intTypePromotion=1

Một số vấn đề pháp lý về bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh theo Công ước viên 1980

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
7
lượt xem
0
download

Một số vấn đề pháp lý về bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh theo Công ước viên 1980

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ trình bày một số vấn đề pháp lý về bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh, cụ thể là quy định của CISG 1980 về bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh và những vấn đề đặt ra đối với bên bị thiệt hại trong thực tiễn áp dụng quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh. Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị cho bên bị thiệt hại nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số vấn đề pháp lý về bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh theo Công ước viên 1980

 1. ƢỜNG ĐẠ Ọ Ậ ĐẠ Ọ Ế Ộ Ố ẤN ĐỀ Ề ỒI THƢỜ Ệ Ạ ẾNG KINH DOANH THEO CÔNG ƢỚ * Ị Ỳ ậ ả ệ Ngày đăng bài: ắ ệ ấn đề ồi thườ ệ ạ ế ạ ợp đồ ổ Công ướ ọ ắ ẫn đang là ộ ấn đề ều tranh cãi. Điề ẫn đến nguy cơ xả ạ ụ ố ất các quy đị ủ 1980 đồ ờ ảnh hưởng đế ục tiêu đượ đặ ại Điề ổ ế ả ẽ ộ ố ấn đề ề ồ thườ ệ ạ ế ụ ể là quy đị ủ ề ồ thườ ệ ạ ế ữ ấ đề đặt ra đố ớ ị ệ ạ ự ễ ụ ề ầ ồi thườ ệ ạ ế ừ đó, tác giả đưa ộ ố ế ị ị ệ ạ ằ ả ế ấ đề ừ ệ ạ ế 1. Quy đị ủ ề ồi thƣờ ệ ạ ế ệ ự ừ ngày 01/01/1988, cho đến nay, CISG 1980 đã trở ộ công ướ ố ế đượ ẩ ụ ộ ất trong lĩnh vự * ả ậ ố ế Trường Đạ ọ ật, Đạ ọ ế
 2. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ố ế ự ễ ả ế ấ ạt độ ố ế dưới cơ chế điề ỉ ủ ể ậ ấ ồi thườ ệ ạ ạ ế thường đượ ị ạ ầ ụng trong trườ ợ ạ ợp đồ ị ạm cũng gặp không ít khó khăn trong quá ầ ồ thườ ệ ại, đặ ệ ồi thườ ệ ạ ế ạ ợp đồ ộ ữ ấn đề ế ần đượ ở đây là liệ ằ ậ ề ầ ồi thườ ệ ạ ế ủ ệ ợp đồ ố ế Liên quan đế ế đị ồi thườ ệ ạ ạ ợp đồ 1980 quy định như sau: “Điề ứ ồi thườ ệ ạ ạ ợp đồ ủ ộ ồ ị ổ ấ ể ả ả ợ ậ ị ỏ ỡ ị ạ ả ị ạ ứ ồi thườ ệ ạ ể vượ ị ổ ất như là hậ ả ể ả ủ ệ ạ ợp đồ ạ ệ ặ ả ệu đượ ời điể ế ợp đồng, căn cứ ự ệ ạ ế ặ ả ế ời điểm đó” Phân tích quy đị ại Điều 74 để làm rõ quy đị ủa CISG 1980 liên quan đế ồ thườ ệ ạ ế ả đưa ra mộ ố ế ận sau đây: ứ ấ ụ ắc “bồi thườ ộ” Theo quy đị ại Điề ế ậ ạ ệ ại đượ ồi thường dướ ứ ổ ấ ị ạ ả ị ạ ợp đồ trong đó bao gồ ổ ấ ự ế ị ảm đi mà bên bị ạ ả ị ả ợ ậ ị ỏ ỡ ị tăng thêm mà bên bị ạ ỏ ỡ ể ậ ấ ệ ạ ệ ại đượ ồi thường dướ ạ ệ ạ ậ ấ ệ ạ ầ ự ấ ở đây là thiệ ạ ếng kinh doanh). Do đó, giải thích quy đị ủa Điề dưới góc độ ụ ắc “bồi thườ ộ” sẽ ộ ững cơ sở ọng để ậ ấn đề ồi thườ ệ ạ ế ạ ợp đồ ắc “bồi thườ ộ” đã đượ ộ ữ ắ ề ả ủ ắc này cũng đượ ệ ố ậ ội đị ậ ộ ắ ề ả ậ ợp đồ ệ ố ậ ủ ặ ậ ộ ị ắ ồi thườ ộ ộ ậ ự Pháp nhưng dự trên tư tưở ệ ạ ải đượ ắ ụ ộ ủa Điề ộ ậ ự Pháp năm 1804 cũng như Điề ắ ệ ố ể ẳng đị ắ ậ ố ấ ệ ậ ộng đồ ướ ủ ợ ố ề ợp đồ ố ế ỷ ế ộ ả
 3. ƢỜNG ĐẠ Ọ Ậ ĐẠ Ọ Ế ồi thườ ộ (Principe de la réparation intégrale) đượ ắc cơ bả ậ ợp đồ ắc “bồi thườ ộ” là hệ ậ ủ ắc “pacta sunt servanda”, theo đó, bên có quyề ải đượ ồi thườ ộ ữ ệ ạ ả ị ắ ể ệ ế ủ ề ục đích xây dự ế ồ thườ ệ ạ ệ ồi thườ ệ ạ ải đặ ị ạ ị ế ế ằ ớ ị ế ế ọ có được trong trườ ợ ạ ự ện đúng các nghĩa ụ ủ ợp đồ . Theo đó, Điề ần đượ ểu theo khuynh hướ ậ ề ầ ồi thường đố ớ ấ ả ệ ạ ồ ả ệ ạ ậ ấ ệ ạ ậ ấ ị ạ ả ị ạ ợp đồ ắc “bồi thườ ộ” đượ ậ ộ ị ắ ợp đồng thương mạ ố ế ọ ắc là UPICC) dưới tiêu đề “Full compensation” (Bồ thườ ộ). Theo đó Điề “Bên bị ạm đượ ồi thườ ộ ệ ạ ả ị ệ ả ủ ệ ự ệ ợp đồng” ặ khác, cũng tại điề ản này UPICC còn đề ập đến quy đị ề ồi thườ ệ ạ ậ ấ “Nhữ ệ ại đó có thể ồ ại dướ ạ ệ ạ ậ ấ ...” ấ ừ ục đích củ ồi thườ ệ ạ ắ ụ ữ ậ ả ạ ợp đồ ậ ệt Nam cũng ghi nhậ ắ ồi thườ ệ ạ ạm nghĩa vụ ồi thườ ệ ạ ạ ợp đồ ồ thườ ộ ệ ạ ị ệ ạ ả ị ụ ể, theo quy đị ại Điề ộ ậ ự năm 2015: “Trườ ợ ệ ạ ạm nghĩa vụ nghĩa vụ ả ồi thườ ộ ệ ại...”. ạnh đó, Bộ ậ ự năm 2015 còn chỉ ệ ại đượ ồi thườ ỉ ệ ạ ề ậ ấ ệ ạ ề ần. Như vậ ộ ậ ự năm 2015 đã chính thứ ậ ấn đề ồi thườ ệ ạ ầ ạ ợp đồ ộ ấn đề ề ụ ế ồi thườ ệ ại dưới cơ chế điề ỉ ủ ộ ậ ự năm ứ ế ậ ệ ạ ế ố ệ ới “khoả ợ ậ ị ỏ ỡ” Điề ạ ừ ệ ồi thườ ệ ạ ế ạ ợp đồ ự ễn đã ghi nhậ ộ ố ệ ủ trong đó các ọng tài đã công nhậ ệ ạ ế ộ ạ ệ ạ ộ ạ điề ỉ ủa Điề ự ầ ủ ị ệ ại và quan điể ủ ể ậ ấ ấn đề ồi thườ ệ ạ ế ợp đồ thương mạ ầ ế ả ố ệ ớ ế ố “khoả ợ ậ ị ỏ ỡ”. ị ằ ắ ồi thườ ệ ạ ạ ợp đồ ạ ọ Đạ ọ ố ộ ậ
 4. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ụ ộ ụ ấ ữa Ngườ ụy Sĩ và Ngườ đế ợp đồ ấ ệ ật vào năm 1999 ấn đề ồi thườ ệ ạ ế kinh doanh đã được đưa ra giả ết trên cơ sở phân tích các quy đị ủ ấ ộ ần giao hàng khi Ngườ ử ụ ộ ạ ấ ệ ớ quy đị ợp đồng, Ngườ ằng điề ỉ ả ất lượ ủ ảnh hưởng đế ế ủ ọ ặ ấ ả ầ ệ ạ ủa ngườ mua đề ị ỏ ếu cơ sở ầ án cũng đã đưa ra mộ ế ậ ị đố ớ ấn đề ồi thườ ệ ạ ế “... thiệ ạ ế ắ ắ ải đượ ồi thườ quy đị ủa CISG 1980, nhưng phải đượ ứ ả ụ ể...”. ộ ấn đề ữ án đưa ra xem xét trong vụ ệ ệ ạ ế ả ẫn đế ệ ạ ậ ất dướ ạ ả ợ ậ ị ỏ ỡ ệ ạ ế ộ ứ ệ ại độ ập đượ ậ ại Điề eo quan điể ủ ả ủ ộ khuynh hướ ầ ậ ả ế ủ ệ ạ ế ộ ở Đức cũng ủ ộ quan điể “Thiệ ạ ế là không đáng kể ế ẫn đế ổ ấ ề ụ ể là dướ ứ ả ợ ậ ị ỏ ỡ... Ngườ ể ứng minh đượ ệ ạ ế ảnh hưởng đế ủ ọ ậ ể tính toán đượ ứ ổ ấ ừ ệ ạ ế ạ ợp đồ ” ấn đề này cũng được đượ ả ế ộ ụ ấ ữa ngườ người bán Tây Ban Nha liên quan đế ộ ợp đồ 651 đôi giày ấ phát sinh khi ngườ ộ ẫn đến ngườ ể ố các đạ ẻ ủa mình đúng thờ ạ ậ ả 125 đôi giày không bán đượ ị ả ại cho người mua. Do đó, người mua đã khở ệ ầ ồi thườ ệ ạ ế ệ ộ ẫn đế đạ ẻ ủ ọ không hài lòng. Để ứ ự ồ ạ ủ ệ ạ ếng kinh doanh, người mua đã cung cấ ả ả ề ức độ ủa hai đạ ẻ đạ ệ ững khó khăn mà ngườ ẽ ặ ả ợ ới các đạ ẻ ủa mình trong tương lai, tuy nhiên ngườ ứng minh đượ ữ ổ ấ ề ậ ất mà ngườ ả ị ệ ạ ế ết đị ố ủ án đã ỏ ầ ủa ngườ ớ ậ ậ ằ ệ ạ ế ẽ ậ ậ ậ
 5. ƢỜNG ĐẠ Ọ Ậ ĐẠ Ọ Ế đượ ồi thườ quy đị ại Điề ếu như không chứng minh đượ ự ồ ạ ủ ổ ấ ậ ấ ừ ệ ạ ế ộ ụ ệ ữa người mua Đứ ngườ ụy Sĩ liên quan đế ợp đồ 000 máy ghi âm cũng giả ế ấn đề này theo khuynh hướng tương tự ụ ệ ụ ể ấp phát sinh khi ngườ ụy Sĩ nhậ ộ ử ố lượ ệ ộ ố ế ế ủa hàng hóa, sau đó hai bên đã thố ấ ả ố ại để bù đắ ử ữa cho lô hàng đầ tiên. Tuy nhiên, người mua sau đó đã phát hiệ ề ế ế ọng hơn củ ừ ố ền hàng, do đó người bán đã khở ệ án. Ngườ đã phả ố ữ ạ ủa người bán làm cho ngườ ệ ạ ề doanh thu lên đế ỷ ạnh đó, người mua cũng giả ằ ế ủ ọ ị ổ ấ ặ ề ế ế ệ ại đố ớ ếng kinh doanh trong trườ ợ ể xác định chính xác nhưng ướ ể ấp hơn 500.000 SF. ậ ấ ằ ầ ồi thườ ệ ạ ủa ngườ ợ ể ứng minh được. Liên quan đế ầ ề ồi thườ ệ ạ ế ả ằ ệ ạ ếng kinh doanh mà người mua đưa ra không ảnh hưở ự ợ ậ ủa ngườ án đã bác bỏ ầ Như vậ án đều có xu hướ ầ ề “biể ệ ậ ất” củ ệ ạ ế ệ ạ ế ả ẫn đế ệ ạ ậ ất dướ ạ ả ợ ậ ị ỏ ỡ ới đượ ả ế ồi thườ quy đị ại Điều 74 CISG 1980. Xu hướng này dường như sẽ trao cơ hội cao hơn cho bên bị ạ ự ệ ầ ồi thườ ệ ạ ế ạ ợp đồ ở ẽ ế ộ ệ ạ ế ằ ầ ề “biể ệ ậ ất” sẽ đả ảo đượ ế ố ỏ ầ ề đáng kể ủ ệ ạ ếng kinh doanh, đả ả ệ ồi thườ ẽ tương xứ ớ ệ ạ ị ạ ả ị ỏ ắ ắ ợ ủ ệ ạ Trước đây, thiệ ạ ếng kinh doanh đượ ế ắ ắ ợ ế ị ạ ứng minh đượ ệ ạ ổ ấ ề ậ ấ và (iii) “Biể ệ ậ ất” có thể là thước đo hiệ ả đố ớ ệ ạ ếng kinh doanh. Đo lườ ệ ạ ế ộ ữ ấn đề ấ ọ ự ệ ầ ồi thườ ệ ạ ệc xác đị ị ủ ếng kinh doanh để đo lườ ứ ệ ạ ạ ợp đồ ất khó khăn do thiế ứ ứ Do đó, việc xác đị ị ổ ấ ề ế ự ế ố ợ ậ ị ỏ ỡ thườ ị ỏ ủ ậ
 6. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ộ ố ấn đề đặt ra đố ớ ầ ồi thƣờ ệ ạ ế Dướ ế độ điề ỉ ủ ội đồ ọ ẫ ấ ạ ằ ệ ạ ề ế ải đượ ồ thườ ỏa đáng cho bên chị ệ ạ ự ễ ả ế ấp đã ghi nhậ ộ ố ấn đề khó khăn mà cả cơ quan tài phán và các bên phải đố ặ ứ ấ ghĩa vụ ứ ị ạm có nghĩa vụ ứ ệ ạ ế ạ ợp đồng gây ra, trong đó phả ồ ế ố ự đoán trướ ủ ệ ạ ắ ắ ủ ệ ạ ụ ể ả ứng minh đượ ằ ệ ạ ế ồ ại dướ ứ ả ợ ậ ị ỏ ỡ ầ ứ ổ ất đố ớ ế ạ ợp đồ ứ ứ ổ ất đố ớ ế ệ ả ợ ậ ị ỏ ỡ ị ệ ạ ả ả ế ấn đề ứ ả ợ ậ ị ỏ ỡ ở ức độ nào. Thông thườ ẽ ế ận đố ớ ấn đề ế ậ ứ ấ ầ ả ị ỏ ỡ ả ợ ắ ậắ ụ ể . Quan điểm này đượ ộ ố ủ ộ như ẩm Koln (Đứ ụ ẩm Celle (Đứ ụ ội đồ ọ ụ án này đề ằ ị ạ ệ ứ ả ứ ệ ạ ọ ả ị ể đưa ra cơ sở ậ ậ ủ ề ấ đề ớ ế ậ ả ợ ậ ị ỏ ỡ ệ ạ ế ất khó để ể đượ ồi thường theo quy đị ủ ở ả ợ ậ ị ỏ ỡ ữ ệ ại mang tính “tương lai” và phương pháp tính toán ít ề ấ ải đị ế ậ ứ hai hướng đế ệ ụ ắ ợ ứ ệ ạ ở ẩ ứng minh không được quy đị do đó cầ ụ ắ ại Điề ủa CISG 1980. Theo đó, vấn đề ẩ ứ ần đượ ả ế ắ ơ bả ủ ụ ể ắ ợ . Điề ẫn đế ệ ả ả ợ ậ ị ỏ ỡ ải đượ ứ ộ ợ ắ ợp lý chưa giả ết đượ ắ ắn đố ớ ệ ạ ị ễ ế Đứ ạm Ánh Dương (2018), ồi thườ ả ợ ậ ị ỏ ỡ theo Công ướ ạp chí Nhà nướ ậ ố ễ ế Đứ ạm Ánh Dương (2018), ồi thườ ả ợ ậ ị ỏ ỡ theo Công ướ ạp chí Nhà nướ ậ ố
 7. ƢỜNG ĐẠ Ọ Ậ ĐẠ Ọ Ế ạ ả ứ ong trườ ợ ể đượ ử ụ ế ổ ế ằng quy đị ề ức độ ắ ắ ợ ủ ệ ạ ể ả ệ ại tương lai tại Điề ầ ề ức độ ắ ắ ợp lý đượ ậ ề ố ừ ậ , do đó cách tiế ận này đố ớ ả ợ ậ ị ỏ ỡ đượ ủng hơn so vớ ế ậ ứ ấ ứ ự đoán trướ ủ ệ ạ ề ế ấn đề ề ự đoán trướ ủ ệ ạ ề ế ừ ộ điể ự ủ ộ ội đồ ọ ố ụ Khăn tắ ụ ệc này liên quan đế ệ ả ấ ối khăn tắ ừ ế ốc) đế ộ ầ ậ ạ ả ney, ngườ ệ ợ ới quy đị ợp đồ ữ ỗ ự ấ ạ ệc thương lượ ới người bán để ả ế ấn đề này thì ngườ ối cùng, đã chấ ậ ọ đã đượ ấp nhưng ngườ ừ ố ậ ữ tương lai từ người bán. Đồ ời, người mua sau đó đã đệ đơn khở ệ ầ ngườ ả ồi thườ ệ ại do hành vi giao hàng không đúng chất lượ đị ợp đồng. Trong đơn khở ện, người mua đã ấ ạnh đế ệ ả ể ệ ạ ọ đã áp dụ ộ ạ ệ ại đặ ệ “Danh tiế ủa người mua đã bị ệ ạ ố ệ ngườ ạ ậ ới đố ủ ọ đã chấ ứt” ội đồ ọ ụ ệ ần như đã chấ ậ ọ ệ ại mà ngườ ầu nhưng đồ ờ ấ ạ ằ ệ ạ ề ếng kinh doanh mà người mua đề ậ ở ể đượ ồi thường vì “loạ ệ ạ ả ệ ại mà ngườ ể ường trước đượ ạ ời điể ế ợp đồng như là hậ ả ủ ạ ợp đồng nên không đượ ấ ận”. Ý tưở ề ự đoán trướ ủ ệ ại đượ ậ ụ ằ ụ đích hạ ế ầ ồi thườ ệ ạ ủ ị ệ ại. Sau đó, ý tưở ại đượ ật gia Pothier khát quát và đưa vào Bộ ậ ự Pháp: “Bên có nghĩa vụ ỉ ả ị ệ ồi thườ ữ ệ ại đã đƣợ ự đoán hoặc đã có thể đƣợ ự đoán vào ời điể ế ợp đồ ừ trườ ợp nghĩa vụ không đượ ự ệ ự ừ ố ủa bên có nghĩa vụ” ậ ậ ề ự đoán củ ệ ạ ủa Pothier cũng đượ ế ỷ ứ XIX hưở ứ ụng. Đây chính là cơ sở để ự ọ ế ề ự đoán trướ ụ ệ ổ ọ ế ề ự đoán trướ ủ ệ ại đượ ậ
 8. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ậ ại Điều 74: ““... Mứ ồi thườ ệ ạ ể cao hơn tổ ấ ị ạ đã dự đoán hoặc đáng lẽ ả ự đoán đƣợ ời điể ế ợp đồng nhƣ là ệ ả ể ả ạ ợp đồ , có tính đế ế ọ đã biế ặc đáng ẽ ả ết”. Như vậ ấn đề đặ ở đây là liệ ằ ệ ạ ề ế ậ ả ủ ạ ợp đồ ỏa mãn điề ệ ề ự đoán trướ ề ại đưa ra cách tiế ậ ới quan điể ụ Khăn tắ ộ ữ ụ ệ ểu đượ ả đề ậ ở đây là vụ ả ẩ ịt đượ ả ế ở ụ ệ ừ ấn đề ả ẩ ịt do ngườ bán Đứ ối cho ngườ ụy Sĩ không phù hợ ới quy đị ợp đồ khi ngườ ậ ệ ạng này thì ngườ ậ ứ ấ ứ ự ệ ợp đồ ầu ngườ ồi thườ ệ ạ ộ ữ ầ ồ thườ ệ ại được đề ấ ầ ủ gười mua đố ớ ả ồi thườ ệ ạ mà ngườ ả ịu như việ ố lượ ủ ọ ị ả ết đị ủ án này đã giả ế ấn đề ề ự đoán trướ ủ ệ ạ ề ả lượng khách hàng mà ngườ ầ ẳng đị ằng đố ớ ự đoán trướ ữ ỏ ậ ợp đồ ữ ố ạ ời điể ế ợ đồng như nhữ ầu đặ ệt đố ớ ữ ế ố ết đị ấ ỳ ộ ắc chung nào đặ ầ ằ ệ ạ ỉ đượ ự đoán trướ đượ ả ế ột cách công khai trong quá trình đàm phán, ký kế ợp đồng. Điều này cũng đúng đố ớ ệ ạ ề ế ệ ạ ả ra trong trườ ợ ột ngườ ị ả ố lượ ế ữ ệ ạ ữ ệ ại mà ngườ ể ự đoán đượ ếu ngườ ộ ị trườ ạ ả ọ ả năng ấ ủ ữ ợ ả ờ ấ định. Ngườ ế ằ ọ đang phân phố ột người bán buôn và ngườ ẽ ạ ả ẩ ịt đó. Do đó, vào thời điể ế ợp đồng, ngườ ả ậ ức đượ ằ ệ ố ế ẽ ẫn đế ữ ấn đề ấ ả ế ữ ngườ ủ ọ. Đồ ời, người bán cũng phải xem xét đến trườ ợp ngườ ẽ ấ ế ủ đồ ờ ẽ ả ị ữ ậ ả ặ ề hơn trong tương lai. Do đó, ụ ả ẩ ịt đã kế ậ ằ ệ ạ ề ế ự đoán trướ ả đượ ồi thườ ỏa đáng. ới trườ ợ ảủ ộ quan điể ủ ụ ả ẩ ị ụ ể án này đã sử ụ ế ố “hiể ết” (Knowedge) củ ạm để xác đị ậ
 9. ƢỜNG ĐẠ Ọ Ậ ĐẠ Ọ Ế ự đoán trướ ủ ệ ạ ề ế ế ố “hiể ết” củ ạ ột cơ sở ọng để c đị ự đoán trướ ủ ệ ại đượ ể ệ ạ Điề ộ ạ ệ ạ ự đoán trướ ế ạ ời điể ế ợp đồ ết đượ ữ ự ệ ặ ữ ấn đề cho phép bên đó dự đoán trước đượ ữ ậ ả ể ả ạ ợp đồ ế ố “Các điề ả ủ ợp đồng” (Terms of contract) và “Tập quán thương mại” cũng đượ ử ụng để xác đị ự đoán trướ ủ ệ ạ ứ ứ ổ ất đố ớ ế ả ợ ậ ị ỏ ỡ ệ ứ ổ ất đố ớ ế ộ ữ ấn đề khó khăn nhất đố ớ ị ệ ạ ầ ồi thườ ệ ạ ề ủ ể đã thấ ạ ệc đưa ra mộ ứ ệ ại “cứng” để ầ ọ ộ ạ ả ồi thườ ẫn đế ọng tài dù đã công nhậ ền đượ ồi thường đố ớ ổ ấ ề ếng kinh doanh nhưng vẫ ể đưa ra phán quyế ố ấ ừ ầ ề “biể ệ ậ ất” củ ệ ạ ế ố ệ ậ ế ữ ế ợ ậ ệ ứ ổ ất đố ớ ế ể đượ ự ệ ự ệ ả ợ ậ ị ỏ ỡ tương lai do thiệ ạ ếng kinh doanh gây ra. Đây là phương pháp tính toán thiệ ạ ế ự ồ ợ ận tương lai mà một công ty được mong đợ ẽ ếm đượ ế ạ ợp đồ ảy ra. Phươ ệ ạ đố ớ ế ự ợ ận tương lai bị ỏ ỡ ắ ồ ừ ộ ố ụ ệ ở ỳ ụ ể ững trườ ợ ấ ừ ị ế ế ệ ại đố ớ ế ẽ đượ ồ ợ ận tương lai bị ỏ ỡ mà ngườ ị ệ ạ ẽ ếm đượ ả ả ợ ậ ị ấ ệ ị ế ết đó hay do nỗ ự ấ ạ ệc bán lô hàng đó, mà là k ả ợ ậ ị ỏ ỡ ả năng không thể ấ ạ ị ụ khác trong tương lai. Ví dụ, trong trườ ợp ngườ để ố ại nhưng do hàng hóa bị ế ế ẫn đế ệ ể bán đượ ặ ả ớ ứ ấp, theo phương pháp này khoả ợ ậ ị ỏ ỡ ừ ệ ố ạ ả ệ ại đố ớ ếng kinh doanh. Theo đó, nguồ ợ ậ ị ỏ ỡ mà ngườ ể ếm đượ ừ ững thương vụ “bình thường” khác trong tương ới là cơ sở để ệ ại đố ớ ếng kinh doanh. Người mua đương nhiên ẽ ả ứ ằ ếu ngườ ự ện đúng hợp đồng thì ngườ ẽ ự ệ được các thương vụ đó. Phương pháp tính toán này dự ả ế ằ ế ủ ngườ ụ ụ ảm, đây có thể ể ệ ủa thái độ ự ệ ại cũng như khách hàng tiềm năng đố ớ ạt độ ủa người mua đó.
 10. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ụng phương pháp tính toán này cần lưu ý đến trườ ợ ả ống “bồi thường kép”, bở ẽ ự ả ợ ậ ủ ị ạ ả ợ ậ ị ỏ ỡ ế ệ ạ ế ể ẽ ặ ớ ả ợ ậ ị ỏ ỡ ự ế ạ ợp đồ ứ ẫn đế ệ ị ạ ầ ồi thườ ầ ộ ạ ệ ạ ống này đã xả ụ ệ ữa người bán Đức và ngườ ụy Sĩ liên quan đế ợp đồ ễn ra vào năm 2000. Cụ ể, ngườ ụy Sĩ đã yêu cầ ộc ngườ ả ồi thườ ệ ại đố ớ ữ ổ ất sau đây: (i) Tổ ấ ề ạ ợp đồ ệ ạ ế ậ ết đị ủa mình đã giả ằ “Người mua không có đủ căn cứ để ầ ồ thườ ệ ạ ếng kinh doanh. Ngườ ể ừ ầ ồi thường đố ớ ổ ấ ề ự ấ ổ ạ dướ ạ ả ợ ậ ị ỏ ỡ ặ ạ ố ắ ầ ồi thường thêm đố ớ ổ ấ ề ế ự ất cũng ự ả ề ợ ận trong tương lai).” ộ ố trườ ợ ệ ạ ế ả ợ ậ ị ỏ ỡ đượ ạ ị ạm đượ ậ ồi thường đố ớ ả ả ổ ấ ụ ụ ấ Golf và OM Scott & Sons (năm 1993) , Nguyên đơn đã đượ ấ ậ ộ ả ồi thườ ị ệ ạ ạ ợp đồ gây ra, trong đó bao gồ ả ợ ậ ị ỏ ỡ ị giá 664.340 USD. Sau đó, Nguyên đơn đã phả ủa mình. Do đó, trong phiên xét xử ứ hai, Nguyên đơn cho rằ ữ ệ ạ ụ ể ọ ả ị ộ ả ổ ấ ệ ạ ế ấ ừ ạ ủ ị đơn liên quan đế ệ ị ế ế Theo đó, án đã ra phán quyế cho Nguyên đơn mộ ả ồi thườ ị 1.026.800 USD đố ớ ả ỗ ế ị ổ ấ ế ậ ế ị ếng kinh doanh đóng vai trò đa chức năng rấ ớn đố ớ ạt độ ệ y và các thương nhân luôn chú trọng đầu tư thờ ứ ề ạc để ự ếng kinh doanh, đặ ệ ố ả ền thương mạ ố ế ệ đạ ậy, “thiệ ại đố ớ ạ ả ếu không đượ ồi thườ ộ ỏa đáng thì độ ực để các thương nhân đầu tư vào danh tiếng kinh doanh và thương hiệ ủ ọ ẽ ị ả ấ ề ”, điề ẽ ẫn đế ộ ền thương mạ ố ế ớ thương nhân hoạt độ ệ ả ậ ậ
 11. ƢỜNG ĐẠ Ọ Ậ ĐẠ Ọ Ế ố ệ ợp đồ ệ ả ệ ế ủa các thương nhân là điề ấ ọ ế ộ ế ố ọ ệ ự ọn các đố ị ằạ ế ữ ủi ro liên quan đế ệ ạ ợp đồ hay đả ả ệ ế ủ ọng tài trong trườ ợ ầ ết. Do đó, thiệ ạ ề ế ủ ệ ạ ợp đồ ần đượ ần đượ ồi thườ ộ ỏa đáng. Vớ ụ ả ệ ề ợ ợ ủ thương nhân hoạt động trong môi trường thương mạ ố ế ấ ắ ằng điề ỉ ấn đề ị ố ế Theo đó, việ ụ ắ ồi thườ ệ ạ ại Điều 74 dướ độ ủ ộ ấn đề ồi thườ ệ ạ ếng kinh doanh đả ảo đượ ự ỉ ủ Công ướ ồi thườệ ạ ế ự ễ ộ ấn đề ứ ạ ề ự ở ả ế ị ộ ố ấn đề sau đây: ộ ụ ắ ồi thườ ệ ại trong CISG 1980, đặ ệt lưu ý đế ắ ồi thườ ộ làm cơ sở ẳng đị ề ầ ồi thườ ệ ạ ế ứ ự ồ ạ ủ ệ ạ ếị ạ ần lưu ý đế ầ ề ự đoán trướ ắ ắ ủ ệ ại. Theo đó, tính ắ ắ ủ ệ ạ ế ần đượ ứ ổ ất đố ề ậ ất dướ ạ ả ợ ậ ị ỏ ỡ trong tương lai. Cũng cần lưu ý thêm rằ ả ợ ậ ị ỏ ỡ ị ạ ế ậ ắ ắ ắ ợ lý và tránh rơi vào tình huố ầu “bồi thường kép”. ể ỏ ậ ợp đồ ột điề ản xác đị ệ ồi thườ ệ ại đố ớ ổ ấ ề ế ạ ợp đồ ấ ừ ắ ự ậ ợp đồ ọ ự ỏ ậ ữa các bên, do đó điề ản này, trướ ế ị ạ ề ầ ồi thườ ệ ạ ế ạ ợp đồng gây ra. Thông thườ điề ả ồ ại dướ ức “điề ả ề ứ ồi thườ ệ ại được xác đị trướ ọ ắt là điề ỏa LD”. Điề ả ề ể ự ệ ề ầ ồi thườ ệ ại nhanh chóng và đơn giản hơn. Có nghĩa là để ầ ồi thườ ệ ạ ớ ệ ệ ẫn điề ả ề ỉ ầ ứng minh đã có hành vi vi phạ ợp đồ ả ứ ầ ả ứ ệ ạ ả ị ở đây là mộ ả ền được xác đị ạ ời điể ế ợ đồng, do đó có thể ảy ra trườ ợ ệ ạ ự ế ẽ cao hơn hoặ ấp hơn ậ ắ ề ứ ồi thườ ệ ại được quy định trong điề ả ả ộ ướ ương đố ể bù đắ ệ ạ ị ạ ể ả ị
 12. Ạ Ậ Ự Ễ Ố Ụ Ệ Ả ậ ị ằ ắ ồi thườ ệ ạ ạ ợp đồ ạ ọ Đạ ọ ố ộ ậ ậ ố ấ ệ ậ ộng đồng Công ướ ủ ợ ố ề ợp đồ ố ế ỷ ế ộ ả ễ ế Đứ ạm Ánh Dương (2018), ồi thườ ả ợ ậ ị ỏ ỡ theo Công ướ ạp chí Nhà nướ ậ ố ậ ệ đƣợ ẫ ậ ậ ậ ậ ậ ậ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2