Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p10

Chia sẻ: Rei Hayami | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

1
247
lượt xem
149
download

Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p10', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p10

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com PHƯƠNG PHÁP KH C PH C KHI KHÔNG LOGIN ðƯ C YAHOO MAIL ða s các b n s d ng Yahoo Mail ñ u ñăng ký d ch v mail ñ a ch : http://mail.yahoo.com/ Th nhưng, ñôi khi b n không th ñăng nh p tài kho n email c a mình, t hơn n a là khi vào trang web này, b n ch nh n ñư c thông báo “The page cannot be displayed”. Nguyên nhân vi c này có th là do server c a d ch v Yahoo Mail t i M (US) b tr c tr c, cũng có th s c t phía ISP (Internet Service Provider : Nhà cung c p d ch v Internet) ñ i v i tên mi n này. N u như không có vi c gì g p, ñương nhiên b n có th check mail vào lúc khác, nhưng gi s b n có m t email r t quan tr ng c n xem ngay thì sao ? Tôi xin mách các b n m t phương pháp có th kh c ph c ñư c h u h t các trư ng h p như v y : b n th ñăng nh p các trang Yahoo Mail khác, ch ng h n http://mail.yahoo.de/ ðã nhi u l n, tôi không tài nào ñăng nh p ñư c tài kho n ñ a ch http://mail.yahoo.com/, nhưng ñ n khi chuy n sang http://mail.yahoo.de/ thì thành công ngay và hơn n a duy t mail r t nhanh. Dĩ nhiên, giao di n các trang này gi ng nhau, ch khác ngôn ng th hi n (ñôi khi lo ng ngo ng không hi u ñư c, nhưng b n không c n quan tâm, ch c n gõ ID & Password r i ñăng nh p, trình duy t s chuy n sang giao di n quen thu c c a b n) Sau ñây là danh sách các trang Yahoo tôi bi t ñư c, b n vào nh ng trang này r i click chu t vào bi u tư ng bao thư góc trên bên ph i trình duy t ñ vào trang mail login tương ng : Yahoo! Australia & New Zealand : http://www.yahoo.com.au/ ho c http://yahoo.com.au/ Yahoo! Chinese : http://www.yahoo.com.cn/ ho c http://chinese.yahoo.com/ Yahoo! Brasil : http://www.yahoo.com.br/ ho c http://www.br.yahoo.com/ Yahoo! HongKong : http://www.yahoo.com.hk/ ho c http://hk.yahoo.com/ Yahoo! Singapore : http://www.yahoo.com.sg/ ho c http://sg.yahoo.com/ Yahoo! Deutschland : http://de.yahoo.com/ ho c http://www.yahoo.com.de/ Yahoo! Espana : http://espanol.yahoo.com/ ho c http://es.yahoo.com/ Yahoo! Canada : http://www.yahoo.com.ca/ ho c http://ca.yahoo.com/ Yahoo! United Kingdom & Ireland : http://uk.yahoo.com/ ho c http://www.yahoo.com.uk/ Yahoo! Korean : http://kr.yahoo.com/ ho c http://www.yahoo.com.hr/ Yahoo! Taiwan : http://tw.yahoo.com/ ho c http://www.yahoo.com.tw/ Yahoo! Mexico : http://mx.yahoo.com/ ho c http://www.yahoo.com.mx/ Yahoo! India : http://in.yahoo.com/ ho c http://www.yahoo.com.in/ Yahoo! Argentina : http://ar.yahoo.com/ ho c http://www.yahoo.com/ar/ Yahoo! Danmark : http://dk.yahoo.com/ ho c http://www.yahoo.com.dk/ Yahoo! France : http://fr.yahoo.com/ ho c http://www.yahoo.com.fr/ Yahoo! Italia : http://it.yahoo.com/ ho c http://www.yahoo.com.it/ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CÀI ð T M T M NG LAN O CH TRÊN M T MÁY VI TÍNH Ngày nay, do nhu c u nghiên c u và s d ng m ng LAN, m ng Internet c a m i ngư i ngày càng tăng, nh t là t mình có th cài ñ t c u hình m t m ng LAN Per to Per (ngang hàng) ho c Clients/Server (ch khách). Th t v y, không ph i ngư i nào cũng có ñ ñi u ki n ñ trang b cho mình m t phòng máy mà ch ñ nghiên c u ho c h c h i, t v c l y. Do ñó, tôi xin ñư c phép gi i thi u cùng các b n m t gi i pháp th t hi u qu mà t m th i ñáp ng ñư c nhu c u nghiên c u c a các b n, ñó là ch c n m t máy vi tính c u hình tương ñ i (CPU Celeron ho c CPU Pentium III) có s n Card m ng là có th th c hi n ñư c thông qua m t ph n m m Connectix Virtual PC 5.0 For Windows (xây d ng m ng o) có th tìm mua ph n m m này t i các c a hàng bán dĩa software có nhãn là BESTSOFT 26 – S0584. Sau khi cài ñ t hoàn ch nh ph n m m Connectix Virtual PC For Windows 5.0, ta ti n hành như sau: Vào Start/Programs/Connectix Virtual PC ñ ch y chương trình, ch n New PC ñ t o m t máy m i, ta có màn hình “PC Setup Wizard – Virtual PC” như hình: Ti p theo ta ch n Next và ta có như hình: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Gõ tên cho h ñi u hành khách c n cài ñ t vào ô New PC Name ví d như Linuxvn, sau ñó nh n Next ñ ti p t c. Ta có màn hình tuỳ ch n c u hình cho máy khách v i 3 m c ch n: Guide Me : Theo ý ngư i dùng. Create a default PC: Theo m c nhiên c a chương trình. Duplicate an existing PC: Trùng v i tên m t máy hi n h u trên máy. Theo bài vi t này tôi ch n m c ñ u tiên “Guide Me” (vì tôi có th cài Win2Kpro, Linux, Win98SE, … c n dung lư ng l n nên ch n m t phân dùng thích h p) và nh n Next khi ñó ta có màn hình ch n l a h ñi u hành (HðH) cho máy khách và nh n chu t vào h p ch n l a ta có như hình sau: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch n tên HðH c n cài ñ t sau ñó nh n next ñ ti p t c, ta th ch n Linux. Sau khi nh n Next ta l i có m t màn hình ch n l a dung lư ng b nh cho h ñi u hành c n cài ñ t, m c nhiên Connectix Virtual Pc ch n là 64MB. N u không c n thay ñ i ch n No và nh n Next, ngư c l i ch n Yes, thay ñ i dung lư ng theo ý và nh n Next ñ ti p t c. Màn hình ch n l a ñĩa kh i ñ ng xu t hi n như sau: có hai m c ch n: Select an existing harddisk image: N u trên máy ñã có m t t p tin hình nh c a HðH c n cài ñ t và nh n next ta có như hình sau. Gõ tên c n tìm vào ô Disk image location ho c nh n vào nút browse ñ tìm, t p tin này có ph n m r ng là “.VHD” Create a new harddisk image: T o m i t p tin hình nh cho HðH c n cài ñ t và nh n Next ta có hình sau: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Gõ tên c n tìm vào ô Disk image location ho c nh n vào nút browse ñ tìm nơi c n lưu t p tin này và nh n Next ñ K t thúc ph n c u hình các thông s cho HðH. Ta có màn hình thông báo k t qu cài ñ t như bên dư i: Nh n Finish ñ k t thúc quá trình PC Setup Wizard – Virtual PC. Sau ñó trong danh sách c a chương trình Connectix Virtual PC bao g m như hình sau: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch n HðH c n kh i ñ ng và ti n hành cài ñ t, sau ñó nh n vào nút “Start Up”. Khi kh i ñ ng ta có như hình: Nh n phím Del ho c F2, F10 ñ vào Cmost tuỳ theo Mainboard ñ ñ t ch ñ ưu tiên kh i ñ ng t CD, ta b ñĩa CD SoftWare HðH có th kh i ñ ng c n cài ñ t vào CDRom ví d HðH LinuxVN 7.1 do công ty CMC d ch và thi t k , Lưu và thoát kh i Cmost ñ kh i ñ ng l i, ta l i có màn hình http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ð ng có lo l ng quá, ta l i làm như sau: Nh n chu t vào m c CD trên thanh Menu Bar c a Conectix Virtual PC và nh n ch n m c “Capture Host Drive X: ”. Trong ñó “X” là tên ñĩa CD tương t cho ñĩa m m Floppy, ti p theo ta l i ch n vào m c PC trên thanh Menu Bar c a Conectix Virtual PC và ch n Reset ñ kh i ñ ng l i thì “boom boom” ta có màn hình kh i ñ ng c a LinuxVN 7.1 t CD t i MS-DOS như hình: T i ñây ta ch vi c cài ñ t cho t i khi hoàn ch nh như cài ñ t trên m t máy tính th t s mà không s hư h ng HðH hi n t i vì th t ra HðH này ch t n t i trên m t t p tin. Sau khi cài ñ t hoàn ch nh ta có màn hình Login c a LinuxVN7.1 như hình: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tôi ñã th cài thành công 2 HðH khách là Linuxvn7.1 và Win2k Advandce server, HðH ch là Win2K Server và có như hình: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com N u như ta c u hình ñ a ch IP thích h p v i HðH ch thì ta có th truy xu t tài nguyên l n nhau gi a các máy trong m ng o như trong m t m ng LAN th t s , ta cũng có th ti n hành cài ñ t m t phòng Internet o t i ñây ch c n m t Modem cho HðH ch . Gi i ðáp Th c M c V Cách Khai Thác ng D ng Q:Xin chào! "Connectix Virtual PC v5 gi l p m ng không nh ng có th trao ñ i gi a các máy o mà nó t o ra mà nó còn có th trao ñ i v i c HðH ch vì v y B n c yên tâm s d ng và nghiên c u" Nhưng mà card m ng c a máy tôi nó báo không có cable c m vào thì làm sao s d ng ñư c, r t mong b n ch cách kh c ph c C m ơn! A:Tr l i : Theo như hư ng d n trong ph n Help c a Connectix Virtual PC v5 là ta có th liên k t các máy l i v i nhau thành m t m ng c c b , tuy nhiên khi th nghi m ñ c l p thì không hoàn toàn như th , nó ch cho phép các máy o liên k t v i nhau mà thôi vì v y ñ cho ñ l ng phí tài nguyên, chúng ta nên cài HðH ch là (winNT server 4.0) n u mu n s d ng mô hình Client/Server cho các máy o, ho c cài HðH ch là (Win9x) n u mu n s d ng mô hình Per-to-per cho các máy o Q: Chao anh ! Em da doc bai lap mang ao tren may tinh ca nhan cua anh. Em da lam theo. Nhung khong hieu sao, em cai winMe,win2000, thi dc nhung tai sao thanh trang thai o phia duoi no cu tut xuong duoi tuc la thanh trang thai man hinh "Start" ko nhin thay va an nut gi de chuyen doi giua cac windows. Em moi hoc mang, rat mong nhung nguoi gioi nhu anh chi bao. Hung-HaiPhong A: Tr l i :B n hãy ch n ch ñ Enable Full Screen s gi i quy t ñư c v n ñ ! Q: B n vui lòng cho tôi h i vài v n ñ nhé: Xin chào b n! B n vui lòng cho tôi h i vài v n ñ nhé: 1/ Chương trình Connectix Virtual PC v5 gi l p m ng gi a các máy mà nó t o ra hay có liên quan gì t i h ñi u hành ch (t c là h ñi u hành ch a ph n m m này, tôi sài win2003 server) không? 2/ Tôi cài win2000 Pro thì ho t ñ ng t t (kh i ñ ng nó không yêu c u nh n 3 phím Ctrl+Alt+Del) nhưng khi tôi cài win2000 Sever Family thì kh i ñ ng nó ñòi nh n 3 phím này & khi nh n thì h ñi u hành ch (win2003 server) can thi p t c 3 phím ch c năng này là c a 2003 server, làm cách nào ñ vào ñư c win2000 server family ? (tôi cho full màn hình cũng b tình trang trên) 3/ Chương trình gi l p r t tuy t nhưng li u có nh hư ng ñ n ph n c ng không ? ( c ng ch ng h n, v n ñ h th ng file (NTFS, FAT32) ?) Th t s ki n th c thì r t c n cho m i ngư i mong b n giúp tôi ñ tôi còn có dip tr tài giúp l i b n bè n a! R t vui ñư c làm quen v i b n, tôi r t mu n chia s nh ng gì hi u bi t c a mình (t c cũng có tinh th n hi p sĩ l m l m!?!?) tôi ñã qu ng cáo cho các b n tôi bi t v trang web lbvmvt.com và bài vi t c a b n, mong r ng chúng ta s có nh ng di n ñàn hay sân chơi th o lu n v m ng máy tính hay 1 lĩnh v c nào ñó trong IT (nói ra th t x u h vì tôi m i làm quen v i m ng nên ch y u h c h i là ch y u hihihihi) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nói 1 l i khách khí "B n như v c u cánh c a tôi" khi mà h c m ng v i ch có m i 1 máy, th t tuy t ph i không? Tôi nghe nói có ph n m m VMware.Workstation.v4.0.for.Windows sài cũng hay l m nhưng b n cũng bi t r i ñó "íng l ch" c a tôi h n ch vô cùng nên ñâu bi t sài ra sao? R t mong nh n ñư c h i âm Thân m n! Lâm M A:Tr l i : Chào B n! Trư c h t tôi xin tr l i như sau: 1. Connectix Virtual PC v5 gi l p m ng không nh ng có th trao ñ i gi a các máy o mà nó t o ra mà nó còn có th trao ñ i v i c HðH ch vì v y B n c yên tâm s d ng và nghiên c u. 2. Còn v n ñ khi B n mu n logon vào windows (2kPro, 2k Family, ...) b ng l nh Ctrl+Alt+Del mà không b can thi p b i HðH ch (NT4 Server, 2kServer, 2003Server) thì b n hãy nh n phím windows bên ph i c a bàn phím Connectix Virtual PC v5 s cho phép ta chuy n qua l i các HðH thông qua ñi u khi n c a s c a t ng HðH mình ch n, sau ñó click chu t vào m c File/Type Ctrl+Alt+Del Host+Del là b n có th logon vào mà không nh hư ng ñ n HðH ch . 3. Connectix Virtual PC v5 này không nh hư ng gì ñ n c u trúc t p tin trên ñĩa (Fast/Fast32/NTFS, ...) không nh hư ng gì ñ n d li u trên ñĩa cũng như hư h ng HðH ñang ch y vì nó th c ra ch là 1 t p tin có ph n m r ng là ".VHD" như c ñi m duy nh t là c n ph i có nhi u RAM m t tí. Mong r ng nh ng ý ki n này s giúp ñư c B n, xin chân thành c m ơn! Q.Chao ban! Toi dang hoc mang MCP2003 (hien toi la SV) trang bi 1 may tinh da la qua suc cua toi roi! Nay gap bai viet gia lap mang LAN ao of ban toi rat rat mung vui! Mong ban som co nhung bai viet ve cach hoc mang qua phan mem nay nhe! Khi bat gap bai viet nay toi nhu "ca gap nuoc" khong biet noi phai cam on ban nhu the nao nua! Dau biet nhung loi khach sao nhung toi van noi:"Cam on ban rat nhieu!" Ban, cho toi hoi muon sd phan mem nay phai sd HDH gi la thich hop nhat? HDH 2003 Server ? PC cua toi sd 2 HDH: HDH 2003 Server & WindownXP thi sd phan mem Connectix Virtual duoc khong? Chuc ban vui khoe, thanh dat Nguyen Lam My Qua nh ng trao ñ i trên và tôi ñã ki m nghi m l i chương trình m t cách c th và có thêm ph n k t lu n như sau: • N u như hi n t i B n ñang làm vi c t i m t ñơn v nào ñó mà máy tính c a mình có n i m ng n i b ñ n các máy khác, khi ñó ta cài m ng o ngay trên máy c a mình s t n d ng ñư c t t c nh ng tài nguyên hi n có trên m ng (k c HðH ch ) và các máy tính khác trong m ng n u như ta c u hình ñ a ch IP tương thích . ta có mô hình c th như sau: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Khi ta l p dây m ng vào máy và hi n t i m ng ñang ch y (m ng th t) và m ng o cũng ch y ví d ta có workgroup là klbank khi ta click chu t vào Netword Neighborook(win9x) ho c my network places (win2k/winxp,…) ta có hình như sau: Trong ñó máy có tên “MAY AO WIN95(User)” và máy “Usernet” là máy o, máy tên “P4 3.0GHZ, 512MB, 80GB, DVD, 15” “ là máy cài ph n m m Connectix Virtual PC v5, các máy có tên khác là các máy th t trên m ng. Khi ta click chu t lên máy o m c Network Neighborhook ta cũng có hình tương t như hình trên: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tương t cho máy o Uernet. Trong khi ta rut dây m ng ra, khi ñó máy cài ph n m m Connectix Virtual PC v5 xu t hi n hi n tư ng : Khi ñó n u ta click chu t vào m c My network Places chúng ta không nhìn th y có tên m t máy tính nào c , m c dù m ng o v n ñang ch y. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Vì v y cho th y không th liên k t ñư c gi a máy o và máy cài HðH ch . Nhưng khi ta click chu t vào m c Network Neighborhook trên máy o “Usernet” thì m ng o v n còn va khi click chu t vào b t ký máy th t nào ñ u nh n như hình Cho th y không th truy xu t các máy này khi không g n dây m ng, còn khi truy c p gi a các máy o v i nhau thì v n bình thư ng như hình: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com V y tùy theo t ng trư ng h p c th mà ta có th ti n hành nghiên c u sao cho phù h p. ð n ñây tôi xin k t thúc bài vi t c a mình và tôi xin chân thành c m ơn các b n ñã quan tâm ñ n bài vi t này. KHAI THÁC NG D NG Do không có nhi u th i gian nghiên c u sâu hơn ph n m m Connectix Virtual PC for Windows 5.0 nên không th không có thi u sót, nh s trao ñ i qua Email c a các B n g i ñ n mà tôi l i có th b sung thêm chút ít như sau (b sung trư ng h p các máy tính o không th liên k t v i máy HðH ch khi ch có m t máy duy nh t). Trong trư ng h p này ta kh i ñ ng máy o ñ n khi hoàn t t, ta click chu t ch n vào m c menu PC/ Instal/Update Addition ñ ti n hành cài ñ t thêm ti n ích này cho máy o, B n c vi c ch n Next và OK ñ n khi hoàn t t vi c cài ñ t và kh i ñ ng l i náy o. T i sao ta ph i cài thêm ph n này? Xin thưa r ng vì ñây là tính năng b sung c a chương trình, tính năng này giúp cho máy cài HðH Host cho phép chia s d li u v i máy o trong trư ng h p B n ch có m t máy duy nh t và g p l i như ñã nêu c a bài vi t. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ti p theo, ch máy o kh i ñ ng hoàn t t ta click chu t ch n vào m c Menu Edit/Setting như hình ta có hình như hình bên dư i ti p theo ta ch n vào m c Shared Folders và click chu t ch n m c Share Folder bên ph i ñ ti n hành gán ñĩa cho máy o thông qua thư m c ho c ñĩa c a máy cài HðH Host, khi ñó ta có hình http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Lúc này ta l a ch n thư m c ho c ñĩa c n chia s c a máy HðH Host cho máy o: Trong ô Combobox : Drive Letter : ch n ký t ñ i di n làm ñĩa chia s cho máy o. Check ch n vào ô Share every time, ti p theo là click ch n OK. Khi này ta chuy n qua màn hình làm vi c c a máy o v a gán ñĩa và click ñôi ch n vào My Computer ta th y xu t hi n các ñĩa v a t o như hình: Trong ñó ñĩa C:\ ; D:\ là ñĩa c c b c a máy o. H:\ ; L:\ là hai ñĩa chia s c a máy cài HðH Host Lúc này ta có th thao tác sao chep, di d i, xóa d li u trên các ñĩa này như trên ñãi c c b . Ta th click chu t ph i và ch n Explorer vào b t kỳ ñ a chia s ñ xem th , ta có hình http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com WYVERNWORKS DATA SANITIZER 2004 - XÓA FILE HAY THƯ M C TRONG WINDOWS MÀ KHÔNG ð L I D U V T B n ñã t ng coi phim Hong Kong, phim M , phim Trung Qu c…và b n th y các nhân viên anh ninh có th tìm ra ñư c các d li u m t c a các t i ph m m t cách d dàng m c dù các tài li u m t ñó ñã ñư c xóa r i ? B n mu n bi t lí do à ? Lí do là do h quá tin tư ng vào H ði u Hành mà h ñang s d ng. Và ñ gi i thích rõ hơn, tôi xin m ng phép gi i thi u b n ph n m m WyvernWorks Data Sanitizer 2004. WyvernWorks Data Sanitizer 2004 là chương trình ti n ích xóa d li u mà không ñ l i b t c d u v t gì trên ñĩa c ng và các d li u này s không th ph c h i l i b ng các chương trình c u d li u. T i sao chúng ph i dùng WyvernWorks Data Sanitizer 2004 ? B i vì khi chúng ta xóa 1 file hay m t thư m c, trên lí thuy t các file hay các thư m c này ñã b “xóa s ” nhưng trên th c t , các file hay các thư m c b xóa ch ñư c H ði u Hành ñánh d u và hi u r ng các file hay các thư m c này ñã b xóa ch không xóa h n các file hay các thư m c này trên ñĩa c ng. Vì v y, khi b n mu n xóa các tài li u m t (ví d như m t kh u ch n h n) thì WyvernWorks Data Sanitizer 2004 là s l a ch n t t nh t cho b n ñ y ! WyvernWorks Data Sanitizer 2004 có giao di n ñ p, d s d ng ch v i 3 bư c : • ð u tiên khi kh i ñ ng WyvernWorks Data Sanitizer 2004, b n s g p m t c s chào m ng và “qu ng cáo” v WyvernWorks Data Sanitizer 2004. B n ch c n click Next ñ b t ñ u công vi c xóa. • Ti p theo, b n xác ñ nh file ho c thư m c c n xóa vào “s bìa ñen” c a WyvernWorks Data Sanitizer 2004 b ng cách click vào nút “File (s)” ñ xác ñ nh 1 ho c nhi u file mà b n c n xóa hay click vào nút “Folder” ñ xác ñ nh th m c c n xóa. Lưu ý : khi b n xác ñ nh nh m m t file hay m t thư m c, b n có http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com th xóa file hay thư m c ñó ra kh i “s bìa ñen” c a WyvernWorks Data Sanitizer 2004 b ng cách ch n file hay thư m c ñó trong danh sách và b m nút “Remove” ho c b m nút “Remove All” ñ xóa t t c các danh m c trong danh sách. Sau khi xác ñ nh xong, b n click Next ñ ti p t c. • Bây gi b n ph i xá ñ nh phương th c xóa d li u cho WyvernWorks Data Sanitizer 2004. ñây b n có 4 phương thư c là : Ramdom (ch xóa 1 l n thôi), U.S. DoD 5200-28-STD (xóa 7 l n), U.S. DoD 5220- 22-STD (xóa 9 l n), Peter Gutmann's method (xóa 35 l n, phương thư c này s tiêu t n nhi u th i gian hơn nhưng r t hi u qu vì khi xóa b ng phương th c này thì hoa ñà tái th cũng ph i bó tay). • Sau khi ch n xong, b n click vào nút Sanitize ñ b t ñ u côn vi c xóa d li u. Lúc ñó, b n s g p m t c a s c nh báo r ng d li u c a b n s b xóa mà không th ph c h i l i ñư c, b n có ch c không ? N u ñ ng ý, b n click Yes. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Trong lúc xóa, WyvernWorks Data Sanitizer 2004 s hi n th 1 c a s cho bi t quá trình xóa c a nó cho b n yên tâm. • Cu i cùng, khi xóa xong, WyvernWorks Data Sanitizer 2004 s hi n m t c a s báo ñã hoàn t t công vi c như hình bên dư i. ðây là ph n m m shareware, giá ch có 5 $ . B n có th t i , WyvernWorks Data Sanitizer 2004 phiên b n 1.1 v dùng th t i ñ a ch : http://help.wyvernworks.com/download/datasanitizer.exe (kích thư c : 1.6 Mb ) . Tương thích v i Windows 95/98/98SE/Me/NT/2000/XP http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản