intTypePromotion=1

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 4

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
222
lượt xem
86
download

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 4

  1. Chương 4: Khoái khueách ñaïi vaø taïo xung ñaàu ra Khoái khuyeách ñaïi vaø taïo xung ñaàu ra coù nhieäm vuï taïo ra xung coù ñuû ñoä roäng vöøa phaûi khuyeách ñaïi cho xung coù ñuû bieân ñoä thoûa maõn yeâu caàu ñoái töôïng ñieàu khieån. Ñaàu vaøo cuûa khoái naøy laø tín hieäu cuûa khaâu so saùnh ñaàu ra laø xung môû Thyristor. Sô ñoà khueách ñaïi vaø taïo xung ñaàu ra ñieån hình trình baøy nhö hình I-16. t R2 BAX T1 Vv R1 T2 t Hình I-16: Khuyeách ñaïi xung noái vôùi taûi qua maùy bieán aùp. Transistor T1, T2 noái taàng ñeå taêng heä soá khuyeách ñaïi coâng suaát Ñ1,R1 ñeå baûo veä T1, T2 khoûi quaù aùp khi cuoän sô caáp cuûa maùy bieán aùp xung chuyeån maïch.
  2. - Khi coù xung aâm T1,T2 môû seõ coù doøng qua daây quaán sô caáp cuûa maùy bieán aùp xung BAX vaø ôû cuoän thöù caáp seõ coù xung ra. khi xung vaøo taét thì T1,T2 cuøng khoùa vaø xung ra cuõng taét. * Bieán aùp xung thöôøng laøm bieán aùp cuûa boä khuyeách ñaïi taïo xung, coù caùc chöùc naêng sau: - Taïo xung ñuùng theo yeâu caàu. - Taïo söï phuø hôïp ñieän aùp maïch taïo xung vaø ñieän aùp cöïc ñieàu khieån Thyristor. - Coù theå duøng moät vaøi cuoän ñaàu ra ñeå ñieàu khieån moät vaøi Thyristor. - Ñaûm baûo ngaên caùch veà ñieän giöõa maïch ñoäng löïc vaø maïch ñieàu khieån caùc thoâng soá ñaëc tröng cuûa maùy bieán aùp xung. Ñieän caûm thaåm töø L: noù ñaëc tröng cho ñoä roäng xung vôùi maïch töø thoâng coù khe hôû khoâng khí.  . S 1 t .W 2 L   hñ 1 (I - 25) L 1t Trong ñoù S1t, L1t: tieát dieän ngang vaø chieàu daøi maïch töø. hñ: Ñoä töø thaåm hieäu duïng. W1: soá voøng daây sô caáp.  Heä soá taét daàn : R 1 T 0   ( 1  ) (I - 26) L t R 2 .C 1 0 4 Trong ñoù R1: ñieän trôû cuûa cuoän doøng W1. R21 : Ñieän trôû taûi qui ñoåi veà W1. Lt:ñieän caûm khaùng taûn. C0:ñieän dung kyù sinh. T0: chu kyø dao ñoäng. Heä soá caøng lôùn thì xung caøng doác ôû söôøn tröôùc muoán vaäy phaûi giaûm nhoû Lt vaøC0.
  3. Heä soá ñaëc tröng dao ñoäng . R 2 1   (I - 27) R 1  R 1 2 Heä soá caøng nhoû thì dao ñoäng ôû söôøn tröôùc xung caøng beù. I.2.4 Söû duïng vi maïch trong caùc maïch ñieàu khieån Thyristor. Söû duïng vi maïch vaøo heä thoáng ñieàu khieån thyristor nhö ñaõ bieát coù nhieàu öu ñieåm. Beân caïnh caùc öu ñieåm nhö kích thöôùc nhoû, thieát bò vaïn naêng laép raùp ñôn giaûn... Khi duøng heä thoáng vi maïch coøn cho pheùp döï tröõ caùc khoái deã daøng. Ngaøy nay ngöôøi ta ñaõ saûn xuaát nhöõng vi maïch vaø caùc vi maïch vaïn naêng luùc caàn söû duïng ñeå ñieàu khieån caùc sô ñoà Thyristor cuï theå ta coù theå löïa choïn moät trong nhöõng maïch ñaõ coù saün. Maùy phaùt xung: coù loaïi maùy phaùt 2 xung leäch nhau 1800 vaø coù khaû naêng ñieàu chænh pha, maùy phaùt 3 keânh vôùi caùc xung leäch nhau 1200, maùy phaùt 6 keânh vôùi caùc xung leäch nhau 600. - Caùc boä khuyeách ñaïi vaø taïo xung :caùc boä naøy cung caáp xung coù ñoä daøi 1800-  hoaëc 210 - (: laø goùc ñieàu khieån). - Caùc boä ñieàu khieån: caùc boä naøy coø theå thöïc hieän caùc luaät ñieàu khieån khaùc nhau nhö tyû leä (p), tích phaân (i), hoaëc tyû leä - tích phaân - ñaïo haøm (PID). - Caùc boä loïc ñieän aùp löôùi: caùc boä naøy seõ cho ñieän aùp ra hoaøn toaøn hình sin ñeå cung caáp cho khoái ñoàng boä. - Caùc maïch ñieàu khieån Thyristor duøng vi maïch ñeàu duøng nguyeân lyù khoáng cheá ñöùng, trong ñoù laïi chia ra maïch khoáng cheà ñoàng boä vaø maïch khoáng cheá khoâng ñoàng boä. - Sô ñoà khoái truøng hôïp duøng vi maïch khoáng cheá chænh löu 3 pha theo nguyeân lyù ñoàng boä nhö hình (I-17). 2 3 4 1  2 3 4 1  Ñeán maïch taïo xung 2 4
  4. a. Heä thoáng khoáng cheá ñoàng boä: Heä thoáng khoáng cheá goàm 3 keânh truøng hôïp gioáng nhau. Khoái 1 ñeå loïc ñieän aùp löôùi goàm caùc khuyeách ñaïi giaûi tích. Ñieän aùp ñoàng boä khoâng phuï thuoäc vaøo söï dao ñoäng cuûa ñieän aùp nguoàn, tín hieäu ñaàu ra cuûa boä loïc ñöôïc bieán thaønh caùc aùp hình chöõ nhaät vaø ñöôïc haïn cheá bieân ñoä qua boä hai. Ñieän aùp ra cuûa khoái 2 ñöôïc tích phaân qua khoái 3 do vaäy ñieän aùp ra cuûa khoái 3 coù daïng raêng cöa vaø ñoàng boä vôùi tín hieäu ñieàu khieån Vñk ôû tín hieäu ñoàng boä baèng tín hieäu ñieàu khieån thì ôû ñaàu ra cuûa khoái 4 seõ xuaát hieän moät xung, xung ñoù ñöôïc daãn vaøo boä taïo xung ñeå ñieàu khieån Thyristor. Vieäc ñieàu khieån Thyristor theo nguyeân lyù ñoàng boä coù moät soá nhöôïc ñieåm nhö: goùc ñieàu khieån phuï thuoäc vaøo tín hieäu ñoàng boä (nghóa laø phuï thuoäc vaøo ñieän aùp löôùi) hôn nöõa heä thoáng ñieàu khieån nhieàu keânh do hieän töôïng khoâng ñoái xöùng maø sai leäch goùc ñieàu khieån giöõa caùc keânh ít nhaát laø 20. Khoáng cheá khoâng ñoàng boä coù ñaëc ñieåm cho xung ñieàu khieån 2  ti  ti  1 .   1 ( V ñk ) m
  5. Thyristor sau chæ phuï thuoäc vaøo thôøi ñieåm taùc ñoäng cuûa Thyristor tröôùc nghóa laø: Trong ñoù: ti :goùc töông öùng vôùi thôøi ñieåm cho xung ñieàu khieån Thyristor. M: soá pha ñieàu chænh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2