intTypePromotion=1

Một số vấn đề xã hội hiện tượng phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng nước ngoài

Chia sẻ: Hồ Khải Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
73
lượt xem
5
download

Một số vấn đề xã hội hiện tượng phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Một số vấn đề xã hội của hiện tượng phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng nước ngoài trình bày: Hôn nhân "Xuyên biên giới" - hiện tượng đáng bị phê phán; Hôn nhân xuyên biên giới có nên khuyến khích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số vấn đề xã hội hiện tượng phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng nước ngoài

NghiSn ciiu<br /> G i a d i n h vA G i 6 i<br /> S^ 5 - 2 0 1 1<br /> <br /> Mot so van de xa hoi cua hien tuong phu niif<br /> nong thon Viet Nam iay chong nuofc ngoai<br /> Nguyen Th| Thanh Tam<br /> Vi6n Gia dinh va Gidi<br /> <br /> Tdm tat: Bao chi va mot so' cong trinh nghien cdu da tiing de<br /> cap kha nhieu nhvJng vdn de xa hoi ciia hien tUOng ke't hon ciia<br /> phu nut Viet Nam v6i ngUdi nU6c ngoai. Tuy nhien, nhiing thong<br /> tin tieu cUc thUdng lan at nhiing thong tin tich cUc va sU phe<br /> phan thUdng xuS't hien nhieu hdn la sU tan thanh va thong cam.<br /> Tren cd sd phan tich cac ket qua nghien ciiu trUdc day va ket qua<br /> khao sat ve phu nut lay chong nU6c ngo^i tai xa Dai Hdp (Hai<br /> Phong nSm 2010)'", bai viet gdp them nhiing gdc nhin ve hien<br /> tUdng la'y chong nU6c ngoai qua moi gidi hien nay va neu len mot<br /> sovdn de xa hoi cua hien tUdng nay trong boi canh toan cdu hoa.<br /> Tii khda: Ke't hon vdi ngUdi nu6c ngoai; Phu nii; Hon nhan gia (finh.<br /> <br /> 1. Hon nhan "xuyen bien gidi"- hien tuong d^ng bj phe phdn?<br /> Ket hdn xuyen bien gi&i Id nhu cdu c6 thdt ciia mpt bq phan ddn cu<br /> Trudc hdt, edn phai nhin nhdn cac cudc kd't hdn xuydn bidn gidi thda<br /> man nhu cdu ed that cua mdt bd phdn dan cu trong xa hdi Viet Nam va eua<br /> mdt bd phan nam gidi eiia cac qud'c gia lang gidng va khu vurc Ddng Bdc<br /> A. Cac nghidn curu d khu vue Ddng bang sdng Ctai Long cho tha'y cudc<br /> sd'ng ngheo khd da lam xudt hidn nhu cdu kd't hdn vdi ngudi chdng ngoai<br /> <br /> Nguyen Thi Thanh Tfim<br /> <br /> 45<br /> <br /> cua mdt bd phan cac cd eon gai trong eac gia dinh ndng dan'^\ Ngudi Vidt<br /> Nam vdn thudng suy doan, hdn nhan vi mue tidu kinh td' ma khdng vi tinh<br /> ydu chdc ehdn se la nhiing cudc hdn nhan khdng hanh phiic. Nhung nd'u<br /> dao nguge lai thi hong bdi eanh xa hdi hidn nay, cung khdng ai dam dam<br /> bao rang mdt cudc hdn nhan vi tinh ydu chdc ehdn se hanh phiic han mdt<br /> cudc hdn nhdn vi kinh td'! Cac cudc hdn nhan "xuydn bidn gidi" khdng chi<br /> dap ling nhu cdu cua mdt bd phan phu nir Vidt Nam ma cdn dap iing nhu<br /> cdu cua mdt bd phan nam gidi cac nudc cd ddu tu true tid'p vao Vidt Nam.<br /> Chinh vi nhan thiie vdn dd hdn nhan "xuydn qud'c gia" theo mdt khfa<br /> eanh tfch cue ma mdt quan chiic Han Qud'c da phat bidu "Hdn Qud'c phdi<br /> cdm an Viet Nam vi dd giiip cho Hdn Qud'c nhimg cd ddu ngoan vd tuyet<br /> vdi, vi mdt trong nhimg vdn di xd hdi ciia Hdn Qud'c hien nay Id rdt nhiiu<br /> nam gidi khd lay v(y..." Ngudi Han Qud'c tir trudc dd'n nay thudng tu hao<br /> vdi tinh thdn cua "mdt qud'c gia chi cd mdt dan tde" nhung nay da thay doi<br /> va chdp nhan su hidn didn ciia nhidu ed dau nude ngoai. Hg thay ddi la bdi<br /> vi hg nhan thay nd'u khdng chdp nhan, nhirng vdn de xa hdi ciia Han Qud'c<br /> se cdn rdi ren hon niia khi mdt bd phan, tdng ldp nam gidi khd cd ca hdi<br /> kd't hdn vi chfnh su tur chdi eiia phu nii hong nude va vi nhidu nguyen nhan<br /> khac...'^'. Chfnh vi the'ma Han Qud'c la qud'c gia da tich cue ban hanh cac<br /> chinh sach giiip dd eae cd dau nude ngoai nhidu nhdt va thuc su da mang<br /> lai nhiing hieu qua nhdt djnh cho vide hda nhap xa hdi trong nhiing gia<br /> dinh da van hda.<br /> Thoa mdn nhurng nhu cdu ttnh cdm, mong mudn ciia bdn thdn co<br /> ddu vd cha me hp<br /> Phdn ldn cac cudc hdn nhan xuyen qud'c gia, d mdt gdc do nhdt djnh,<br /> khdng chi thda man nhiing nhu cdu kinh td' ma edn thda man nhimg nhu<br /> cdu tinh cam, thda man nhiing mong mud'n cua ban than cd dau va cha me<br /> hg. Ke't qua cuge khao sat qud'c gia cua Chfnh phii Han Qud'c thuc hidn<br /> thang 3 nam 2010 da cho bid't kha nhidu didu vd cudc sd'ng cua edc cd dau<br /> nude ngoai, trong dd cd cac cd dau Viet Nam. Theo kd't qua khao sat (mdu<br /> 73.000 hd gia dinh ed dau ngoai qud'c), 57% phu nir nudc ngoai ldy chdng<br /> Han Qudc tra ldi hg kha hai long vdi cudc sd'ng d Han qud'c. Theo qud'c<br /> tjch gde thi nhiing ngudi dd'n tii Bdc My, Australia, Tay Au, Campuchia,<br /> Thai Lan, Viet Nam cd mirc do hai long cao ve cudc sd'ng d Han Qud'c.<br /> Nhirng phu nii nudc ngoai, trong dd cd phu nii Viet Nam cQng thd hidn<br /> mdt su hai long rdt cao vd ngudi ban ddi (ngudi chdng) vdi 74,8% y kie'n;<br /> <br /> 46 Nghien curu Gia dinh va Gidi. Quydn 21, so 5, tr. 44-58<br /> Bang I. Cam nhSn ciia dng bd vd cudc sdng cua cdc con gai<br /> Cac miic<br /> Tan xua't<br /> Tyle<br /> <br /> Hanh phiic<br /> 121<br /> 60.5<br /> <br /> Uinh thudng<br /> 72<br /> 36.0<br /> <br /> Khdng hanh phiic<br /> 7<br /> 3^<br /> <br /> Tdng<br /> 200<br /> 100%<br /> <br /> Ngudn: Khao sat lai Dai Hop, thang 3/2010<br /> 88,Kf y kid'n hai long vdi eon cai; 64,8% y kid'n hai long vdi md'i quan hd<br /> vdi bd me chdng (Lee Kysun, 2010).<br /> Cae thdng tin thu duge tir phdng vdn 51 ed dau Dai Loan ciia UBDSGD-TE cung cho nhimg kd't qua tuang tu. Cung cd nhumg cd ddu bdt hanh<br /> va gia dinh tan vd, tuy nhidn cac cudc hdn nhdn Vidt Dai tan vd khdng<br /> nhidu, va phdn ldn thi thudng bdt ngudn tir nhiing nguydn nhdn nhu ngudi<br /> vg khdng di lam, phai d nha ndi trg, cam thdy tii tiing, khdng giri dugc tidn<br /> vd. Trong khi dd, ngudi chdng khdng quan tam, lanh liing, khdng bid't each<br /> cham sdc vg; hoac la tan vd vi quan hd me chdng nang dau cang thing.<br /> Nhung phdn ddng cac ed dau cam thdy man nguyen ve cudc sd'ng kinh te'<br /> tai Dai Loan... (UBDS-GD-TE, 2005: 139-140).<br /> Nhirng didu hai long cua eae ed dau vd cudc sd'ng eua hg tai Dai Loan<br /> chfnh la nhiing didu lam ndn hanh phiic cua eae ba me xa Dai Hgp. Cd dd'n<br /> 60,5% trudng hgp cha me eho rdng eon cai ciia hg kha la hanh phiic vdi<br /> cudc sd'ng mdi (bang 1). Nd'u ehiing ta nghi rdng cd mdt ty Id nao dd cac<br /> dng bd ba me thudng ed y kid'n "tu ru ngii, tu an iii minh va khdng mudn<br /> ndi that vd cudc sd'ng cua con gai hg" va con sd dd chua chdc da phan anh<br /> diing su that, thi ciing khdng thd chdi bd rdng 41 hd gia dinh (trong mdu<br /> khao sat) da eho eon gai thiir hai ldy chdng nudc ngoai va 5 hd gia dinh cho<br /> eon gai thir ba di ldy ehdng nude ngoai theo nhiing gidi thidu, mai md'i ciia<br /> nhirng ngudi eon di hudc.<br /> Mpt bp phdn ndng ddn cd kinh te khd hcfn nh& Hen con gdi gdi ve<br /> giup dd cha me<br /> Thue td' cho thdy nhd cdc cudc hdn nhan nay ma mdt bd phan hd ndng<br /> dan ed nha ciia khang trang, cd kinh td' khdm kha han, thu nhap eao hon<br /> nhd tidn con gai giri vd giiip dd cha me. Theo thd'ng kd nam 2005 eua Bd<br /> Y td', Phiic lgi xa hdi va Gia dinh Han Qud'c, cd han 70% phu nii Viet Nam<br /> ldy ehdng Han Qud'c vd sinh sd'ng tai Han Qud'c dang duy tri vide giri tidn<br /> cho gia dinh b nude nha va bmh quan sd tidn giii hang nam la 1.030 USD,<br /> <br /> Nguygn Thi Thanh T«m<br /> <br /> 47<br /> <br /> Bang 2. Tien giiri ciia con gai trong 12 thang qua (nam 2009)<br /> Dudi 10 Uieu<br /> 55<br /> 30.7%<br /> <br /> 11 -20 Uieu 21 -30 Uieu >30 trieu-50<br /> 56<br /> 21<br /> 47<br /> 31.3%<br /> 11.7%<br /> 26.3%<br /> <br /> vdi phu nu Mdng Cd la 2.720 USD, phu nir Trung qud'c tde Tridu Tien la<br /> 790 USD, phu nu Thai Lan la 1.290 USD, phu nii Phihpin la 880 USD<br /> v.v..(Lee Kysun, 2010).<br /> Mac du sd tidn cua phu nir Vidt giri la khdng nhidu nhung nd'u so sdnh<br /> vdi thu nhap eua eac hd gia dinh ndng thdn, sd tidn nay ed thd tuong duong<br /> vdi thu nhap trung binh mdt nam eua mdt gia dinh ndng dan cd miic sd'ng<br /> trung binh viing Ddng bang Bdc bd, noi ma binh quan mdt ddu ngudi chi<br /> cd 0,15 ha dat canh tac. Trong nghidn ciiu d Dai Hgp, gia dinh ciia cdc cd<br /> dau cdn nhan dugc tien giii cao han. Sd tien giri binh quan cua nam gdn<br /> nha't (2009) ma cha me cac cd dau nhan dugc tii con gai thdp nhdt la 1 tridu<br /> ddng va ngudi cao nhdt ldn tdi 50 trieu (Bang 2). Vdi eau hdi: "Trong 12<br /> thdng qua, con gdi dng bd dd gdi vi bao nhieu tiin cho gia dinh? " nhdm<br /> nghien eiiu da thu dugc kd't qua tra ldi nhu Bang 2.<br /> Tien gui cua cac cd gdi da ddng gdp mdt phdn khdng nhd trong thu<br /> nhap cua edc gia dinh. 8,3% hd gia dinh (15 hd) thira nhan tidn giri eiia<br /> eon gdi hg chid'm phdn ldn tdng thu nhap ciia ca gia dinh; 35,6% (64 hd)<br /> eho bid't han mdt nira thu nhap cua gia dinh hg la tidn cua con gai hg;<br /> 24,4% (44 hd) cho bid't 50% thu nhap ciia gia dinh la tii eon gai va ehi cd<br /> 25,4% sd hd (48 hd) cho rdng tidn giri vd chi chid'm mdt Id nhd va 6,1%<br /> cho rdng tien giii vd la khdng dang kd trong thu nhap cua gia dmh.<br /> Cho dii ehua cd du can eii dd kd't luan la chi nhd cd tidn guri vd ma miic<br /> sd'ng eiia cac gia dmh cd cai thien rd ret, nhung kd't qua phdng vdn eho<br /> tha'y rdng trong nhiing hd gia dinh cd eon ldy chdng ngoai, mirc sd'ng cua<br /> cae hd gia dinh thay ddi kha gia han trudc rdt nhidu. 20 % sd hd ngheo da<br /> thoat ngheo va tang them khoang 13,0% sd hd giau kha (bidu dd 1). Cd<br /> mdt ty Id nhd eac hd gia dinh (8%) ma thu nhdp eiia hg phdn ldn la trdng<br /> chd vao eon gai. Dd la nhiing hd gia dmh gap khd khan, cd ngudi dm lau<br /> nam khdng lao ddng dugc hoac bd me eac cd dau gap nhidu khd khan nhu<br /> na ndn.<br /> <br /> 48 Nghign cUu Gia dinh va Gidi. QuySn 21, so 5, tr. 44-58<br /> Bidu I. So sanh miic sdng gia dinh trudc khi con gdi LCNN vd hien nay<br /> 70 ,<br /> 57.5<br /> <br /> 60<br /> <br /> 1<br /> <br /> 50<br /> 40 •<br /> 30 •<br /> 20-<br /> <br /> 11<br /> <br /> 100Giku<br /> <br /> DTriirtc khi LCNN<br /> • Hien nay<br /> 39<br /> <br /> 11<br /> <br /> Khi<br /> <br /> 25.6<br /> <br /> Trung binh<br /> <br /> 26<br /> <br /> 6<br /> <br /> Nghio<br /> <br /> Ca hdi ve viec ldm, thu nhdp cho mdt bd phdn phu nd<br /> Mdt bd phdn phu nii da cd ca hdi vd vide lam, thu nhap. Da cd nhimg<br /> y kid'n cho rdng hdn nhan vdi ngudi ehdng ngoai la mdt hanh ddng nhdt<br /> cii ludng tidn, ed visa lam vide, cd chdng ma lai khdng tdn tidn ndp phi<br /> nhu di lao ddng. Tuy nhien, khdng phai ai la'y chdng cung cd vide lam vi<br /> didu nay khdng chi phu thude vao thj trudng lao ddng ma cdn phu thude<br /> vao su ddng y ciia ngudi chdng. Day la didu ma it phu nii Vidt Nam ed the<br /> ngd dd'n vi tue gia trudng edn anh hudng kha manh me trong xa hdi eiia<br /> Han Qud'c va Dai Loan. Trong khao sat d Dai Hgp, mac dii cd tdi 51% sd<br /> cd dau d nha lam ndi trg thi cung cd dd'n 49% cd dau tid'p tue lao ddng trdn<br /> xiir ngudi, trong dd: 14% lam nghd ndng, 14 % lam djch vu, budn ban nho<br /> va 20,5% lam edng nhan.<br /> Trong pham vi cua mdt cudc khao sat d Dai Hgp, cd thd cdn cd nhidu<br /> thdng tin ma nhdm nghidn ciiru thu nhdn dugc chua phan anh hoan toan<br /> chinh xac hidn thuc, do tam ly cac bac cha me thudng quan nidm "td't dep<br /> phd ra, xdu xa day lai" Tuy nhidn, hidn tugng kd't hdn vdi ngudi ngoai<br /> qud'c dd tim kidm vide lam, dd cd thu nhap va cd hy vgng ddi ddi ciing ddu<br /> la nhung ddng ca cd that, va cung la nhiing vdn dd hidn hidn. Viec hoa<br /> theo xu hudng kd't hdn ngoai, hay ldn an, hay chi tiich hdn nhdn xuydn<br /> bidn gidi phu thude khd nhidu vdo nhan quan cua ttoig cdng ddng khi ho<br /> dugc chiing kid'n cac lgi ich hay tha't bai kinh td' tii cac cudc hdn nhdn<br /> ngoai qudc, chiing kid'n cudc sdng cua cac cap vg chdng hanh phiic hay la<br /> bi kich.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2