intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Một số vấn đề về “An ninh phi truyền thống”

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
7
lượt xem
0
download

Một số vấn đề về “An ninh phi truyền thống”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài viết trình bày một số quan niệm về anh ninh phi truyền thống; an ninh phi truyền thống một hướng nghiên cứu mới; một số vấn đề đối với Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số vấn đề về “An ninh phi truyền thống”

 1. MéT Sè VÊN §Ò VÒ “AN NINH PHI TRUYÒN THèNG” NguyÔn Trung Kiªn(*) T rong ChiÕn tranh L¹nh, an ninh chÝnh trÞ vµ an ninh qu©n sù lu«n lµ träng t©m cña an ninh quèc gia, víi ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn tõng quèc gia còng nh− céng ®ång quèc tÕ. 1. Mét sè quan niÖm vÒ “an ninh phi truyÒn thèng” môc tiªu lµ phßng ngõa sù x©m nhËp, NÕu nh− quan niÖm vÒ “an ninh tÊn c«ng qu©n sù tõ bªn ngoµi vµ b¶o vÖ truyÒn thèng” ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸ râ nÒn ®éc lËp, chñ quyÒn quèc gia vµ thÓ rµng, nhÊn m¹nh vµo an ninh chÝnh trÞ chÕ chÝnh trÞ bªn trong. Nh÷ng mèi ®e vµ qu©n sù cña quèc gia [Theo 3; 5] th× däa “an ninh truyÒn thèng” nµy t¹m quan niÖm “an ninh phi truyÒn thèng” thêi bÞ ®Èy lïi khi ChiÕn tranh L¹nh kÕt vÉn cßn nhiÒu tranh luËn trong c¸c häc thóc vµ thay vµo ®ã lµ xu h−íng hîp t¸c, gi¶ trªn thÕ giíi. Cã t¸c gi¶ quy vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ. Tuy nhiªn, nh÷ng sù “an ninh phi truyÒn thèng” vµo 5 lÜnh kiÖn diÔn ra cã ¶nh h−ëng lín ®Õn toµn vùc c¬ b¶n: kinh tÕ, m«i tr−êng, x· héi, thÕ giíi nh− khñng ho¶ng tµi chÝnh, ®ãi chÝnh trÞ vµ v¨n hãa. Quan ®iÓm kh¸c nghÌo, dÞch bÖnh,… vµ ®Æc biÖt sù kiÖn ph©n chia c¸c vÊn ®Ò “an ninh phi truyÒn 11/9/2001 t¹i n−íc Mü, ®· khiÕn céng thèng” thµnh 6 nhãm chÝnh: « nhiÔm m«i ®ång thÕ giíi nhËn ®Þnh vÒ nh÷ng nguy tr−êng, t×nh tr¹ng thiÕu hôt tµi nguyªn, c¬ míi mang tÝnh “phi truyÒn thèng”. téi ph¹m xuyªn quèc gia, n¹n khñng bè, §ã chÝnh lµ sù më réng ph¹m vi sang dÞch bÖnh truyÒn nhiÔm vµ th¶m häa nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, c¶ ph¹m vi ®Þa chÊt. Cßn Liªn Hîp Quèc cho r»ng, trong n−íc vµ trªn toµn thÕ giíi, vÝ dô “an ninh phi truyÒn thèng” thÓ hiÖn nh− khñng ho¶ng tµi chÝnh, suy tho¸i trong 7 lÜnh vùc chÝnh lµ: kinh tÕ, l−¬ng m«i tr−êng sinh th¸i, bu«n b¸n ma tóy, thùc, søc kháe, m«i tr−êng, céng ®ång viÖc lan réng vò khÝ h¹t nh©n, c¸c chÝnh vµ chÝnh trÞ [DÉn theo 3]. (*) s¸ch khñng bè míi, dÞch bÖnh,… TÊt c¶ N¨m 2002, Héi nghÞ th−îng ®Ønh nh÷ng vÊn ®Ò nµy tr−íc ®©y ch−a tõng lÇn thø 6 gi÷a c¸c n−íc ASEAN vµ Trung cã hoÆc ®· tån t¹i trong lÞch sö nh©n lo¹i nh−ng ch−a ®ñ nghiªm träng nªn Ýt ®−îc quan t©m th× hiÖn nay ®· vµ ®ang (*) ThS., Häc viÖn An ninh nh©n d©n.
 2. 46 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2013 Quèc t¹i Phnom Penh (Campuchia) ®· ra ninh phi truyÒn thèng” cã ®iÓm kÕt Tuyªn bè chung ASEAN - Trung Quèc vÒ kh«ng? NÕu tr¶ lêi lµ cã th× chóng n»m hîp t¸c trªn lÜnh vùc an ninh phi truyÒn ë ®©u? Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc thèng, x¸c ®Þnh an ninh phi truyÒn thèng nh÷ng vÊn ®Ò nµo thuéc “an ninh phi lµ: téi ph¹m xuyªn quèc gia, khñng bè, truyÒn thèng” vµ vÊn ®Ò nµo kh«ng? ma tóy, bu«n b¸n phô n÷ vµ trÎ em, bu«n B»ng chøng lµ g×? Vµ ai cã thÓ cung cÊp lËu vò khÝ, röa tiÒn, téi ph¹m kinh tÕ vµ ph©n biÖt b»ng chøng nµy? Cã ®iÒu quèc tÕ, téi ph¹m c«ng nghÖ cao. g× chung gi÷a c¸c vÊn ®Ò “an ninh phi truyÒn thèng” kh¸c nhau kh«ng? §èi víi Nh− vËy, cã thÓ thÊy, hiÖn nay c¶ cïng mét hiÖn t−îng, trong ®iÒu kiÖn trong vµ ngoµi n−íc ®Òu ®ang cã xu nµo cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh nh− lµ mét vÊn h−íng kÐo dµi danh s¸ch c¸c vÊn ®Ò “an ®Ò an ninh vµ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo ninh phi truyÒn thèng” vµ gom mäi th× nã kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò an ninh? nguy c¬ vµo trong giá cña “an ninh phi truyÒn thèng”. Chóng ta h·y xem xÐt mét sè thÝ dô sau ®©y. D−êng nh− hÇu hÕt mäi vÊn ®Ò ®Òu Tõ gi÷a th¸ng 11/2002 ®Õn th¸ng cã thÓ tãm gän trong giá lín cña “an 7/2003, bÖnh SARS bïng ph¸t ë Hong ninh phi truyÒn thèng” khi chóng ®ñ Kong vµ gÇn nh− trë thµnh mét ®¹i dÞch nghiªm träng. Chóng ta cã thÓ t−ëng víi h¬n 8 ngh×n ng−êi m¾c vµ h¬n 900 t−îng ®−îc r»ng, nÕu c¸c chñ ®Ò nãng tr−êng hîp tö vong trªn toµn thÕ giíi. hiÖn nay trªn thÕ giíi nh− toµn cÇu hãa, Trong vßng vµi tuÇn kÓ tõ tr−êng hîp chñ nghÜa khñng bè, nghÌo ®ãi, bÖnh nhiÔm bÖnh ®Çu tiªn, SARS ®· l©y truyÒn nhiÔm, biÕn ®æi khÝ hËu, « nhiÔm nhiÔm sang c¸c c¸ nh©n kh¸c nhau t¹i m«i tr−êng, téi ph¹m ma tóy, n¹n bu«n 37 quèc gia [Xem thªm 8]. NÕu SARS b¸n ng−êi, di d©n tù do,… ®−îc ®Æt kh«ng lan réng vµ kh«ng thÓ kiÓm so¸t trong bèi c¶nh kh¸c nhau, tõ c¸c tæ chøc ®−îc trªn thùc tÕ th× SARS khã cã thÓ cña Liªn Hîp Quèc cho ®Õn c¸c c¬ quan ®−îc xem lµ mét vÊn ®Ò “an ninh phi cña chÝnh phñ c¸c n−íc vµ cuèi cïng lµ truyÒn thèng” mang tÝnh toµn cÇu. c¸c tØnh, thµnh phè, mçi céng ®ång vµ c¸ nh©n, tÊt c¶ ®Òu cã thÓ x¸c ®Þnh vµ H·y xem thÝ dô kh¸c vÒ viÖc « liÖt kª c¸c vÊn ®Ò “an ninh phi truyÒn nhiÔm m«i tr−êng, nÕu kh«ng ph¸t hiÖn thèng” ®a d¹ng. Nh− vËy, víi nh÷ng néi ®−îc chÊt th¶i ch−a qua xö lý cña c¸c dung rÊt cô thÓ, “an ninh phi truyÒn c«ng ty, nhµ m¸y th¶i trùc tiÕp ra m«i thèng” lµ mét kh¸i niÖm mang tÝnh tr−êng sinh th¸i vµ ®e däa ®Õn m«i “®éng”. Trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa, tr−êng, søc kháe céng ®ång th× liÖu vÊn tÝnh tïy thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c quèc ®Ò nµy cã thuéc ph¹m vi “an ninh phi gia t¨ng lªn, thÕ giíi d−êng nh− trë nªn truyÒn thèng” kh«ng? T¹i sao cïng mét nhá bÐ h¬n, nh−ng l¹i khã kiÓm so¸t vÊn ®Ò nh−ng ë khu vùc nµy th× nã ®−îc h¬n, kÐm an toµn h¬n bëi c¸c mèi ®e däa xem lµ mèi ®e däa ®èi víi “an ninh phi “an ninh phi truyÒn thèng” cã møc ®é truyÒn thèng” cßn khu vùc kh¸c th× nguy hiÓm cao h¬n, søc ¶nh h−ëng lín kh«ng? VÝ dô, n¹n ®ãi lµ vÊn ®Ò an ninh h¬n, tÇm ¶nh h−ëng réng h¬n vµ tèc ®é phi truyÒn thèng nghiªm träng mµ mét l©y lan còng nhanh h¬n nhiÒu. C©u hái sè n−íc ë khu vùc ch©u Phi ®ang ph¶i ®Æt ra lµ: LiÖu danh s¸ch c¸c vÊn ®Ò “an høng chÞu nh−ng ®èi víi c¸c n−íc ph¸t
 3. Mét sè vÊn ®Ò vÒ “An ninh… 47 triÓn ph−¬ng T©y th× kh«ng. Ng−îc l¹i, 2. An ninh phi truyÒn thèng - mét h−íng nghiªn khñng ho¶ng tµi chÝnh nî c«ng ®ang lµ cøu míi vÊn ®Ò lín nhÊt hiÖn nay mµ c¸c n−íc ThuËt ng÷ “phi truyÒn thèng” cã ch©u ¢u ®ang ph¶i ®èi mÆt cßn c¸c khu ph¶i chØ ®Ó chØ c¸c hiÖn t−îng ch−a bao vùc kh¸c th× kh«ng hoÆc Ýt chÞu ¶nh giê xuÊt hiÖn trong qu¸ khø, hay nã h−ëng h¬n. hµm ý mét m« h×nh vµ c¸c ph¹m vi Nh÷ng thÝ dô trªn ®· cho thÊy, sù nghiªn cøu míi? Cã nhiÒu gi¶ thuyÕt vÒ kh¸c nhau nµy lµ do mçi quèc gia, khu “an ninh phi truyÒn thèng” nghiªng vÒ vùc vµ céng ®ång cã nh÷ng mèi quan theo tr×nh tù thêi gian, lý gi¶i r»ng c¸c t©m vµ môc tiªu kh¸c nhau nªn mét vÊn ®Ò an ninh míi xuÊt hiÖn gÇn ®©y, vÊn ®Ò ë n−íc nµy hay khu vùc thuéc ch¼ng h¹n nh− « nhiÔm m«i tr−êng sinh ph¹m vi “an ninh phi truyÒn thèng” th¸i trªn diÖn tÝch lín, khñng ho¶ng tµi nh−ng ë n¬i kh¸c th× kh«ng. chÝnh toµn cÇu, chñ nghÜa khñng bè Còng cÇn nhÊn m¹nh r»ng, mét sù toµn cÇu, téi ph¹m c«ng nghÖ cao - lµ kiÖn, hiÖn t−îng hay mét vÊn ®Ò ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng thÓ x¶y ra tr−íc kû “an ninh hãa” dùa chñ yÕu vµo c¸c ®èi nguyªn th«ng tin. Nh÷ng gi¶ thuyÕt t−îng tham dù sù kiÖn ®ã còng nh− qu¸ kh¸c l¹i cho r»ng, “an ninh phi truyÒn tr×nh “nhËn thøc an ninh” trong c¸c lý thèng” chØ c¸c vÊn ®Ò an ninh ngoµi an thuyÕt an ninh hiÖn ®¹i. §ã lµ: ai lµ ninh qu©n sù hoÆc an ninh quèc gia nh− ng−êi bÞ ®e däa, ai lµ ng−êi ®e däa vµ c¸c mèi ®e däa an ninh toµn cÇu (thñng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo cã thÓ ®−îc tÇng ozon), c¸c mèi ®e däa an ninh x¸c ®Þnh ®ã lµ mèi ®e däa thùc sù. §©y xuyªn quèc gia (c¸c lo¹i téi ph¹m cã tæ còng chÝnh lµ chñ ®Ò dµnh cho c¸c nhµ chøc xuyªn quèc gia nh− bu«n lËu ma lý luËn ®Ó t×m hiÓu xem liÖu cã thÓ tu©n tóy, n¹n bu«n b¸n ng−êi qua biªn giíi, theo mét nguyªn t¾c cè ®Þnh nµo ®ã bu«n b¸n vò khÝ phi ph¸p). NÕu chóng trong vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc ®Þnh ta ®Þnh nghÜa “an ninh phi truyÒn nghÜa vµ chuyÓn ®æi sang ph¹m vi cña thèng” chñ yÕu theo gãc ®é thêi gian th× “an ninh phi truyÒn thèng” vµ liÖu cã dÔ dµng nhËn thÊy ch−a bao qu¸t ®−îc mét giíi h¹n râ rµng nµo ®Ó ph©n biÖt toµn bé vÊn ®Ò, bëi v× nã chØ cã thÓ gi¶i nh÷ng ®iÓm trïng lÆp cña “an ninh phi thÝch ®−îc mét sè hiÖn t−îng nhÊt ®Þnh truyÒn thèng” víi c¸c quan ®iÓm “an chø kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®−îc nhiÒu ninh truyÒn thèng”. VÒ b¶n chÊt, “an hiÖn t−îng kh¸c, ®Æc biÖt lµ kh«ng thÓ ninh” lµ mét kh¸i niÖm ®Æc biÖt vµ lu«n gi¶i thÝch b¶n chÊt cña mét sè vÊn ®Ò vµ cã ý nghÜa ®Æc biÖt cña nã. Khi bÊt kú xu h−íng míi. vÊn ®Ò g× ®−îc ®Þnh nghÜa lµ vÊn ®Ò an V× vËy, chóng t«i cho r»ng c¸c ninh th× nã ph¶i cã ý nghÜa “chÝnh trÞ” nghiªn cøu vÒ “an ninh phi truyÒn ®Æc biÖt vµ nã cã thÓ (hoÆc cÇn thiÕt) thèng” ph¶i ®−îc dùa trªn hÖ thèng c¸c ph¶i cã sù can thiÖp cña chÝnh phñ. Sau kh¸i niÖm míi vµ kÕt hîp c¸c quan ®iÓm ®ã vÊn ®Ò nµy sÏ n»m ë trung t©m c¸c míi. §Æc biÖt, cÇn ph¶i x©y dùng mét ch−¬ng tr×nh nghÞ sù cho c¸c nhµ lËp mèi quan hÖ t−¬ng ®èi c©n b»ng vµ hµi ph¸p quyÕt ®Þnh vµ sÏ trë thµnh t©m hßa gi÷a “an ninh quèc gia” vµ “an ninh ®iÓm ®èi víi c«ng chóng còng nh− c¸c phi quèc gia” (vÝ dô nh− an ninh toµn ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. cÇu, an ninh khu vùc vµ an ninh gi÷a
 4. 48 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2013 c¸c vïng miÒn trong mét quèc gia). Mét nay cã thÓ sÏ kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò cña mÆt, an ninh quèc gia lµ trung t©m vµ ngµy mai vµ ng−îc l¹i. lµ nÒn t¶ng cña mçi quèc gia, nh−ng nã 3. Mét sè vÊn ®Ò ®èi víi ViÖt Nam kh«ng bao giê cã nghÜa lµ kh«ng thÓ thay ®æi vµ kh«ng bao giê cã thÓ thay thÕ ë ViÖt Nam, ph¹m trï “an ninh phi truyÒn thèng” còng ®−îc c¸c nhµ nghiªn tÊt c¶ nh÷ng thø kh¸c. MÆt kh¸c, gÇn ®©y cøu ®−a ra kh¸ nhiÒu quan niÖm vµ cã an ninh phi quèc gia ®· lµm dÊy lªn nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau. T¸c gi¶ Lª V¨n nhiÒu mèi quan t©m tíi møc nã ®· trë C−¬ng cho r»ng, “an ninh phi truyÒn thµnh mét phÇn kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ bæ thèng” gåm 17 yÕu tè: chñ nghÜa d©n téc sung cho c¸c nghiªn cøu an ninh. cùc ®oan, chñ nghÜa khñng bè, an ninh Khi tiÕn hµnh nghiªn cøu vÒ “an tµi chÝnh - tiÒn tÖ, n¨ng l−îng, an ninh ninh phi truyÒn thèng”, cÇn xem xÐt khoa häc - kü thuËt, an ninh m«i tr−êng nh− mét qu¸ tr×nh n¨ng ®éng, tr¸nh cùc sinh th¸i, bu«n lËu ma tóy, dÞch bÖnh ®oan, ®¬n gi¶n hãa. §ång thêi, chóng ta truyÒn nhiÔm, téi ph¹m cã tæ chøc, téi cÇn dùa trªn quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ, ph¹m xuyªn quèc gia, röa tiÒn, tÊn c«ng quan ®iÓm toµn diÖn khi t×m hiÓu vÒ “an m¹ng, di d©n bÊt hîp ph¸p, bïng næ d©n ninh phi truyÒn thèng”. V× c¸c quèc gia sè, c¹n kiÖt tµi nguyªn n−íc, c−íp biÓn, kh¸c nhau cã c¸c vÊn ®Ò “an ninh phi kinh tÕ ngÇm… [Theo 1]. T¸c gi¶ truyÒn thèng” kh¸c nhau nªn xö lý c¸c NguyÔn V¨n H−ëng l¹i nhÊn m¹nh, “an vÊn ®Ò theo tr×nh tù vÒ møc ®é quan ninh phi truyÒn thèng” bao gåm an ninh träng vµ cÊp thiÕt. VÝ dô nh− hiÖn nay, kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi, th«ng tin, m«i ChÝnh phñ Mü −u tiªn trong danh s¸ch tr−êng... [6] vµ mét sè quan niÖm g¾n c¸c vÊn ®Ò “an ninh phi truyÒn thèng” lµ víi an ninh con ng−êi nh− cña t¸c gi¶ khñng bè quèc tÕ, téi ph¹m c«ng nghÖ T−êng Duy Kiªn [3],… cao vµ sù lan réng cña vò khÝ hñy diÖt Do cã quan niÖm kh¸c nhau nªn khi hµng lo¹t. Cßn, chÝnh phñ c¸c quèc gia ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng −u tiªn theo thø tù ch©u Phi ®ang ph¶i −u tiªn gi¶i quyÕt tÇm quan träng vµ tÝnh cÊp b¸ch trong vÊn ®Ò nh− nghÌo ®ãi, thÊt nghiÖp, « danh s¸ch dµi c¸c vÊn ®Ò “an ninh phi nhiÔm m«i tr−êng, bÖnh dÞch l©y lan. truyÒn thèng” mµ ViÖt Nam ®ang ph¶i Hay nh− víi mét tû lÖ d©n sè ngo¹i ®èi mÆt, quan ®iÓm cña c¸c nhµ nghiªn thµnh lín vµ ®ång thêi lµ mét n−íc c«ng cøu còng cã nh÷ng kh¸c biÖt. T¸c gi¶ nghiÖp hãa vµ ®« thÞ hãa nhanh chãng, Ph¹m Gia Khiªm [4] cho r»ng, c¸c vÊn Trung Quèc gÆp ph¶i nh÷ng vÊn ®Ò næi ®Ò “an ninh phi truyÒn thèng” nh− biÕn cém vÒ an ninh l−¬ng thùc vµ m«i ®æi khÝ hËu, an ninh n¨ng l−îng, thiªn tr−êng sinh th¸i. Trong khi ®ã, ng−êi tai, dÞch bÖnh… ngµy cµng næi lªn bøc Palestine quan t©m nhÊt vÒ viÖc thiÕu xóc vµ trë thµnh nh÷ng th¸ch thøc hiÖn thu nhËp cè ®Þnh, tµi nguyªn n−íc, hoÆc h÷u ®èi víi m«i tr−êng an ninh cña liÖu hä cã thÓ quay trë l¹i quª h−¬ng n−íc ta hiÖn nay. T¸c gi¶ NguyÔn §×nh cña m×nh. Ngay c¶ ®èi víi cïng mét ChiÕn [2] ®−a ra c¸c th¸ch thøc “an quèc gia th× vµo c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn ninh phi truyÒn thèng” mang tÝnh toµn kh¸c nhau còng sÏ cã c¸c vÊn ®Ò “an cÇu nh− th¶m häa m«i tr−êng, dÞch ninh phi truyÒn thèng” hay vÊn ®Ò −u bÖnh, biÕn ®æi khÝ hËu, khñng bè, c¸c tiªn kh¸c nhau. VÊn ®Ò cña ngµy h«m lo¹i téi ph¹m xuyªn quèc gia; tËp ®oµn
 5. Mét sè vÊn ®Ò vÒ “An ninh… 49 kinh tÕ n−íc ngoµi lîi dông hç trî nh©n d©n giµu, n−íc m¹nh, x· héi d©n chñ, ®¹o, liªn kÕt, liªn doanh, ®Çu t− kinh tÕ c«ng b»ng vµ v¨n minh. Mét sè ng−êi ®Ó chi phèi, khèng chÕ nÒn kinh tÕ… tin r»ng, mèi ®e däa cña chñ nghÜa cùc lµm tæn h¹i ®Õn ®Þnh h−íng XHCN cña ®oan t«n gi¸o, ly khai d©n téc vµ khñng nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ph¸ ho¹i tµi bè ë n−íc ta kh«ng nghiªm träng, do ®ã, nguyªn m«i tr−êng cã thÓ g©y mÊt æn ViÖt Nam kh«ng cÇn ph¶i qu¸ lo l¾ng vÒ ®Þnh an ninh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi ë chiÕn dÞch chèng khñng bè vµ chèng chñ n−íc ta. Cßn t¸c gi¶ LuËn Thïy D−¬ng nghÜa t«n gi¸o cùc ®oan do Mü vµ mét sè ®Ò xuÊt 7 th¸ch thøc “an ninh phi n−íc ph−¬ng T©y dÉn ®Çu, nh− vËy truyÒn thèng” mµ ViÖt Nam ph¶i ®èi tr¸nh ®−îc mèi quan hÖ ®ang dÇn xÊu mÆt hiÖn nay lµ c¸c vÊn ®Ò an ninh m«i ®i víi thÕ giíi Håi gi¸o. Thªm vµo ®ã, tr−êng, an ninh n¨ng l−îng, an ninh dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ l·nh thæ vµ kinh tÕ, an ninh con ng−êi, an ninh vÞ trÝ ®Þa lý cña ViÖt Nam, mäi ng−êi biÓn, thiªn tai, dÞch bÖnh [Xem 7]. ®Òu cã thÓ cã nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau Nh− vËy, cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng vÒ c¸c vÊn ®Ò “an ninh phi truyÒn ph−¬ng ph¸p ®o l−êng vµ Ên ®Þnh cho thèng”. ThÝ dô, c¸c tØnh vµ khu vùc T©y tõng møc ®é nghiªm träng cña vÊn ®Ò B¾c sÏ cã nhiÒu kh¶ n¨ng quan t©m ®Õn “an ninh phi truyÒn thèng”, qua ®ã, nghÌo ®ãi, vÊn ®Ò di d©n tù do, bu«n thèng nhÊt vÒ néi hµm cña quan niÖm b¸n ma tóy, bu«n b¸n ng−êi qua biªn nµy. Nh÷ng g× nªn ®−îc coi lµ vÊn ®Ò giíi; khu vùc phÝa Nam cã lÏ sÏ l−u t©m “an ninh phi truyÒn thèng” träng ®iÓm nhiÒu ®Õn vÊn ®Ò dÞch bÖnh truyÒn cÇn ®−îc chóng ta quan t©m nghiªn cøu nhiÔm, biÕn ®æi khÝ hËu - ®©y ®−îc coi vÒ lý luËn còng nh− cã nh÷ng gi¶i ph¸p lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò phi truyÒn trªn thùc tÕ? thèng nguy hiÓm nhÊt; c¸c tØnh khu vùc miÒn Trung sÏ ph¶i chó ý nhiÒu ®Õn vÊn Thø n÷a, nÕu chóng ta kh«ng chØ ®Ò “an ninh phi truyÒn thèng” nh− thiªn l−u ý ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò “an ninh phi tai, lò lôt, an ninh biÓn; c¸c thµnh phè truyÒn thèng” mµ cßn c¶ c¸c vÊn ®Ò “an lín nh− Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ ninh truyÒn thèng”, th× sù ®iÒu chØnh Minh quan t©m nhiÒu ®Õn vÊn ®Ò « theo thø tù tÇm quan träng vµ tÝnh cÊp nhiÔm m«i tr−êng, thÊt nghiÖp, n¹n di b¸ch liÖu cã kh¸c nhau? VÝ dô, cã nhµ d©n vµo thµnh phè mÊt kiÓm so¸t, nghiªn cøu lËp luËn r»ng vÊn ®Ò “an AIDS, téi ph¹m c«ng nghÖ cao, téi ph¹m ninh phi truyÒn thèng” träng ®iÓm vµ cã tæ chøc gia t¨ng. cÊp b¸ch mµ ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt hiÖn nay lµ « nhiÔm m«i tr−êng sinh Cuèi cïng, còng cÇn thÊy r»ng, th¸i, biÕn ®æi khÝ hËu, an ninh tµi chÝnh trong lÜnh vùc nghiªn cøu chÝnh trÞ häc - ng©n hµng, an ninh m¹ng, tham vµ quan hÖ quèc tÕ liªn quan ®Õn “an nhòng, téi ph¹m cã tæ chøc xuyªn quèc ninh phi truyÒn thèng”, hÇu nh− c¸c gia (bu«n b¸n ma tóy, bu«n b¸n ng−êi). thuËt ng÷ vµ m« h×nh thùc tÕ ®−îc sö Do ®ã, chóng ta cÇn tËp trung gi¶i quyÕt dông bëi c¸c nhµ häc thuËt ®Òu cã tèt nh÷ng vÊn ®Ò “an ninh phi truyÒn nguån gèc tõ c¸c quèc gia ph¸t triÓn thèng” cÊp b¸ch, ®e däa trùc tiÕp ®Õn sù ph−¬ng T©y (B¾c Mü, T©y ¢u, NhËt B¶n æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña x· vµ Australia) vµ sau ®ã ®−îc phæ biÕn héi, ¶nh h−ëng tiªu cùc ®Õn môc tiªu réng r·i sang c¸c quèc gia vµ khu vùc
 6. 50 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 6.2013 kh¸c trªn thÕ giíi. VÝ dô, an ninh toµn Tµi liÖu tham kh¶o diÖn, an ninh hîp t¸c, an ninh chung, 1. Lª V¨n C−¬ng (2008), “T¸c ®éng cña an ninh con ng−êi, kh¸i niÖm an ninh nh©n tè an ninh phi truyÒn thèng ®èi míi, toµn cÇu hãa, khu vùc hãa, phô víi v¨n hãa vµ con ng−êi ë mét sè thuéc lÉn nhau, t×nh thÕ tiÕn tho¸i n−íc §«ng ¸”, T¹p chÝ Th«ng tin l−ìng nan, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, nghiªn Khoa häc x· héi, sè 9. cøu hßa b×nh, nghiªn cøu chiÕn l−îc, 2. NguyÔn §×nh ChiÕn (2012), “§Êu nghiªn cøu an ninh, lý thuyÕt game, tranh quèc phßng, b¶o vÖ v÷ng ch¾c thuyÕt h×nh ¶nh g−¬ng, thuyÕt r¨n ®e tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa lÉn nhau. C¸c m« h×nh bao gåm chñ trong t×nh h×nh míi”, T¹p chÝ Khoa nghÜa hiÖn thùc (chñ nghÜa hiÖn thùc häc qu©n sù, sè 10. míi), chñ nghÜa tù do (chñ nghÜa tù do 3. T−êng Duy Kiªn (2010), “QuyÒn con míi), thuyÕt cÊp tiÕn, chñ nghÜa kÕt ng−êi vµ an ninh con ng−êi”, T¹p chÝ cÊu, chñ nghÜa khu vùc (chñ nghÜa khu Nghiªn cøu LËp ph¸p, sè 1 (162). vùc míi), c¸c thuyÕt héi nhËp vµ thuyÕt 4. Ph¹m Gia Khiªm (2010), “§èi ngo¹i an ninh phæ biÕn,… ViÖt Nam n¨m 2009: V−ît qua th¸ch ViÖt Nam lµ mét quèc gia ®· vµ thøc, v÷ng b−íc vµo n¨m 2020”, T¹p chÝ Céng s¶n, sè 807 (th¸ng 1). ®ang ngµy cµng thÓ hiÖn lµ mét h×nh ¶nh cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc ®èi phã 5. Hoµng Minh H»ng (2007), “Hîp t¸c víi c¸c vÊn ®Ò “an ninh phi truyÒn §«ng ¸ trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn thèng” vµ c¸c vÊn ®Ò thÕ giíi kh¸c. ®Ò an ninh phi truyÒn thèng”, T¹p chÝ Nghiªn cøu §«ng B¾c ¸, sè 10. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu “an ninh phi truyÒn thèng”, c¸c nhµ nghiªn cøu 6. NguyÔn V¨n H−ëng (2011), An ninh cÇn kh¾c phôc h¹n chÕ, rµ so¸t nh÷ng phi truyÒn thèng – vÊn ®Ò mang tÝnh vÊn ®Ò hiÖn cßn ®ang tån t¹i trong hÖ toµn cÇu, http://www.tapchicongsan. thèng nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ kÕ thõa org.vn/Home/The-gioi-van-de-su-kien/ 2011/14204/An-ninh-phi-truyen- mét c¸ch s¸ng t¹o c¸c nguån tµi liÖu thong- van-de-mang-tinh-toan- truyÒn thèng cïng nh÷ng kinh nghiÖm cau.aspx trong qu¸ khø vµ hiÖn ®¹i. §©y lµ sù bæ sung hÕt søc quan träng cho viÖc ph¸t 7. Ph¹m B×nh Minh (chñ biªn) (2010), Côc diÖn thÕ giíi ®Õn 2020, Nxb. triÓn lý luËn an ninh nh»m gãp phÇn ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. ®¶m b¶o v÷ng ch¾c an ninh quèc gia trong t×nh h×nh míi. 8. http://www.who.int/csr/sars/country/t able2004_04_21/en/index.html

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản