intTypePromotion=3

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 15

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
23
lượt xem
119
download

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ nghịch lưu nguồn dòng được dùng để điểu khiển động cơ cảm ứng. Hình 9.32 chỉ ra sơ đồ mạch đơn giản của bộ nghịch lưu dòng cầu 1 pha. Cùng với các dạng sóng tín hiệu cổng và dạng sóng dòng điện tải, nguồn DC được thay thế bằng nguồn dòng không đổi. Trong thực tế đây là một nguồn điện áp điều chỉnh được mắc nối tiếp với cuộn cảm có giá trị lớn. Sơ đồ bộ nghịch lưu dòng:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 15

  1. Chương 15: BOÄ NGHÒCH LÖU DOØNG Boä nghòch löu nguoàn doøng ñöôïc duøng ñeå ñieåu khieån ñoäng cô caûm öùng. Hình 9.32 chæ ra sô ñoà maïch ñôn giaûn cuûa boä nghòch löu doøng caàu 1 pha. Cuøng vôùi caùc daïng soùng tín hieäu coång vaø daïng soùng doøng ñieän taûi, nguoàn DC ñöôïc thay theá baèng nguoàn doøng khoâng ñoåi. Trong thöïc teá ñaây laø moät nguoàn ñieän aùp ñieàu chænh ñöôïc maéc noái tieáp vôùi cuoän caûm coù giaù trò lôùn.  Sô ñoà boä nghòch löu doøng: T T SW1 SW2 R1 I Ll Load Source T T SW3 SW4 Xeùt moät boä bieán taàn tuaàn hoaøn moät pha. Ñöôïc minh hoïa hình 9.3.3. maïch ñieän coù giaù trò nhö sau: VS=120V (rms) f=150Hz, LL=0,RL=10 Taàn soá ra f0=50Hzz, goùc treã =0. Duøng PSPICE moâ phoûng vaø veõ ñoà thò ñieän aùp nguoàn vaø doøng ñieän taûi. a. Xaùc ñònh coâng suaát trung bình tieâu thuï bôûi taûi
  2. b. Caùc meùo soùng haøi THD cuûa daïng soùng doøng ñieän taûi. c. Giaù trò hieäu duïng cuûa doøng ñieän taûi. d. Heä soá soùng haøi HF baäc 3,5,7,9 cuûa daïng soùng doøng ñieän.
  3. d. Sô ñoà maïch ñieän nhö hình 9.3.3 Converter P a[6] Converter N SW11 SW13 D22 D24 [1] Gate 11 [0] [0] Gate 13 [1] Source [0] 10 RL 5 VS1=120V(rm s ) 1M D14 D12 [2] [0] 0 Rin Gate 23 [0] Gate 23 [2] 180Hz SW23 SW4 SIN [0] Gate for SW12,SW13 Gate for SW23,SW21 8 8 [1] [2] E=A*V(5) Ep=Vp*V(8)*V(9) EN=Vp*(1-V(8))*V(9) Limit -1,+1 VG + + + R =1M - E - Rgp=1M - RgN=1M A=1E9 f PULSE VCVS [0] Driver
  4. * Chöông trình moâ phoûng. W 9-3-3.CIR SINGLE-PHASE CYCLOCONVERTER WITHOUT MODULATION * To determine the performanece without voltage modulation. .INC OPTIONS *PARAMETERS . PARAM VS=120v VMAX={ORT(2)*VS}; .PARAM FREQ=150HZ PERIOD={1/FREQ}; .PARAM NUM=3 FREQC={FREQ/NUM}; .PARAM PERC ={1/FREQC}; .PARAM VP=15V; .PARAM RLOAD=10ohms; * SOURCE and LOAD VS1 5 0 SIN (0{VMA}{FREQ}) RL 6 7 {RLOAD} RIN 5 0 1E6; * CONVERTER SUBCIRCUITS .SUBCKT SW-IDEAL 17 18 19 20; SW 17 18 19 20 THY; .MODEL THY VSWITCH (RON=1E-3 ROFF=1E6 VON=10 VOFF=1E-3) .ENDS SW_IDEAL .SUBCKT D_IDEAL 21 22; DIO 21 22 DIODE .MODEL DIODE D(RS=1m CJO=0.1Pf N=0.001) .ENDS D_IDEAL * CALLS for SWITCHES and DIODES for half- controlled converter.
  5. XS11 5 6 1 0 SW_IDEAL; XS13 0 6 0 1 SW_IDEAL; XS23 0 7 0 2 SW_IDEAL; XS21 5 7 2 0 SW_IDEAL; XD 14 7 5 D_IDEAL XD 12 7 0 D_IDEAL XD 22 6 0 D_IDEAL XD 24 6 5 D_IDEAL  Driver circuits E 8 0 value={LIMIT(VC5)*1E(9)-1,1)}; RE 8 0 1E6 VG 9 0 PULSES (0 1 0 5ns 5ns {PERC/2-10ns}{PERC}) * VG Seperates paid N gate signals into the trwo seperate half cycles. EP 1 0 VALUE={VP*V(8)*V(9)}; EN 2 0 VALUE={VP*(1-V(9))*V(8)}; * ANALYSIS .TRAN 20us 20ms 0 40us UIC; TMAX=40us for a clean SIN wave .FOUR 50hz 15 I(RL) .PROBE V(5) i(RL) .END
  6. CAÙCH GIAÛI. Cuõng töông töï nhö 9.3.1 vaø 9.3.2 Goàm 4 böôùc nhö sau: Buôùc 1: Töø caùc döõ lieäu vaø hình 93.3 chuùng ta coù theå veõ ra caáu hình cuûa SPICE phuø hôïp vôùi boä bieán taàn tuaàn hoaøn. Xem hình 9.33a. Khi taûi laø trôû khaùng Thyristor coù theå duøng kieåu ñoùng ngaét ñeå ñieàu khieån ñieän aùp vôùi ñieän aùp ñieàu khieån (tín hieäu coång) ñöôïc aùp ñaët vaøo cuõng nhö thôøi gian daãn laø caàn thieát. Böôùc 2: töø hình 9.3.3 vaø hình W.9.3.3a ta thaønh laäp 1 file cho maïch ñaët teân laø w-9-3-3.CIR. Böôùc 3: Chöông trình moâ phoûng SPICE coù theå chaïy vôùi file maïch w 9-3-3.CIR. Böôùc 4: duøng PROBE vôùi file döõ lieäu W 9-3-3.DAT. Ñoà thò nguoàn aùp taïi 150Hz vaø doøng taûi taïi 50Hz coù theå ñöôïc veõ ra xem hình 9.3.3b. A single phase cyclo converter without modulation. Phaàn a :coâng suaát trung bình P tieâu thuï bôûi taûi laø: P=I2lrsm.RL=10.902.10=1187W Phaàn b: Töø caùc ngoõ ra cuûa file W 9-3-3.OUT meùo daïng soùng haøi THD cuûa daïng soùng doøng ñieän taûi THD=67.82% Phaàn c: töø file W 9-3-3.OUT ILRMS=9.01A. Phaàn d: Töø HFn=Iln/I4. Töø caùc ngoõ ra file W 9-3-3.OUT Cho caùc döõ lieäu nhö HF3=0,403 HF5=05, HF7=0,2 HF9=0.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản