intTypePromotion=1

Một số yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế tại các cơ sở đào tạo ở Hà Nội

Chia sẻ: Quach Thi Thoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
17
lượt xem
0
download

Một số yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế tại các cơ sở đào tạo ở Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này đề cập đến một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tiếng Anh cho mục đích cụ thể (ESP) trong các cơ sở đào tạo tại Hà Nội. Bên cạnh nhu cầu cao của xã hội về chất lượng nguồn nhân lực thông qua khả năng ngoại ngữ, chất lượng của đội ngũ giảng viên, chương trình giảng dạy ESP, cơ sở vật chất và học phí cũng bị ảnh hưởng trực tiếp đến người học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế tại các cơ sở đào tạo ở Hà Nội

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> <br /> MÖÅ<br /> T SÖË YÏËU TÖË AÃNH HÛÚÃNG TÚÁI NHU C<br /> TAÅI CAÁC CÚ<br /> AÅO<br /> SÚÃ<br /> ÚÃÀAÂO<br /> HA T<br /> NÖÅI<br /> NGUYÏÎN THÕ THÛ*<br /> Ngaây nhêån:22/10/2018<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 22/11/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 24/12/2018<br /> <br /> Toám tùæt:<br />  Baâi viïët<br />  àïì cêåp möåt söë yïëu töë aãnh hûúãng túái nhu cêìu hoåc tiïëng Anh chuyïn ngaânh kinh<br /> úã Haâ Nöåi. Bïn caånh àoâi hoãi chêët lûúång nhên lûåc ngaây caâng cao cuãa xaä höåi thöng qua nùng lû<br /> giaáo viïn, chûúng trònh àaâo taåo, cú súã vêåt chêët vaâ hoåc phñ cuäng laâ nhûäng yïëu töë taác àöång tr<br /> Tûâ khoáa:<br />  Yïëu töë, tiïëng Anh chuyïn ngaânh, cú súã àaâo taåo, chûúng trònh àaâo taåo<br /> SOME FACTORS AFFECT  THE NEEDS OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (E<br /> IN TRAINING INSTITUTIONS IN HANOI<br /> Abstract: <br /> This article referred to some factors affecting the needs of English for Specific Purposes (ESP) l<br /> institutions in Ha Noi. Besides high demand of society on quality of human resources through the ability of <br /> quality of Teaching Staff, ESP Curriculum, Facilities and Tuition Fees are also directedly affected  Learn<br /> Keywords: <br /> Factors, English for Specific Purposes, Training Institutions, Curriculum.<br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì hoåc têåp khaác nhau (Bracaj, 2014, p.40), nêng cao<br /> Baâi viïët dûåa trïn kïët quaã nghiïn cûáu “Nhûäng yïëu trònh àöå tiïëng Anh vaâ nùng lûåc cuãa nhên viïn thuöåc<br /> töë taác àöång túái nhu cêìu hoåc tiïëng Anh chuyïn ngaânh caác têåp àoaân quöëc tïë trong caác lônh vûåc chuyïn mön<br /> taåi caác cú súã àaâo taåo úã Haâ Nöåi” cuãa taác giaã. Nghiïnkhaác nhau. Vò vêåy, ngûúâi hoåc ESP thûúâng laâ nhûäng<br /> cûáu sûã duång thang ào Likert vaâ phûúng phaáp mö taã, hoåc viïn àaä hoåc tiïëng Anh cú baãn vaâ mong muöën<br /> hoåc viïn àûúåc lûåa choån ngêîu nhiïn, dûä liïåu thu thêåp àaáp ûáng àoâi hoãi cuãa nghïì nghiïåp tûúng lai hoùåc tòm<br /> àûúåc phên tñch thöng qua têìn suêët vaâ tyã lïå phêìn kiïëm cú höåi viïåc laâm töët hún. ÚàViïåt Nam, do sûå höåi<br /> trùm, weighted mean nhû cöng cuå thöëng kï. Àïí phuåc nhêåp kinh tïë toaân cêìu vaâ khaã nùng caånh tranh maånh<br /> vuå cho àïì taâi, taác giaã àaä phaát phiïëu hoãi cho 394 hoåcmeä cuãa nguöìn nhên lûåc thöng qua nùng lûåc sûã duång<br /> viïn trong àoá 252 hoåc viïn àang theo hoåc taåi caác tiïëng Anh, viïåc hoåc tiïëng Anh chuyïn ngaânh kinh tïë<br /> trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân, Hoåc viïån Ngên haâng, laâ möåt xu hûúáng rêët phöí biïën hiïån nay vaâ nhêån àûúåc<br /> Àaåi hoåc Kinh doanh vaâ Cöng nghïå vaâ Àaåi hoåc Kinh rêët nhiïìu sûå quan têm vaâ tham gia cuãa hoåc viïn.<br /> tïë Quöëc dên vaâ 142 hoåc viïn àang theo hoåc taåi trung 2. Nhu cêìu hoåc tiïëng Anh chuyïn ngaânh kinh<br /> têm tiïëng Anh ACET vaâ Apollo English. Thöng qua tïë taåi caác cú súã àaâo taåo úã Haâ Nöåi<br /> àïì taâi nghiïn cûáu, taác giaã mong muöën nhên röång Haâ Nöåi àûúåc biïët àïën vúái nhiïìu cöng ty nûúác ngoaâi<br /> caác khoáa hoåc coá chêët lûúång cao hún giuáp ngûúâi hoåcvaâ caác têåp àoaân kinh tïë coá nhu cêìu lúán àöåi nguä nhên<br /> àaåt àûúåc muåc tiïu hoåc têåp, cöng viïåc vaâ nhu cêìu cuãa viïn gioãi tiïëng Anh àïí  coá thïí giaãi quyïët caác tònh<br /> nhaâ tuyïín duång. huöëng kinh doanh trong cöng viïåc haâng ngaây bùçng<br />  Tiïëng Anh chuyïn ngaânh (ESP) àaä àûúåc biïët tiïëng Anh. Do àoá, nhu cêìu hoåc ESP úã Haâ Nöåi rêët<br /> àïën tûâ nhûäng nùm 1960 trïn thïë giúái nhû möåt khoáa cao, vúái 57 trûúâng àaåi hoåc, 31 trûúâng cao àùèng, 29<br /> hoåc àûúåc thiïët kïë àïí àaáp ûáng muåc àñch cuå thïí cuãa hoåc viïån (Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo, 2017) vaâ nhiïìu<br /> ngûúâi hoåc trong viïåc thûåc hiïån caác hoaåt àöång liïn trung têm tiïëng Anh. Tuy nhiïn, viïåc daåy vaâ hoåc tiïëng<br /> quan àïën chuyïn mön cuå thïí (Momtazur, 2015). ESP Anh chuyïn ngaânh kinh tïë chûa àaåt hiïåu quaã cao.<br /> hiïån àang àûúåc daåy taåi nhiïìu trûúâng Àaåi hoåc nhû Mùåc duâ sinh viïn àûúåc hoåc ESP taåi caác trûúâng àaåi<br /> möåt mön hoåc bùæt buöåc vúái muåc àñch àaáp ûáng nhu<br /> cêìu ngaây caâng cao cuãa hoåc viïn trong caác lônh vûåc * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 67 cöng àoaâ<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> hoåc nhûng sau khi töët nghiïåp, rêët ñt em coá thïí sûã Baãng 1. Àaánh giaá cuãa hoåc viïn vïì àöåi nguä<br /> duång kiïën thûác ESP trong cöng viïåc nhû àoåc taâi liïåu, giaãng viïn<br /> viïët baáo caáo, khiïëu naåi, giao tiïëp hoùåc tham dûå caác Cöng lêåp Dên lêåp<br /> Weighted<br /> höåi thaão quöëc tïë. Àùåc biïåt laâ nhiïìu sinh viïn khöng A. Àöåi nguä giaãng viïn mean<br /> Mean ID Mean ID Mean ID<br /> àaáp ûáng yïu cêìu cuãa nhaâ tuyïín duång vaâ aãnh hûúãng A1. Coá bùçng cûã nhên <br /> lúán àïën chêët lûúång cuãa lûåc lûúång lao àöång. Theo tiïëng Anh trúã lïn 2.57  Good  3.14  Good  2.86  Good <br />  <br /> thöëng kï hiïån nay, söë lûúång cú súã daåy ngoaåi ngûä A2.Àaä àûúåc àaâo taåo kiïën  Very  very  very <br /> 3.62  3.84  3.73 <br /> tùng theo tûâng nùm vaâ chiïëm hún 40% töíng söë caác thûác  ESP  good  good  good <br /> cú súã daåy vùn hoáa ngoaâi giúâ cuãa caã nûúác, caác trung A3. Coá kinh nghiïåm trong  3.34  Good  3.42  Good  3.38  Good <br /> giaãng daåy  ESP <br /> têm, loaåi hònh giaãng daåy ngoaåi ngûä cuäng tùng àaáng very  very <br /> kïí, töíng söë hoåc viïn hoåc ngoaåi ngûä chiïëm gêìn 70% A4. Coá kyä nùng sû phaåm   3.16  Good  3.38 <br /> good <br /> 3.27 <br /> good <br /> lûúåt ngûúâi tham gia hoåc caác loaåi hònh vùn hoáa ngoaâi A5. Coá traách nhiïåm vúái  2.54  Good  3.68 <br /> very <br /> 3.11  Good <br /> giúâ. Àiïìu naây cho thêëy nhu cêìu hoåc vaâ daåy ngoaåi cöng viïåc giaãng daåy   good <br /> A6. Coá kyä nùng giao tiïëp  very <br /> ngûä ngaây möåt tùng nhanh. vúái hoåc viïn <br /> 2.48  Good  3.54 <br /> good <br /> 3.01  Good <br /> Thaách thûác lúán nhêët cuãa àêët nûúác ta hiïån nay laâ A7. Têån têm nhiïåt huyïët <br /> very <br /> vêën àïì sûã duång tiïëng Anh. Lao àöång Viïåt Nam hêìu trong giaãng daåy, luön vò 2.45  Poor  3.76  good  3.11  Good <br /> hïët yïëu vïì kyä nùng mïìm vaâ kyä nùng ngoaåi ngûä, trong sûå tiïën böå cuãa hoåc viïn <br /> very<br /> khi àêy laâ nhûäng yïu cêìu quan troång khi Viïåt Nam Average 2.88 Good 3.54 3.21 Good<br /> good<br /> gia nhêåp Cöång àöìng kinh tïë ASEAN do tiïëng Anh<br /> (Nguöìn:  Xûã lyá  söë  liïåu khaão  saát cuãa  nghiïn  cûáu)<br /> àûúåc choån laâ ngön ngûä chñnh. Àïí àaáp ûáng àûúåc àoâi<br /> hoãi ngaây caâng cao vïì nùng lûåc sûã duång tiïëng Anh daåy, vaâ sûå tiïën böå cuãa hoåc sinh” cuãa caác giaáo viïn cú<br /> trong cöng viïåc hiïån nay taåi Viïåt Nam, tiïëng Anh súã cöng lêåp vúái mûác àiïím thêëp nhêët 2.45- “Poor”.<br /> chuyïn ngaânh kinh tïë àaä àûúåc giaãng daåy tûâ rêët súám Têët caã caác yïëu töë nhû: kinh nghiïåm giaãng daåy, traách<br /> cuäng nhû nhiïìu ngûúâi treã àaä nhêån thûác àûúåc têìm nhiïåm vaâ coá kyä nùng giao tiïëp vúái hoåc viïn àûúåc<br /> quan troång cuãa noá vò nhûäng lyá do nhû tòm àûúåc möåt àaánh giaá laâ t öët. Trong khi àoá ngûúâi hoåc àaánh giaá àöåi<br /> cöng viïåc chêët lûúång cao, giao tiïëp vúái thïë giúái bïn nguä giaáo viïn cuãa cú súã ngoaâi cöng lêåp vúái àiïím<br /> ngoaâi, tiïëp cêån nhûäng nguöìn khoa hoåc maâ mònh àang cao nhêët cho muåc A2: “Àaä àûúåc àaâo taåo kiïën thûác<br /> theo àuöíi. Àoá cuäng laâ lyá do taåi sao nhiïìu trûúâng àaåi ESP” vúái WM= 3.84 (very good), nhûng cho àiïím<br /> hoåc, cao àùèng hiïån nay tiïën haânh giaãng daåy caác thêëp nhêët muåc A1: Coá bùçng cûã nhên tiïëng Anh trúã<br /> chuyïn ngaânh bùçng tiïëng Anh cuäng nhû quy àõnh lïn vúái WM= 3.14 (good). Têët caã ngûúâi hoåc àïìu<br /> chuêín àêìu ra ngoaåi ngûä (phöí biïën laâ tiïëng Anh)<br /> cho sinh viïn töët nghiïåp ra trûúâng, vúái mong muöën Baãng 2. Àaánh giaá cuãa hoåc viïn vïì Chûúng trònh<br /> giuáp cho hoåc viïn coá nhiïìu cú höåi laâm viïåc taåi caác àaâo taåo (CTÀT)<br /> Cöng lêåp Dên lêåp Weighted mean<br /> cöng ty nûúác ngoaâi vúái mûác lûúng cao vaâ coá thïí B. Chûúng trònh àaâo taåo  ESP<br /> Mean ID Mean ID Mean ID<br /> thùng tiïën nhanh hún trong cöng viïåc, àaáp ûáng B1. CTÀT phuâ húåp vúái muåc tiïu <br /> vaâ yïu cêì u cuãa khöëi ngaânh kinh <br /> nhu cêìu cuãa thõ trûúâng lao àöång hiïån nay. tïë vaâ Quaãn trõ kinh doanh <br /> 2.46  Poor  3.37  very good  2.92  Good <br /> 3. Möåt söë yïëu töë aãnh hûúãng túái nhu cêìu hoåc (QTKD) <br /> tiïëng Anh chuyïn ngaânh kinh tïë taåi caác cú súã B2. CTÀT xaác àõnh roä kiïën <br /> 2.61  Good  3.38  very good  3.00 <br /> thûác, kyä nùng, thaái àöå maâ ngûúâi  Good <br /> àaâo taåo úã Haâ Nöåi hoåc cêìn àaåt sau khoáa hoåc<br />  <br /> 3.1. Chêët lûúång cuãa àöåi nguä giaãng viïn B3. CTÀT àaãm baão sûå húåp lyá <br /> giûäa caác kyä nùng nghe, noái,  2.31  Poor  3.66  very good  2.99  Good <br /> Hoåc viïn àïën tûâ caác cú súã àaâo taåo cöng lêåpàoåc, viïët  <br /> (caác trûúâng àaåi hoåc) àaánh giaá àöåi nguä giaáo viïn vúái<br /> B4. Chûúng trònh tñch húåp caác <br /> chuã àïì thûåc tiïîn trong kinh  3.16  Good  3.75  very good  3.46  very good <br /> àiïím cao nhêët laâ muåc A2 vúái giaá trõ laâ 3.62 (very doanh vaâ thûúng maåi  <br /> good) liïn quan àïën caác giaáo viïn tiïëng Anh chuyïn B5. Chûúng trònh cung cêëp caác <br /> ngaânh (TACN) cuãa caác cú súã cöng lêåp àïìu àaä traãicêëu truác, hiïån tûúång ngûä phaáp <br /> liïn quan àïën nöåi dung hoåc têåp<br />  <br /> 3.23  Good  3.66  very good  3.45  very good <br /> <br /> qua caác khoáa àaâo taåo ESP. Àiïìu naây phuâ húåp vòB6. CTÀT taåo ra cú höåi hoåc têåp <br /> theo quy àõnh cuãa caác cú súã àaâo taåo giaáo viïn vaâ giao lûu, giuáp ngûúâi hoåc  1.68  Very  3.42  very good  2.55  Good <br /> tham gia vaâ phaát huy töëi àa kha<br /> ã  Poor <br /> giaãng daåy chuyïn ngaânh naâo phaãi àûúåc àaâo taåo vïìnùng cuãa baãn thên  <br /> chuyïn ngaânh àoá. Tuy nhiïn, ngûúâi hoåc laåi àaánh Average 2.58 Good 3.54 very good 3.06 Good<br /> <br /> giaá muåc A7 sûå “têån têm, nhiïåt huyïët trong giaãng (Nguöìn:  Xûã lyá  söë  liïåu khaão  saát cuãa  nghiïn  cûáu)<br /> <br /> 68 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> àaánh giaá àöåi nguä giaáo viïn cuãa caác cú súã ngoaâi Baãng 3. Àaánh giaá cuãa hoåc viïn vïì trang thiïët bõ,<br /> cöng lêåp àaáp ûáng rêët töët vïì kinh nghiïåm giaãng daåy, cú súã vêåt chêët phuåc vuå àaâo taåo tiïëng Anh<br /> kyä nùng giao tiïëp, traách nhiïåm, phûúng phaáp sû chuyïn ngaânh<br /> phaåm vaâ sûå tên têåm, nhiïåt huyïët giaãng daåy tiïëng Cöng lêåp Dên lêåp<br /> Weighted <br /> Anh chuyïn ngaânh kinh tïë. C. Cú súã vêåt chêët mean <br /> Mean  ID  Mean  ID  Mean  ID <br /> 3.2. Chûúng trònh àaâo taåo C1. Phoâng hoåc coá chöî ngöìi <br /> Khi àaánh giaá vïì chûúng trònh àaâo taåo caác hoåc röång raäi vaâ àaãm Very  very  very <br />  baão caác tiïu 3.46  3.34  3.40 <br /> good  good  good <br /> viïn cuãa trûúâng cöng lêåp cho àiïím cao nhêët laâ chuêín vïì aánh saáng<br />  <br /> 3.23 vïì muåc B5: “Chûúng trònh cung cêëp caác cêëu C2.Phoâng hoå c coá quaåt vaâ <br /> 2.35  Poor  3.66 <br /> very <br /> 3.01  Good <br /> àiïìu hoâa<br />   good <br /> truác, hiïån tûúång ngûä phaáp liïn quan àïën nöåi dung C3. Phoâng hoåc coá hïå thöëng <br /> hoåc têåp”, hoå àaánh giaá thêëp nhêët 1.68 (very poor) maáy tñnh, haå têìng cöng nghïå  Very  very <br /> 1.73  3.82  2.78  Good <br /> cho muåc B6: “CTÀT taåo ra cú höåi hoåc têåp vaâ giao thöng tin àaáp ûáng nhu cêìu  Poor  good <br /> hoåc têåp<br />  vaâ giaãng daåy<br />  <br /> lûu, giuáp ngûúâi hoåc tham gia vaâ phaát huy töëi àa<br /> C4.Phoâng hoåc coá àêìy àuã <br /> khaã nùng cuãa baãn thên”. Hoåc viïn cuãa caác trûúâng trang thiïët bõ phuåc vuå cho  Very  very <br /> 1.67  3.62  2.65  Good  <br /> cöng lêåp àaánh giaá töët muåc B2: “CTÀT àaä xaác àõnhviïåc thûåc haânh caác kyä nùng  Poor  good <br /> roä kiïën thûác, kyä nùng, thaái àöå maâ ngûúâi hoåc cêìn nghe, noái, àoåc, viïët<br />  <br /> C5. Coá àêìy àuã saách, giaáo <br /> àaåt sau khoáa hoåc” vaâ muåc B5: “Chûúng trònh cung trònh, taâi liïåu tham khaão àaáp  1.78  Poor  3.72 <br /> very <br /> 2.75  Good <br /> cêëp caác cêëu truác, hiïån tûúång ngûä phaáp liïn quan ûáng nhu cêìu cuãa ngûúâi hoåc good <br />  <br /> àïën nöåi dung hoåc têåp”. Tuy nhiïn, hoå cho rùçng Average 2.20 Poor 3.63<br /> very<br /> 2.92 Good<br /> mûác àöå “phuâ húåp vúái muåc tiïu vaâ yïu cêìu cuãa khöëi good<br /> <br /> ngaânh kinh tïë vaâ QTKD”: B1 vaâ “sûå húåp lyá giûäa (Nguöìn:  Xûã lyá  söë  liïåu khaão  saát cuãa  nghiïn  cûáu)<br /> caác kyä nùng nghe, noái, àoåc, viït”: B3 chó àaåt mûác chûúng trònh àaâo taåo, àaáp ûáng rêët töët caác nhu cêìu<br /> yïëu (nghôa laâ, CTÀT chûa àaáp ûáng àuã yïu cêìu hoåc têåp cuãa caác àöëi tûúång.<br /> cuãa ngûúâi hoåc). 3.3. Cú súã vêåt chêët vaâ trang thiïët bõ<br /> Trong khi àoá, àaánh giaá vïì chûúng trònh àaâo taåo Hoåc viïn cuãa caác cú súã àaâo taåo cöng lêåp àaánh giaá<br /> taåi caác cú súã ngoaâi cöng lêåp, caác hoåc viïn àïìu cho cao nhêët WM= 3.46 (good) cho tiïu chñ C1: “Phoâng<br /> rùçng chûúng trònh àaâo taåo ESP taåi àêy àaä hoaân hoåc coá chöî ngöìi röång raäi vaâ àaãm baão caác tiïu chuêín<br /> toaân àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu hoåc TACN cuãa hoå. Nhòn vïì aánh saáng”. Hoå àaánh giaá thêëp nhêët WM= 1.67 (very<br /> chung, chûúng trònh àaâo taåo tiïëng Anh chuyïn ngaânh poor) cho tiïu chñ C4 vïì trang thiïët bõ phuåc vuå cho<br /> cuãa caác trûúâng Cöng lêåp chûa àaáp ûáng àuã nhu cêìu viïåc thûåc haânh caác kyä nùng nghe, noái, àoåc, viïët. Hoåc<br /> cuãa ngûúâi hoåc, thúâi lûúång àaâo taåo tiïëng Anh taåi caácviïn cuãa caác cú súã ngoaâi cöng lêåp (trung têm ngoaåi<br /> trûúâng tuên thuã àuáng quy àõnh cuãa Böå Giaáo duåc vaângûä) àaánh giaá cao nhêët WM= 3.82 (very good) cho<br /> Ðaâo taåo, sô söë trung bònh trong möåt lúáp laâ khoaãngtiïu chñ C3:liïn quan àïën hïå thöëng maáy tñnh, haå têìng<br /> 45 sinh viïn, khaá àöng so vúái yïu cêìu cuãa möåt lúáp cöng nghïå thöng tin àaáp ûáng nhu cêìu hoåc têåp vaâ<br /> hoåc ngoaåi ngûä, viïåc töí chûác giaãng daåy ngoaåi ngûägiaãng daåy. Hoå àaánh giaá thêëp nhêët WM= 3.34 (very<br /> taåi caác trûúâng àûúåc quaãn lyá khaá chùåt cheä nhûnggood) cho tiïu chñ C1 vïì chöî ngöìi vaâ aánh saáng cuãa<br /> mang nùång tñnh haânh chñnh maâ khöng dûåa vaâo nhu phoâng hoåc. Trang thiïët bõ phuåc vuå cho viïåc thûåc haânh<br /> cêìu thêåt cuãa sinh viïn (hoåc àuáng theo thúâi lûúång caác kyä nùng nghe, noái, àoåc, viïët. Caác tiïu chñ liïn<br /> quy àõnh, dûå lúáp bùæt buöåc, thi bùæt buöåc, àa söë khöngquan àïën saách, giaáo trònh, taâi liïåu tham khaão àaáp<br /> töí chûác xïëp lúáp theo trònh àöå tiïëng Anh maâ theo ûáng nhu cêìu cuãa ngûúâi hoåc, caác thiïët bõ laâm maát<br /> lúáp hoåc cuãa chuyïn ngaânh chñnh. Trong khi àoá, sûå trong phoâng hoåc vaâ trang thiïët bõ phuåc vuå cho viïåc<br /> chïnh lïåch rêët lúán vïì trònh àöå àêìu vaâo cuãa sinh viïn thûåc haânh caác kyä nùng nghe, noái, àoåc, viïët àïìu àûúåc<br /> àoâi hoãi phaãi coá möåt caách töí chûác giaãng daåy linh àaánh giaá rêët cao.<br /> hoaåt vúái phûúng chêm lêëy ngûúâi hoåc laâm trung têm. Trong quaá trònh nghiïn cûáu taác giaã nhêån thêëy caác<br /> Caách töí chûác giaãng daåy khöng phuâ húåp vúái ngûúâitrung têm Ngoaåi ngûä luön luön daåy theo nhoám sinh<br /> hoåc coá leä chñnh laâ nguyïn nhên cuãa hiïåu quaã àaâo viïn coá trònh àöå tûúng ûáng, kiïím tra trònh àöå tiïëng<br /> taåo thêëp nhû àaä thêëy qua kïët quaã kiïím tra trònh àöå Anh trûúác röìi xïëp lúáp sau, möîi nhoám coá söë lûúång<br /> cuãa sinh viïn. Àïí coá möåt chêët lûúång töët trong àaâo nhoã hún 20 hoåc viïn. Trong khi àoá, caác trûúâng àaåi<br /> taåo TACN rêët cêìn möåt chûúng trònh àaâo taåo tiïn hoåc laåi xïëp lúáp möåt caách ngêîu nhiïn, söë lûúång möîi<br /> tiïën. Caác trung têm Ngoaåi ngûä àaä àêìu tû rêët töët vïì lúáp rêët àöng vaâ thûúâng tûâ 40 -70 em. Caác trûúâng<br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 69 cöng àoaâ<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> Baãng 4 . Àaánh giaá cuãa hoåc viïn vïì mûác hoåc phñ Thúâi lûúång àaâo taåo tiïëng Anh taåi caác trûúâng àaåi<br /> vaâ thúâi gian hoåc TACN hoåc khöng àuã àïí àaâo taåo 100% sinh viïn cuãa trûúâng<br /> Weighted khi ra trûúâng coá trònh àöå maâ caác nhaâ tuyïín duång yïu<br /> Cöng lêåp Dên lêåp<br /> D. Hoåc phñvaâ thúâi gian mean cêìu. Thûåc tïë cho thêëy caã giaãng viïn vaâ sinh viïn úã<br /> Mean ID Mean ID Mean ID<br /> caác trûúâng àïìu khöng coá àuã thúâi gian àïí àaâo taåo vaâ<br /> D1. Hoåc phñ cuãa khoáa hoåc <br /> very  tiïëp thu kiïën thûác möåt caách troån veån. Thúâi gian vaâ<br /> tûúng xûáng vúái chêët lûúång vaâ <br /> 2.59  Good  3.72  3.16  Good <br /> good <br /> thúâi gian àaâo taåo<br />   thúâi khoáa biïíu cûáng nhùæc chó phuâ húåp vúái caác em<br /> D2. Mûác hoåc phñ phuâ húåp  very  sinh viïn, rêët khoá àaáp ûáng cho caác àöëi tûúång laâ ngûúâi<br /> 3.66  1.76  Average  2.71  Good <br /> vúái àiïìu kiïån cuãa hoå<br /> c viïn  good <br /> D3. Thúâi khoáa biïíu hoåc têåp <br /> lao àöång àaä ài laâm. Trong khi àoá, taåi caác trung têm<br /> very  very  thúâi gian hoåc linh hoaåt, cuâng möåt chûúng trònh coá<br /> phuâ húåp àïí hoåc viïn tham 2.78  Good  3.86  3.32 <br /> good  good <br /> gia  caác lúáp vúái caác thúâi gian hoåc khaác nhau trong tuêìn<br /> D4. Thúâi lûúång hoåc àaãm baão  àïí ngûúâi hoåc àûúåc lûåa choån, thêåm chñ hoå coá thïí<br /> 1.98  Poor  2.42  Poor  2.20  Poor <br /> theo yïu cêìu khoáa hoåc<br />  <br /> D5. Caác hònh thûác giaãng daåy  Very  very  theo hoåc nhiïìu lêìn úã nhiïìu lúáp coá cuâng chûúng trònh.<br /> 1.66  3.72  2.69  Poor <br /> àa daång: online, offline<br />   Poor  good  4. Kïët luêån<br /> D6.Söë lûúång sinh viïn trong  Caác hoåc viïn khi tham gia khoáa hoåc tiïëng Anh<br /> möîi lúáp hoåc phuâ húåp vúái yïu  Very  very <br /> 1.67  3.26  2.47  Poor  chuyïn ngaânh àïìu kyâ voång vaâ mong muöën möåt khoáa<br /> cêìu vaâ tñnh àùåc thuâ cuãa mön  Poor  good <br /> tiïëng Anh  hoåc vúái àöåi nguä giaáo viïn coá chêët lûúång cao, chûúng<br /> D7.Viïåc xïëp<br />  lúá<br /> p theo trònh <br /> Very  very <br /> trònh àaâo taåo hiïån àaåi vaâ àa daång. Caác cú súã àaâo taåo<br /> 1.69 <br /> àöå tûúng àöëi àöìng àïìu àûúåc  3.82  2.76  Good  cöng lêåp cêìn thiïët xêy dûång hònh aãnh khaác biïåt àaáng<br /> Poor  good <br /> thûåc hiïån töët<br />  <br /> Average  2.29 Poor 3.22 Good 2.76 Good<br /> tin cêåy vúái àöåi nguä giaãng viïn coá trònh àöå àûúåc àaâo<br /> taåo baâi baãn, chêët lûúång cao, nhiïåt tònh vaâ thên thiïån.<br /> (Nguöìn:  Xûã lyá  söë  liïåu khaão  saát cuãa  nghiïn  cûáu)<br /> Ngoaâi ra, cú súã vêåt chêët cuäng cêìn àûúåc quan têm,<br /> cöng lêåp coá caác phoâng hoåc rêët röång raäi, thoaáng maát àûúåc baão trò vaâ sûãa chûäa kõp thúâi. Caác nhoám tuöíi<br /> nhûng thiïët bõ ngheâo naân laåc hêåu: Caác phoâng hoåc quan têm àïën khoáa hoåc ESP khaá treã vaâ nhiïìu ngûúâi<br /> chó coá quaåt chûá khöng coá àiïìu hoâa khöng khñ,... Tuy trong söë hoå khöng coá thu nhêåp hoùåc thu nhêåp thêëp<br /> nhiïn, caác thiïët bõ cho viïåc hoåc tiïëng Anh taåi caác nïn cêìn àûa ra mûác hoåc phñ húåp lyá vaâ cung cêëp möåt<br /> Trung têm ngoaåi ngûä àûúåc àêìu tû àêìy àuã, hiïån àaåi söë phêìn hoåc böíng cho nhûäng hoåc viïn gioãi àïí taåo<br /> vaâ àûúåc caác hoåc viïn àaánh giaá àaáp ûáng rêët töët choàöång lûåc vaâ höî trúå ngûúâi hoåc àaåt àûúåc muåc tiïu hoåc<br /> viïåc hoåc TACN. têåp phuåc vuå cho cöng viïåc cuãa hoå. Cuöëi cuâng, tiïëp<br /> 3.4. Hoåc phñ vaâ thúâi gian hoåc tuåc phaát triïín mö hònh àaâo taåo tiïëng Anh lêëy hoåc<br /> Hoåc viïn cuãa caác cú súã àaâo taåo cöng lêåp àaánh giaá viïn laâm trung têm kïët húåp vúái sûå phên tñch kyä lûúäng<br /> cao nhêët WM= 3.66 (very good) cho tiïu chñ D2: vïì nhu cêìu thûåc sûå cuãa hoåc viïn àïí tûâ àoá thiïët kïë<br /> “mûác hoåc phñ phuâ húåp vúái àiïìu kiïån cuãa hoåc viïn”.möåt chûúng trònh sao cho àaåt àûúåc kïët quaã töëi ûu vaâ<br /> Hoå àaánh giaá thêëp nhêët WM= 1.66 (very poor) cho àaáp ûáng töët nhu cêìu cuãa xaä höåi seä giuáp tiïët kiïåm chi<br /> tiïu chñ D5 vïì caác hònh thûác giaãng daåy àa daång: phñ vaâ cöng sûác cuãa caác cú súã àaâo taåo vaâ àöìng thúâi<br /> online, offline. Thúâi khoáa biïíu hoåc têåp, hoåc phñ vaâ taåo ra möåt xaä höåi coá nguöìn nhên lûåc chêët lûúång cao,<br /> thúâi lûúång cuãa khoáa hoåc àaãm baão theo yïu cêìu khoáa thaânh thaåo ngoaåi ngûä àïí bùæt kõp vúái xu thïë hiïån àaåi<br /> hoåc trong khi caác tiïu chñ nhû sùæp xïëp söë hoåc viïn hoáa vaâ toaân cêìu hoaá.  <br /> möîi lúáp vaâ mûác àöå àöìng àïìu cuãa hoåc viïn möîi lúáp<br /> àûúåc àaánh giaá rêët thêëp vúái mûác àiïím tûúng ûáng 1.67 Taâi liïåu tham khaão<br /> 1. Bracaj, M. M. (2014). Teaching English for Specific Purposes<br /> vaâ 1.69 (very poor).<br /> and  Teacher  Training.  European  Scientific  Journal,  10  (2),<br /> Hoåc viïn cuãa caác cú súã àaâo taåo ngoaâi cöng lêåp 40-49.<br /> àaánh giaá cao nhêët WM= 3.86 (very good) cho tiïu 2. Duc Hoan  Ho (2017).  Determinant factors of  student’s  deci-<br /> chñ D3: thúâi khoáa biïíu hoåc têåp. Hoå àaánh giaá thêëp sions on choosing  an English center.<br /> nhêët WM= 1.76 (avarage) cho tiïu chñ D2 vïì mûác 3. Momtazur Rahman (2015)  English for Specific Purposes<br />  (ESP):<br /> hoåc phñ phuâ húåp vúái àiïìu kiïån cuãa hoåc viïn. Hoå cho A Holistic Review Mark Schneider November, (2002).  National<br /> rùçng hoåc phñ cuãa khoáa hoåc tûúng xûáng vúái chêët lûúång Clearinghouse for Educational Facilities , www.edfacilities.org.<br /> 4. Nguyïîn Thõ Töë Hoa & Phaåm Thõ Tuyïët Mai (2016) from Vietnam<br /> vaâ thúâi gian àaâo taåo, caác hònh thûác giaãng daåy àa National  University,  Hanoi,  Vietnam  conducted  a  study<br /> daång: online, offline vaâ thúâi lûúång hoåc àaãm baão theo “Difficulties  in Teaching English for Specific Purposes: Empiri-<br /> yïu cêìu khoáa hoåc. cal Study at Vietnam Universities”.<br /> <br /> 70 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2