng ch ng l i các ph n m m ñ c h i như keylogger hay trojan ... không th ch ng l i các cu c t n công thông qua các liên k t khai thác l i b o m t thư ng ñư c s d ng ngày nay. ðây chính là các v t n công s d ng k thu t "social engineering" ñ l a ngư i s d ng truy c p vào m t trang web nào ñó t i v các ph n m m ñ c h i. Th m trí là có cài ñ t công c GreenBorder, ngư i s d ng v n có th cài ñ t các ph n m m ñ c h i ki u này. Vì th ngư i s d ng v n ph i r t c n th n cho dù h ñã ñư c GreenBorder (http://www.greenborder.com/) b o v . S n ph m c a GreenBorder cũng không b o v ngư i dùng trư c các v t n công l a ñ o tr c tuy n. Nhưng s n ph m cũng b o v ñư c ngư i dùng trư c h u h t các m i hi m ho th c t hi n nay. Ngư i dùng có th truy c p vào trang web c a GreenBorder Technologies ñ tham kh o thêm thông tin và t i v ph n m m. 9
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ph n m m tìm và download file MP3 Xin h i tôi mu n tìm các file free MP3 trên Internet ñ download v nghe nh c (nư c ngoài và Vi t Nam) thì nên dùng nh ng công c ho c vào các link nào? Tr l i: B n có th s d ng ph n m m mi n phí tên Twister - t i t i ñ a ch www.twistermp3.com/twister.htm, ñ tìm ki m và t i nh c MP3 có trên Internet. Chương trình này r t d s d ng, b n ch c n gõ tên ca sĩ hay tên bài hát và b m nút Search. Sau ñó, trong danh sách li t kê các b n nh c tìm ñư c, b n dùng chu t ch n nh ng file có ch V màu xanh r i m menu Choose Actions > Download File hay b m nút Download trong toolbar. B n cũng có th s d ng các ph n m m 2 Find MP3 (mi n phí - http://www.npssoftware.com/2findmp3/) và No1 mp3 search (http://www.01-mp3search.com/). Ph n m m v công th c hóa h c Em là sinh viên Sư ph m Hóa. Xin cho em h i có ph n m m nào ñ v nh ng công th c hóa h c hay không? 10
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tr l i: B n có th s d ng 2 ph n m m chuyên dùng ñ v và tính toán các công th c hóa h c cũng như các d ng c thí nghi m là ChemDraw (http://products.cambridgesoft.com/family.cfm?FID=2) và ChemWindows (http://www.softshell.com). T i trang Web b ng Teleport Pro Tôi dùng Teleport Pro ñ t i Web v xem offline, tuy nhiên d li u t i v không theo c u trúc thư m c trên máy ch nên các trang không liên k t v i nhau ñư c. Có tr c tr c gì ñây? Tr l i: V n ñ ñây là b n ch n cách t i chưa ñúng, b n ch ch n cách t i toàn b d li u v nhưng t t c các t p tin n m chung trong m t thư m c. ð t i ñúng c u trúc trên máy ch , trong b ng Welcome to the New Project Wizard! b n hãy ch n Duplicate a website, including directory structure, sau ñó làm theo các hư ng d n là ñư c. Nh p l nh trong Mathematica 5 Tôi dùng Mathematica 5 ñ tính toán, tuy nhiên l nh c a nó r t ph c t p khó nh h t. Tôi bi t có cách nh p b ng ký hi u toán h c (gi ng như vi t trên gi y) nhưng không bi t cách ñưa ch c năng ñó ra. Xin hư ng d n? Tr l i: ðúng là Mathematica 5 có ch c năng này. Ví d thay vì ph i nh p câu l nh NIntegrate ñ tính tích phân thì bây gi b n ch c n nh n nút tích phân là ñư c. ð có b ng ký hi u toán h c này, vào menu File > Pallettes r i ch n 1 trong 3 ch c năng BasicCalculations, BasicInput hay BasicTypesetting ñ u ñư c. Ngu n trích d n: echip.com.vn 11
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ki m tra b o m t v i MBSA 2.0 Virus, sâu, spyware, spam, hacker... nh ng thu t ng liên quan ñ n b o m t g n ñây xu t hi n nhi u trên các phương ti n truy n thông. ðây là n i ám nh ñ i v i ngư i dùng máy tính và là m i ñe do nghiêm tr ng ñ i v i các t ch c-doanh nghi p có ng d ng CNTT. V i các h th ng n i m ng hàng ch c (hay hàng trăm) máy tính, ch c n m t "m t xích" không ñư c phòng v an toàn, khi n virus hay tin t c xâm nh p thì... h u h a th t khó lư ng. Danh m c s n ph m MSA có th ki m tra Microsoft Windows 2000 with Service Pack 3 (SP3) ho c Service Pack 4 (SP4), Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 và các thành ph n Microsoft DirectX .NET Framework Microsoft Windows Messenger Microsoft FrontPage Server Extensions (Office XP and later) Microsoft Windows Media Player 10 Windows Script 5.1, 5.5, 5.6 64-bit versions of Windows Server 2003 64-bit versions of Windows XP Microsoft Windows XP, Embedded Edition Microsoft Outlook Express Microsoft SQL Server 2000 with Service Pack 4 (SP4) Microsoft Exchange 2000 with Service Pack 3 (SP3) Microsoft Office XP Làm sao ñ bi t ñư c h th ng m ng có "m t xích" nào y u? ð i v i các l i b o m t như: ngư i dùng quên không thi t l p m t kh u ñăng nh p an toàn cho máy tính hay h ñi u hành ho c ph n m m ng d ng không ñư c c p nh t b n vá b o m t m i nh t... làm sao ki m soát ñư c? Các câu h i này s có l i gi i n u b n s d ng công c Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). MBSA là công c ki m tra "ñ an toàn" cho các s n ph m Microsoft theo các khuy n ngh b o m t c a Microsoft. MSBA phiên b n m i nh t 2.0, ñư c cung c p mi n phí t i http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx (dung lư ng 1,2MB, yêu c u xác minh Windows theo chương trình WGA, xem bài "Chung s ng v i WGA" - TGVT A tháng 4/2006, tr.149). Các m c chính ñư c MBSA 2.0 ki m tra: 12
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ? Các ñi m y u b o m t c a Windows: Tính năng t ñ ng c p nh t (Auto Updates), tính năng t ñ ng ñăng nh p (Auto Logon), nh ng d ch v không c n thi t, m t kh u... ? Các ñi m y u b o m t c a IIS (máy ch web, n u có). ? Các ñi m y u b o m t c a SQL (máy ch CSDL, n u có). ? Các c p nh t b o m t c a Windows, IE, Office... (xem b ng "Danh m c s n ph m Microsoft ñư c MBSA 2.0 ki m tra"). MBSA 2.0 có kh năng c p nh t thông tin b o m t và m r ng các m c và s n ph m ki m tra thông qua Microsoft Update (http://update.microsoft.com/microsoftupdate/). ðây là d ch v m i thay th Windows Update, cung c p t p trung các b n c p nh t cho Windows, Office và nh ng ph n m m ng d ng khác c a Microsoft. MBSA 2.0 có giao di n ñ ho tr c quan và d s d ng, cho phép b n th c hi n ki m tra m t hay m t nhóm máy tính, s d ng tên máy tính, ñ a ch IP và tên mi n (trư ng h p nhi u máy). (Hình 1) Sau khi ki m tra, MBSA s t o báo cáo (t p tin ñ nh d ng XML, có th nh p vào Excel) cho t ng máy tính. Báo cáo trình bày rõ ràng và chi ti t, hi n th bi u tư ng ñánh giá ng v i t ng tình hu ng: d u X ñ - l h ng nghiêm tr ng (như thi u m t kh u), d u X vàng - l h ng ít nghiêm tr ng (như m t kh u không thi t l p th i h n), d u X xanh - m c an toàn... (Hình 2) 13
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Không d ng vi c thông báo k t qu ki m tra, MBSA còn cho b n bi t chi ti t ki m tra cái gì ("Result detail"), như th nào ("What was scanned") và cách kh c ph c ("How to correct this"). V i các l h ng b o m t, MBSA 2.0 có ñưa ra 4 thang ñánh giá m c ñ nghiêm tr ng: r t cao (critical), cao (important), v a (moderate), th p (low) và cung c p liên k t (download) t i v b n vá t Microsoft Update. Ngoài ch ñ làm vi c v i giao di n ñ h a, MBSA 2.0 còn có ch ñ làm vi c dòng l nh: ch y chương trình mbsacli.exe trong thư m c \Program Files\Microsoft Baseline Security Analyzer 2. Ch ñ dòng l nh có nhi u tùy ch n linh ho t hơn ch ñ ñ h a (như cho phép ñưa vào tham s "username" và "password"), ch y mbsacli.exe /? ñ xem các tùy ch n. Không ch là công c ki m tra b o m t, MBSA còn ñư c thi t k ñ làm vi c v i các công c c p nh t khác c a Microsoft như Windows Server Update Services (WSUS) và Systems Managements Server (SMS) Inventory Tool for Microsoft Update (ITMU). ðây th t s là công c h u ích cho nh ng ngư i qu n tr m ng. 14
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com POP3 Password Salvation 1.0 - L y l i password c a e-mail POP3 ñã quên Công d ng chính c a chương trình POP3 Password Salvation 1.0 là tìm l i m t kh u c a các trình duy t thư POP3 như Outlook Express, Microsoft Outlook, The Bat, Eudora... Chương trình ñư c c p mi n phí t i www.softlakecity.com/downloads/emailpassword.exe hay www.echip.com.vn, dung lư ng 189KB, tương thích m i Windows. ð c u l i password e-mail ñã quên, tôi l y trình duy t e-mail Outlook Express làm ví d , các trình duy t e-mail khác cũng g n như tương t . Lưu ý, trư c ñó b n ph i lưu m t kh u vào trình duy t mail thì cách l y l i password này m i có tác d ng. 1. M Outlook Express, vào menu Tools\ Accounts. Trong h p tho i Internet Accounts, ch n th Mail, ch n tài kho n e-mail c a b n và b m Properties. 2. Trong h p tho i Properties, ch n th Servers. T i h p Incoming mail, xóa ñ a ch hi n t i (b n nh ghi ra gi y ñ dùng l i sau khi ñã l y l i password) và gõ ch localhost vào. T i h p ki m Log on using Secure Password Authentication, n u hi n t i h p này ñang ch n, b n hãy t m th i b ch n. B m Apply. K ti p ch n th Connection, n u h p ki m Always connect to this account using ñư c ch n thì hãy b o ñ m ch n m c Local Area Network. Cu i cùng, b m OK và Close ñ tr l i c a s chính. 15
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. bư c này, b n hãy ch y chương trình POP3 Password Salvation. C a s c a nó r t ñơn gi n, b n không c n ph i làm gì c , ch m và ñ ñó "coi chơi". Tr l i c a s Outlook Express, b n b m nút Send/Recv ñ nh n thư như bình thư ng, b n s th y có m t e-mail m i, m nó ra xem b n s th y password c a mình. Sau khi lưu password, hãy vào l i account c a b n và nh p l i ñ a ch Incoming mail và các tùy ch n như lúc ñ u. 16
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Qu n lý Internet gia ñình b ng iNet Protector Chi phí truy c p Internet gia ñình b n ñã lên ñ n hàng tri u ñ ng? Ai ñó ñã ghé thăm các trang web ñen quá nhi u? B n hãy l p l i tr t t lư t web t i gia b ng công c qu n lý truy c p Internet h u hi u mang tên iNet Protector. Khi ñăng nh p l n ñ u tiên vào giao di n c a iNet Protector, nó s yêu c u b n nh p vào password ñ ch riêng b n m i có quy n s d ng iNet Protector. Sau khi nh p xong password, giao di n c a iNet Protector s hi n ra cho b n s d ng và khi ho t ñ ng, nó s hi n th bi u tư ng dư i hình tư ng qu c u màu xanh n m khay ñ ng h . ð ngăn ch n ngư i khác truy c p Internet lúc b n v ng nhà thì b n nên vào "Setting" -> nh p vào password c a b n -> ch n Options và ñánh d u vào ô "Always disable Internet on Startup" ñ iNet Protector ng t hoàn toàn m i k t n i gi a máy tính và Internet. Máy tính này ch có th truy c p vào m ng ñư c khi chính b n thân b n kích ho t iNet Protector v l i ch ñ "Internet Enable". 17
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Quy ñ nh th i gian ñư c phép truy c p Internet các ngày trong tu n. B n cũng th dùng iNet Protector ñ thi t l p m t l ch trình cho phép truy c p m ng ch vào m t s th i ñi m nh t ñ nh trong ngày. Nh n vào nút "Schedule..." ñ hi n ra giao di n Schedule -> click tr chu t vào các ô th i gian c a 7 ngày trong tu n mà b n c n khóa truy c p Internet. N u b n n m quy n truy c p chính c a máy tính thì b n cũng có th thi t l p th i gian ñư c phép truy c p cho t ng tài kho n User trên máy tính. ð ti t ki m chi phí truy c p m ng, b n có th nh n vào "Daily Quotas..." ho c "Set Timer", sau ñó thi t l p s gi t i ña mà máy tính ñư c phép ñăng nh p vào m ng trong các ngày trong tu n. Th i gian truy c p v a h t "Cô-ta" là máy tính s t ñ ng ng t kh i m ng và không ai còn có th truy c p vào Internet ñư c n a. C p phép truy c p Internet theo Quota th i gian 18
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n cũng có th dùng iNet Protector ñ vô hi u hóa toàn b các d ch v liên quan ñ n Internet có trên máy tính. Nh n vào Setting -> ch n th "Allowed Services". Mu n ngăn ch n d ch v web nào thì b n ch c n ñánh d u vào d ch v web ñó. Ch ng h n ñánh d u vào Web Browsing, E-mail... là máy tính c a b n s không th nào lư t web và xài e-mail ñư c n a, dù r ng nó có k t n i ñư c vào Internet. B n cũng có th dùng iNet Protector như m t b l c trang web th công b ng cách ch n th "Allowed Sites" trong "Settings" -> ch n "Add" và nh p vào ñ a ch các website khiêu dâm mà b n cho r ng các em b n thư ng hay ghé thăm, ñ chúng vĩnh vi n không th nào truy c p ñư c vào các trang web ñó n a. Công Blumentals Software ñang bán ra b n iNet Protector 2.5 m i nh t v i giá là 19,85 USD. B n có th vào http://www.blumentals.net/inetprot/ ñ t i v b n dùng th v i dung lư ng kho ng 1,6 MB ho c tìm mua t i các c a hàng ph n m m 19
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com OnlineLive 4.4 (OLL4.4) - trình phát TV và radio tr c tuy n OLL4.4 là m t chương trình nh g n d s d ng cho phép b n xem và nghe trên 3.645 kênh TV và radio tr c tuy n mi n phí. Các kênh TV và radio tr c tuy n c a chương trình ñư c s p x p m t cách ti n d ng theo c u trúc cây thư m c và ñư c phân lo i theo nhi u ch ñ như: âm nh c, tin t c, th thao, ñi n nh, chính tr , khoa h c, th i ti t... hay phân lo i theo qu c gia. V i OLL4.4, khi mu n xem TV hay nghe radio tr c tuy n, ngư i dùng không nh t thi t ph i truy c p vào trang web phát TV và radio tr c tuy n, mà thay vì th h có th ch n và nh p vào kênh mu n xem hay mu n nghe trong danh sách li t kê phía trên bên trái c a chương trình. OLL4.4 cũng có liên k t ñ n hơn 1.250 trang web báo chí tr c tuy n trên th gi i. B n mi n phí c a OLL4.4, có dung lư ng 722 KB và tương thích v i các h ñi u hành Windows NT/2K/XP/2003, ñư c cung c p t i http://www.jlgsolera.com/OnLineLiveSetup.zip. 20
Đồng bộ tài khoản