Một số ứng dụng Unicode trong web site tiếng Việt

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
101
lượt xem
32
download

Một số ứng dụng Unicode trong web site tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Unicode là một cách dùng chữ Việt theo tiêu chuẩn quốc tế cho tin học. Đặc điểm chính của nó là người ta dùng 2 bytes (16 bite) cho mỗi mẫu tự như ô, ơ, ă. Cho đến nay có nhiều bộ chữ Việt Nam như VISCII, VPS, VNI... đang được dùng rất thịnh hành trong nhiều áp dụng phần mềm khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số ứng dụng Unicode trong web site tiếng Việt

 1. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 1 M CL C Unicode cho ch Vi t ......................................................................................................... 2 B ng i chi u encoding các b ch hi n hành v i Unicode ............................................. 4 Th nghi m font Unicode ch a glyphs ch Vi t ................................................................ 8 Ch ng trình hoán chuy n trang web Vi t ng thành tiêu chu n Unicode........................ 9 Dùng Frontpage 98/ 2000 vi t webpage Unicode Vi t ng ............................................. 10 Cách Dùng Unicode Gõ Ti ng Vi t Trong MS-WORD ............................................. 16 Cách ch n Settings trong OutLook Express (IE 5) c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR 18 Cách ch n Settings trong OutLook 2000 c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR 22 Cách ánh ch Vi t trong Hotmail ................................................................................... 26 Cách ánh ch Vi t trong Yahoo! Mail............................................................................ 28
 2. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 2 Unicode cho ch Vi t Unicode là m t cách dùng ch Vi t theo tiêu chu n qu c t cho tin h c. Ð c i m chính c a nó là ng i ta dùng 2 bytes (16 bits) cho m i m u t nh ô, , . Cho n nay có nhi u b ch Vi t Nam nh VISCII, VPS, VNI... vv… ang c dùng r t th nh hành trong nhi u áp d ng ph n m m khác nhau. VISCII là m t chu n c a nhóm khoa h c gia Tricholor. Trong chu n n y m imut c bi u di n b ng m t byte (8 bits). Nhóm Tricholor dùng các con s tr ng c a b ch ASCII ( c a M - A là vi t t t cho American, trong khi VI cho Vietnamese) bi u di n các ch Vi t Nam có d u. Vì con s l n nh t có th bi u di n b ng 1 byte là 255, ó chính là t ng s m u t Vi t Nam t i a ta có th dùng c b t c lúc nào. R t ti c ch Vi t Nam c n h n 255 m u t nên ng i ta ph i t thêm b ch Hoa (thí d nh UHoàiH 1.1) hay thay th các d u hi u ít dùng, nh d u ngo c kép, b ng nh ng m u t Vi t Nam c n ph i có. T c là h mu n có y b c h Vi t ta ph i hy sinh vài d u hi u ít dùng c a b ch ASCII. B ch VPS c a H i Vietnamese Professionals Society c ng dùng cùng m t nguyên t c nh VISCII. Có i u khác là vì VPS c tri n khai Pháp, nên các khoa h c gia mu n b t u b ng m t b ch dùng cho ti ng Pháp r i m mang thêm dùng cho ch Vi t. Nói tóm l i, hai b ch VISCII và VPS khác nhau ch ch quy c dùng con s nào b i u d i n m t m u t Vi t Nam. Vi t Nam có ki u ch .vnTimes r t th nh hành trên các trang Web. Các khoa h c gia thi t k ki u ch n y c ng dùng m t nguyên t c gi ng nh trong VISCII và VPS. Nói m t cách khác, ta có th d ch (convert, map) t ki u ch n y qua ki u ch kia r t d dàng vì có m i liên h t ng m u t m t (one-to-one correspondence). Ki u ch VNI h i khác m t chút vì có nhi u ch ng i ta dùng 2 bytes bi u di n m t m u t . VNI là m t trong nh ng b ch u tiên c dùng cho ch Vi t trong tin h c. Ði u áng nói là s thành công v th ng m i c a VNI. M c d u mu n ánh máy v i b ch VNI ta ph i tr ti n, công ty VNI tích c c nh t trong vi c tri n khai các áp d ng ph n m m c a VNI ph c v khách hàng. Trong khi ó các t ch c Tricholor và Vietnamese Professionals Society là g m nh ng khoa h c gia thi n nguy n, t t c u có vi c làm toàn th i gian nên công vi c tri n khai ph n m m cho các b ch p h i b g i i h n.
 3. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 3 Còn VietNet ch ng qua ch là m t quy c v cách dùng các m u t có s n c a ASCII ánh ti ng Vi t. Nh ng d u dùng cho các nguyên âm c ánh thêm, thí d nh ch "Ð a ón" c ánh là "DDu+a ddón". Do ó, nói cho úng ra VietNet không ph i là m t b ch .
 4. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 4 B ng i chi u encoding các b ch hi n hành v i Unicode VPS VISCII VNI TCVN Unicode Unicode VIQR VPS VISCII VNI TCVN UTF-8 Hex Hex Hex Hex Hex Symbol Hex Dec 61 00E1 a' á E1 á E1 aù ¸ B8 á C3 A1 F9 225 61 00E0 a` à E0 à E0 aø µ B5 à C3 A0 F8 224 61 1EA3 a? ä E4 ä E4 aû ¶ B6 E1 BA A3 FB 7843 61 00E3 a~ ã E3 ã E3 aõ · B7 ã C3 A3 F5 227 61 1EA1 a. å E5 Õ D5 aï ¹ B9 E1 BA A1 EF 7841 61 0103 a( æ E6 å E5 aê ¨ A8 C4 83 EA 259 61 1EAF a(' ¡ A1 ¡ A1 aé ¾ BE E1 BA AF E9 7855 61 1EB1 a(` ¢ A2 ¢ A2 aè » BB E1 BA B1 E8 7857 61 1EB3 a(? £ A3 Æ C6 aú ¼ BC E1 BA B3 FA 7859 61 1EB5 a(~ ¤ A4 Ç C7 aü ½ BD E1 BA B5 FC 7861 61 1EB7 a(. ¥ A5 £ A3 aë Æ C6 E1 BA B7 EB 7863 61 00E2 a^ â E2 â E2 aâ © A9 â C3 A2 E2 226 a^' Ã C3 ¤ A4 aá Ê CA E1 BA A5 61 1EA5
 5. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 5 E1 7845 61 1EA7 a^` À C0 ¥ A5 aà Ç C7 E1 BA A7 E0 7847 61 1EA9 a^? Ä C4 ¦ A6 aå È C8 E1 BA A9 E5 7849 61 1EAB a^~ Å C5 ç E7 aã É C9 E1 BA AB E3 7851 61 1EAD a^. Æ C6 § A7 aä Ë CB E1 BA AD E4 7853 65 00E9 e' é E9 é E9 eù Ð D0 é C3 A9 F9 233 65 00E8 e` è E8 è E8 eø Ì CC è C3 A8 F8 232 65 1EBB e? È C8 ë EB eû Î CE E1 BA BB FB 7867 65 1EBD e~ ë EB ¨ A8 eõ Ï CF E1 BA BD F5 7869 65 1EB9 e. Ë CB © A9 eï Ñ D1 E1 BA B9 EF 7865 65 00EA e^ ê EA ê EA eâ ª AA ê C3 AA E2 234 65 1EBF e^' ‰ 89 ª AA eá Õ D5 E1 BA BF E1 7871 65 1EC1 e^` Š 8A « AB eà Ò D2 E1 BB 81 E0 7873 65 1EC3 e^? ‹ 8B ¬ AC eå Ó D3 E1 BB 83 E5 7875 65 1EC5 e^~ Í CD AD eã Ô D4 E1 BB 85 E3 7877 65 1EC7 e^. Œ 8C ® AE eä Ö D6 E1 BB 87 E4 7879 i' í ED í ED í ED Ý DD í C3 AD 00ED
 6. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 6 237 00EC i` ì EC ì EC ì EC × D7 ì C3 AC 236 1EC9 i? Ì CC ï EF æ E6 Ø D8 E1 BB 89 7881 0129 i~ ï EF î EE ó F3 Ü DC C4 A9 297 1ECB i. Î CE ¸ B8 ò F2 Þ DE E1 BB 8B 7883 6F 00F3 o' ó F3 ó F3 où ã E3 ó C3 B3 F9 243 6F 00F2 o` ò F2 ò F2 oø ß DF ò C3 B2 F8 242 6F 1ECF o? Õ D5 ö F6 oû á E1 E1 BB 8F FB 7887 6F 00F5 o~ õ F5 õ F5 oõ â E2 õ C3 B5 F5 245 6F 1ECD o. † 86 ÷ F7 oï ä E4 E1 BB 8D EF 7885 6F 00F4 o^ ô F4 ô F4 oâ « AB ô C3 B4 E2 244 6F 1ED1 o^' Ó D3 ¯ AF oá è E8 E1 BB 91 E1 7889 6F 1ED3 o^` Ò D2 ° B0 oà å E5 E1 BB 93 E0 7891 6F 1ED5 o^? ° B0 ± B1 oå æ E6 E1 BB 95 E5 7893 6F 1ED7 o^~ ‡ 87 ² B2 oã ç E7 E1 BB 97 E3 7895 6F 1ED9 o^. ¶ B6 µ B5 oä é E9 E1 BB 99 E4 7897 o+ Ö D6 ½ BD ô F4 ¬ AC C6 A1 01A1
 7. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 7 417 F4 1EDB o+' § A7 ¾ BE ôù í ED E1 BB 9B F9 7899 F4 1EDD o+` © A9 ¶ B6 ôø ê EA E1 BB 9D F8 7901 F4 1EDF o+? ª AA · B7 ôû ë EB E1 BB 9F FB 7903 F4 1EE1 o+~ « AB Þ DE ôõ ì EC E1 BB A1 F5 7905 F4 1EE3 o+. ® AE þ FE ôï î EE E1 BB A3 EF 7907 u'
 8. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 8 Th nghi m font Unicode ch a glyphs ch Vi t Font ch trong khung này thay Font- Tahoma i theo th Font trong combo Family: box bên trái Ðây là font ch trong m t ph n c a m t câu. Font- 5 Size: N u font ch nào không có glyphs m u t ch Vi t thì b n s Font- Normal không c c ch Vi t mà ch Weight: th y ô vuông. Khi b n thay i font trong B n có th dùng ph ng ti n này combo box: Font-Family, set Default font a chu ng Font-Size hay Font-Weight, cho browser ang dùng c a b n. v n b n trong khung bên ph i c ng s thay i và dùng theo font b n ch n. B n s không c c ch Vi t n u font b n ch n không ch a m u t glyphs Unicode ti ng Vi t. Trang web này giúp b n l a ra nh ng font Unicode trong máy c a b n, font nào có th s d ng trình bày Unicode ch Vi t và font nào không th dùng trình bày Unicode ch Vi t.
 9. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 9 Ch ng trình hoán chuy n trang web Vi t ng thành tiêu chu n Unicode N u b n ã có m t m n g i m c vi t b ng m t trong các mã tiêu chu n Vi t ng sau ây: Viscii, VPS, VNI và .vnTime và b n mu n bi n toàn b m ng i m c a b n thành tiêu chu n Unicode thì ây úng là ch ng trình b n c n dùng. Ch ng trình VNtoUnicode có th chuy n các trang web Vi t ng trong m t folder hay directory thành trang web Vi t ng Unicode. Các mã tiêu chu n Vi t ng c h tr g m Viscii, VPS, VNI và .vnTime nh ng b n có th n i r ng h tr cho các tiêu chu n khác b ng cách thêm chúng vào mã l p trình. Ch ng trình này c vi t b ng Microsoft Visual Basic 6.0, do ti n s Lê Ð c H ng th c hi n và t t c các mã l p trình và b ng m u chuy n mã u c gói trong h s vntounicode.zip b n download. M i tiêu chu n u có m t b ng mã hoán chuy n (mapping table) nh VNItoUnicode.txt, VISCIItoUnicode.txt, VPStoUnicode and VNTimetoUnicode. B n có th thêm b ng mã i chi u khác cho mã tiêu chu n Vi t ng khác. Ch ng trình này ch y u làm 3 vi c nh sau: Chuy n t t c các c p t nh "aù" thành Unicode t ng ng. Chuy n t t c tên Font thành "Tahoma". Chuy n m u t Vi t thành mã s Unicode. Trong h s zip có ch a các trang web m u b ng VPS, VNI, VISCII và .vnTime v i các trang web Unicode mã s và UTF-8 t ng ng. M t khi b n ã có trang b ng mã s Unicode, thì b n có th ti n thêm m t b c chuy n trang Unicode mã s thành trang web UTF-8. Vì ch ng trình này làm vi c theo t ng nhóm trang web c t trong m t folder nên t c hoán chuy n s t ng lên r t nhi u. B n có th s a i mã l p trình c a ch ng trình này s d ng nh ng Font khác nh Arial, Courier New, Times New Romans, Verdana... vân vân. B n c ng có th s a i mã l p trình này t ng hóa ch ng trình hoán chuy n theo nhu c u c a b n. N u b n bi n c i mã l p trình này, chúng tôi k v ng b n s thông báo cho chúng tôi bi t và g i cho chúng tôi m t b n bi n c i c a b n nh ng s thay i h u d ng khác có th c a vào trong các b n ch ng trình t ng lai.
 10. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 10 Dùng Frontpage 98/ 2000 vi t webpage Unicode Vi t ng N u b n ang dùng Windows 2000 Professional/ Server thì b n có th gõ ch Vi t Unicode (dùng các ch ng trình gõ ch Vi t nh VPS, VietKey, VNI vv...) trong Notepad hay WordPad 2000 vi t webpage ch Vi t tr c ti p b ng HTML. Nh ng n u b n ang dùng Windows 95.x hay Windows 98.x thì Fronpage là công c không th thi u c giúp b n vi t webpage Unicode Vi t ng m t cách d dàng ti n l i. Hi n nay (tháng T 2001) trên th tr ng Web Editors thì Frontpage 98/ 2000 là m t trong vài wysiwyg editors h tr Unicode. Các web editors khác nh Cold Fusion 4.x, Dreamweaver 4, Dreamweaver UltraDev 4, NetOject Fusion 5 vân vân u không h tr Unicode. D nhiên chúng ta v n có th dùng nh ng web editors trên vi t webpage Vi t Ng nh ng b t ti n ch là không c c ti ng Vi t và không th y cl i chính t s a l i câu v n... B n có th dùng các ch ng trình gõ ch Vi t m i nh t c a VPS, VietKey, VNI vân vân gõ ch Vi t Unicode. Các ch ng trình trên có th dùng trong h u h t các ng d ng c a b Office 97, Office 2000 và m t s ng d ng khác. Tr c kia Frontpage 97 và Frontpage 98 là ch ng trình clpca Microsoft, nh ng k t Frontpage 2000, Micorsoft ã nh p nó vào thành viên c a b Office 2000. T t c các b Frontpage nói trên u h tr Unicode nh ng d nhiên là b Frontpage 2000 là có h tr Unicode y nh t. Trong ph n này chúng tôi ch bàn n ph n dùng Unicode c a Frontpage 2000 trong webpage Vi t ng và các b n có th suy di n t b này cho b Frontpage 98. Trong Frontpage 2000 b n có th m m t trang m i b ng cách vào: File > New > Page Sau khi m t trang m i ã c m ra s n sàng cho b n a d li u và hình nh trang trí vào thì trong ph n góc d i bên trái c a Window chánh View/
 11. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 11 Page b n s th y có 3 tab ch n l a sau ây: Normal, HTML, Preview. Tóm t c cách dùng c a 3 tabs này nh sau: Normal: cho phép b n nhìn wysiwyg c a trang web b n ang làm vi c và cho b n s a ch a tùy ý trang web này. HTML: b n c th y toàn b tag n i HTML c a trang và có th s a ch a trang web b ng HTML tag nh b n làm vi c trên trang web khi m b ng NotePad. Preview: b n ch nhìn th y wysiwyg c a trang web nh ng không s a c. Sau khi gõ vào tab Normal có th biên so n trang web, b n nh p chu t ph i trong b t k ch nào trong trang web cho ra popup menu r i ch n Page Properties..., m t window nh sau hi n lên: T t c các setting s d ng Unicode cho m i trang web u n m trong tab Language nên b n gõ vào Language tab th y window sau:
 12. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 12 Tùy theo cách setting c a b n t trong Tools/ Web Setting, Page Properties/ Language s hi n lên khác nhau. Hình trên là cách setting c a các trang trong Vovisoft s d ng Unicode NCR và ph n setting trên s t ng vi t cho b n hàng meta tag sau (meta tag có ch m) trong ph n Heading tag c a trang: Using Unicode in Frontpage 2000 N u b n ch n Vietnamese trong combo box (Mark current document as:) nh hình sau: thì b n s có thêm hàng meta tag nh sau:
 13. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 13 Ch "vi" trong content="vi" là ký hi u t t (short string) c a locale ID Vietnam. N u b n mu n tìm hi u thêm v các ký hi u t t locale ID dùng cho ngôn ng các qu c gia thì gõ vào ây. Meta tag này dùng xác nh ngôn ng c dùng trong trang web Frontpage ng d ng úng ph n m m ki m tra ánh v n và giúp các Search Engine xác nh ngôn ng c dùng trong trang web mà nó ang l c tìm. Hàng meta tag v locale theo bút gi là không c n thi t cho các trang s d ng Unicode cho ti ng Vi t nh các trang web trong Vovisoft. Tuy nhiên n u dùng locale Vietnam (Vietnamese Windows) theo Microsoft và dùng codepage 1258 cho ti ng Vi t thì meta tag này s giúp cho nh ng ai ã set trong browser s d ng Vietnamese 1258 có th ch y th ng vào các trang dùng Vietnamese 1258 c a m ng có a ngôn ng mà ti ng Vi t là m t trong các ngôn ng c ng d ng. Ði u áng chú ý là code page 1258 không ph i là mã Unicode vì có m t s mã i m (code points) không x p theo t v trong gi i s Unicode. Nói tóm l i b n set Language Tab trong Page Properties c a Frontpage 2000 nh sau n u dùng Unicode NCR: Page Language Mark current document as: HTML encoding Save the document as: US/Western European (codepage 1252) Reload the current document as: và set Language Tab trong Page Properties c a Frontpage 2000 nh sau n u dùng Unicode UTF-8: Page Language Mark current document as: HTML encoding Save the document as: Multilingual (UTF-8) Reload the current document as: B n s th y trong ph n Header tag c a trang có ph n meta tag sau: M t i u c áo c a Frontpage 2000 là b n có th chuy n i t NCR thành UTF-8 hay ng c l i m t cách d dàng b ng cách set charset=1252 thành charset=utf-8 hay ng c l i r i "Save" trang web là b n có ngay mã Unicode NCR hay UTF-8. Có l cho n gi c ng ch a có ch ng trình Web Editor nào x lý Unicode nhuy n nh Frontpage 2000.
 14. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 14 NCR là m t ph ng pháp bi u hi n Unicode b ng t v trong gi i s ký t Unicode 16 bit còn UTF-8 là m t cách mã c t b ng 8 bit c a Unicode. N u b n ch a rõ th nào là Unicode NCR và th nào là UTF-8 thì m i b n gõ vào ây. N u b n ch dùng Frontpage 2000 vi t website Vi t ng b ng Unicode thôi thì b n có th set luôn cho trang m i default c a Frontpage 2000 có charset là 1252 ho c UTF-8. B n vào Tools/ Web settings... và trong h p Window hi n lên, b n ch n tab Language r i trong: Server message language: ch n English Default page encoding: ch n US/Western European R i nh n vào nút OK. T gi tr i c m i l n b n m m t trang Frontpage m i vi t bài thì trang m i ó ã có s n hàng meta tag sau: b n gõ Unicode ch Vi t theo Decimal NCR. N u b n mu n dùng UTF-8 thì trong: Default page encoding: ch n Multilingual (UTF-8) và khi m m t trang m i b n s có s n meta tag sau:
 15. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 15 Sau khi set s n các ph n trên, b n ch còn m t i m nên l u ý ó là luôn áp d ng font: Tahoma, Arial, Times New Roman vv... vào t t c text Vi t ng vì n u không s có browser ( ã set s n nh ng fonts default không ch a glyphs ch Vi t) không c c Unicode Vi t ng c a b n. Ghi chú: Các b n Internet Explorer 4.x tr v sau u có th trình bày úng Unicode theo NCR hay UTF-8 khi t úng charset theo d ng c a nó nh ng Netscape 4.x thì ch có th hi n th Unicode úng n u trang web c mã theo UTF-8. N u b n mu n c hai browsers trên u có th hi n th c trang web Vi t ng c a b n thì b n nên dùng UTF-8 cho các trang web Vi t ng . M t i m l n a là theo m t s báo cáo và theo kinh nghi m c a bút gi thì Netscape 4.x có th hi n th c Unicode mã theo NCR v i i u ki n là meta tag ph i set theo: Nh v y có ngh a là Netscape 4.x ã xem UTF-8 nh m t code page (gi ng nh các codepages: 1251, 1252...1258 vân vân...) ch không ph i là m t d ng mã Unicode 8 bit nh ng qua Netscape 6.x thì i u này ã c ch nh l i.
 16. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 16 Cách Dùng Unicode Gõ Ti ng Vi t Trong MS-WORD Thi t K MS-WORD Template: 1. Vào Tools \ Options \ File Location tab xem bi t directory c a Startup files. 2. Ra kh i MS-WORD và copy vnunicode.dot vào directory c a startup files. Th ng th ng directory này là C:\Windows\Application Data\Microsoft\Word\Startup\ 3. M MS-WORD tr l i và vào Tools \ Templates and Add-Ins và check [check box] c a vnunicode.dot n u c n. 4. Hi n gi nên dùng font Tahoma cho b o m. B n có th vào Format \ Styles set Tahoma làm default font. Trong t ng lai có th dùng các fonts khác nh Arial, Times New Roman, v…v… 5. N u mu n thì vào Tools \ Auto Correct và uncheck h t t t c các check boxes MS-Word kh i t ng i nh ng ch nh i thành I ( ây là m t feature có th r t phi n ph c h n là ích l i). Cách ánh D u: Dùng các nút b m sau ây ánh d u tr c khi b m nút nguyên âm. Nút B m Tr c Khi B m Du Thí D Nút Nguyên Âm á : Ctrl + 1, A Sc Ctrl + 1 Á : Ctrl + 1, Shift + A à : Ctrl + 2 , A Huy n Ctrl + 2 À : Ctrl + 2 , Shift+A : Ctrl + 3 , A Hi Ctrl + 3 : Ctrl + 3 , Shift+A ã : Ctrl + 4 , A Ngã Ctrl + 4 Ã : Ctrl + 4 , Shift+A : Ctrl + 5 , A N ng Ctrl + 5 : Ctrl + 5 , Shift+A â : Ctrl + 6 , A Âêô Ctrl + 6 Â : Ctrl + 6 , Shift+A
 17. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 17 : Ctrl + 7 , A Ctrl + 7 : Ctrl + 7, Shift+A : Ctrl + 8 , A Ctrl + 8 : Ctrl + 8 , Shift+U : Ctrl + 9 , D Ð Ctrl + 9 Ð : Ctrl + 9 , Shift+D : Alt + 1 , A Atl + 1 : Alt + 1 , shift+A : Alt + 2 , A Atl + 2 : Alt + 2 , shift+A : Alt + 3 , A Alt + 3 : Alt + 3 , Shift+A : Alt + 4 , A Alt + 4 : Alt + 4 , Shift+A : Alt + 5 , A Alt + 5 : Alt + 5 , Shift+A : Ctrl+Alt + 1 , A Ctrl + Alt + 1 : Ctrl+Alt + 1 , Shift+A : Ctrl+Alt + 2 , A Ctrl + Alt + 2 : Ctrl+Alt + 2 , Shift+A : Ctrl+Alt + 3 , A Ctrl + Alt + 3 : Ctrl+Alt + 3 , Shift+A : Ctrl+Alt + 4 , A Ctrl + Alt + 4 : Ctrl+Alt + 4 ,Shift+A : Ctrl+Alt + 5 , A Ctrl + Alt + 5 : Ctrl+Alt + 5 , Shift+A Nói tóm l i: 1. ánh d u tr c, nguyên âm sau. 2. dùng Ctrl cho d u n, Alt cho ô hay â v i d u và Ctrl + Alt cho hay v i d u
 18. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 18 Cách ch n Settings trong OutLook Express (IE 5) c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR Các b n s d ng OutLook Express c a IE 5x nh n email có th ch n các settings c a OutLook Express nh sau có th c c ch Vi t Unicode: Trên Menu c a OutLook Express gõ vào Tools - Options - Read m tab box sau ây: Hình 1 Gõ vào nút Fonts... trong ph n Fonts c a (hình 1) m dialogue sau ây:
 19. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 19 Hình 2 Trong ph n [Font settings] ch n Western European nh hình trên Trong ph n Proportional font ch n Tahoma nh hình trên Trong ph n Encoding ch n Western European (windows) nh hình trên Gõ vào nút [Set as Default] r i gõ vào nút OK óng dialogue trên l i Gõ vào nút International settings trong (hình 1)... m dialogue sau ây: Hình 3 Dialogue trên cho th y Western European (Windows) là Default encoding c a OutLook Express
 20. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 20 N u mu n dùng OutLook Express g i email ch Vi t thì có th set nh sau: Trong ph n tab Send c a dialogue sau ây, gõ vào nút International Settings... Hình 4 Trong ph n Default encoding c a dialogue sau ây ch n Western European (Windows) Hình 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản