intTypePromotion=1
ADSENSE

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 9

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

489
lượt xem
198
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ biến tần là thiết bị dùng để biến đổi nguồn điện có tần số f1 cố định thành nguồn điện có tần số fr thay đổi được nhờ các khóa bán dẫn. Người ta thường dùng hai loại biến tần là: Biến tần trực tiếp và biến tần gián tiếp. 3.1 Biến tần trực tiếp. Biến tần trực tiếp là thiết bị biến đổi trực tiếp nguồn xoay chiều có tần số f1 sang nguồn xoay chiều có tần số fr. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 9

  1. Chương 9: ÑIEÀU CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA BAÈNG BOÄ BIEÁN TAÀN Boä bieán taàn laø thieát bò duøng ñeå bieán ñoåi nguoàn ñieän coù taàn soá f1 coá ñònh thaønh nguoàn ñieän coù taàn soá fr thay ñoåi ñöôïc nhôø caùc khoùa baùn daãn. Ngöôøi ta thöôøng duøng hai loaïi bieán taàn laø: Bieán taàn tröïc tieáp vaø bieán taàn giaùn tieáp. 3.1 Bieán taàn tröïc tieáp. Bieán taàn tröïc tieáp laø thieát bò bieán ñoåi tröïc tieáp nguoàn xoay chieàu coù taàn soá f1 sang nguoàn xoay chieàu coù taàn soá fr.
  2. Sô ñoà khoái cuûa boä bieán taàn tröïc tieáp nhö hình veõ. Nguoà n Nguoà n Taø n soá coá ñònh Boä bieá n taà n tröï c Taà n soá tieá p Bieá n ñoå i ÑKÑ Ñieà u khieå n ñieä n aù p /taà n soá Boä bieán taàn tröïc tieáp goàm hai nhoùm chuyeån maïch noái song song ngöôïc (sô ñoà nguyeân lyù cuûa boä bieán taàn tröïc tieáp ñöôïc trình baøy nhö hình veõ sau). Cho xung môû laàn löôït hai nhoùm chænh löu treân ta seõ nhaän ñöôïc doøng ñieän xoay chieàu chaïy qua taûi. ÔÛ moãi pha ôû ñaàu ra (a, b, c) ñöôïc caáp ñieän bôûi hai nhoùm Thyristor. Nhoùm T taïo ra doøng ñieän chaïy thuaän vaø nhoùm N taïo ra doøng chaïy ngöôïc. Moãi nhoùm laø moät boä chænh löu (hoaëc nghòch löu phuï thuoäc) ba pha. Ñeå haïn cheá doøng kyù sinh chaïy qua hai Thyristor cuûa nhoùm T vaø nhoùm N ñang daãn, ngöôøi ta duøng caùc cuoän khaùng ÑK1 vaø ÑK6. Sô ñoà nguyeân lyù boä bieán taàn tröïc tieáp duøng Thyristor. f1 ~ V1 T1 N6 T5 N2 N4 T3 ÑK1 ÑK4 ÑK3 ÑK6 ÑK5 ÑK2 a b c fr Vr Bieán ñoåi
  3. Hình II-6: Boä bieán taàn tröïc tieáp duøng Thyristor. Khi ñieàu khieån theo nhoùm thì moãi nhoùm ñöôïc môû trong nöûa chu kyø ñieän aùp ñaàu ra. Xeùt söï laøm vieäc pha a theo ñoà thò sau.
  4. Va(V) t(s) a T1 T2 Va(V) Tr b Ñoà thò ñieän aùp moät pha cuûa bieán taàn tröïc tieáp. Trong khoaûng thôøi gian t1: nhoùm T1 môû, coøn trong khoaûng t2 thì nhoùm N4 môû. Caùc Thyristor trong cuøng moät nhoùm chuyeån maïch cho nhau nhôø ñieän aùp löôùi (chuyeån maïch töï nhieân). Moãi Thyristor môû 1/3 chu kyø cuûa ñieän aùp löôùi. Thay ñoåi soá Thyristor môû trong moãi nhoùm ta seõ thay ñoåi ñöôïc thôøi gian cuûa chu kyø ñieän aùp ñaàu ra T2=t1+t2 do ñoù thay ñoåi ñöôïc taàn soá ñaàu ra cuûa bieán taàn. Töø ñoà thò ta tìm ñöôïc moái quan heä giöõa taàn soá löôùi fr T m  1  f1 T2 2n  m  2 vaø taàn soá ra: Trong ñoù: m: soá pha ñaàu vaøo cuûa boä bieán taàn (m=3).
  5. n: soá ñænh hình sin (töùc soá Thyristor môû ôû moãi nhoùm) trong moät nöûa chu kyø cuûa ñieän aùp ra. Theo coâng thöùc treân ta thaáy taàn soá ñaàu ra luoân loân nhoû hôn taàn soá löôùi vì n laø soá nguyeân neân taàn soá ra ñöôïc ñieàu chænh nhaûy caáp. Ñieän aùp ra Vr ñöôïc thay ñoåi baèng caùch thay ñoåi goùc chaäm  cuûa caùc Thyristor Hình b minh hoïa. Vì soá ñænh hình sin n ôû tröôøng hôïp naøy gioáng nhö hình a neân taàn soá ñaàu ra cuûa hai tröôøng hôïp nhö nhau, nhöng ñieän aùp ôû hình b coù giaù trò nhoû hôn. Ñeå taïo ra ñieän aùp ba pha ôû ñaàu ra ta ñieàu kh ieån caùc nhoùm Thyristor môû theo thöù töï T1-N2-T3-N4-T5-N6- T1 moãi nhoùm cho môû 1/3 chu kyø cuûa ñieän aùp ra. Neáu ñieän aùp ra ñöôïc loïc phaúng hoaøn toaøn thì baèng caùch ñieàu khieån nhö treân ta ñöôïc ñoà thò ñieän aùp ra ôû ba pha nhö treân hình III. (heä thoáng ñieän aùp ba pha ôû ñaàu ra boä bieán taàn tröïc tieáp) Hình VA(v) T1 T1 N4 wt(rad) 2/3 Vb T3 N6 wt(rad) N6 T5 wt(rad) Vc N2 N2
  6. Hình II-6: Heä thoáng ñieän aùp ba pha ôû ñaàu ra cuûa boä bieán taàn tröïc tieáp Ñeå coù theå ñieàu chænh tinh taàn soá ra vaø taïo ñöôïc ñieän aùp ra coù daïng gaàn hình sin hôn, ta aùp duïng phöông phaùp ñieàu khieån goùc môû Thyristor  caàn thieát cho caùc Thyristor ôû moãi pha cuûa ñieän aùp ñaàu ra vaø keát quaû ta ñöôïc ñoà thò ñieän aùp ra moät pha ñaàu ra nhö hình veõ sau thaønh phaàn soùng ñieàu hoøa baäc nhaát (theo taàn soá wr cuûa ñieän aùp naøy laø ñöôøng ñöùt)  2  0 wrt(rad)  a/ Soùng Sin cô baûn wt b/ Hình a)Quan heä =f(t) b) Ñoà thò ñieän aùp ra cuûa boä bieán taàn tröïc tieáp khi ñieàu khieån goùc  theo qui luaät hình sin. Nhaän xeùt:
  7. - Hieäu suaát cao vì toån thaát naêng löôïng khoâng ñaùng keå, khoâng caàn duøng tuï chuyeån maïch. - Chæ cho taàn soá fr
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2