intTypePromotion=1

Một số yêu cầu và trình tự các bước biên soạn giáo trình dịch nói tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự

Chia sẻ: Kethamoi Kethamoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
5
lượt xem
0
download

Một số yêu cầu và trình tự các bước biên soạn giáo trình dịch nói tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những vấn đề then chốt để nâng cao chất lượng dạy và học dịch nói tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự hiện nay là biên soạn giáo trình với hệ thống ngữ liệu phong phú, đa dạng, cập nhật, phù hợp với trình độ của học viên, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo trong tình hình mới. Tuy nhiên, việc biên soạn giáo trình dịch nói chung và dịch nói nói riêng cần đáp ứng được những yêu cầu cơ bản mang tính định hướng, cũng như phải tuân thủ chặt chẽ quy trình. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi đưa ra một số yêu cầu đối với công tác biên soạn giáo trình dịch nói tiếng Nga, đồng thời cũng đề xuất trình tự các bước biên soạn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học dịch nói tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số yêu cầu và trình tự các bước biên soạn giáo trình dịch nói tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự

  1. TRAO ĐỔI v MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DỊCH NÓI TIẾNG NGA TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ NGUYỄN THẾ HÙNG* * Học viện Khoa học Quân sự,  hungnguyenthept81@gmail.com Ngày nhận bài: 16/4/2019; ngày sửa chữa: 30/5/2019; ngày duyệt đăng: 10/6/2019 TÓM TẮT Một trong những vấn đề then chốt để nâng cao chất lượng dạy và học dịch nói tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự hiện nay là biên soạn giáo trình với hệ thống ngữ liệu phong phú, đa dạng, cập nhật, phù hợp với trình độ của học viên, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo trong tình hình mới. Tuy nhiên, việc biên soạn giáo trình dịch nói chung và dịch nói nói riêng cần đáp ứng được những yêu cầu cơ bản mang tính định hướng, cũng như phải tuân thủ chặt chẽ quy trình. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi đưa ra một số yêu cầu đối với công tác biên soạn giáo trình dịch nói tiếng Nga, đồng thời cũng đề xuất trình tự các bước biên soạn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học dịch nói tiếng Nga tại Học viện Khoa học Quân sự. Từ khóa: hoạt động phiên dịch, tư duy song ngữ, yếu tố ngoài ngôn ngữ, tiếng Nga, Học viện Khoa học Quân sự, giáo trình 1. ĐẶT VẤN ĐỀ chế, đặc biệt là kỹ năng phiên dịch vẫn chưa được như mong muốn do nhiều nguyên nhân khác nhau, Dịch là một kỹ năng thực hành tổng hợp, là trong đó có việc hệ thống giáo trình, tài liệu tham phương thức quan trọng để bồi dưỡng và kiểm khảo cho bộ môn này còn thiếu về số lượng và hạn chứng khả năng vận dụng ngoại ngữ của người chế về chất lượng, thời gian đầu tư cho kỹ năng học. Việc biên soạn tài liệu giảng dạy cũng như lựa chọn ngữ liệu để giảng dạy luôn gắn liền với dịch nói chưa nhiều. mục tiêu đào tạo của từng đối tượng. Trong số các Xuất phát từ thực tế trên, việc đặt ra những yêu môn học được giảng dạy tại Khoa tiếng Nga, Học cầu mang tính nguyên tắc cho công tác biên soạn viện Khoa học Quân sự, kỹ năng dịch được ưu tiên giảng dạy với thời lượng tương đối lớn (555 giáo trình dịch nói tiếng Nga cũng như tuân thủ tiết). Dịch nói tiếng Nga được đưa vào giảng dạy các bước trong quá trình biên soạn là thực sự cần từ năm học 2017-2018. Kết quả học viên ra trường thiết, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tiếng trong những năm gần đây cho thấy khả năng biên, Nga nói chung và kỹ năng dịch nói cho học viên phiên dịch của học viên tiếng Nga còn nhiều hạn nói riêng tại Học viện Khoa học Quân sự. KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Số 20 (7/2019) 75
  2. v TRAO ĐỔI 2. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN mục đích nội dung thông tin, phương thức chuyển SOẠN GIÁO TRÌNH DỊCH NÓI TIẾNG NGA tải, ý nghĩa của các ký hiệu truyền tin, tốc độ truyền tin của công tác phiên dịch cả về khẩu ngữ 2.1. Yêu cầu về nội dung đối với giáo trình và bút ngữ đều đang có sự thay đổi rất rõ rệt. Vì dịch nói vậy, chương trình dạy dịch nói không chỉ cung cấp Nội dung của giáo trình chính là dung lượng những tài liệu là văn bản mà còn phải dạy học viên kiến thức cần chuyển tải đến người học. Mỗi môn phiên dịch những tài liệu kiểu mới mà các phương học đều được xây dựng trên cơ sở một bộ môn tiện truyền thông đưa tin cũng như hệ thống hình khoa học tương ứng. Song không phải chụp lại tượng, ký hiệu phi ngôn ngữ. nội dung, mà phải căn cứ vào chương trình môn học để lựa chọn, sắp xếp và trình bày nội dung Xuất phát từ những lý luận chung nêu trên về cho phù hợp với đối tượng, nhằm đạt được mục yêu cầu của việc biên soạn giáo trình, chúng tôi tiêu môn học, kết hợp chặt chẽ giữa tính khoa học cho rằng, việc biên soạn giáo trình dịch nói tiếng với tính sư phạm. Nói cách khác, từ bộ môn khoa Nga cần phải tuân thủ một số yêu cầu cơ bản về học tương ứng phải có sự “chuyển di sư phạm” nội dung dưới đây: mới hình thành giáo trình của môn học đó. Đây Một là, giáo trình dịch nói phải cụ thể hóa nội là thể hiện tính sáng tạo trong việc lựa chọn, trình bày nội dung khi biên soạn giáo trình. (Đặng Thị dung kiến thức, kỹ năng theo quy định đặt ra đối Hương Thảo, 2015). với chương trình đào tạo môn học dịch nói tiếng Nga, phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo, Yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy đảm bảo kiến thức, kỹ năng theo chuẩn đầu ra định trong chương trình phải được cụ thể hóa bằng của Học viện đã ban hành. Theo chương trình đào giáo trình. Căn cứ vào chương trình chuẩn theo mục tạo, môn dịch nói tiếng Nga có thời lượng 75 tiết, tiêu đào tạo cho đối tượng cụ thể để lựa chọn nội tương ứng với 4 đơn vị học trình. Mục tiêu yêu dung giáo trình thích hợp. Hệ thống kiến thức được cầu của môn học là trang bị cho người học những lựa chọn phải cơ bản, chuyên sâu, hiện đại, bám sát kiến thức chung trong các lĩnh vực của cuộc sống những vấn đề mới phát triển của chuyên ngành. Nội như Ngoại giao, Văn hóa-Xã hội, Giáo dục, Kinh dung được trình bày trong giáo trình phải cô đọng, tế-Thương mại, Quân sự; rèn luyện cho người học tạo điều kiện đổi mới phương pháp dạy học, phát các kỹ năng cơ bản cần thiết trong dịch nói như kỹ triển phương pháp tự học. Khi xây dựng chương năng nghe và bắt ý, kỹ năng ghi nhanh, kỹ năng trình, phải xuất phát và bảo đảm hướng tới năng lực ghi nhớ, kỹ năng tổng hợp thông tin, kỹ năng biểu cho học viên; bảo đảm tính hài hòa, cân đối giữa đạt, thuyết trình trước công chúng..., giúp người “dạy chữ, dạy người” và định hướng nghề nghiệp; học nắm được quy trình dịch nói, đồng thời thông nội dung giáo dục mang tính chuẩn hóa, hiện đại qua thực hành dịch nói, giúp người học làm quen hóa và hội nhập quốc tế. Hơn nữa, cấu trúc, nội với môi trường sát với thực tế, bước đầu làm quen dung chương trình giáo trình phải bảo đảm tính với các thể loại dịch nói như dịch xã giao thông chỉnh thể, linh hoạt, thống nhất; đẩy mạnh đổi mới thường, dịch hội đàm ngoại giao, dịch bài phát phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy nhằm biểu, dịch hội thảo… trong đó chú trọng các nội phát triển năng lực chung và các năng lực chuyên dung liên quan đến lĩnh vực quân sự. biệt của học viên. Lựa chọn yếu tố kiến thức phù hợp với đối tượng, phù hợp với khả năng tư duy Hai là, lượng kiến thức trong giáo trình được của người học. trình bày khoa học, lôgic, đảm bảo cân đối giữa lý luận và thực hành, phù hợp với thực tiễn và cập Nếu như trước đây đối tượng phiên dịch truyền nhật những tri thức mới nhất về dịch nói. Việc biên thống là văn bản ngôn ngữ, thì trong xã hội thông soạn giáo trình phải được tiến hành trên cơ sở cung tin hiện tại, nhân tố phi văn bản ngôn ngữ đã tham cấp tối thiểu các đơn vị từ vựng-ngữ pháp tiêu biểu, gia vào hoạt động giao tiếp. Cùng với sự phát triển thường gặp trong các tài liệu thuộc phong cách báo của báo chí truyền thông, phát thanh truyền hình, chí-chính luận Nga-Việt và Việt-Nga theo các chủ KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ 76 Số 20 (7/2019)
  3. TRAO ĐỔI v đề, cụ thể là: Ngoại giao, Văn hóa-Xã hội, Giáo Bốn là, cần chú trọng đến việc xây dựng hệ dục, Kinh tế-Thương mại và Quân sự. Tối thiểu thống bài tập thực hành để đảm bảo mang tính từ vựng là cung cấp miền từ đủ để luyện tập theo thực tiễn cao, phát huy được tối đa cơ sở vật chất yêu cầu của mỗi giai đoạn học tập. Tối thiểu ngữ kỹ thuật, đồng thời vừa sức với người học. Thiết pháp là cung cấp các hiện tượng ngữ pháp đảm bảo kế bài tập dịch phải đi từ đơn giản đến phức tạp, từ cho mục tiêu đặt ra đối với giai đoạn học tập nhất những câu áp dụng kỹ xảo đơn lẻ đến những câu định. Dựa trên những đặc điểm cơ bản của hai phức tạp, phải áp dụng cùng lúc các kỹ xảo, cuối ngôn ngữ, tác giả biên soạn hệ thống ngữ liệu phù cùng là đi đến đoạn, bài. Quan trọng là làm sao để hợp cho từng giai đoạn học tập, giúp học viên nắm việc tăng độ khó diễn ra dần dần, không có bước được các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nhảy vọt đột biến. Ngoài ra, xây dựng hệ thống bài ngôn ngữ không chỉ trên bình diện ngữ pháp mà tập mang tính khoa học thể hiện ở chỗ phân chia còn trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng. hệ thống bài tập thành hai nhóm lớn: bài tập chuẩn bị và bài tập luyện. Các bài tập này đều nhằm phát Dạy dịch nói là một khâu quan trọng trong triển những tố chất cần thiết để lĩnh hội những dạy ngoại ngữ, là cách thức để bồi dưỡng và kiểm kỹ năng, kỹ xảo của dịch nói, rèn giũa những kỹ chứng năng lực ngoại ngữ của học viên. Căn cứ năng, kỹ xảo phân lập của dịch nói và cuối cùng là vào mục tiêu đào tạo, khi xây dựng giáo trình tác hình thành những kỹ năng phối hợp các thao tác và giả phải dựa trên cơ sở ngôn ngữ học để lựa chọn hành động riêng lẻ thành một quá trình hoạt động các bài dịch thuộc các thể loại khác nhau có chứa thống nhất. Nội dung giáo trình phải đảm bảo tính các cấu trúc ngôn ngữ đặc trưng để người học tiến thực tế và trọng tâm, phải đầy đủ tất cả các thể hành so sánh tìm ra điểm tương đồng và khác biệt loại bài tập, các tác phẩm dịch hay và cả phương giữa các ngôn ngữ về mặt ngữ nghĩa từ, trật tự pháp bình luận, giúp học viên có điều kiện tiếp xúc từ, hình thức ngữ pháp, kết cấu câu, kết cấu đoạn, với các thể loại văn bản, thông tin, từ đó mở rộng thói quen biểu đạt và các thủ pháp tu từ…. Bên kiến thức về mọi lĩnh vực. Dạy dịch phải chú trọng cạnh đó, tác giả phải biết lựa chọn và giới thiệu khái niệm cơ bản và kỹ năng ứng dụng, rèn luyện các thành tố văn hóa đặc trưng có trong ngôn ngữ kỹ năng dịch, đáp ứng yêu cầu thiết kế môn học nguồn và ngôn ngữ đích. Các bản dịch phải chứa xoay quanh lý luận ứng dụng kỹ năng dịch thuật. đựng các yếu tố liên ngôn ngữ, nội ngôn ngữ, giao Nội dung môn học phải bám sát các thủ pháp dịch thoa liên văn hóa (Nguyễn Thế Hùng, 2014). thông thường cũng như thủ pháp chuyển đổi linh Ba là, các bài dạy cần được thiết kế dưới dạng hoạt trong quá trình thực hiện hoạt động dịch. các hoạt động khác nhau, nhằm giúp người học lĩnh hội dần các kỹ năng cần thiết thông qua việc Năm là, nội dung của giáo trình dịch nói phải giải quyết các tình huống, tạo cho người học có tính đến sự thay đổi về phương thức phiên dịch. nhiều cơ hội được trải nghiệm, chủ động trong Phiên dịch truyền thống chú trọng dịch đầy đủ, sáng tạo. Các bài dạy ngoài hình thức dịch nối tiếp dịch toàn bộ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại với và dịch cabin theo băng hình các bài diễn thuyết, lượng thông tin tăng nhanh, đòi hỏi người dịch bài phát biểu... thì cũng cần chú trọng đến đặc phải thông thạo các kỹ năng dịch, khái quát, trích điểm giao tiếp của dịch nói, trong đó nên phát huy dịch và lược dịch. Muốn làm được điều đó, người vai trò sáng tạo của người học, vai trò là người phiên dịch phải khái quát được nội dung của văn nắm kịch bản, người “diễn các vai người nói, là bản gốc, trên cơ sở nắm vững, hiểu rõ nội dung của người dịch... góp phần tạo không khí sôi nổi, hứng văn bản gốc, người dịch chuyển tải ngôn ngữ văn thú cho người học, tạo điều kiện để người học lĩnh bản dịch một cách chuẩn xác, ngắn gọn. Xét theo hội và nắm bắt kỹ năng, kỹ xảo dịch. Việc biên đặc điểm trên, ngữ liệu trong giáo trình dịch nói soạn giáo trình cần tính đến việc tạo tình huống phải được xây dựng nhằm hình thành và phát triển và không gian cho người học, góp phần kéo gần năng lực phiên dịch, cũng như năng lực tổng hợp khoảng cách giữa “dịch học đường” và dịch nói và khái quát – yếu tố thể hiện năng lực tư duy của trong thực tiễn. người phiên dịch. Về cơ bản, nội dung giáo trình KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Số 20 (7/2019) 77
  4. v TRAO ĐỔI phải chú trọng bồi dưỡng năng lực phân tích, quy rằng ở phần rèn kỹ năng dịch nói, mỗi bài cần chia nạp, tổng hợp cho học viên. học (Jeremy Munday, thành 3 mục cơ bản: giới thiệu lý thuyết, bài thực Trịnh Lữ dịch, 2009). hành rèn kỹ năng và hệ thống bài tập.Ngoài những yêu cầu trên thì giáo trình dịch nói tiếng Nga cũng 2.2. Yêu cầu về cấu trúc của giáo trình dịch nói cần đảm bảo các yêu cầu của một giáo trình ngoại ngữ thông thường như nội dung được trích dẫn có Cấu trúc của giáo trình dịch nói phải cân đối, nguồn gốc và chú thích rõ ràng, đáp ứng đầy đủ lôgic, chặt chẽ, khoa học. Bảo đảm được tính hệ các yêu cầu về quyền tác giả theo quy định hiện thống, tính sư phạm và tự kiểm tra, đánh giá trong hành; hình thức và cấu trúc của giáo trình đảm bảo học tập; bảo đảm sự cân đối và phù hợp giữa kênh tính đồng bộ và tuân thủ các quy định cụ thể của chữ và kênh hình; trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính các cấp có liên quan. xác, đơn giản, dễ hiểu, có giải thích minh hoạ; sử dụng thuật ngữ phổ biến, nhất quán; phản ánh được 3. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC BIÊN SOẠN phương pháp nghiên cứu hiện đại. GIÁO TRÌNH DỊCH NÓI TIẾNG NGA Giáo trình dịch nói phải có cấu trúc phù hợp 3.1. Cơ sở để xác định các bước biên soạn với chương trình khung của môn dịch. Phần đầu giáo trình của giáo trình trình bày mục tiêu, chương trình môn học, có hướng dẫn cách sử dụng giáo trình, Để việc biên soạn giáo trình dịch nói đạt chất phần nội dung là các bài học, trong mỗi bài có lượng và hiệu quả cao cần dựa trên các cơ sở sau: phần chú giải các hiện tượng từ vựng – ngữ pháp, các bài tập mẫu, hệ thống bài tập thực hành kèm ví Dựa vào các quy định của Học viện Khoa học dụ minh họa sinh động bằng hình ảnh, hình vẽ; các Quân sự về công tác biên soạn giáo trình; bài luyện tập kỹ năng dịch nói; cuối mỗi bài đều có phần tự kiểm tra đánh giá đối với học viên, mục lục, Dựa vào việc xác định mô hình, mục tiêu, yêu danh mục tài liệu tham khảo. Những nội dung được cầu đào tạo của Học viện theo chuyên ngành đào trích dẫn trong tài liệu tham khảo dùng để biên soạn tạo…, từ đó đề ra những yêu cầu về phẩm chất và giáo trình phải có nguồn gốc và chú thích rõ ràng, từ năng lực cụ thể của từng đối tượng đào tạo; trên cơ các trang mạng chính thống. Hình thức và cấu trúc sở đó xác định chương trình, nội dung, phương pháp của giáo trình dịch nói phải đảm bảo tính đồng bộ đào tạo theo từng cấp học, bậc học và ngành học; và tuân thủ các quy định cụ thể của cơ sở giáo dục đại học. Dựa vào chương trình, nội dung của môn học được xác định trong kế hoạch giáo dục-đào tạo của Giáo trình dịch nói cần được trình bày nội Học viện: về khối lượng kiến thức khoa học cơ dung theo kiểu đặt và giải quyết vấn đề, đặt câu bản, khoa học cơ sở, khoa học chuyên ngành; về hỏi kích thích suy nghĩ, đưa ra nhiều dạng bài tập kỹ năng, kỹ xảo, năng lực thực hành tương ứng; về rèn luyện kỹ năng như: kỹ năng nghe, phân tích, thời gian đào tạo (được tính theo học phần, đơn vị hiểu tiếng gốc (trong đó làm sáng tỏ yêu cầu nghe học trình, đơn vị kiến thức, các yếu tố kiến thức…) hiểu, kỹ thuật nghe hiểu và các hình thức luyện kỹ của từng cấp học, bậc học, ngành học; thuật nghe); kỹ năng ghi nhớ (nhấn mạnh đến tầm quan trọng của trí nhớ và các kỹ thuật ghi nhớ); Dựa vào những yêu cầu về đổi mới nội dung kỹ năng ghi chép (xác định nội dung cần ghi chép, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học quy trình ghi chép, thực hành ghi chép); kỹ năng trong các trường quân đội nhằm vận dụng phương biểu đạt và trình bày (các kỹ thuật sử dụng ngôn pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học viên ngữ và biểu đạt và các kỹ thuật trình bày); kỹ năng năng lực trí tuệ sáng tạo, năng động; năng lực thích dịch cabin (khái niệm cơ bản về dịch cabin, các nghi chủ động, cơ động đáp ứng sự thay đổi; năng nguyên tắc cơ bản khi dịch cabin, các kỹ thuật dịch lực tự học, tự nghiên cứu; năng lực tư duy độc lập cabin). Về xác định kết cấu từng bài, chúng tôi cho phê phán, tự quyết định và giải quyết vấn đề có KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ 78 Số 20 (7/2019)
  5. TRAO ĐỔI v hiệu quả, trong đó đặc biệt nhấn mạnh năng lực tư 4) Bước 4: duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề có hiệu quả. Đây là xu thế đổi mới giáo dục đại học hiện Xác định các nguyên tắc cơ bản để xây dựng nay là lấy “tự học có hướng dẫn là chính”. Đây là giáo trình, bao gồm: một trong những cơ sở hết sức quan trọng để biên - Nguyên tắc phù hợp với từng giai đoạn học tập; soạn giáo trình; - Nguyên tắc xác thực; Dựa vào trình độ, kinh nghiệm của người được giao nhiệm vụ biên soạn; đồng thời dựa vào khả - Nguyên tắc khoa học, hiện đại, phù hợp với năng nhận thức của người học, đặc điểm tâm sinh thực tiễn; lý của đối tượng đào tạo để biên soạn giáo trình - Nguyên tắc hệ thống trong tổ chức ngữ liệu, cho phù hợp; xây dựng hệ thống bài tập và sử dụng phương tiện trực quan; Dựa vào kinh nghiệm giáo dục đào tạo, nhất là kinh nghiệm biên soạn giáo trình đã có của Học viện. - Nguyên tắc hứng thú; 3.2. Các bước biên soạn giáo trình dịch nói - Nguyên tắc dạy và học có ý thức, phát huy tiếng Nga tính tích cực, sáng tạo của người học; - Nguyên tắc tính đến tiếng mẹ đẻ của người học. Việc biên soạn giáo trình thường được chia thành các bước, các giai đoạn khác nhau. Qua nghiên 5) Bước 5: cứu tài liệu và qua kinh nghiệm thực tiễn biên soạn giáo trình chúng tôi khái quát thành các bước sau: Xây dựng cấu trúc và xác định nội dung của giáo trình trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu về chuẩn 1) Bước 1: kiến thức, chuẩn kỹ năng, bao gồm: Lập dự án, xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình: - Khối lượng kiến thức qua số lượng bài học; - Phân tích nhu cầu về đào tạo và biên soạn - Thời lượng từng bài; giáo trình; - Hệ thống bài tập trên cơ sở hình thành và phát - Thu thập thông tin liên quan đến mục tiêu, nội triển các kỹ năng, kỹ xảo dịch tương ứng với từng giai đoạn học tập; dung của chương trình; - Phương pháp tổ chức giảng dạy và kiểm tra - Tham khảo tư vấn chuyên gia, lấy ý kiến của đánh giá theo giáo trình dịch nói tiếng Nga. giảng viên và học viên. - Hệ thống bài tập thực hành nhằm hình thành 2) Bước 2: và phát triển các kỹ năng sau: Xác định mục tiêu, yêu cầu, đối tượng đào tạo, + Kỹ năng nghe, nhắc lại, hiểu tiếng gốc; nội dung chương trình và thời lượng giảng dạy; + Kỹ năng nghe, phán đoán; yêu cầu và nội dung kiểm tra đánh giá sau từng + Kỹ năng ghi nhớ; giai đoạn học tập. + Kỹ năng ghi chép; 3) Bước 3: + Kỹ năng biểu đạt; + Kỹ năng trình bày; Căn cứ vào yêu cầu cụ thể về cấu trúc nội dung, cấu trúc phương pháp, ngôn ngữ và hình thức trình + Kỹ năng nghe và dịch tóm tắt nội dung; bày giáo trình để xác định chuẩn kiến thức, chuẩn + Kỹ năng dịch nối tiếp kỹ năng cho môn học. + Kỹ năng dịch cabin; KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ Số 20 (7/2019) 79
  6. v TRAO ĐỔI + Kỹ năng dịch tổng hợp. cũ, khẳng định tính ưu việt và được áp dụng nhiều 6) Bước 6: Triển khai biên soạn giáo trình. vào thực tiễn. Việc lựa chọn, xác định những lý 7) Bước 7: Biên tập bản thảo. luận này không chỉ có ý nghĩa là tiền đề để định hướng phương pháp biên soạn mà còn có vai trò 8) Bước 8: Thẩm định và đánh giá giáo trình. quan trọng quyết định đến chất lượng của giáo 9) Bước 9: Phát hành và đưa vào sử dụng giáo trình. trình dịch nói được biên soạn, bảo đảm tính khoa học, hiện đại và bắt kịp xu thế phát triển của giáo 4. KẾT LUẬN trình. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi tập Biên soạn giáo trình nói chung và giáo trình trung đi sâu nghiên cứu yêu cầu đặt ra đối với công dịch nói nói riêng đều phải có cơ sở lý luận làm tác biên soạn giáo trình dịch nói tiếng Nga tại Học nền tảng và định hướng. Những năm gần đây, lý viện Khoa học Quân sự, cụ thể là yêu cầu về nội luận về dạy học dịch nói và lý luận về biên soạn dung và cấu trúc của giáo trình dịch nói, đồng thời giáo trình đã có những bước phát triển quan trọng, đề xuất các bước cơ bản để công tác biên soạn đi nhiều lý luận mới ra đời thay thế cho những lý luận đúng hướng và đạt được hiệu quả cao./. Tài liệu tham khảo: Lê Khánh Bằng và Nguyễn Văn Tư (2006), Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học ngoại ngữ có chất lượng và hiệu quả cao. NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội. Nguyễn Thế Hùng (2014), Một số giải pháp nâng cao kỹ năng dịch nói cho học viên tiếng Nga Học viện Khoa học Quân sự. Kỷ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ tại Học viện Khoa học Quân sự”, 92-94. Jeremy Munday (Trịnh Lữ dịch, 2009), Nhập môn nghiên cứu dịch thuật – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Tri thức, Hà Nội. Đặng Thị Hương Thảo (2015), "Phương pháp xây dựng giáo trình dịch nói tiếng Nga", Đặc san Ngoại ngữ Quân sự, số 2, Học viện Khoa học Quân sự, 15-16. Институт русского языка им. А.С. Пушкина под редакцией А.Н. Шукина, (1990), Методика преподавания русского языка как иностранного, Москва. SOME REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR DESIGNING RUSSIAN INTERPRETATION TEXTBOOK AT MILITARY SCIENCE ACADEMY NGUYEN THE HUNG Abstract: There is no doubt that one of the key factors to improve the quality of teaching and learning Russian translation at Military Science Academy is how to design textbooks with a rich, diverse, updated, and suitable linguistic data which is not only suitable for students’ competency but also is sufficiently qualified to meet the demand of training in the new situation. However, the design of translation textbooks in general and of the interpretation coursebooks in particular needs to meet the basic requirements of orientation, as well as to strictly follow the steps and procedure. Within this article, we personally propose some requirements when designing Russian interpretation textbooks, and also propose the sequence of steps for the design process to take place in the right direction, contributing to improve the quality of teaching and learning Russian Interpretation at Military Science Academy. Keywords: interpretation activities, bilingual thinking, non-linguistic factors Received: 16/4/2019; Revised: 30/5/2019; Accepted: 10/6/2019 KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ 80 Số 20 (7/2019)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản