Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p18

Chia sẻ: Rei Hayami | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
226
lượt xem
140
download

Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p18', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p18

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org 1 Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com M cL c TT Tiêu ð Trang 1 10 bư c cài ñ t ph n c ng 3 2 Mư i l i khuyên khi l p ñ t card nâng c p 5 3 10 th thu t ñ i v i Modem 8 4 Bi n ñĩa CD-R, CD-RW thành ñĩa m m 11 5 Các chương trình ch ng spam mail hay nh t 13 6 Cách nh n d ng email l a ñ o 17 7 C u hình các thông s m c ñ nh ñ tăng t c ñ truy nh p v i Tz Connection Booster 19 8 Chia s nh s : mi n phí và ñơn gi n 21 9 Chuy n ñ i ñ nh d ng Flash sang Mp3 24 10 Chuy n ñ i File PowerPoint sang PDF không s xung ñ t Font ch 25 11 Chuy n ñ i PDF mi n phí ngay trên web 26 12 Chuy n ñ i tài li u PDF sang Word 27 http://vietdown.org 2 Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 10 bư c cài ñ t ph n c ng Ngay c v i m t s công ngh m i như Plug and Play, vi c cài ñ t ph n c ng v n có th g p r c r i. Sai sót và tr c tr c s làm b n m t hàng gi ñ x lý. Ch d n dư i ñây s giúp b n v n hành máy m t cách êm ru. Trư c tiên, hãy t o ra m t backup. H ng ngày, Windows 98 s t ñ ng sao chép ñ lưu tr các file Registry. Theo m c ñ nh, nó s lưu gi 5 backup cu i cùng trong Windows\Sysbckup folder, ki u như các file .cab có tên là rb xxx.cab (xxx là s c a backup, ví d như 001 ho c 002). Hãy copy m t file .cab m i nh t và ñ t m t tên khác sao cho nó không b ghi ñè do copy h ng. N u b n c n lưu tr m t backup file, hãy kh i ñ ng l i h th ng trong ch ñ DOS và ch y regscan.exe. Ti n ích System Restore c a Windows Me s t ñ ng th c hi n vi c backup h th ng. n chu t vào Start, Programs, Accessories, System Tools, System Restore ñ reload c u hình h th ng mà Windows ñã lưu t trư c ñó. Cu i cùng, hãy ch c ch n r ng ñi n trên ngư i b n ñã ñư c ti p ñ t. Th m chí ch m t s tích ñi n tĩnh r t nh trên cơ th cũng có th làm h ng m ch ñi n tinh x o trong PC c a b n. Hãy s vào ph n khung g m kim lo i c a h th ng ngay trư c khi b n rút phích c m ra kh i ñi n ñư c ti p ñ t. Luôn luôn ph i tháo d t t c ñư ng dò t i các thi t b cũ trư c khi b n cài ñ t cái m i vào. Hãy làm như sau: 1. S d ng chương trình ng d ng Add/Remove Programs trong Control Panel ñ g b t t c ph n m m liên quan t i thi t b . 2. D b driver c a thi t b . Nh n chu t vào Start, Settings, Control Panel, System, ch n phím Device Manager tab, kích ñúp chu t vào category c a thi t b , ch n thi t b mà b n ñang tháo cài ñ t và click vào nút Remove. Lưu ý: ð tháo d b ph n ñi u khi n c a m t graphics card (Windows g i nó là “display adapter”), trư c h t kích ñúp chu t vào tên thi t b , ch n Driver tab trong h p Properties, và ch n nút Update Driver; sau ñó s d ng Update Device Driver Wizard ñ cài ñ t b ph n ñi u khi n VGA c a Windows. 3. T t máy PC. 4. M h p h th ng và g b thi t b cũ. N u b n mu n nâng c p graphics card, hãy ñ t th m i vào ñúng th i ñi m này. 5. Kh i ñ ng l i máy tính và ki m tra Device Manager. N u m c nh p c a thi t b cũ v n còn ñó, hãy l p l i thao tác tháo cài ñ t m t l n n a. ðôi khi, b n ph i hơn m t l n remove m t thi t b trư c khi không còn sót m t trace nào trong Windows. Cài ñ t t ng thi t b m i vào và s d ng PC c a b n trong vài ngày sau m i l n cài ñ t ñ phát hi n tr c tr c. Có 5 ñi u b n c n nh khi cài ñ t: http://vietdown.org 3 Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 1. Plug and Play không ph i lúc nào cũng là phương pháp t i ưu ñ cài ñ t m t thi t b . M t s driver ñã có s n chương trình cài ñ t riêng. 2. N u ch d n cài ñ t không rõ ràng ho c ñưa ra hư ng d n cho m t model khác, hãy vào website c a nhà s n xu t và tìm ki m tài li u c p nh t. 3. Hãy có ñư c m t update m i nh t c a driver. Hãy ki m tra website c a ngư i bán ñ có ñư c các phiên b n m i hơn. 4. ð ng gián ño n quy trình cài ñ t vì có th gây ra r c r i cho b n. N u b n mu n hu b vi c cài ñ t, trư c h t hãy hoàn t t quy trình r i m i tháo cài ñ t driver. 5. Hãy ch c ch n r ng t t c ñinh vít trên card c a b n ñã ñư c xi t ch t. Nh ng card không ñư c vít ch t có th b tr t ra kh i rãnh. Cũng có khi b n c n Windows CD-ROM c a mình khi PC ñang ch y trong lúc b n cài ñ t ph n c ng. N u b n không tìm th y ñĩa này, ho c không th làm cho CD-ROM driver ho t ñ ng, có th b n ñã b k t. ð thao tác an toàn, hãy ñ t m t folder trên ñĩa c ng c a b n, ñ t tên nó là CABS và copy các t p tin Windows' .cab (phiên b n nén c a các t p tin h ñi u hành Windows). B n ch vi c copy các folder “win98” và “drivers” t Windows CD. http://vietdown.org 4 Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Mư i l i khuyên khi l p ñ t card nâng c p ð ñ t ñư c nh ng k t qu t t nh t thì hãy "ghi lòng t c d " mư i l i khuyên này. Tuy nhiên có theo hay không thì cu c s ng v n ngày càng tr nên ñơn gi n hơn. Chúng ta ñã có máy tính. Chúng làm cho cu c s ng c a chúng ta d dàng hơn b ng cách th c hi n công vi c theo cách này mà không theo cách kia. Hãy ch n Plug and Play. Công ngh này s làm cho vi c b sung thêm ph n c ng m i c a b n ñơn gi n và nhanh chóng hơn - ñ c bi t v i Windows 98 - nhưng còn xa m i ñ t ñ n m c b t kỳ ai cũng dùng ñư c. Vi c l p ñ t card m ng ho c card tăng t c video ch ng h n, có th gây ra hàng lo t hi u ng trong tranh ch p, ngay c khi ñã ñư c l p ñ t ñúng. Và m t l p ñ t v ng v có th làm b n m t vài gi , n u không mu n nói là vài ngày, ngưng công vi c. B n có th tránh m i c m b y khi nâng c p b ng cách làm theo nh ng gì ñư c g i là mư i l i khuyên sau ñây. 1. Sao lưu trư c khi th c hi n. L p ñ t ph n c ng thư ng kéo theo c vi c cài ñ t ph n m m driver. Và n u b n v p ph i các tr c tr c trong quá trình cài ñ t, thì các t p tin quan tr ng có th b thay ñ i, hư h ng, ho c th m chí b xóa m t. Cho nên lúc nào cũng ph i có trong tay b n sao lưu m i nh t cho d li u. Lý tư ng hơn c là có m t b n sao hoàn ch nh c a ñĩa c ng ñư c c t gi m t nơi an toàn.Drive Image 2.0 c a PowerQuest là phương ti n t t nh t cho công vi c này. N u không ñư c như v y thì ít nh t cũng ph i sao lưu các t p tin h th ng then ch t: system.dat, user.dat, system .ini, và win.ini (t t c ñ u trong folder Windows) cũng như autoexec .bat và config.sys (trong folder g c). 2. Làm công vi c c a ngư i n i tr . Vi c cài ñ t thư ng yêu c u ph i ti n hành các ch n l a không rõ ràng và không tr c giác, cho nên ph i ñ c k tài li u k thu t. Thu th p các thông tin cài ñ t như c ng COM, và ñ i v i ph n c ng không Plug-and-Play, thì t t c các ñ a ch DMA và IRQ. Ti p theo là vào Web site c a s n ph m ñó, tìm hi u thêm có phiên b n driver nào m i hơn không, và n u có thì t i xu ng. Nhưng ph i th n tr ng, nhi u hãng s cung c p phiên b n bêta c a driver dùng cho card c a b n. Tr trư ng h p b n có lý do ch c ch n ñ tin m t driver bêta nào ñó là n ñ nh, còn thì nên tránh. Chúng ñ u ñang trong quá trình hoàn thi n và có th chưa ñ ch t lư ng ñ h tr k thu t. Nên khai thác kinh nghi m c a nh ng ngư i khác. N u có FAQ ho c thông tin trên site c a hãng ñó, b n hãy ñ c k ñ bi t rõ các tr c tr c và v n ñ thư ng g p ñ i v i card c a b n. http://vietdown.org 5 Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 1: Cài ñ t driver VGA c a Windows trư c khi lo i b card ñ h a cũ và l p ñ t card ñ h a m i. 3. Tham kh o ý ki n các chuyên gia. N u không tìm th y các gi i ñáp th a mãn trên tr c tuy n ho c trong các tài li u k thu t, b n nên g i ñi n cho b ph n h tr k thu t c a nơi cung c p card trư c khi b t tay l p ñ t. Các k thu t viên h tr này là ngu n khai thác t t nh t v thông tin m i và các th thu t s a ch a ñ i v i các ph n c ng ñ c bi t. Thư vi n l n nh t v thông tin tìm h ng ñã ñư c sưu t p và ñ t trong KnowledgeBase tr c tuy n c a Microsoft (support.microsoft .com), và trong cơ s d li u mang tính k thu t cao hơn là TechNet (www .microsoft.com/technet). 4. Trư c h t ph i lo i b các driver cũ. N u ñ nh thay card ñang dùng, b n hãy b driver c a card cũ trư c khi l p ñ t card m i. Vào Device Manager (nh n nút ph i chu t lên My Computer.Properties, ch n tên thi t b cũ, và nh n nút Remove; ho c b t ñ u t Control Panel, ch y Add/Remove). B n s không th xóa b ñư c driver c a card video, cho nên - ñ vư t qua tr ng i này - b n nh n kép chu t lên m c driver màn hình trong Device Manager, nh n nút Update-Driver trên nhãn Driver và thay driver hi n hành c a b n b ng driver Standard VGA c a Windows (hình 1). 5. Không bao gi ñư c ng t n a ch ng quá trình cài ñ t driver. B ng m i cách ph i k t thúc vi c cài ñ t driver r i sau ñó m i h y cài ñ t nó - n u c n. Ngưng cài ñ t gi a ch ng có th làm thay ñ i ho c làm h ng các t p tin h th ng quan tr ng. Và b n cũng không th h i c (undo) vi c gây h ng này b ng cách lo i b t ng ph n ñã ñư c cài ñ t b ng tính năng Add/Remove ho c b ng cách cài ñ t l i driver ñó. http://vietdown.org 6 Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 6. L p ñ t l n lư t t ng card m t. N u ñ nh b sung thêm nhi u card, b n l p m t cái vào trư c r i th cho ch y h th ng trong m t lát. Sau khi ñã b o ñ m ch c ch n không có tranh ch p nào thì m i l p card khác vào. Th c hi n ki u này s d cô l p và gi i quy t các tr c tr c x y ra v sau. 7. Ti p ñ t t t. Tĩnh ñi n trên ngư i b n có th phá h ng các chip. Luôn nh ti p ñ t b n thân b ng cách ch m tay vào m t v t d n l n ñã ñư c n i ñ t (b ng nhôm, thép). N u không có v t nào như v y, ch m vào ñ máy PC trong khi máy v n còn c m vào ñi n có ti p ñ t. 8. Nh nhàng nhưng ch c ch n. Ph i h t s c c n th n khi c m card vào máy. ðôi khi cũng c n n m nh, d t khoát ñ c m card vào khe c m m r ng. 9. V n ch t vít. Luôn nh g n ch t giá ñ c a card vào khung PC. M c dù card như ñã n m ñúng ch m t cách ch c ch n, nhưng v n có th d b long và gây ra m i lo i tr c tr c. 10. Gi l i card và ph n m m cũ. Quy lu t Murphy v l p ñ t: Sau khi ñã v t b m t v t s có ngày b n l i c n ñ n nó. http://vietdown.org 7 Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 10 th thu t ñ i v i Modem 1. C p nh t driver m i nh t Trư c h t và t t nh t, b n ph i ch c r ng mình có các driver m i nh t cho modem c a mình. Các driver này thư ng có trang Web c a nhà s n xu t. N u không bi t chính xác ñ a ch trang Web c a nhà s n xu t, b n ñ c k tài li u kèm theo modem ñ tìm tên chip dùng cho modem. B n có th vào trang Web c a nhà s n xu t b ng cách gõ tên c a lo i chip vào ô ñ a ch trong trình duy t. 2. Ph c h i các thi t l p ban ñ u N u modem c a b n không ho t ñ ng, hãy th dùng l nh AT&F1 ho c ATZ. L nh AT&F1 thư ng ph c h i c u hình khi xu t xư ng modem, còn ATZ thư ng ñ t l i c u hình m c ñ nh (default). 3. Không có tín hi u và âm thanh c a modem N u b n không th nghe ñư c tín hi u, hãy c m l i jack n i v i ñư ng dây ñi n tho i và ki m tra xem ñã ch nh âm lư ng ñ l n ñ có th nghe ñư c âm thanh phát ra t modem chưa. N u modem nh n ñư c tín hi u và g i ñi ñư c nhưng không th k t n i thì nguyên nhân ph n nhi u là t phía modem mà b n ñang k t n i t i. ð ñi u ch nh âm lư ng c a modem, vào Control Panel/Modem, ch n Properties và ñi u ch nh thanh trư t. N u v n không th k t n i ñư c, hãy th quay m t s khác ñ ki m tra. 4. Dây n i ng n N u có th ñư c, hãy dùng dây n i càng ng n càng t t, vì dùng dây dài, tín hi u nh n ñư c s kém, cũng có nghĩa là k t n i s ch m hơn. 5. Hãy ñ modem ñư c riêng bi t Không nên c m ñi n tho i vào ch u c m Phone trên modem, ñi u ñó có th làm nh hư ng t i các k t n i Internet/Fax/BBS. ð i v i m t s modem, khi b n c m ñi n tho i vào, nó ch có th k t n i ñư c t c ñ 31.200? Nhưng khi b n rút ñi n tho i ra nó l i ñ t t c ñ 33.600? 6. Ch nh thông s MTU c c ñ i M t s ngư i nh n th y r ng tác v truy n file trên Internet khá ch m, thư ng ch trong kho ng 900 -1800 ký t (character), ngay c v i modem 56K. Nguyên nhân có th liên quan ñ n m t thông s c a Win95/98 g i là Maximum Transmission Unit (MTU). Hãy nhìn vào m c "Bytes received/sec" trong System Monitor và so sánh thông s ñó v i thông s mà trình duy t Web c a b n thông báo. Hai s này ch nên khác nhau trong kho ng 10%-12%. N u thông s do System Monitor thông báo là 3300 thì thông s còn l i ph i vào kho ng 3000. N u như 2 thông s này sai l ch quá nhi u thì có th là do http://vietdown.org 8 Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com thông s MTU c a Windows 95/98. Microsoft v n chưa ñưa ra chương trình nào ñ s a thông s này, nhưng b n có th t i v t ñ a ch : http://www.aimnet.com/A jnavas/modem/tcpipcfg.exe. 7. B ñ m l n hơn Trong b t c tác v truy n d li u nào cũng s có m t ph n d li u b m t ñi trên ñư ng truy n và không có cách nào ñ l y l i ñư c. Nhưng b n có th tăng t l nh n tín hi u chính xác b ng cách b sung thêm m t dòng l nh vào file SYSTEM.INI. Có ñi u trư c khi b t ñ u, b n cũng nên bi t cách Windows ñi u khi n lu ng d li u t i như th nào. Modem c a b n g i d li u t i trình ñi u khi n COMM c a Windows, trình ñi u khi n này lưu d li u vào m t vùng ñ m cho t i khi chương trình truy n thông c a b n l y l i. Nhưng th t không may là công vi c này ch ñư c làm khi chương trình r nh r i, k t qu là nó không th l y ñư c d li u t trình ñi u khi n COMM thư ng xuyên như yêu c u. ch ñ m c ñ nh, Windows ch dành ra m t ph n b nh có kh năng lưu tr 128 ký t (character). Nhưng m t khi modem ñã ñư c n i m ng thì dòng d li u ñi vào máy b n m t cách liên t c. Máy tính có th t m th i ng ng dòng d li u ñi vào này, nhưng làm như v y s m t th i gian nên d li u v n ti p t c ñi vào mà không ñư c lưu gi b ñ m c a trình ñi u khi n COMM. N u k t n i c a b n ch m ho c chương trình truy n thông nhanh thì b ñ m ch a 128 ký t có th ñ , nhưng n u ngư c l i thì lư ng b nh ñ m ñó s là quá nh . B n có th kh c ph c ñư c v n ñ này theo cách sau: + M file SYSTEM.INI b ng m t trình so n th o văn b n. + Tìm m c [386enh] + Thêm dòng có d ng như sau: COMxBuffer=num trong ñó "x" là m t s t 1 t i 4 cho bi t tên c a c ng COM mà modem c a b n s d ng, còn "num" là s trong kho ng 128 t i 10.000 ñ xác l p ñ l n c a b ñ m. Thư ng b n nên ñ t giá tr 10.000. Sau ñó n u trong th i gian t i file v mà t c ñ truy n b gi m d n thì hãy ñ t m t s nh hơn cho ñ n khi v a ý. B n c n ph i kh i ñ ng l i Windows ñ xác l p này có tác d ng. 8. Ti p thêm s c m nh cho các c ng COM Thông thư ng, Windows 95/98 ñ t c u hình cho các c ng COM t c ñ 9.600bps, nhưng n u b n s d ng modem 14,4 Kbps thì nên tăng tr s này. M Control Panel/System, kích chu t vào tab Device Manager, m r ng nhánh Ports, nh n ñúp chu t vào m i c ng COM, ch n thanh Port Setting và thay ñ i thông s "Bits Per Second" lên ít nh t là 57.600 (hình 2), sau ñó nh n nút Advanced và ñánh d u ch n "Use FiFO buffers [requires 16550 compatible UART]". http://vietdown.org 9 Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 9. Truy n d li u nhanh hơn và tăng t c k t n i V i Windows 95/98, m Control Panel/Modem, ch n nút Properties; trong thanh General, ch n "Maximum Speed" là 115.200; trong thanh Connection, ch n Advanced và ñánh d u ch n "User Error Control", "Compress Data" và "Use Flow Control (Hardware)". 10. Gi m thi u nhi u ñư ng dây ñi n tho i Nhi u (ti ng n) ñư ng dây ñi n tho i là m t trong nh ng y u t d phát hi n nh t. Nhi u ñư ng dây không ph i là v n ñ v i các modem thu c lo i ISDN, DSL ho c modem cáp mà v i lo i ñư ng dây ñi n tho i ki u tu n t (analog), như nư c ta thì nó là m t trong nh ng nguyên nhân chính d n ñ n k t n i ch m. ð ki m tra m c ñ ti ng n, b n nh c ng nghe lên và l ng nghe âm thanh. Có th b n s nghe th y các âm thanh rè rè khác nhau và khác âm thanh tín hi u, ñó có th là do ch t lư ng dây ñi n tho i kém, do hơi nư c ho c m t vài nhân t khác. Cách t t nh t ñ gi m b t ti ng n ñư ng dây là c g ng s d ng dây ñi n tho i càng ng n càng t t, n u v n không ñư c hãy g i nhân viên s a ch a ñi n tho i c a Bưu ñi n ñ n ñ ki m tra ch t lư ng ñư ng dây. http://vietdown.org 10 Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bi n ñĩa CD-R, CD-RW thành ñĩa m m DirectCD là m t ph n m m ng d ng giúp m r ng kh năng s d ng c a lo i CD ghi ñư c, c CD-R (CD-Recordable, ñĩa ghi m t l n) và CD-RW (hay CD-Rewritable, ñĩa có kh năng ghi l i), cho phép b n ghi các file tr c ti p t i m t ñĩa CD tương t như v i m t ñĩa m m ho c ñĩa c ng. 1. S d ng DirectCD : Sau khi cài ñ t DirectCD xong, b n cho nó ch y thư ng trú v i hình th c m t icon trong khay h th ng. Ð có th s d ng v i DirectCD, các ñĩa CD-R hay CD-RW ph i ñư c format theo ñ nh d ng c a DirectCD b ng l nh DirectCD Format Utility. Sau khi ñư c format b ng DirectCD, ñĩa CD-R hay CD-RW s ñư c gán cho m t m u t tên drive (drive letter) gi ng như m t ñĩa m m hay ñĩa c ng ph . Lúc này, b n có th s d ng các ch c năng Save/Save As hay Copy c a b t c ph n m m ng d ng nào ñ copy các file lên ñĩa CD-R hay CD-RW bình thư ng và ñơn gi n như khi b n làm v i ñĩa m m ho c ñĩa c ng. M i khi mu n copy hay x lý các file trên ñĩa CD ñã ñư c format, b n ch vi c click double lên icon c a DirectCD trong khay h th ng ñ kh i ñ ng nó và n p ñĩa CD ñó vào ghi. Sau vài giây, h p tho i CDReady xu t hi n báo cho bi t b n ñã có th làm vi c ñư c r i 2. Sau khi làm vi c xong: *V i ñĩa CD-R: M t khi ñang ch y DirectCD, b n s không th l y ñĩa ra b ng cách nh n nút Eject trên ghi ñĩa b t bu c ph i dùng l nh Eject trong DirectCD. M t h p tho i Eject Options xu t hi n v i b n tùy ch n: - Leave As Is: ñ ñĩa CD nguyên ñ nh d ng DirectCD ñ có th ti p t c ñ c và ghi nó như v i m t drive ñĩa . Tùy ch n này cho phép b n s d ng CD v i DirectCD b t c lúc nào c n. Tuy nhiên, ñĩa CD nàych có th ñ c ñư c v i các ghi mà thôi. -Close to UDF v1. 5:. ñóng CD l i v i format ñĩa toàn c u (UDF) ñ nó có th ñ c ñư c trên h u h t các CD-ROM nào h tr chu n UDF 1. 5 sau khi máy vi tính ñư c cài ñ t trình ñ c UDF 1. 5 . Khi b n t o m t ñĩa CD b ng DirectCD, m t trình UDF Reader for Windows ñã ñư c t ñ ng copy lên ñĩa . Khi b n n p ñĩa ñó vào m t CD-ROM, m t thông báo s h i b n có mu n cài ñ t trình ñ c UDF vào máy hay không. Option UDF 1 . 5 chi m ít dung lư ng ñĩa CD cho m i phiên ghi hơn ISO 9660. - Close to Read on Any Computer: ñóng CD l i ñ có th ñ c bình thư ng các CD-ROM tiêu chu n mà không c n ph i cài ñ t thêm "món" gì n a. Ch nên ch n option này khi không còn mu n ghi thêm gì lên CD. Bây gi , b n click Eject và DirectCD s ñ y ñĩa CD ra theo option mà b n ñã ch n. -V i ñĩa CD-RW: http://vietdown.org 11 Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Khi b n ra l nh Eject v i ñĩa CD-RW, DirectCD s ñ y ñĩa ra ngay t c kh c. Ch ng có option gì c . B i l các ñĩa CD-RW ch có th ñ c ñư c trên các CD-RW hay các CD-ROM có ch c năng MultiRead. Vì th , b n cũng có th l y ñĩa CD-RW ra b ng cách nh n vào nút Eject trên ghi. 3. Xóa d li u: B n c n phân bi t gi a xóa file (Delete/removefile) v i xóa ñĩa (erase CD). V i ñĩa CD-R, b n ch có th ñelete flle . M i khi delete d li u trên nó, b n ch xóa thư m c có ch a các file, không cho h th ng ñ c ñư c các file xóa ch không l y l i ñư c không gian ñĩa mà file ñó ñã chi m. Còn v i ñĩa CD-RW, sau khi delete file , b n s có l i không gian ñĩa c a file ñó. Mu n xóa s ch ñĩa CD-RW, b n có th dùng ngay ch c năng format ñĩa c a DirectCD. T c a s DirectCD, b n m danh sách Select CD và ch n ghi. Click Format CD. B n có th tìm th y DirectCD trên các ñĩa soft-ware ghi ñĩa CD bán t i các c a hàng CD vi tính. http://vietdown.org 12 Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Các chương trình ch ng spam mail hay nh t T t c các trình ch ng spam mail hay nh t s l n lư t ñư c li t kê và phân tích trong bài vi t nh m mang ñ n cho b n cái nhìn toàn di n hơn v các trình anti-spam cho email. Ngày nay, khi spam mail tr thành m t hình th c qu ng cáo chuyên nghi p, phát tán virus, ăn c p thông tin … thì m t chương trình anti-spam cho email là r t c n thi t. B n s ph i m t khá nhi u th i gian ñ xóa nh ng email “không m i mà ñ n”, n u vô ý còn có th b nhi m virus, trojan, spyware … và n ng n hơn là m t thông tin như th tín d ng, tài kho n ngân hàng qua các email d ng phishing. Hãy tham kh o thông tin các chương trình dư i ñây và ch n m t chương trình thích h p ñ b o v cho h p mail c a mình. Inboxer Inboxer, (http://www.inboxer.com/prod_features.shtml) m t chương trình ñư c thi t k ñơn gi n v i b l c mail và tương thích v i Outlook 2.0 (cũng có phiên b n dành cho Outlook Express). Sau khi ñ ơc cài ñ t, Inboxer s t o hai thư m c: m t cho lưu tr nh ng email qu ng cáo ñã ñư c xác ñ nh là spam và m t thư m c ñ dành cho các email b nghi ng là spam. B n s d dàng phân lo i email c a mình v i ba bi u tư ng nh , trong ñó hai bi u tư ng là ñ di chuy n mail, còn l i là hi n th h p tho i tuỳ ch n như phân tích mail. Inboxer thi u ñ chính xác trong khi ñư c ki m tra nhưng chương trình t ñ ng “h c” và c i thi n ngay khi ti p t c l c mail v i vi c thi t l p l i cho blacklist, rule và ñ nh d ng phân tích mail. CloudMark CloudMark 4.3 (http://www.cloudmark.com/) là m t chương trình khá ñ t ñ dành cho Outlook và Outlook Express. CouldMark s t o m t thư m c ñ lưu tr các spam mail, s d ng k thu t Bayesian và nh ng k thu t khác ñ phân tích mail. CloudMark th c hi n công vi c ngăn ch n spam khá t t trong ñ t ki m tra, k c nh ng spam l t qua các trình khác. Ho t ñ ng phân tích khi mail ñ ơc t i v và th c hi n nhi m v l c c a mình. Cu i cùng là tính năng khá thú v c a CloudMark là hi n th bao nhiêu th i gian và ti n b c mà b n ti t ki m ñư c khi s d ng CloudMark. http://vietdown.org 13 Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ContentWatch EmailProtect EmailProtect (http://www.contentwatch.com/products/emailprotect.php) có giao di n ñơn gi n v i nh ng tính năng cơ b n nh m b o v cho Outlook và Outlook Express. Sau khi ñ ơc cài ñ t, b n s th y m t bi u tư ng bao b c trên thanh taskbar. Khi có mail thu c di n nghi ng , s ñư c cách ly và g i ñ n thông báo ñ n b n. Tuy nhiên, b n c n c n th n ñ s d ng b l c vì có th nhi u email s ñư c li t vào d ng spam không ñúng. EmailProtect cũng thi u m t tính năng quan tr ng là vi c thông báo m t email như là spam trong inbox cho chương trình bi t. Vì v y b n c n t o m t quy lu t l c mail cho chương trình. FireTrust Mailwasher Pro Mailwasher Pro là chương trình khác bi t so v i các trình anti-spam khác qua cách ho t ñ ng. Mailwasher Pro s phân tích vào tiêu ñ , n i dung, kích c , ngư i g i hay server ngu n c a email, k t h p v i blacklist ñ xác ñ nh email có ph i là spam hay không.Tuy nhiên, ñ c i thi n tính hi u qu c a chương trình, b n c n “d y” cho Mailwasher phân bi t spam d n d n. Khi email ñư c xác ñ nh, nó s ñư c xóa t ngay trên server trư c khi t i v và m t email tr v ngư i g i v i thông báo gi r ng ñ a ch email c a b n không có th t. Mailwasher Pro có nhi u tuỳ ch n ñ b n ch n l a và thi t l p nhi u d ng quy lu t, b l c, danh sách và máy ch tên mi n nào b ngăn c m. Nhìn chung, Mailwasher pro thích h p cho ngư i dùng có trình ñ hi u bi t k thu t. High Mountain SpamEater Pro SpamEater Pro,( http://www.hms.com/sep-features.asp) m t trình anti-spam không n i b t trong hàng ngũ các “ñàn anh” khác nhưng l i có hi u su t làm vi c khá t t. SpamEater có nhi u tuỳ ch n ñ ngư i dùng thi t l p, xác ñ nh spam mail nhanh chóng v i ñ chính xác r t cao. ðơn gi n, d s d ng v i giao di n thân thi n c a Windows XP và nh ng bi u tư ng trên menu trái s giúp b n th c hi n các ch c năng thư ng s d ng. Không ch là m t trình anti-spam, SpamEater Pro còn là trình email client v i POP3/SMTP và trong phiên b n m i nh t 4.0 còn h tr SSL, POP3S/SSMTP. SpamEater Pro s nh n d ng spam mail t trên server trư c khi nó ñư c t i v máy, ki m tra thư ng nh t vài phút m t l n, ki m tra theo mã qu c gia, ñ a ch server, ñ a ch tên mi n, ph n h i thông tin v ISP, thông tin ch ñ , n i dung, kích c email … nên vi c b o v ñư c th c hi n khá t t. Như c ñi m c a SpamEater Pro là không tương thích v i các trình email client khác nên b n ph i ñi u khi n trên c hai chương trình cùng m t lúc. McAfee Internet Security 2005 B McAfee Internet Security 2005 (http://us.mcafee.com/?cid=15114) bao g m c SpamKiller là trình antispam ñư c ñ c p ñ n trong bài này. D dàng cài ñ t và s d ng, khi McAfee Security Center kh i ñ ng, nó s thông báo ñ n b n nh ng mail nào ñã b khóa và mail nào ñư c phép m . B n s d dàng http://vietdown.org 14 Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ch n l a ñư c nh ng email nào ñư c xác ñ nh sai b i chương trình, ho c nh p ñ a ch t Outlook, Outlook Express, MSN, Eudora và Incredimail vào danh sách cho phép. H tr nhi u trình email client, x lý nhanh chóng vì chương trình có th rà soát l i ngay khi email ñã t i v trong inbox c a b n. Tuy nhiên, hi u qu làm vi c ch m c trung bình và s d ng tài nguyên h th ng khá nhi u khi th c hi n vi c phân tích và x lý. McAfee Internet Security là b công c b o m t nên có trên máy b n v i ñ các ch c năng b o m t nh m b o v nh ng ñi m y u c a máy khi s d ng và lư t Net. Qurb 3.0 ðư c h tr thêm các tính năng m i so v i phiên b n 2, Qurb 3.0 (http://www.qurb.com/index.php) ñã ñư c tích h p SPF (Sender Policy Framework) nh m h tr ch ng l i n n phishing ăn tr m thông tin cá nhân và tài kho n. H tr cho Outlook và Outlook Express Như c ñi m c a Qurb là t ñ ng cách ly h u h t email cho ñ n khi b n xác ñ nh chúng là spam hay ñư c cho phép. Tính năng này ch có th h u ích khi b n ch nh n email t danh sách ñ a ch c a mình. Qurb s so sánh m t l n n a gi a email b cách ly và s ñ a ch , nh ng email v n ti p t c “ l i” ñư c xác ñ nh là spam. Song song ñó, m t email xác ñ nh s ñư c g i ngư c tr l i ngư i g i, n u ñ ơc tr l i, Qurb s t ñ ng ñưa ñ a ch vào danh sách cho phép. ðơn gi n và d s d ng, Qurb thích h p khi b n th c hi n công vi c v i m t nhóm ngư i ñư c xác ñ nh. Robin Kier K9 AntiSpam ðây là m t chương trình mi n phí s d ng phương th c Bayesian, giao di n ñơn gi n, ñư c s d ng khá nhi u hi n nay. Sau khi ñư c cài ñ t, chương trình s tr thành m t proxy và k t n i ñ n mail server c a b n. B n c n thi t l p chương trình email client c a mình h tr POP3 (d ng như 127.0.0.1) và k t n i thông qua c ng TCP là 9999 (thay vì m c ñ nh là 110). Tên tài kho n c a b n ph i bao g m máy k t n i t i. K9 AntiSpam (http://www.keir.net/) có kh năng l c r t m nh. Nó dò tìm t t c spam mail và xác ñ nh chúng. Tuy v y, chương trình v n t i v máy v i vi c ñánh d u các spam ph n cu i c a tiêu ñ email, cho phép b n l a ch n ñ xóa ñi. B n c n t o m t quy lu t ñ chương trình có th th c hi n t ñ ng ñi u này. K9 AntiSpam nhìn chung dành cho ngư i dùng có trình ñ k thu t ñ cài ñ t và s d ng. Norton AntiSpam 2005 Norton AntiSpam 2005 (http://www.symantec.com/smallbiz/nas/) v i nhi u tính năng mà các trình khác không có là l c spam mail thông qua ngôn ng c a nhi u qu c gia trong ñó có c Vi t . Tính năng này cho phép b n nh n email có n i dung theo ngôn ng nào, ngôn ng nào không ñư c cho phép. Norton AntiSpam cũng có kh năng “t h c” khá cao, thông qua công vi c xác ñ nh spam mail v i http://vietdown.org 15 Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com email th t c a b n. Chương trình s tách riêng các spam mail, ghi nh d ng ñ a ch , n i dung, c u trúc c a n i dung, tăng cư ng kh năng l c chính xác hơn. Giá c tuy cao, nhưng hi u qu ho t ñ ng l i r t xu t s c. Có kh năng t c i thi n hi u xu t l c và ñ chính xác. H tr h u h t các trình email client như Outlook, Outlook Express, Eudora … Có th tham kh o thêm thông tin v Norton AntiSpam 2005 tai http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=64230&ChannelID=67 SpamBayes SpamBayes 1.0.4 ñư c s d ng r t r ng rãi không ch vì chương trình hoàn toàn mi n phí mà vì hi u xu t làm vi c r t xu t s c c a SpamBayes d a trên phương th c Bayesian nâng cao. SpamBayes gi ng CloudMark, ñơn gi n hơn tính năng, th c hi n l c ch m ch p, l c spam thông qua ñ a ch ngư i g i, n i dung c a email và ñ c ñáo v i ñ thông minh c a mình qua vi c t nâng cao kh năng l c spam r t chính xác. Như c ñi m c a SpamBayes khi m i s d ng là b n c n ph i xác ñ nh email trong m c cách ly vì chương trình s ñưa h u h t email vào di n nghi ng . SpamBayes v i nh ng tính năng và hi u qu khá cao, không thua kém b t kỳ chương trình ch ng spam thương m i nào, l i ñư c cung c p mi n phí nên ñư c s d ng r t ph bi n. Qua bài vi t, ch c h n b n cũng t ch n cho mình ñư c m t chương trình thích h p ñ s d ng. Tuy nhiên, dù có b t kỳ chương trình ngăn ch n, phòng ch ng nào cao c p ñi n a, thì y u t con ngư i v n là quy t ñ nh. Hãy t p t o t 2 ñ n 3 tài kho n email, s d ng chúng theo t ng m c ñích. Nh ng email quan tr ng thì ñ ng bao gi dùng chúng r ng rãi như g i thi p, ñăng ký di n ñàn … và ñ ng m b t kỳ email nào có nh ng tiêu ñ h p d n, nh ng t p tin ñính kèm trông có v hi n lành. Hãy ki m ch ng l i v i ngư i g i nh ng t p tin ñư c g i kèm t h , b n s không ph i m t th i gian ñ ñ c nh ng email không mong mu n ñó, cũng như s a ch a c h th ng khi nhi m ph i spyware hay virus. http://vietdown.org 16 Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Cách nh n d ng email l a ñ o Theo s li u th ng kê t hãng b o m t email MailFrontier, ch có... 4% ngư i dùng ñ kh năng nh n d ng email l a ñ o v i t l chính xác 100%. ðây qu là m t thông tin ñáng lo ng i khi mùa mua s m ñang ñ n g n và dân tình b t ñ u ñ xô lên m ng ñ mua s m. K t qu mà MailFrontier ñưa ra ñư c căn c trên bài ki m tra Phishing IQ, trong ñó li t kê 10 m u email và ngư i s d ng ph i ñánh d u vào nh ng mail nào h cho là h p pháp, mail nào là l a ñ o. Các email m u ñ u ñư c l y t Chase, PayPal, Ngân hàng trung ương M , MSN, Earthlink và Amazon. Năm nay, t l ñúng trung bình c a nh ng ngư i tham gia ki m tra là 75%, tăng so v i 61% c a năm ngoái. MailFrontier tin r ng s ti n b này là k t qu c a vi c ngư i s d ng ngày càng hi u bi t hơn v phishing và bi t "nghi ng " hơn. M t trong nh ng phát hi n ñáng ng c nhiên c a MailFrontier là ngư i dùng tr tu i (18-24) l i d b l a hơn nh ng ngư i s d ng l n tu i (55+), m c dù h sành s i v công ngh m i hơn. 5 ñi u hoang tư ng v phishing ðóng góp quan tr ng nh t c a MailFrontier trong k t qu nghiên c u l n này, là h ñã ch ra ñư c 5 ñi u ngư i ta v n hoang tư ng v phishing. 1. " , phát hi n trò l a d như bóc k o ý mà!" Sai l m l n nh t c a ngư i s d ng là h luôn quá t tin vào kh năng c a mình. M c dù trình ñ nh n bi t email phishing c a ngư i s d ng ñã có khá nhi u ti n b , song ñi u ñó không có nghĩa b t c lúc nào h cũng ñ t nh táo và ki n th c ñ bi t r ng mình ñang b l a. ða s h v n ñánh ñ ng m t email phishing v i email h p pháp. 2. Th b l c thư rác là ñ ng s t v n à? ð i b ph n ngư i dùng có xu hư ng th n thánh hóa các b l c thư rác, cho r ng chúng có th phát hi n và ngăn ch n m i cu c t n công phishing. Và th là h yên tâm, vô tư click vào m i email xu t hi n trong hòm thư mình. Nên bi t r ng ñ "tóm" ñư c m t email l a ñ o c n ph i có m t lo t công c phân tích và ñánh giá ph c t p, ch m t mình b l c thư rác thì ch bi t... "cư i tr " mà thôi. http://vietdown.org 17 Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. Có th ch n email phishing b ng xác th c tên mi n? Dùng xác th c tên mi n như m t công c ñ ch n email l a ñ o là ñi u hoang ñư ng th ba. Nh ng k phát tán thư rác, cũng như dân phisher chuyên nghi p, ñã cho th y chúng hoàn toàn có th vư t qua c a i này. 4. Phát hi n l h ng trong URL ch c cũng ph i ch n ñư c email phishing ch ? L h ng trong ñ a ch URL là m t d u hi u t t ñ nh n bi t có ñi u gì ñó không ñúng, nhưng b n thân nó l i không th làm m t b ng ch ng thuy t ph c. Nhi u công ty h p pháp v n s d ng các k thu t như redirect ñ a ch URL, s d ng URL dài (vư t quá ñ dài c a thanh bi u tư ng) và k c là ñ a ch IP thô trong các email c a mình. B n phisher hi u r t rõ th c t này nên ñã l i d ng chúng. 5. Sao tôi l i c n ph i hành ñ ng ñ b o v mình và công ty c a mình kh i email phishing cơ ch ? ðây là ñi u hoang tư ng cu i cùng và có l cũng là quan tr ng nh t. Ngư i s d ng luôn nghĩ r ng h ch ng c n ph i làm gì c , ho c làm cũng ch ng ñư c ích gì. Th nhưng, s "lư i bi ng" này có th d n t i h u qu khôn lư ng: ñánh m t thông tin cá nhân, tài chính và c d li u t i m t c a công ty n a. Theo d ñoán c a MailFrontier, s ti n mà b n phisher l a ñ o ñư c trong năm nay s tăng 25% so v i năm ngoái lên... 1 t USD. http://vietdown.org 18 Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C u hình các thông s m c ñ nh ñ tăng t c ñ truy nh p v i Tz Connection Booster TZ Connection Booster có th giúp b n t n d ng h t kh năng c a ñư ng truy n Internet b ng cách thay ñ i và t i ưu hóa các thông s m c ñ nh c a h ñi u hành Windows. Nh ng tham s này v n ñư c thi t l p t trư c nhưng không th thay ñ i ñư c theo cách thông thư ng (không có s tr giúp c a công c ). Tùy theo t ng d ng k t n i ñang s d ng mà các thông s s ñư c thay ñ i cho phù h p. N u b n không th t s hi u rõ h t ý nghĩa c a t ng thông s ñ y thì TZ Connection Booster s gi i nghĩa r t chi ti t và ñưa l i khuyên b n nên làm th nào. Quá trình cài ñ t r t ñơn gi n, b n ch vi c ch y t p tin cài ñ t và ch p nh n các ñi u ki n mà TZ Connection Booster ñưa ra. Khi hoàn t t chương trình s t kh i ñ ng. Nh m t o ñi u ki n thu n l i cho ngư i s d ng thì m i thao tác c a chương trình ñ u ñư c th c hi n nh m t trình Wizard (thu t sĩ) v i các hình minh h a và gi i nghĩa chi ti t t ng thông s m t ñ giúp ngư i dùng hi u rõ ý nghĩa c a nh ng thông s này. Ngay t i màn hình ñ u tiên, b n hãy ch n ngôn ng s d ng. Ngoài ti ng Anh thông d ng chương trình còn h tr ti ng Tây Ban Nha (Spanish). Nh n Process ñ bư c sang bư c k ti p. TZ Connection Booster ñư c c u hình thông qua 8 bư c v i các thông s ñ c trưng khác nhau: Bư c 1 - Choose Connection Type: Ch n l a k t n i ñ t i ưu hóa các thông s cho t ng d ng riêng bi t. TZ Connection Booster ñưa ra b n d ng k t n i cho b n ch n. Tùy theo nhu c u mà b n hãy ch n tuỳ ch n tương ng. Bư c 2 – Specify MTU Settings: Thi t l p thông s MTU (Maximum Transmission Unit) cho k t n i. Tr s càng cao thì càng có l i. Tuy nhiên tùy theo d ng k t n i thì thông s MTU s khác nhau. N u b n không th t s hi u rõ thì hãy ch p nh n giá tr TZ Connection Booster ñưa ra cho d ng k t n i ñã ch n Bư c 3 – Other MTU Settings: Thi t l p thông s khác cho k t n i. ðó là Remote network MTU và Black Hole routers. B n có th tìm hi u n i dung c a t ng thông s này ñư c trình bày r t chi ti t ngay trong c a s c a chương trình. Theo m c ñ nh, Remote network MTU ñư c kích ho t còn Black Hole router s b vô hi u hóa. Hãy ch p nh n s l a ch n mà TZ Connection Booster ñưa ra. Bư c 4 – RWIN Settings: Thi t l p thông s RWIN (Receive Window) cho k t n i. Tương t như trên, TZ Connection Booster s gi i thích thông s RWIN là gì và cách tính như th nào ñ ra ñư c m t con s h p lý cho t ng d ng k t n i. B n ch có th thay ñ i m t thông s Multiplier nhưng RWIN cũng s thay ñ i theo. Ch n cho mình m t con s h p lý hay ch p nh n thông s m c ñ nh m c ñ nh mà TZ Connection Booster ñưa ra thu c quy n quy t ñ nh c a b n. http://vietdown.org 19 Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 5 – TTL Settings: Thi t l p thông s TTL (Time to Live) và t i ưu hóa thông s tùy theo t ng d ng c a HTTP Servers cho k t n i. Hãy ch p nh n giá tr m c ñ nh mà chương trình ñưa ra. Bư c 6 – Keep Alive Settings: Thi t l p thông s KAT cho k t n i. ðây là thông s giúp b n gi ñư c k t n i v i server ñ truy n t i d li u tránh tình tr ng Disconnect ñ t ng t thư ng g p d ng Dial-up. Các giá tr ñây ñư c tính theo milliseconds. B n có th t ch n m t con s khác m c ñ nh c a chương trình cũng ñư c nhưng không ñư c quá l n. Bư c 7 – SYN Flood Attack Settings: Thi t l p thông s SYN ñ b o v cho h th ng cũng như cho k t n i. Thông s này có th nh n 3 giá tr l n lư t là 0,1 ho c 2 tương ng v i ý nghĩa ñư c trình bày trong c a s chương trình. Theo m c ñ nh, TZ Connection Booster ñ ngh b n dùng cách th c b o v cao nh t là 2 ñ có th nâng cao ñ an toàn c a h th ng cũng như cho k t n i. Bư c 8 – ICMP Redirect Attack Settings: Thi t l p thông s ICMP (Internet Control Message Protocol) cho k t n i. M c ñ nh vô hi u quá ñư c TZ Connection Booster ñưa ra. T t nh t b n nên ch p nh n yêu c u này ñ bư c sang bư c cu i cùng. C a s cu i cùng c a TZ Connection Booster ñưa ra l i khuyên cùng hư ng d n cách th c tăng t c ñ h at ñ ng c a Modem b ng cách thay ñ i l n lư t các giá tr trong m c Maximum Port Speed và ch n m t thông s th t s h at ñ ng t t trên h th ng c a b n. Nh n Finish ñ chương trình ti n hành công vi c. Khi ñó nh ng thông s ñã thi p l p các bư c s có hi u l c. Kh i ñ ng l i máy tính thì quá trình tăng t c m i ñư c hoàn t t. Chương trình ñư c cung c p mi n phí t i website: http://www.trackzapper.com/ v i dung lư ng kho ng 564 KB, tương thích v i m i h ñi u hành Windows. Giang Vũ Văn http://vietdown.org 20 Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản