intTypePromotion=3

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 5

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
201
lượt xem
55
download

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống khống chế không đồng bộ gồm hai khối chính khối điều khiển ĐK và khối phân phối xung. Khối điều khiển có hai mạch: mạch điều khiển áp và mạch điều khiển dòng điện. Mạch điều khiển điện áp và khối tích phân nhờ bộ khuyếch đại K và tụ C. Tín hiệu vào của mạch điều khiển điện áp gồm tín hiệu chủ đạo Vcđ , tín hiệu phản hồi áp Vfa và tín hiệu dịch V0 . Tín hiệu ra của mạch tích phân áp sẽ cung cấp cho phần tử logic MOA, MOA sẽ có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 5

  1. Chương 5: Heä thoáng khoáng cheá khoâng ñoàng boä Heä thoáng khoáng cheá khoâng ñoàng boä goàm hai khoái chính khoái ñieàu khieån ÑK vaø khoái phaân phoái xung. Khoái ñieàu khieån coù hai maïch: maïch ñieàu khieån aùp vaø maïch ñieàu khieån doøng ñieän. Maïch ñieàu khieån ñieän aùp vaø khoái tích phaân nhôø boä khuyeách ñaïi K vaø tuï C. Tín hieäu vaøo cuûa maïch ñieàu khieån ñieän aùp goàm tín hieäu chuû ñaïo Vcñ , tín hieäu phaûn hoài aùp Vfa vaø tín hieäu dòch V0 . Tín hieäu ra cuûa maïch tích phaân aùp seõ cung caáp cho phaàn töû logic MOA, MOA seõ coù tín hieäu ra Vcñ baèng Vfa. Maïch ñieåu khieån doøng ñieän coù caùc phaàn töû töông töï nhö maïch ñieàu khieån aùp. Tín hieäu ra caû hai maïch ñieàu khieån aùp vaø doøng ñieän nhaân logic vôùi nhau qua phaàn töû logic L1. Phaàn töû chính cuûa boä phaân phoái xung FX laø caùc trigger T1, T2, T3 khi ñaàu vaøo S cuûa Trigger coù tín hieäu 1 thì ñaàu ra cuûa Trigger coù tín hieäu 0. Tín hieäu ôû ñaàu vaøo R xuaát hieän ôû goùc min. Tín hieäu 1 ôû ñaàu vaøo S phuï thuoäc vaøo caùc phaàn töû L5, L6, L7. Tín hieäu L5, L6, L7 laø tín hieäu haïn cheá goùc ñieàu khieån max töø boä HC-2 vaø tín hieäu ra cuûa phaàn töû L2, L3, L4. Phaàn töû L2, L3, L4 coù tín hieäu ra laø 1 vôùi 3 ñieàu kieän: coù tín hieäu ra cuûa L1, coù tín hieäu ngöôïc töø boä HC-1 (haïn cheá goùc min) caø ñaõ khôûi ñoäng Trigger pha tröôùc (T1, T2, T3). Tín hieäu ra cuûa T1, T2, T3 qua caùc tuï vi phaân C1, C2, C3 seõ ñöa vaøo caùc maïch khuyeách ñaïi xung KX vaø maïch ra KR. Moãi moät khoái ñaàu ra KR ñeàu coù hai ñaàu vaøo: ñaàu vaøo (+) ñeå taïo xung ñaàu ra, ñaàu vaøo (-) ñeå khöû xung ra (ñöôïc noái vaøo KX cuûa pha tröôùc).
  2. Caùc xung ôû sau C1,C3,C5 ñöôïc daãn vaøo caùc phaàn töû logic L8 sau ñoù qua phaàn töû taïo xung F ñeå cho tín hieäu vaøo Transistor Tk. Transistor Tk seõ khöû tín hieäu ra cuûa boä khuyeách ñaïi K (ngaén maïch tuï C). Sau moãi laàn T1, T2 hoaëc T3 khôûi ñoäng. Sô ñoà maïch ñieàu khieån Thyristor theo nguyeân lyù khoâng ñoàng boä nhö hình veõ sau:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản