intTypePromotion=1

Một số thủ thuật tăng tốc máy tính: Phần 1

Chia sẻ: Le Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:190

0
102
lượt xem
33
download

Một số thủ thuật tăng tốc máy tính: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Thủ thuật tăng tốc máy tính được biên soạn nhằm mục đích giúp bạn đọc nâng cao hiệu quả hoạt động của máy tính. Phần 1 Tài liệu gồm nội dung chương 1, chương 2 có nội dung trình bày thủ thuật tăng tốc độ truy cập và cải thiện môi trường làm việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật tăng tốc máy tính: Phần 1

 1. ĐOÀN KHẮC ĐỘ ------ THỦ THUẬT TĂNG TỐC MÁY TÍNH NHÀ XUẤT LAO ĐỘNG - 2011
 2. LÒI IMÓI Đ Ầ U T ro n g q u á trình sử d ụ n g m áy tính, chắc các bạn sẽ gặp tình trạng m áy tính chạy ì ạch và ch ậ m hăn. C ó nhiều nguyên nhân khiến máy tính cùa bạn hoạt đ ộ n g k hô ng n h ư lúc mới cài đặt, có thế do vi rút h o ặc do cỏ quá nhiều tập tin rác ch iế m hết bộ n h ớ hoặc do ti*ục trặc phần cứ ng hay phần m ề m . . . N h ằ m g iú p các bạn nâng cao hiệu q uá hoạt đ ộ n g củ a m áy tính, c h ú n g tôi biên soạn q u y ển “ t h ủ t h u ậ t t ă n g tố c m á y t í n h “ . Với q u y ến sách này, các bạn sè có kiến thức và kỹ nănỉĩ đê tă n g tốc độ hoạt đ ộ n g của m áy tính. N h ừ n g thủ Thuật trìrữi bày trong sách đà được ch ú n g tôi sưu tầm, c h ọ n lọc v à biên soạn một cách kỳ lường, hy vọng sè maní> lại ch o bạn nhiều điều bố ích. M ặc dù rất cố g ắ n g tron e q uá trình biên soạn, n h ư n g k h ô n g thế tránh khỏi n h ừ n a thiếu sót nhất định. Rắt m o n g bạn đọ c ch ia sé và đ ó n g gó p ý kiến. N h ó m t á c g iả
 3. CÁCH THỨC SỬ DỤNG SÁCH ■ L à m v iệ c v ớ i c ô n g c ụ G ro u p P o lic y P h ầ n lớn nội d u n g trong*sách sử d ụ n g công cụ Group Policy - đ â y là công cụ k h á h a y (được tích h ợ p tro n g W indow s 2000 tr ở đi) n h ư n g ít người b iế t đến. Với Group Policy, người d ù n g t h a hồ tù y b iến W indow s m à k h ô n g p h ả i lo lắ n g l à m h ó n g hệ t h ố n g n h ư khi d ù n g R eg istry Editor. Đ ặc đ iểm của công cụ n à y là trực quan, và dề sứ dụng. Đ ể m ở c ô n g c ụ G r o u p P o l i c y : vào S t a r t > Run, gõ lộnh gpedit.m sc, n h ấ p OK. Đ ề ch ỉn h sửa: + N h ấ p k é p vào m ục c ầ n c h i n h sứa, và c h ọ n m ộ t t r o n g các lựa chọn: - N o ! co iỉfig u red : k h ô n g cấu h ì n h - E n a b le d : b ậ t t í n h n ă n g D isa b led : t ắ t t í n h n ă n g + S au đó n h ấ p A p p ly và n h â p OK. T h e o m ặ c đ ị n h , t ấ t cả các tù v c h ọ n t r o n g G roup Policy đ ề u ớ t r ạ n g t h á i N o t configured. Vì vậy, sa u k h i c h ọ n E n a b l e d ( b ậ t t í n h n ă n g ) cho m ộ t m ụ c n à o
 4. đó, n ế u m u ô n t r ả lại t r ạ n g t h á i b a n đ ầ u t h ì c h ọ n m ục N o t coníìgured. P h ầ n lớn n h ữ n g c h ỉn h sử a t r o n g G ro u p Policy sẽ được ghi trự c t i ế p vào R e g is try , do v ậ y b ạ n sẽ t h ấ y n g a y k ế t q u ả sa u k h i c h ỉ n h s ử a m à k h ô n g c ầ n p h ả i cậ p n h ậ t R e g istry . L à m v iệ c v ớ i R e g is try R e g is try là m ộ t d ạ n g cơ sở d ữ liệu được W in d o w s sử d ụ n g đế lưu t r ừ t h ô n g tin cấu h ì n h của cả h ệ th ố n g . Sử d ụ n g R e g is try đòi hỏi p h ả i có k iế n th ứ c về m á y tín h , đậc b i ệ t là p h ả i n h ớ các Key, Value, S trin g ; đ â y là việc k h ô n g p h á i đ ơ n g ián . Nhằm t ù y b i ế n W in d o w s m ộ t g iú p cá c b ạ n c á c h d ễ d à n g v à a n t o à n , c h ú n g tô i cố g ắ n g “t r á n h ” R e g is tr y , và t h a y v ào đó là c ô n g cụ G ro u p Policy. T uy n h i ê n , có m ộ t sồ' t h i ế t l ậ p k h ô n g t h ê t h ự c h i ệ n t r o n g G ro u p Policy, đ à n h p h ả i “n h ờ ” R e g is try . C h ỉn h s ử a R e g is try : Đế c h ỉ n h sửa R e g is tr y , p h ả i mở c ô n g cụ R e g is tr y E d itó r, b ằ n g cách: v à o S t a r t > Run, gõ l ệ n h re g e d it, n h ấ p OK. S ao lư u R e g is try : Trước k h i c h ỉn h s ử a R egistry, n h ớ sao lưu R egistry, đ ể sa u n à y p h ụ c h ồ i R eg istry k h i hệ t h ố n g có sự cô. C á c h th ự c hiện:
 5. + M ở c ô n g cụ R e g is tr y E d ito r. C h ọ n M y C o m p u te r đế sao lưu t o à n h ệ thô"ng. + V ào F ile > E x p o rt, h ộ p t h o ạ i E x p o r t R e g is tr y File x u ấ t h i ệ n . Đ ặ t t ê n fĩle ( p h ầ n đuôi là .reg), s a u đó n h ấ p n ú t Save. ❖ P h ụ c h ồ i R e g is try : Để p h ụ c hồi R e g is try , n h ấ p k é p v à o file sao lưu; h o ặc t r o n g cửa sỗ R e g is try E d ito r , vào F ile > Im p o rt, rồi c h ọ n m ớ fiỉe sao lưu. L ư u ý : B ạ n n ê n sao lưu và p h ụ c h ồ i ở c h ế độ Safe Mode. •> T ạ o m ộ t g i á t r ị m ớ i : Vào E d i t > N ew , rồi n h ấ p c h ọ n k iể u t h íc h h ợ p ( S t r i n g Value, B i n a r y Value, D W O R D Value.,.) sau đó gõ t ê n g iá trị, gõ xong n h ấ p c h u ộ t vào v ù n g t r ố n g đê t h o á t c h ế độ c h ỉn h sửa.
 6. »• «• 8
 7. Chương 1 TĂ N G T Ố C Đ ộ T R U Y C Ậ P ■ • Ạ Tăng tốc độ khới động m áy Khi khởi độna, Wìndo\vs XP sẽ tự động nạp lại cá nhừiì2 dịch vụ. hay nhCvnti chuưng trình ve mạng (internet và C mạnii LAN) và hàn s lá những chương trinh khác mà Í1 nỏ cho là cần thiết troriLi khi bạn lại chăng bao giờ đụna đến chúno. Vậ) lại sao lại không vò hiệu hóa chúng đê tâng tốc độ cho niá\ tính? 1. Vào mcnii Starl > Run. íiỏ vào hộp thoại Run dòng lệnh ser\ iccs.insc. nhan 1-nicr. Cưa số Services xuất hiện. ĩ? [D ồ m* Stnkm M e s te n g e r ỉ tw e tX 3 rt c-4t*es ộ í . , « ^ lM âF I O y^ jr^ ft^ 'T ■-ìf.é g « c T, i f»í f > í 51*1« 3t>ì A f‘e» >Ý t*Ỷ:e«s Ki.. i* r IV *I .< C¥> í’.«r 8-;? Jpí u ' ve? 1 '*'•«» ^'5vi»5«lc . 5»»te«j (T|^$4Ọ^V Sr »:->11 WJL— lf 9 ii stV il ỊẠi - K t ỉ ÍK > 1 'r í v ^ ( ĩ^ »c i í'iiD#fr^ «r»w. 0 .. 5^*1 ed Pí1 f-?.-íđe4 r>... Hình 1. C’ưa s ô S e n iccs
 8. 2. ở khung bên phải, nhấp dúp chuột vào nhừng chương trình khôn? cần thiết (giả sử nhấp đúp vào chương trinh Messenger), hộp thoại Messenger Properties xuất hiện. m Lo ợ O n R ecov«y D « p efid erciei Ms 9 < eỉWe T ị^ ra iiìỉt nel M f id a n d ^ > e r m e sỉa g e s A b ^ e í n ckrv^ 4nd tétverỉ T^{ Ỉ««1C« IS w Path (0 execư^ble c \W D i^ IN CN \$ytlefflỉỉ\ĩvcho:(n t * n ỉsve ke ? $ d '«rte %Ọ 1 \< 3 V uC nĩữfớy th ỡ 4 e M ef«fs>a4C< hn^ f«n hi C^ Me ứm Ih ị«iv< e e ùr. C»cel ị I 6pP» I Hình 2. Hộp thoại Messenger Properties 3. Chọn Disabled ở hộp Sĩartup tvpe. sau đó nhấp OK. Theo kinh nííhiệm cúa tôi. nhừng chương trinh bạn có thê yên tâm vỏ hiệu hóa là ỈMAPl CD-Burning COM Service (nếu khônii có 0 ghi C’D). Messenaer. Wireless Zero Contìguration. Wĩndows Image Acquisition (WIA). 'íolephonv. Smarl Card. Automatic updales. DNS Clieni. Fast User Swiiching Compatibiỉity. NeíMeeting Remolc Desktop Sharing. Ngoài ra. tùy theo hiếu biết cúa mình mà các bạn có ihé vô hiệu hỏa nhiều chương trình khác nừa. N eu có trục trặc ihì bạn cùng làm như Irên. nhưna trong hộp Slartup t\pc. chon Automaiic. 10
 9. # Tăng tố c độ Shutdovvn Bạn có thể làm tăng tốc độ shutdown máy tính bằng các bước sau đây: ). Vào Start > Run. gõ lệnh regedỉt rồi nhấn OK hay Enter. Cứa sổ Registrv Editor xuất hiện. 2. Trong cửa sổ Registry Editor. tìm đến khóa: HKEY^CURRENT_ƯSER\Control Panel\Desktop. idiloi ^ÌỆ Cttt ^ Hy Typ* MA . jr tE v .a A 5 5 tS .» 0 O 1 REC.K >v«ầM'4t ỊJÍ)A»*9 t* ,r- í i » n ; ■ jri* > te i.c v ^ c ít* n ^ l^ O K O D M Ỉ ? < > > H ìn h 3 . Cứa Sổ Reeistry Editor 3. Thay dổi giá Irị của các key như sau (bảng cách nhấp chuột phái lên tên lừng key. chọn lệnh ModiÍN Irèn menu chuột phái, điền giá trị mới vào hộp Value data cúa hộp thoại Edit Slring rồi nhấp OK): AutoEndTasks=l HungAppTimcout=5000 MenuShowDelay=00000000 (mặc định là 400) WaitTolCillAppTimeout=4000 mặc định là 20000) WaitToKillServiceTimeout=4000 (mặc định chưa có) 11
 10. V d lu e nđỉTie Aulc^nđTaskí Vlu d ta. ded 1 Ok Cancel Hình 4. Hộp thoại lìdil String Giá trị kev AutoF;ndTasks là 1 sẽ lự độne các chươnỉỉ irình đanc treo cho bạn. '!'hòi sian chờ đê klur các ứng dụng được giám còn 4000 (mặc dịnh tới 20000). 4. Bạn cùng cần eiám ihừi gián ”g i ế r ‘ các dịch \ ụ \\ indo\\s XI^ xuống lươnii đươnti. Nhưny cần phai tạo thèm kc> nà\ bang cách click chuột phai lên nen CƯ so bên phai. C'họn ÍI trong menu \ 0 xLione lệnh Nc\\ > String Value. Nhấp chuộl phai lên key mới xLiấl hiệiì có lên **Nc\v Vuliic n \". chọn Rename \ à dôi Ihành WaiiToKillScr\ iccTimcoLil. Nhấp chuột phai ỉcn lên nàv. chọn VlodiÍN' \'à xác lập Liiá tri Value data cua nỏ ihành 4000. nhấn ()K. / . . . . ■ IT ]® ® N 'H . • l 'f » » ^ ■ _ í ' '• * . . ÌK * ^ • i - . *J iL / • t v i í* 0 t S ' t - : t* -« « - .t> » ‘ *M« •/ 1 4 .' r ' J 1 . _1 l ỷ . i ịtụ m ttì ' 1* • & » .; .. ■m IM * *, • u t/ 0 t M k * . V ỉK i( _ l >>s *‘ i ù í ĩ 4 ĩrtirtA f *s* 4 p .i.t f f l ỉ ' j I'* * > g ) ' I^ _ | b iit J p .o r. * f • > i ( > Hình 5 . C’ira s ò R cgistrv Eìditor 12
 11. 5. Sau đó. bạn "xử" tiếp cái khoán thứ hai. Mở khóa: HKÍ-Y_I.OCAL_MACHINFASYSTFM\ CurrenlControiSet\Control C 'W » P « ^ * Ằ » ie T .^ ftộ t m ‘ i • O íc K N V .^ P • ^ ] ! ư i r ^ 'J s í * U »N A H Ệ - _ | H | ' .-y M n « A < ộ )« 5 » < Ỗ M 4 ỉỉ . j K A f c C '. - A P Í , í ỉ ) 5 ' , '- » ^ r n V > ' » f * n r ,í PA5ĨC • ^ v * y 'e r # * V . '« o l S e t - J • ^ £ f-^ < _ | I r « ^ .' _ | r "l * v ,í I/»Ịf fH»f I > !•!Ai_M A **M |N T '.'V S^EM Ị"*.r'*K V yy>^ Hình 6. C'Lia sỏ Rcgistn IXỈilor 6 . Nhap chuộl phai lên lên Waii'roKillSer\ icc í ịmeoul. chọn Modií\ \ à xác lập uiá trị trong hộp \'alue data là 4()00. nhấiì OK. ìư ĩm ^ ^ ■ ' .Ỳ ' v.âỉue o-anìộ: w aiíT •>K.»IISeftviceT imeoMl Vabed ià -3 40 I 0C or. Cancel Hình 7. I lộp thoại ndil Slring 7. riioál khoi Rceistn Lditor và reslarl lại máy cho các líiá Iri mới cỏ hiêu lưc. 13
 12. 4 Tăng tốc S ta rt Menu Để tăng tốc cho menu Start. thực hiện các bước sau: 1. Vào Start > Run. gõ ỉệnh regedit vào hộp o p en , nhấp OK. cứa sồ Registry Editor xuất hiện. 2. Tìm đến khóa; HKEY-CURRENT-ƯSER\Control Panel\Desktop. 3. ớ khung bên phái. nhấp đúp vào dòng MenuShovvDelay. sau đó thay đồi giá trị trong hộp Value daía thành 0. Nhấp OK.. *'v‘< ' t, **. Ndfne Type Ddta 'í WíndowMet'h:$ Ễ ÍỊP ortSnìoothỉnọC t *erí «w r» RCOQOOOOO! ( 0 J _J Method S d P o r egroundPltshC ogrt r c g I dv voro OxOOOOUOUSO*) ^ iC cs ^o S Q p o r e^roundLõC KTift'cf ftC3.SZ 400 u â rt Ị S c íttn ié V Ệ i. ỈC'Ftymạ'^j Ểdỉt strlng. :> ) (0 ^ S creen S í v e i , V^kie narr>e: Scr«en 54vôr,6e2íef J S c /e e n Sev«r .M *q ije» Mn Scv e y e u h ^ ỉa _ j SíTệen Sâver.M yỉíi^y 3 « v er.S ỉí* 5 V> d«a d6 k _ | Soonđ a < > OK C^
 13. ^ Tăng tố c khi kết nối Khi kết néi với một máy tính khác-bằng Windows XP, bạn sẽ thường phải chờ khoảng 30 giây vì những Schedule Task (tác vụ theo kế hoạch) trên máy đó. Đe loại bỏ cái vụ mất thời gian vô ích này, bạn Ihực hiện các bước sau: 1. Vào Start > Run. nhập lệnh regcdit vào hộp Open. nhấp OK. cứa sồ Regìstry Editor xuất hiện. 2. Tìm đến khóa: HKEY-LOCALMACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Wìndo\vs\CuiTentVersion\Explorer\RemoteComputer\ NameSpace\{D6277990-4C6A-l ICF- 8D87- OOAA0060F5BF| nhấp chuột phái lên nó. rồi nhẩp Delete. Sau đỏ khởi động lạì máy tính. F ie l&i View Heto __ I secííH O ocí I p ? m o t © C o fr o J t t r Sĩ • _ J N 4 fn -S 0 « e _ J ^ :4 2 7 A ì3 0 ‘ 3&eA :06',5-ACO£-(»00»303090> ỈMPgiders f r d ... S h ^ ỉC ^ n O v e t l# y l( k r ^ ir ^ r < S ỉa fc M e r> o H tè itttỉ P « r r T M S S < í lO J ỉ« r ỈỈ0ÍÍ P o U e ri Copy v c ilu m e C d c f> « i w e tv ie v 4 W in d o v y $ iJ p d 4 te W T « ‘W ô M > 'lo m o U e r ' ^ ' E Y J .O C A L ^ ^ W : H l N £ \ 5 0 f T W A f t E \ H o O 5 o fỉ\W m d o W 5\cu r r entVer5K>n\Explo» e r \ R « iw X Ế C e m M e r V « n > Hình 9 . C ử a số R ccistry Editor 15
 14. ^ T ăn g tốc độ tải trang w eb Trước liên, hạn nên sao lưu Registrv đè dề phòng sự cồ. Sau đỏ. thực hiện các bước sau: 1. Vào Stari > Run. gò lệnh Resedit vào hộp ihoại Run. nhun íìnier, Cưa sô Regisiry Hditor X L i ả l hiện. 2. Trona cà>' tlur IIÌỊIC bên trái, tìm đến khóa: ỉ!Ki:Y_CliRRENT_.USHR\Son\varc\Microsolt\ Windows\Curren(Vcrsion\Internet :>eiiings :rsion\inĩernei Seilinas F ile Cút V ie w Fđ vC í í í i Mel& • _ ] O ò tò • _ | -icc^ecv ‘Z : no' ___ 1 F:átíi?r P £|> ĨC /rtm n é t, đH • _ | E c :.ffr 52 ĩ£ Lí5*f'ỉ^ 1 I • .. j P ytiC. ♦ e ' - _ J s P £ « s .c 1 *^'.zĩ HA -E 'j .*r • * • _ | lfiỉ« f 'n * í r-":^ ri 50 • •V* , 7 " t '< _ J OíJ'r ?£ '< :h jí,ộ n ti5 C . 'IZ V«Ỉ í* A '3 e n t f í t l i2 ^ 4 o : í l a / 4 . C < 0 ; < 'n C 'í * i b " r . ___ 1 'ri^ n ìẹM Ặ risỢ ệi jỊ^«Jv«5chsr»ne T ' 9 i . . . ^ j ' CÙŨO í OCO • ^J s g '.V r , C n P o Ê 'S.Eir.Aí^' : j 0 0 DO 0 0 . 1 ’VrfAKirhfrík f 1 vVíTiTíy^í M , *.'ĩfr.p ijte » ' h» C ¥ _C U P í^ 'E N T U ỉỉf^ \SC'H ''*if^ iM » (;r 0S0Íf\W ifBj/5v*.'5\Cư r f‘ r,ỉ.\- 1)W0RD Valuc. San đỏ nhập vào tC i M cua giá trị vừa lạo là MaxConneclionsPerl__OServer. nhấn Enter. Tương tự tạo thcin mộl giá trị DW()RD, rồi nhập vào tên MaxConnectionsl^crScrver. 16
 15. Fde |d * V n? v » l-e lp I Nárrie Tvp« • J 4 p fííf5 * y A u » . < » y igpr c v ^ f r í e 'r i e ĩ • ^ í E ‘‘ J J f t . e e c « u : ' . F L ^ n Ú 2 5 .0 u®]^|ll3r9t*PtC' js 'CÍy^ưvrliẶtPc*'"^*:^^ P £ * ỉ.s z • _______^ to ìiC ie í p'f*ĩ C M ìữ o n • _ J :í? r r ^ . , ^ P | r v ^ / A i í- d n i.íd O-OOGO* • ^ ? N r1 E U n ^ o rí RlTipí 1?' .E n à b ie P £ r ,J ; ' , M y C ' 0 000ữ« ề b jt \Ịtỉ, Ị ộ e r ? * ỉ] àrinêlC'»r K t í y P £ 'S _ É IW * • ù li» C w _) ĩrit*. erìỉriỉ^^r ŨJ 'M 0' ô.iý?’ t« # l ^■a*!í ’* .T u U .'5 * A :ũ ,â w i 0 'í íO ữ ít ữ í‘ Z Ù.OOiXit < > < Hình 11. Cưa sỏ Regislry l;diloi 3. Nháp dúp chuột Vỉìo MaxConneciionsPcrl O S en cr rồi nhộp so 8 \'ào hộp V a Ỉ L i c daia. nhắp OK. Doi với iiiã irỊ VlaxConncciionsPerSciAcr ihì nhập \ i\o uiá irị ỉà 4. . 1 i m m m rn -m m I ii m 1 . mpi I ^ I ■ lÌỊB I.fc |I I > V a k ie n arn e: M a> :C on nectíon :::Pef1 O S e ív e r V a lu e d â la : B.5Ĩ? H e xa d e c im .a l ■ -D a! ec-im ŨK C ancel Hình 1 2 . N hập Số 8 \ à o hộp V aluc data 17
 16. Taêng toác fioă hoait noăng cho heă thoáng Nếu dung lượng bộ nhớ RAM cùa hệ thống từ 512MB trở lên. bạn có thề tăng tốc độ hoạt động cho hệ thống bàng cách đặt phần lõi của hệ điều hành vào bộ nhớ RAM như sau: 1. Mớ Registry Editor. 