intTypePromotion=3

Một số văn bản của ban chấp hành thường vụ trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2012 (quyển 3)

Chia sẻ: Nguyễn Nam Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
167
lượt xem
38
download

Một số văn bản của ban chấp hành thường vụ trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2012 (quyển 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm qua, công tác giáo dục của Đoàn được triển khai khá đồng bộ, có chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới phương thức giáo dục, đề cao tự giáo dục trong đoàn viên thanh niên, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thông và nguồn lực xã hội trong công tác giáo dục, góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, phương thức giáo dục của Đoàn còn thiếu hấp dẫn, không theo kịp với đòi hỏi của thanh niên, chưa thu hút...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số văn bản của ban chấp hành thường vụ trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2012 (quyển 3)

 1. TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2007 - 2012 (Quyển 3) Hà Nội, tháng 4 năm 2010
 2. MỤC LỤC Trang 1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX về Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn trong tình hình mới.................................... 5 2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX về Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2012. 17 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX về Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng................................................................ 26 4. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX về Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2009 – 1012................................... 35 5. Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX về Một số giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ Đại hội IX của Đoàn............................................. 45 6. Kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá IX về Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục và tư vấn pháp luật giai đoạn 2009 – 2012.................................... 55
 3. NGHỊ QUYẾT Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX về Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn trong tình hình mới (Nghị quyết số 03 NQ/TWĐTN, ngày 03/11/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX) -------------- Trong những năm qua, công tác giáo dục của Đoàn được triển khai khá đồng bộ, có chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới phương thức giáo dục, đề cao tự giáo dục trong đoàn viên thanh niên, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thông và nguồn lực xã hội trong công tác giáo dục, góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, phương thức giáo dục của Đoàn còn thiếu hấp dẫn, không theo kịp với đòi hỏi của thanh niên, chưa thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Quán triệt tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX; trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, đòi hỏi phải đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn. Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết về “Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn trong tình hình mới”, cụ thể như sau: I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 1. Quan điểm - Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương và đơn vị; theo kịp tình hình, phù hợp thực tế và nhu cầu, lợi ích của thanh niên; coi trọng giáo dục qua hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ. - Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục; giữa nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị với hành động cụ thể trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi. 2- Mục tiêu - Hình thành lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý thức công dân, biết xử lý hài hoà lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, cộng đồng; có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi; có văn hoá và sống tình nghĩa; có sức khoẻ thể chất và tinh thần lành mạnh; giàu nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần tình
 4. nguyện; có khí phách và quyết tâm hành động kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. - Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn nhằm nâng cao tính hấp dẫn về hình thức, dễ tiếp thu nội dung, gần gũi với giới trẻ, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn. Các hoạt động của tổ chức Đoàn phải có ảnh hưởng trong đời sống của giới trẻ, định hướng lý tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống trong thanh thiếu nhi. 3- Một số chỉ tiêu - Phấn đấu đến năm 2012, 100% các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có trang thông tin điện tử. - Phấn đấu đến năm 2012, 100% các tỉnh, thành Đoàn tổ chức mô hình Học kỳ quân đội tại địa phương. - 100% các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên dương thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác 2 năm/lần. - 100% Đoàn các trường Trung học phổ thông định kỳ tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP 1. Đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh thiếu niên - Xây dựng lực lượng nòng cốt nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên một cách khoa học, kịp thời, nhất là ở các thành phố lớn và địa bàn nhạy cảm. Chủ động tham mưu và tham gia xử lý các vấn đề nảy sinh trên địa bàn. - Định kỳ hằng tháng, các tỉnh, thành Đoàn duy trì giao ban dư luận xã hội; hằng quý tổ chức thăm dò, khảo sát dư luận xã hội gắn với các vấn đề liên quan tới địa bàn. - Củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn thanh niên linh hoạt trong phương thức hoạt động và tiếp cận thanh niên. Sử dụng sinh viên tình nguyện của các trường, khoa chuyên ngành, như: Luật, Báo chí, Xã hội học, Chính trị học, Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia tuyên truyền miệng trong thanh niên. - Cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt ở các cấp nhằm nâng cao kiến thức về quốc phòng - an ninh; tăng cường các đội tuyên truyền thanh niên tới các khu vực trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa tuổi trẻ địa phương với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. - Phát huy vai trò hệ thống thông tin, báo chí của Đoàn, Hội, Đội trong công tác đấu tranh chống luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; phê phán các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.
 5. 2. Tăng cường giáo dục thông qua đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trẻ và đoàn viên - Từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên theo hướng đảm bảo số lượng, coi trọng chất lượng; chú trọng công tác bồi dưỡng cảm tình Đoàn với nội dung và phương thức phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên trang trọng, có tính giáo dục cao, tạo ấn tượng sâu sắc cho mỗi thanh niên khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn. - Tập trung xây dựng “Chi đoàn mạnh” để tạo môi trường và nâng cao năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên ở cơ sở. Đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn theo hướng chú trọng tới các vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm, những nội dung thiết thực tại cộng đồng. - Các cấp bộ Đoàn tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tự giáo dục và giáo dục thông qua tổ chức. Lồng ghép trong mỗi hoạt động do Đoàn tổ chức để đoàn viên thực hiện “5 tiêu chí rèn luyện” và “10 tiêu chí hành động” của Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. - Mở rộng các loại hình tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp thanh niên theo đối tượng, sở thích, nghề nghiệp, nhu cầu của thanh niên... khắc phục tình trạng hành chính hoá các hoạt động của Đoàn. 3. Giáo dục thanh thiếu nhi thông qua các phong trào hành động cách mạng - Các cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” để đưa thanh niên vào các hoạt động thực tiễn, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện vì sự phát triển của thanh niên, cộng đồng và đất nước. - Chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ Đảng, chính quyền giao cho Đoàn thanh niên đảm nhận các chương trình, dự án tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, đồng thời khẳng định uy tín của tổ chức Đoàn. - Phối hợp và tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội để xây dựng một số mô hình thanh niên triển khai các phong trào hành động cách mạng tại các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, các xã, huyện nghèo, như: Làng thanh niên lập nghiệp, Hợp tác xã thanh niên, Trí thức trẻ tình nguyện... - Kết hợp giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc, của quê hương với tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thông qua các cuộc thi tìm hiểu, diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi, đồng bào tôi”, “Hành trình đến với bảo tàng”, tìm hiểu về các danh nhân, địa danh gắn với tên phố, tên làng... nhằm giáo dục tuổi trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc. - Nhân dịp các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc và của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn tổ chức các sinh hoạt chính trị, như: “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt
 6. sỹ”, chương trình “Khi Tổ quốc cần”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà các gia đình chính sách, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào, thanh thiếu nhi vùng khó khăn... góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong thanh thiếu nhi. 4. Phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến để giáo dục thanh thiếu nhi - Cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện tốt cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" với nội dung “5 xây - 5 chống”; định kỳ tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, liên hoan “Sinh viên 5 tốt”, Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp. - Tổ chức các diễn đàn trên báo, tọa đàm tại cơ sở để trao đổi về lối sống, nếp sống văn minh trong tuổi trẻ; phát triển các giải thưởng, đa dạng các hình thức tôn vinh, biểu dương những tấm gương thanh thiếu nhi đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, lối sống thiếu văn hóa trong thanh niên. - Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tổ chức để các nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ nổi tiếng, điển hình tiên tiến trong tuổi trẻ trên các lĩnh vực đến giao lưu, trao đổi với thanh thiếu nhi, thông qua đó bồi đắp, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên trong cuộc sống. - Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục tinh thần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thanh thiếu nhi; quan tâm bồi dưỡng kết nạp Đoàn, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp những văn nghệ sỹ trẻ, vận động viên trẻ có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi. 5. Tăng cường giáo dục thanh thiếu nhi thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại và hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn thanh niên - Thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông hiện đại để tuyên truyền, giáo dục và tập hợp, đoàn kết bộ phận giới trẻ có kiến thức tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội. - Chủ động định hướng các báo của Đoàn mở diễn đàn, tăng khả năng tiếp cận và sự nhạy bén của đội ngũ phóng viên chuyên theo dõi Đoàn thanh niên; sử dụng các nhóm nòng cốt của Đoàn tham gia các diễn đàn, sinh hoạt, gặp gỡ, câu lạc bộ, nhân vật được mến mộ... trên mạng internet để tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và định hướng cho thanh thiếu nhi. - Phát huy vai trò hệ thống báo chí, xuất bản, khai thác và sử dụng hiệu quả các công cụ báo chí điện tử, website của Đoàn thanh niên các cấp trong việc tiếp cận và truyền đạt nội dung tuyên truyền, giáo dục tới đoàn viên, thanh thiếu nhi.
 7. - Tăng cường khả năng tương tác giữa các hoạt động trên mạng của các bạn trẻ; liên kết, kêu gọi tham gia các hoạt động xã hội cả trên mạng và thực tế. Tổ chức các hoạt động dành riêng cho cư dân mạng. - Nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp để trao đổi, tiếp nhận, xử lý, kết nối hoạt động trong đoàn viên, thanh thiếu niên trên mạng. - Tiếp tục khai thác các kênh truyền thông, như: truyền hình, phát thanh, báo chí để định hướng giáo dục thanh niên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả, tính đặc thù, gần gũi phù hợp giới trẻ của Truyền hình thanh niên, Phát thanh thanh thiếu nhi. Phối hợp với kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam, các kênh truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi. Đổi mới nội dung, hình thức các bản tin, thông tin, tờ tin thanh niên của các cấp bộ Đoàn. 6. Tăng cường giáo dục thanh niên thông qua tổ chức các sự kiện; định hướng hình thành trào lưu mới lành mạnh trong thanh niên - Các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, các ngành, các lực lượng xã hội, các cá nhân và tập thể tiêu biểu để xã hội hoá và khai thác các nguồn lực phục vụ công tác giáo dục thanh thiếu nhi. - Các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi cần được đầu tư và quan tâm đến tính hiệu quả, chất lượng để mỗi hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức có sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. - Kết hợp chặt chẽ với các lực lượng xã hội, nhất là các nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, nghệ sỹ... tổ chức các đợt sáng tác tạo ra nhiều sản phẩm văn hoá tinh thần lành mạnh, có tính thẩm mỹ, giáo dục và định hướng lý tưởng lối sống, khơi dậy khát vọng sống đẹp, sống có ích cho tuổi trẻ. - Tổ chức tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử; sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hoá; khuyến khích thanh thiếu nhi tham gia sưu tầm, bảo tồn, sáng tạo, truyền thụ các loại hình văn học nghệ thuật phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc và phục vụ công tác giáo dục thanh thiếu nhi. - Thông qua các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao định hướng hình thành trào lưu tích cực cho thế hệ trẻ, như: đi bộ đồng hành, hát múa tập thể, khiêu vũ thể thao… tạo sự kiện, kỷ lục, dấu ấn, hướng tới kỹ năng sống lành mạnh, thân thiện, an toàn trong thanh thiếu nhi. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương tạo cơ chế, nguồn lực và nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn thanh niên các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả các nghị quyết, chương trình phối hợp liên quan đến công tác giáo dục của Đoàn. - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng nghiên cứu bổ sung, biên soạn và phát hành tài liệu các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên;
 8. sổ tay, cẩm nang công tác tuyên giáo, đề cương tuyên truyền, thông tin thời sự... dành cho cán bộ Đoàn cơ sở. - Hướng dẫn xây dựng lực lượng nòng cốt nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên; định kỳ tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh và lực lượng nòng cốt nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên. - Chỉ đạo hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn thanh niên mở các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn... để đoàn viên, thanh thiếu niên trao đổi, hiến kế nhằm đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. - Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của trung ương và địa phương tổ chức sản xuất các bộ phim, chương trình, sân chơi bổ ích... để tăng cường giáo dục thanh thiếu nhi. - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương và các thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết theo đối tượng, lĩnh vực được phân công phụ trách. Giao Ban Tuyên giáo, Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn giúp Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. 2. Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. - Tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đủ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đoàn ở các cấp, đảm bảo có trình độ, kỹ năng về công tác giáo dục. Mở rộng đội ngũ cộng tác viên của Đoàn trong công tác giáo dục nói chung, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên nói riêng. - Tăng cường tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đoàn. Đầu tư nguồn lực, đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục của Đoàn tương xứng với vị trí, chức năng và nhiệm vụ. - Xây dựng mạng lưới, lực lượng nòng cốt nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Trung ương Đoàn. Nghị quyết được quán triệt đến cán bộ, đoàn viên thanh niên. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
 9. BÍ THƯ THỨ NHẤT Võ Văn Thưởng
 10. NGHỊ QUYẾT Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX về Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2012 (Nghị quyết số 05 - NQ/TWĐTN, ngày 24/02/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX) ----------- Trong những năm qua, các hoạt động của Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung, hình thức hoạt động ngày càng đa dạng và thiết thực hơn với đoàn viên, thanh niên, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Hoạt động của Đoàn đã góp phần tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến sức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; vai trò của tổ chức Đoàn, vị trí của đoàn viên, thanh niên trong lao động phát triển kinh tế - xã hội được thể hiện rõ nét hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, hiệu quả của việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội còn chưa đồng đều giữa các địa phương, đơn vị cũng như giữa các đối tượng thanh niên. Nhận thức của các cấp bộ Đoàn, của cán bộ Đoàn về tầm quan trọng của việc phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự thống nhất; vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của cán bộ Đoàn trong tham mưu, đăng ký đảm nhận thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị chưa cao; việc tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các điển hình xung kích lao động sáng tạo còn hạn chế. Trước yêu cầu và đòi hỏi của thời kỳ mới, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá IX ban hành Nghị quyết về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2012”, như sau: I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 1. Quan điểm Xung kích lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội là phẩm chất, là quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên. Nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn là tạo môi trường thuận lợi để phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động của Đoàn cần gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị và gắn với sự phát triển của thanh niên. 2. Mục tiêu - Tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt năng suất,
 11. chất lượng và hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn; làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. - Tăng cường thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; nâng cao năng lực tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tổ chức Đoàn. II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về hoạt động lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội - Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về lao động sáng tạo là lao động với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn. Đoàn viên thanh niên ở bất cứ lĩnh vực công tác, học tập nào cũng có thể tham gia phong trào lao động sáng tạo để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, đất nước. - Xây dựng, phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điển hình cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo trên các lĩnh vực. - Xác định trách nhiệm của tổ chức Đoàn, các cấp bộ Đoàn và vai trò gương mẫu của cán bộ Đoàn trong tham mưu, cổ vũ, động viên, tạo môi trường cho thanh niên lao động sáng tạo và trực tiếp lao động sáng tạo. - Chú trọng tuyên truyền các hoạt động lao động sáng tạo của thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình của Đoàn. 2. Đa dạng hoá nội dung, đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn trong phát huy thanh niên lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội Hoạt động của Đoàn trong phát huy thanh niên lao động sáng tạo tham gia triển kinh tế - xã hội rất đa dạng và sinh động, mỗi cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và điều kiện cụ thể của đoàn viên thanh niên để có nội dung, phương thức thực sự phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. 2.1. Trong đoàn viên thanh niên khối trường học - Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, đề xuất ý tưởng, sáng kiến và giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; hỗ trợ, cổ vũ học sinh, sinh viên học ngoại ngữ, tin học; nghiên cứu và tập sự nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao, tăng cường thực hành nghề, khuyến khích sáng tạo và phát triển tài năng. - Tổ chức các cuộc thi olympic môn học, các hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, Festival nghiên cứu khoa học, hội nghị khoa học, công nghệ theo ngành hoặc lĩnh vực cho sinh viên. Tạo môi trường cho sinh viên ứng dụng kiến thức, các ý tưởng sáng tạo, các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn thông qua hoạt động tình nguyện chuyển giao khoa học công nghệ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và các đội hình tình nguyện chuyên sâu. 2.2. Trong đoàn viên thanh niên nông thôn
 12. - Đa dạng hoá nội dung và hình thức tổ chức hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cho thanh niên nông thôn. Tăng cường các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên nông thôn nâng cao trình độ văn hoá, năng lực tiếp thu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. - Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, trang bị thông tin kinh tế, thông tin thị trường, kỹ năng quản lý. Tập trung hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình trình diễn kỹ thuật khuyến nông, các hình thức liên kết hợp tác phát triển kinh tế, các điểm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và truy cập Internet, các mô hình sản xuất nông sản an toàn và bảo vệ môi trường sinh thái. - Động viên thanh niên nông thôn xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tham gia trồng, bảo vệ tài nguyên rừng và phát triển bền vững các hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương. 2.3.Trong đoàn viên thanh niên công nhân, viên chức - Tập trung tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tiếp thu và làm chủ khoa học công nghệ và quản lý trong thanh niên. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia cải cách hành chính và hội nhập kinh tế quốc tế. - Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức các hội thi sáng kiến, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mang lại hiệu quả gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”; khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ. Đảm nhận và thực hiện có kết quả các công trình, đề tài khoa học kỹ thuật thanh niên. 2.4. Trong đoàn viên thanh niên đô thị - Đẩy mạnh hoạt động thanh niên thi đua lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, xung kích hiến kế, đề xuất sáng kiến trong xây dựng và quản lý đô thị; tổ chức lực lượng thanh niên tham gia đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đô thị và phòng, chống các tệ nạn xã hội. - Tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên học nghề, khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; chú trọng tổ chức, hướng dẫn thanh niên học nghề, lập nghiệp tại chỗ, phát triển nghề truyền thống và nghề mới. 2.5. Trong đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang - Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang xung kích đi đầu phát huy sáng kiến trong huấn luyện, bảo quản, cải tiến sử dụng trang thiết bị kỹ thuật; nghiên cứu sử dụng các loại vũ khí, khí tài mới, đảm nhận các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ chuyên môn nghiệp vụ. - Tăng cường các hoạt động đoàn kết quân dân, phối hợp và hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong các chiến dịch hè tình nguyện, các đợt hành quân dã ngoại, tích cực tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống.
 13. 3. Tạo môi trường và động lực để thúc đẩy hoạt động xung kích sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong thanh niên - Các cấp bộ Đoàn chủ động xây dựng các giải pháp phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị với phương châm coi trọng tính thiết thực và hiệu quả của hoạt động. Triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phấn đấu ở đâu có đoàn viên thanh niên và hoạt động của Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo; gắn với đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. - Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ từ cấp chi đoàn, đoàn cơ sở, nhất là kỹ năng tập hợp, hướng dẫn thanh niên xung kích lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đoàn thanh niên các cấp phải thực sự là cầu nối quan trọng giúp thanh niên tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm những mô hình, điển hình sáng tạo. - Tổ chức nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, như: Quỹ hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển các giải thưởng, học bổng... Định kỳ tổ chức Festival tuổi trẻ sáng tạo các cấp; chú trọng phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các mô hình điển hình thanh niên tiên tiến, xung kích trong lao động sáng tạo. - Phối hợp với các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, với ngân hàng và các tổ chức tín dụng tạo nguồn kinh phí hỗ trợ các đề tài, công trình sáng tạo của thanh niên có hiệu quả cao; khai thác tối đa và hiệu quả các nguồn vốn vay, trong đó chú trọng cho vay các dự án giải quyết được nhiều việc làm cho thanh niên; các hoạt động có hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội huy động nguồn lực hỗ trợ và thực hiện có hiệu quả các hoạt động lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong thanh niên. - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng dự án, quản lý kinh tế và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong lao động sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đoàn; đồng thời định kỳ tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến. - Giao Ban Thanh niên nông thôn làm thường trực giúp Ban Thường vụ Trung ương Đoàn theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. Các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo đối tượng, lĩnh vực phụ trách. 2. Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
 14. - Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của Nghị quyết. - Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tạo cơ chế, hỗ trợ nguồn lực giúp thanh niên xung kích lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội. - Tổ chức các hoạt động gặp mặt, tuyên dương định kỳ hai năm một lần các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội. - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Trung ương Đoàn qua Văn phòng và Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN BÍ THƯ THỨ NHẤT Võ Văn Thưởng
 15. NGHỊ QUYẾT Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX về Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng (Nghị quyết số 06 NQ/TWĐTN ngày 29/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX) ------------------- Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều loại hình vui chơi giải trí lành mạnh cho thiếu niên, nhi đồng; từng bước tham mưu xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa cho thiếu nhi, tạo môi trường để các em rèn luyện và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng còn chưa phong phú về nội dung và hình thức; công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, thực hiện các chương trình hành động dành cho trẻ em ở nhiều cấp bộ Đoàn còn hạn chế. Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết về “Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng”, như sau: I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 1. Quan điểm Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng là nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức thanh niên, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp giữ vai trò nòng cốt góp phần chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng lớp chủ nhân tương lai của đất nước. 2. Mục tiêu - Tạo môi trường giáo dục thực tiễn để thiếu niên, nhi đồng được tham gia sinh hoạt tập thể, rèn luyện tính năng động, sáng tạo, kỹ năng thực hành xã hội, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần lành mạnh. - Thu hút, tập hợp đông đảo thiếu nhi tham gia các hoạt động góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đa dạng hóa các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh. - Vận động các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội tham gia tổ chức các hoạt động cho thiếu niên, nhi đồng, góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.
 16. 3. Một số chỉ tiêu - Phấn đấu đến năm 2012, tham mưu để có 50% các xã, phường, thị trấn xây dựng được điểm vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng; 100% Đoàn cấp tỉnh tham mưu quy hoạch và xây dựng Nhà thiếu nhi cấp huyện. - Hàng năm, 100% cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động xã hội, tập thể, các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. - 100% thiếu nhi trong trường học và 80% thiếu nhi ngoài nhà trường được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí do Đoàn tổ chức. II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP 1. Đa dạng hóa nội dung và đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng - Đối với thiếu nhi trong nhà trường, tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chương trình rèn luyện đội viên, dự bị đội viên, sao nhi đồng, chú trọng các hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức các trò chơi dân gian, chương trình “Học từ thiên nhiên” trong nhà trường. - Đối với thiếu nhi ở địa bàn dân cư, tăng cường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi vận động, sân chơi lưu động, chương trình “Sắc màu tuổi thơ”, “Đêm hội trăng rằm” tại các điểm sinh hoạt tập thể. Quan tâm tổ chức các loại hình sinh hoạt phù hợp cho thiếu nhi ở các khu vực trọng điểm, như: khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình quốc gia. Thành lập các trung tâm, đường dây tư vấn, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ tự kỷ, thiểu năng, nhiễm HIV... giúp các em hòa nhập cộng đồng. - Thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm quan dã ngoại, đến với các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương thông qua các “Hành trình đến với bảo tàng, đến với các địa danh lịch sử”, “Hành trình về nguồn” ; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử văn hóa. - Tăng cường tổ chức các hoạt động phát huy tính năng động, sáng tạo và sự tham gia của thiếu niên, nhi đồng, như: cuộc thi sáng tạo thiếu niên, nhi đồng, thi Robocon, cuộc thi “Ai tài - Ai khéo”, “Búp măng xinh”, diễn đàn “Trẻ với trẻ”, “Hãy lắng nghe trẻ em nói”, “Hè vui cùng thiếu nhi”; các trò chơi trí tuệ, như: cờ vua, cờ tướng; trò chơi tăng trí tưởng tượng, như: giả trang, đóng vai và các trò chơi vận động khác. - Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi thông qua các loại hình hoạt động, như: câu lạc bộ sở thích, đội tuyên truyền măng non, chương trình “Thiếu nhi vui khỏe”, “Trại hè xanh”, “Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò”, “Trại hè thiếu nhi”, kết hợp với việc cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản trong rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ. Nghiên cứu tổ chức thí điểm “Học kỳ quân đội” cho học sinh trung học cơ sở; triển khai kỳ học văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm tại một số tỉnh, thành phố.
 17. - Tiếp tục tổ chức tốt các loại hình hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao, như: “Liên hoan nghệ thuật măng non”, “Liên hoan đàn và hát dân ca”, “Ban nhạc tốp hát”, các giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông trong thiếu niên, nhi đồng. - Từng bước đa dạng các hình thức sinh hoạt, hiện đại hóa phương thức hoạt động thông qua các kênh thông tin, như: Website, blog, các diễn đàn trao đổi thông tin; định hướng, giúp đỡ và khuyến khích thiếu nhi sử dụng Internet phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh. - Phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình xây dựng nội dung, chương trình và thời lượng phát sóng các chương trình giải trí thích hợp dành cho thiếu nhi. 2. Tham mưu cơ chế, chính sách góp phần xã hội hóa hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng - Tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Chương trình hành động “Vì trẻ em” giai đoạn 2010 - 2020; Chỉ thị số 03/2000/CT-TTg ngày 24/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em”. - Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động Đội và hoạt động vui chơi giải trí của thiếu niên, nhi đồng; đặc biệt là dành quỹ đất, các điều kiện cơ sở vật chất khác cho việc phát triển các điểm vui chơi và hệ thống Nhà Thiếu nhi cấp huyện. - Phối hợp các Bộ, ngành có liên quan bảo trợ các công trình khoa học và công nghệ, các tác phẩm văn học nghệ thuật, các sáng kiến, việc làm có lợi đối với việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng. - Tăng cường xây dựng các chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể, khai thác các dự án trong nước và quốc tế để huy động các nguồn lực phục vụ việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng. - Phối hợp tốt ba môi trường giáo dục: Gia đình - Nhà trường - Xã hội để tạo sức mạnh đồng bộ trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. - Phát huy các điều kiện cơ sở vật chất tại các địa phương, đơn vị; khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của các Nhà văn hóa Thanh niên, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Cung, Nhà thiếu nhi phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của thiếu niên, nhi đồng. 3. Củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ - Kiện toàn, củng cố Hội đồng Đội các cấp; phân công cán bộ Đoàn đủ năng lực, nhiệt tình, tâm huyết và kinh nghiệm làm công tác phụ trách thiếu nhi. - Thường xuyên khảo sát, đánh giá chất lượng, trên cơ sở đó hàng năm tiến hành bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác thiếu nhi.
 18. - Nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống trường Đoàn, Đội gắn với việc mở rộng các loại hình bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Đội. - Củng cố, phát triển đội ngũ cộng tác viên, đội tuyên truyền măng non, phát thanh măng non, trung tâm tư vấn hỗ trợ trẻ em. - Thường xuyên tổ chức các cuộc thi “Chỉ huy Đội giỏi”, “Phụ trách Sao giỏi”, “Liên hoan, gặp mặt chỉ huy Đội giỏi”, thi “Giáo viên - Tổng phụ trách giỏi” các cấp. - Triển khai có hiệu quả Giải thưởng “Lãnh đạo trẻ tương lai” để phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ chỉ huy Đội, đồng thời tạo nguồn cán bộ kế cận của Đoàn. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. - Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng các chương trình vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường; thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng (đối với nơi chưa có), củng cố (đối với những nơi đã có) khoa công tác Đội trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, đổi mới giáo trình công tác Đội phù hợp với thực tiễn. - Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa dành cho thiếu niên, nhi đồng ở cơ sở; đề án xây dựng Nhà thiếu nhi cấp huyện kiểu mẫu. - Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. - Phối hợp với trung ương các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng hướng dẫn thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh tại cộng đồng. - Phối hợp rà soát đánh giá, bổ sung sửa đổi Hướng dẫn liên tịch số 15- HDLT/BTCTW-TWĐTNCSHCM ngày 29/11/2002 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của nhà thiếu nhi ở các địa phương; Thông tư liên tịch số 23/TTLN ngày 15/01/1996 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường phổ thông. - Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. - Các cơ quan báo chí của Đoàn thường xuyên tuyên truyền, nêu gương “Người tốt, việc tốt”, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. - Giao Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, thường trực Hội đồng Đội Trung ương nghiên cứu ban hành giải thưởng dành cho Tổng phụ trách Đội giỏi
 19. và tổ chức lễ tuyên dương hàng năm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. 2. Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc - Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. - Tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư phương tiện và tăng cường phối hợp tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng. - Thường xuyên kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết được quán triệt đến cán bộ, đoàn viên thanh niên. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN BÍ THƯ THỨ NHẤT Võ Văn Thưởng
 20. NGHỊ QUYẾT Hội nghị lần thứ bảy Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX về Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2009 - 1012 (Nghị quyết số 04 - NQ/TWĐTN, ngày 11/01/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX ----------------- Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác giáo dục ý thức quốc phòng - an ninh được coi trọng, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Tuy nhiên, một số tổ chức cơ sở Đoàn chưa nắm được cơ sở và diễn biến tư tưởng của thanh niên, bị động khi có tình huống xảy ra; tình trạng thanh niên vi phạm phát luật, mắc tệ nạn xã hội và bị lôi kéo tham gia các hoạt động gây rối, mất ổn định tình hình an ninh trật tự có chiều hướng gia tăng. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng - khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Nghị quyết về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2009 - 2012”, cụ thể như sau: I. MỤC TIÊU 1. Nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xác định là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc. 2. Góp phần tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 3. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ chủ động ngăn ngừa và tham gia giải quyết các điểm nóng tại các địa phương, đơn vị. 4. Một số chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2010 - Tuyên truyền, giáo dục 100% đoàn viên, thanh niên tới độ tuổi thi hành Luật nghĩa vụ quân sự sẵn sàng tình nguyện lên đường nhập ngũ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản