intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số ý kiến bàn về chiếm lĩnh thị trường nội địa của các doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

44
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lợi dụng quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và doanh nghiệp sau suy thoái kinh tế thức hiện bước đột pha trong việc chiếm lĩnh thị trường nội địa. Theo tác giả, các giải pháp cơ bản cần tập trung thực hiện gồm: trong câu sản xuất, trong khâu quản lý, quảng bá thương hiệu sản phẩm và nâng cao uy tín doanh nghiệp, công tác phân phối, tiêu thụ sản phẩm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số ý kiến bàn về chiếm lĩnh thị trường nội địa của các doanh nghiệp Việt Nam

NGHIEN cuu-TRAO001<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mot SO y kien lian ve chiem linh thj trKoing<br /> no! dja ciia cac doanh nghiep Viet Nam<br /> • TS. vo TA TRI<br /> Dai h o c Thu'dng mai<br /> *• ••<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> di dung qua trinh tai cd<br /> <br /> L<br /> thufc<br /> cau n d n kinh te' va DN<br /> sau suy thoai k i n h te'<br /> hien bifdc dot p h a trong<br /> viec chie'm linh thj trifdng ndi<br /> dja. Theo chiing tdi, cac giai<br /> phat cd b a n cdn t a p trung thii'c<br /> hien gdm:<br /> Trong khau sdn xud't: ke't hc^p<br /> qua trinh tai cau tnic n g a n h , DN<br /> ddu tuf dd'i mdi cdng nghe n h d m<br /> nang cao n a n g sud't va d a c biet<br /> la cai thien dang ke' c h a t lufdng<br /> hang hda. Nhin chung ngufdi tieu h e thd'ng t r e n cd sd hdp tac cung h a n g h d a vao thj trifdng Viet<br /> dung Viet Nam k h d n g m a n m a p h a n chia ldi ich m o t each hai Nam m o t e a c h h d p p h a p va ifu<br /> vdi h a n g Viet ve cd b a n k h d n g h d a . Cac DN cii tai cd cau vd'n dai, ddng thdi d a t cac DN cdng<br /> phai do gia ca cao ma chii ye'u la ddu tif cd the' b a n che' ddn vd'n nghiep Viet Nam, n h a t la cac DN<br /> khdng tin tifdng vao c h a t lufdng ddu tif vdo cac du' a n cii. Ngu'dc s a n xua't h a n g XK vao h o a n<br /> hang hda va djch vu do cac DN lai, md rdng tim kie'm, xay dufng c d n h phu thudc.<br /> Viet Nam cung cap. Bdi vay, d a y t h e m cac dd'i tac mdi thufc hidn Trong khdu qudn ly. qudng bd<br /> la khau dot pha cd y nghia quye't c h u y e n djch cd cau m a t h a n g thddng hieu sdn phdm vd ndng<br /> djnh de'n chd difng ciia h a n g t r a n h sii phu thudc vao cac dd'i cao uy tin DN: Day h i e n la k h a u<br /> Viet trong Idng ngufdi tieu diing tac cil, cdc m a t h a n g cii it cdn h e t siic q u a n t r p n g bdi lau nay<br /> Viet Nam. Khuye'n khich ddu tif trie'n vong. Day m a n h p h d t trie'n ngifdi tieu diing Viet Nam it tin<br /> nu'dc ngoai, coi trong lien ke't, cac n g a n h cdng nghiep phu trd diing h a n g Viet Nam do c h a t<br /> lien doanh giiia DN Viet Nam vdi bdi day la mot trong nhifng h a n lufdng h a n g h d a va cac djch \'u<br /> DN ngoai trong viec s a n xuat cac che' Idn nha't cua h e thd'ng cdng lien q u a n de'n thi trifdng h a n g<br /> san phdm phu trd p h u c vu cho n g h i e p Viet Nam. Hien cd nufdc Viet qua t h a p . Q u y e n ldi ciia<br /> san xuat h a n g XK, t h a m chi s a n cd k h o a n g 30 n g a n h kinh te' ky ngifdi tieu diing k h d n g difdc bdo<br /> xua't cd s a n p h a m tieu diing m a t h u a t cdn de'n cdng nghiep phu d a m t h a m chi cd liic bj xam hai,<br /> hien trong nufdc s a n xuat cdn trg' (CNPT), trong dd cd m o t so h a n g h d a s a n xua't k h d n g b a o<br /> ye'u va dang phai NK nhidu. Cac n g a n h chii ye'u nhif d e l may, da d a m c h a t lu'dng, c a c djch vu<br /> DN, cac n g a n h hay giila cac giay, cd khi Idp r a p , dien tuf - tin c h a m sdc k h a c h h a n g k h d n g<br /> n g a n h xay dufng chie'n lifdc dufdc coi t r o n g . De' gay dufng<br /> hoc... nhufng chufa dufdc ddu tuf<br /> n g a n h h a n g d'n djnh, cd suf phd'i thifdng h i e u , lay lai uy tin cho<br /> p h a t trien diing mu'c. Day la ke<br /> hdp ho trd nhau trong \ i e c s a n m i n h , cac DN p h a i d a n g<br /> hd tuf dd t a o didu kien de' cac<br /> xuat cac chudi s a n p h a m cd tinh ky c h a t lu'dng s d n p h a m , '^^<br /> tap d o a n kinh te nifdc ngoai XK<br /> <br /> THUOHGMAI So8/2010 I 5<br /> NGHIEN CUfU-TRAO DOI<br /> <br /> <br /> CS^ cdng b d cdng k h a i cdc<br /> tieu chuan c h a t lifdng, cam ke't<br /> t r a c h n h i e m trong viec thufc<br /> h i e n cac didu k h o a n bdo ve ldi<br /> ich vdi ngu'di tieu diing. Mat<br /> khdc, DN phai chii ddng ke't hdp<br /> vdi cac cd quan Nha nu'dc trong<br /> viec tie'n h a n h t h a n h k i e m tra<br /> tinh hinh thi trufdng dd'i vdi s a n<br /> p h a m ciia minh n h d m n g a n<br /> c h a n viec s a n x u a t h a n g n h a i ,<br /> h a n g gia ciia cac cd sd k h a c gay<br /> tdn hai de'n uy lin cua DN. Day<br /> la viec lam he't sii'c cdn thie't.<br /> n h a t la trong dieu kien hien nay<br /> khi ma cac che tai xil ly cac vi<br /> p h a m cdn chu'a h o a n t h i e n va<br /> cd p h d n cdn n h e chifa dii siic thu h a n g hda tren cac thj triidng vad c h a t , ngudn n h a n luc ye'u va<br /> r a n de cac tdi p h a m thu'dng hieu qua; h a n che de'n mii'c t h a p p h o n g e a c h lieu thufdng van<br /> mai. Nha nifdc. cac b a n n g a n h n h a t cac k h a u trung gian n h d m n a n g n c , tinh chuydn nghiep<br /> giiip dd DN quang ba va b a o ldn tie't kiem chi phi lufu thdng, giam tha'p, k h a n a n g quan trj cdn<br /> thifdng hieu s a n p h a m , uy lin gia b a n h a n g h d a . DN sil dung k e m . . . la nhiing tdn lai khd pho<br /> DN qua cac phufdng tien truydn linh b o a t nhidu h i n h thiic liiu bie'n Irong h e thd'ng thu'dng mai<br /> t h a n h truyen hinh, cac cd quan thdng, nhidu phiidng thiic t h a n h cuia chiing ta. Vi vay, cung vdi<br /> q u a n ly thj tnfdng, h a i quan, l o a n n h d m khuye'n khich tieu vide quan t a m dau tuf xay difng<br /> thue' \ai, trgng tai kinh te... d u n g ciia cac tdng Idp d a n cif h e t h d n g cd sd vat chai cho<br /> trong xa hdi. b o a t d d n g thifdng mai lhi vice<br /> Cdng tdc phdn phdi. tieu thu d a o t a o va bd sung ngudn nhan<br /> sdn phdm: Cac DN cdn xay du'ng Hien nay. vdi xu hifdng p h a t<br /> life q u d n trj va t a c nghiep<br /> nhidu k e n h p h a n phd'i s a n trie'n ciia cac hinh thu'c thifo'ng<br /> thu'dng m a i la van dd ma cac<br /> p h a m k h a c n h a u , t r e n cac thj m a i hidn dai. viec id chiic cac<br /> DN p h a i r a t quan tam trong thdi<br /> trifdng va vdi n h i e u h i n h thiic, ch()' ddu md'i dc p h a n ludng<br /> gian tdi.<br /> phifdng lien k h a c n h a u . . . Vd h a n g hda (nhat la chd ndng s a n .<br /> viec nay, thdi gian gdn day da thii'c phdm), xay du'ng cac sieu Trong h e thd'ng cac sieu thj,<br /> cd mdt so DN nhif d e l m a y Phu thj va trung t a m thu'dng m a i trung l a m thifdng mai cd quy md<br /> Thai, Viet Tie'n... chu ddng thu'c ngay mot t a n g n h a n h . Nam ldn hidn nay t r e n cd nifdc thi<br /> h i e n nhieu h i n h thifc thifdng 1995, cd nu'dc mdi cd 10 sieu thj p h d n ldn la cac cd sd bdn budn,<br /> m a i da d a n g k h a i t h a c thj va 2 trung t a m thufdng m a i ddn b a n le ciia cdc t a p doan nifdc<br /> trifdng va bifdc ddu m a n g lai ke't he't n a m 2 0 0 8 con so n a y da ngoai. Hg d u n g ngifdi Vict, to<br /> qua td't nhu' cac chifdng t r i n h t a n g ldn 400 sieu thj va t r u n g chifc m u a b a n h a n g Viet ma<br /> "thang ngifdi Viet d u n g h a n g l a m thufdng m a i . Dif b a o , trong hieu qua hdn chinh ngifdi Viet<br /> Viet", " t h a n g b a n h a n g dai h a 2 h o a c 3 n a m tdi se cd nhidu difng ra l a m . Mud'n n a n g cao<br /> gia", trie'n k h a i b a n h a n g t r e n n h a b a n le nufdc ngoai cd m a t d difdc vi the ciia sieu thj Viet<br /> cac thj trifdng n d n g t h d n . midn thj trifdng Viet Nam, vdi nhifng Nam cdn giai quye't trifdc he't<br /> niii hay cac viing m a lau n a y trung t a m thifdng m a i , sieu thj v a n dd lien ke't sdn xuat va lifu<br /> thifdng du'dc coi la cd thu n h a p quy md ldn hdn r a t nhidu so vdi t h d n g . Cae sieu thj can lam hdp<br /> t h a p , nhu cau lieu dung thap... m a t b d n g k i n h d o a n h ciia c a c ddng vdi s a n xuat, bao tieu san<br /> Viec td chiic lu'u t h d n g h a n g h d a sieu thj h i e n nay. Tuy n h i d n , p h a m cho ngifdi n d n g d a n liic<br /> phdi du'dc thufc h i e n m o t e a c h t a n g tru'd'ng ciia thj trifdng b a n m a t m u a ciing nhif liic difdc mua<br /> k h o a hgc; ke't hdp hai h d a cac le trong niidc Ihdi gian qua vdn do dd p h a i xay dufng he thd'ng<br /> khau che' bie'n, b a o quan va lieu nghieng vc so lifdng m a chifa di k h o bai duf t n l h a n g h d a td't.<br /> <br /> 6 I THUOHGMAI So8/2010<br /> NGHIEN cuu-TRAODOI<br /> <br /> Ngifdc lai, ngufdi s a n xual ciing trifdng k i n h d o a n h , b a o d a m luf()'ng cao d a p ufng c a c quy djnh<br /> p h a i chu d d n g khai t h a c thj didu k i e n cho suf p h a t trien b d n c a n h t r a n h qud'c td'. Cac DN chu<br /> tru'dng, lien ke't vdi cac cd sd vifng cua c a c n d n k i n h td. De d g n g ddu lif h o a c lidn ke't ddu<br /> budn b a n de dn dinh thj tru'dng. chie'm linh thj tru'dng ndi dia tif ddi mdi c d n g n g h d . t a n g<br /> Ben c a n h dd Chinh phii, cac bd ddi hdi p h a i cd n h a n thii'c ddy n a n g sua'l lao d d n g , t a n g hieu<br /> n g a n h , cac hiep hdi n g a n h du va sif nd lu'c ciia l o a n xa hdi qua ddu tuf vd'n, cdi t h i e n h a n g<br /> nghd... cd the' hd trd ngufdi s a n k h d n g chi la cac DN m a cdn cd h d a ca vd gia trj su' dung lan gia<br /> xuat tim kie'm, tie'p c a n n h u n g sif Iham gia tich cufc cua cac cd tri n h d m n a n g d d n su'c c a n h<br /> cdng nghe mdi n h d m n a n g cao quan q u a n ly Nha nufdc, cac bd t r a n h ciia h a n g ndi. Ddng thdi<br /> chat lu'dng san p h a m h a n g hda, n g a n h \'a cd ngu'di lieu d u n g . k h d n g coi n h e c d n g t a c tuyen<br /> tang n a n g s u a t cay trdng, vat Day la cdng vide p h a i dufdc thu'c truyen, qudng ba san p h a m<br /> nudi... Day la viec cdn ddu tuf de hien thu'dng xuyen. lien tuc va n h d m xay difng lai uy tin cua<br /> giiip ngu'di s a n xua't va hd trd trong thd'i gian dai. Trufdc mdt, h a n g h d a va ciia DN vd'n d a n g<br /> ngu'di tieu dung, ddng thdi dd trong dieu k i e n t a p trung k h d c bi giam suit trong suy nghi ciia<br /> cuing la m d t trong nhiing giai p h u c khiing h o a n g kinh Id' va ngu'di lieu d u n g . Cac DN p h a i la<br /> p h a p k h a di giiip h a n g Viet cd lai c(J cau kinh Id' hidn nay, Nha ngu'di di tien p h o n g trong viec<br /> the chie'm linh thi trufdng Viet nu'dc cd t h e va cdn hd trd DN quan t a m b a o ve quydn ldi cho<br /> mot each bdn xofng. trong nu'd'c dau tif chuyen dich ngufdi tieu diing, tdn t r g n g va<br /> Tdm lai, chie'm linh lhi cd cau n g a n h h a n g , m a t h a n g b a o d a m b i n h d a n g vd ldi ich<br /> tru'dng ndi dia la van dd cd linh l a o ra c a c loai s a n p h a m md'i cho c a c dd'i t d c t r o n g lidn kd't<br /> nguydn t a c n h d m dn djnh mdi m a n g n h a n hieu Vict cd cha't kinh doanh •<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> h d n . nhif vay se giup lam giam mai. Van dc d a t ra la DfJ p h a i<br /> XUAT KHAU THUY SAN... gici t h a n h s a n xuat va lam tang hieu rd luat p h a p d thi trifdng<br /> n a n g life c a n h t r a n h cho s a n NK, bie't lien kd't vdi n h a u trong<br /> (Tiep ilieo trang 4) p h a m XK. xii ly t r a n h c h a p , chii ddng dieu<br /> m a n h khie'n ngifdi nudi bi thua Id Theo VASEP. cac DN thuy s a n tie't thj tru'dng XK, td chiic md<br /> nang (trong khi gid thiic a n cho ciia Viet Nam cdn c h a m cap hinh s a n xual phu h d p , da dang<br /> ca lai tang). Thud' NK nguyen lieu n h a t , didu chinh va du'a vao dp hoa s a n p h a m XK. DN cdn nd lu'c<br /> Ihuy s a n d Viet Nam hidn n a y d u n g cac lieu c h u a n va qui djnh giai quye't nhufng a c h tdc. k h a i<br /> \'a() k h o a n g 10 - 20%, so n h a cua WTO va eiia cac thj tru'd'ng t h d n g cho b o a t ddng cua n g a n h<br /> may che' bid'n thuy sdn XK d NK. Tinh t r a n g c a n h t r a n h giiia thuy s a n trong nu'dc n h a t la XTCC<br /> Irong nifdc dang tang lien luc cac DN trong nu'd'c d a n de'n p h a kiem s o a t c h a t c h a t lufdng va gia<br /> trong khi kha n a n g cung u'ng gia lan n h a u , gay khd k h a n va ca dau vao. t a n g cufdng ufng dung<br /> nguyen lieu lai b a n chd'. De thu'c lam m a t vj the' cua thuy s a n Viol k h o a h g c ky t h u a t mdi... Theo<br /> hien du'dc cac ddn h a n g da ky. Nam trdn thi trifdng the'gidi. Tdm VASEP, cac DN c a n quan t a m md<br /> nhidu DN phdi chju phifdng dn va ca tra, ca b a s a nudi la 2 n h d m rdng thj tru'dng XK, theo dd t a p<br /> NK nguyen lieu. Cac DN che'bie'n s a n p h a m thuy s a n chie'm hdn trung vao cac thj trufdng md'i nhu'<br /> thuy san dang de nghj ha thud' 60% tdng kim ngach XK thuy s a n Nam My, Trung Ddng. Bdc Phi...<br /> NK nguyen lieu xud'ng 0 - 0,5%, xn cua ca nifdc, nhifng cdn ye'u k e m Chinh phu cdn cd chinh s a c h hd<br /> trong luc nay nhidu dd'i thii c a n h ve ky t h u a t nudi, md hinh s a n trg' DN t h d n g qua lai s u a t vay vd'n<br /> t r a n h vdi thuy s a n XK ciia Viet xua't, n d n chifa khai thac: du'dc tin d u n g , giam thud' NK nguyen<br /> Nam nhufTrung Qud'c va cac nifdc tidm niing vd'n cd. Vu kien b a n lieu, d a y n h a n h viec xay du'ng<br /> ASEAN dang a p d u n g m u c thuc p h a gia ca tra, ca b a s a va tdm cac kho dif tru thuy s a n . DN cdn<br /> s u a t NK tu 0 - 0,2'K,. Nhieu DN XK vifa qua d m d t so thj trifdng tich cifc tie'p thj t r e n cac thi<br /> cho rdng, khi thuc NK nguyen eho thay, khi t h a m gia thj tru'dng trufdng XK, n h a n h c h d n g xay<br /> lieu ha xud'ng thi thu luc hai quan th
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=44

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2