2. Vào HKEY_LOCAL_MACHiNE\SYSTEM\ CurrentControiSet\Control\ Session Manager\Memory Management\ 3. Click đúp vào giá trị DisablePagingExecutive và nhập 1 vào hộp Value data. 4. Dỏng Registry Editor và khời động lại hệ thốns. ^ Tăng tốc truy cập Internet Theo mặc định, khi kél nối Internet. Packet Scheduler giới hạn cho hệ thốHii chi sư dụng 80% bảng thôna cho việc kết nối. 20% băng thông còn lại đê dự irừ. Tuy nhiên, bạn có thể Ihav đôi giới hạn này đê có thé tận dụng lượng bãng thông dự Irừ. giúp cái íhiện lốc độ truy cập internet theo cách sau: 1. Dãng nhập bằng account Administrator (không nên đăng nhập bằng C í k ' account có đặc quyển Admin). 2. Mờ Group Policv. Vào Local Computer Poiìcy\C’omputer Contìguration\Adminisiraiive Templates\Neiwork\ỌoS Packet Schcduler 3. Nhấp đúp vào Limit reservable bandwìdth trong phần cứa sô bên phái. 18
 17. |ir G pP iou ữticỵ tỉb âch n Vw o ie rip,jte< Pohcy Se tM Xjỉ «i CcníigụrỉlioTi S e ỉỉn g s Ì^D Pvk oco x g âck SC ^ie ỉ ^v mp eiỉ 1 J O $ C P vaàje o ỉ nor^coníorm ng p à c i t t t V if v j(> v t S e V m g ỉ •J p t o it y Vâbe '^ • r u s h a d v e ĩe fT ip l9 t« $ J |(fflB ZạSE_ N oỉiQe ttc n ud \ Limit p a c k e tỉ o u ìĩiò r ó t Q N ỡ f ccr^g^^red J Neỉwork _ | D ríS C ter4 I>v (eo tic slu n Nol corfijiji6d _| O I^P H íes , J NetrtCík Cof>neclions • J Q ổS P acV eỉ Sch«dulei ^ OSCP of conỉc»«r»ifV , ỉ O S C P V 5k#e o l rton c o n ío ’ > _ J L ạ y e r 2 ũ ii & iy V t ìlu í Ị ị _ i SN M P I P tr^ e tỉ 1______ _ ^ \Eííerdêđ^ s.d a / ^ ridíd Hình 13. Group Policy 4. Trong cửa số vừa xuất hiện, click chọn Enabled trong thé Setling. đối giá irị trong Bandwidth limit (%) sang 0 (mặc dịnh là 20). sau đó ciick OK. Umặ,rp*^Yạb|eJi^dwidlh. Íj G S ô ỉỉin g Expiain 'Ỳ Liniiỉ te$erv3ble banđvvidíh c 'ỉ Not Coníigured C ') E nabled C ) D is a tìe d B a n d w iA h lim ití^ |; ũ Hình 14. Limit reservable bandvvidth Properties 5. Dóng Group Policv và khởi độna lại máy. 19
 18. ^ Internet Exp lo re r làm việ c chậm Nếu hiternet Explorer (lE) trong hệ thống thiÙTng xuyên khởi động chậm hoặc bị treo, nguyên nhân có thê do các lì le tạm cứa nỏ bị hỏng. Dé aìài quyết tình trạng này. bạn chi việc xỏa các íìle lạm cửa Hi như sau: 1. Vào Starl > Run. nliập ciĩid vào hộp Open và cỉick OK. 2. Nhấp phái lên thanh Taskbar và chọn 'ĩask Manager. 3. Troim cưa so Task Manager. chọn Ihé Processes. click chọn iexplore.exe (nếu có) và ciick núi End Process; sau đó click chọn explorer.exe và click nút línd Process. Fđe View S h y t O ow n Heỉp App!icaíior»> P e r ío ím d n c e M 5 tw o ftrig U s e is Irriâọè U ò ĩn t I.í?er ^.â^lìe CPU M^ppi '*• A2min c ư * iw .e > c e A^min Oủ ci $ .0 6 $ K • 1 r n iìm iir ■ i3 l i4 A 7 2 K ^ m W ỈNW OfiO -£/:e Adfftin .00 $ 9 .2 6 A r a ỉọ .e ^ e l o : al ^ R v ic e ùlíi M P S U v c .e x e T.Y5TEr-í 00 2 .:9 6 r ? p o o l5 v ,e> e ồih t*.00Ci p U n iK eyK T .e/ẻ A:ri'iin C‘i:i ỉv ch o si: e < e LC CAL 5ERVME ửu svchiO ít.e^'? NET^ORK S ễ RVICE 00 í.7 8 0 r s v c h ơ s t .e v ^ iĩS T E M Oữ >0,280 r ố v c h o ste v e METVVCPNr-ĩEPVlCS 0(1 $vch 05t e x ệ 5'íSTEM orj I s á is e x e 5YSTEM 00 ser^ ^ tces.eíô ÒYSIEM Cif.ỉ X 128 K w inlrw w i ^ rm f lg h o w p r o c t s s e s frofft a l u$e»5 1 £rid P ro c ess Oí e 5 $ e s : 2 6 CPU Ư5âg è . 0 % 'I orì^rrđ. ' í t ôr ; 2 0 2 M ! 2 446M Hỉnh 15. c ini sô Windo\vs Task Manager 20
 19. 4. Trong cứa số Command Prompt. chạy lệnh sau đây đế xóa íìle hóng. de! "%systemdrive%\Documents and Scttings\%username%\ Locaỉ Settings\Teniporary Internet Filcs\Content.IE5\indcN.dai" 5. Trons cira sổ Task Manager. \'ào menu rile > New Task (Run...), click núl B rouse và chi đến fiic explorer.exe irong thư mục \Windows. 6. Cuối cùng khái động lại máy. Ạ Bỏ qua boot menu khi khởi động Nổu má\ cài hơn mộl hộ dicu hành, mồi khi khơi động. sC ' xuất hiộn mộl boot menii cliti pliép lựa chọn hộ đicu hành can sứ dụng. Tronii inrờng họp clii Ihirờng SLÍ dụng inội liệ dicu hành nlìốl dịnlì vã il dùim dcn các hộ clicu hành còn lại. hạn có thồ bo qua \ iệc lựa chọn n à \ . Các bưỏc ilụrc hiện: 1. N hap pỉiúi chuộl lên M v Com pLỉier và chọn l^roperties. 2. TroiiLi lìộp ihoại Sxsicm i^roperlies. chọn thc Advanced. Irone phần Sỉarlup and Recovcn . ciick niil Settines. 21
 20. System R esỉo re A U o m ^ c Upđdle$ Geneíal Compuỉeỉ Name Hatdwa*e c Ấdvôncéd Y ỡ ự rfíKt$i b ê lo g g e d Q T iàs& ri A dm iniỉtt^ỉột to rr\ske m o ỉi o f Ih e ẳ e cH ^ n gas. V cỉuat Ậi^ects. piồCéỆSOỉ s c h e d U s ig , m em ory U ỉâ ọ e . d n d viitual rrcemory I S ẽU in ộs Ũ9t\^ lo p r eỉâ ỉed lo y o u í l&gori • S ẹt^ m g s Sy$tỆfn ỉtâ ^ u p . $ystem ía ilu e , •and d e b u g g in ạ Íf>íoímâíior E n viíon m en ỉ Vanâbl*?: OK Cancel Hình 16. Hộp thoại System Properties 3. Hộp thoại Startup and Recovery hiện ra. nhấp núl^Edil đế mơ lìle booi.ini. 4, Trong cứa sô Notepad xuấl hiện, tìm dòng vừa tim e o u t= x . với X là k h o á n g thời gian (tính b ằ n g giây, mặc định là 30) đế hiển thị boot menu- muốn loại bó bool menu bạn chi cằn đối giá trị này thành 0 để dược dòng timeout=0. (Hình 17). 22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2