Một số yếu tố tác động đến định hướng giá trị nhân cách nghề nghiệp của sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Hồng Đức

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
3
lượt xem
0
download

Một số yếu tố tác động đến định hướng giá trị nhân cách nghề nghiệp của sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Hồng Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức, việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến định hướng giá trị nhân cách nghiệp của họ có ý nghĩa thực tiễn không nhỏ trong quá trình tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp nói riêng và nhân cách nghề nghiệp nói chung, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa, Nhà trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số yếu tố tác động đến định hướng giá trị nhân cách nghề nghiệp của sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Hồng Đức

TÊM LÑ HOÅC - SINH LÑ HOÅC LÛÁA TUÖÍI<br /> <br /> MÖÅ<br /> T SÖË AÁC<br /> YÏËUÀÖÅNG<br /> TÖË T ÀÏËN ÀÕNH HÛÚÁNG G<br /> CUÃA SINH VIÏN KHOA GIAÁO DUÅC MÊÌM<br /> NGUYÏÎN THÕ HAÂ LAN*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 22/08/2017; ngaây sûãa chûäa: 23/08/2017; ngaây duyïåt àùng: 12/09/2017.<br /> Abstract:<br /> Professional value orientation is the tendency of choosing a value system related to a subject’s occupation that va<br /> central motive that controls its own occupational activities. For the students of Early Childhood Education Faculty, Hong Duc<br /> factors influencing the orientation of their professional personality values is of great practical significance in the search for<br /> improve the professional capacity in particular and professional personality in general, contributing to improvement of tr<br /> Department and the University.<br /> Keywords:<br /> Professional value orientation, competence, early childhood education, students.<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> 2. CaácyïëutöëtaácàöångàïënàõnhhûúángGTNCcuãaSV<br /> Nhûäng nùm gêìn àêy, àõnh hûúáng giaá trõ trong àoá coá Khoa Giaáoduåc mêìm non, TrûúângÀaåihoåcHöìngÀûác<br /> àõnh hûúáng giaá trõ nhên caách (GTNC) trúã thaânh vêën àïì cêëp<br /> 2.1. Khaái niïåm “àõnh hûúáng GTNC nghïì nghiïåp”<br /> baách thu huát sûå quan têm cuãa caác nhaâ giaáo duåc vaâ cuãa toaân Nhêën maånh vïì têìm quan troång cuãa viïåc duâng nhên caách<br /> xaä höåi noái chung. Trong àiïìu kiïån kinh tïë thõ trûúâng hiïån nay, àïí giaáo duåc nhên caách, K.D.Usinxki àaä noái “Trong viïåc giaáo<br /> sûå biïën àöång cuãa caác giaá trõ, caác thang giaá trõ laâm phûác taåp<br /> duåc, têët caã phaãi dûåa vaâo nhên caách ngûúâi giaáo duåc búãi vò sûác<br /> thïm quaá trònh lûåa choån chuáng cuãa caác nhoám, caác têìng lúápmaånh cuãa giaáo duåc chó bùæt nguöìn tûâ nhên caách cuãa con<br /> trong xaä höåi, trong àoá coá caã lûåc lûúång sinh viïn (SV) trong ngûúâi maâ khöng coá möåt àiïìu lïå, möåt chûúng trònh, möåt cú<br /> caác trûúâng àaåi hoåc - nhûäng “chuã nhên tûúng lai” cuãa àêëtquan giaáo duåc naâo... coá thïí thay thïë. Khöng möåt quyïín<br /> nûúác. Do vêåy, vêën àïì giaáo duåc giaá trõ, giûä gòn vaâ phaát huy<br /> saách giaáo khoa, möåt lúâi khuyïn rùn naâo, möåt hònh phaåt, möåt<br /> nhûäng giaá trõ truyïìn thöëng, àõnh hûúáng GTNC cuãa thïë hïå treãsûå khen thûúãng naâo coá thïí thay thïë àûúåc aãnh hûúãng cuãa caá<br /> laâ vêën àïì coá yá nghôa thûåc tiïîn to lúán.<br /> nhên ngûúâi thêìy giaáo àöëi vúái hoåc sinh”.<br /> Giaáo viïn mêìm non laâ nhûäng ngûúâi coá vai troâ cûåc kò Vêën àïì nhên caách, cêëu truác cuãa nhên caách tûâ trûúác àïën<br /> quan troång trong viïåc hònh thaânh vaâ phaát triïín têm lñ, nhên nay luön laâ vêën àïì khoá nghiïn cûáu. Do vêåy, vêën àïì àõnh<br /> caách cho treã coá àöå tuöíi tûâ 0 àïën 6. Do vêåy, viïåc giaáo viïnhûúáng GTNC nghïì nghiïåp cuãa giaáo viïn noái chung, giaáo<br /> mêìm non phaãi trau döìi nhên caách, lûåa choån cho mònh viïn mêìm non noái riïng laåi caâng khöng àún giaãn. Theo<br /> GTNC àuáng àùæn laâ yïu cêìu têët yïëu vaâ trúã nïn cêìn thiïët hún quan àiïím cuãa caác nhaâ têm lñ hoåc Viïåt Nam, cêëu truác nhên<br /> bao giúâ hïët.<br /> caách àûúåc cêëu thaânh tûâ hai thaânh töë phêím chêët vaâ nùng lûåc.<br /> Viïåc tòm hiïíu caác yïëu töë taác àöång àïën àõnh hûúángÀöëi vúái giaáo viïn mêìm non hai thaânh töë trïn coá nhûäng biïíu<br /> GTNC àùåc biïåt laâ caác thuöåc tñnh nhên caách chi phöëi nghïì hiïån àùåc trûng riïng:<br /> nghiïåp cuãa SV noái chung, SV Khoa Giaáo duåc mêìm non,<br /> - Vïì phêím chêët: Hûáng thuá, têm huyïët vúái nghïì, yïu<br /> Trûúâng Àaåi hoåc Höìng Àûác noái riïng coá yá nghôa thûåc tiïîn<br /> nghïì, yïu treã; sûå cûáng rùæn, dûát khoaát, kiïn quyïët ài liïìn vúái<br /> quan troång àöëi vúái cöng taác giaáo duåc vaâ àaâo taåo cuãa<br /> sûå dõu daâng, kiïn nhêîn vaâ biïët tûå kiïìm chïë; coá tinh thêìn<br /> Khoa vaâ Nhaâ trûúâng. Búãi vò, thöng qua àoá seä giuáp cho traách nhiïåm cao, coá yá chñ vûún lïn.<br /> quaá trònh xêy dûång, giaáo duåc viïåc hònh thaânh nhûäng - Vïì nùng lûåc: Coá kiïën thûác vïì têm lñ treã lûáa tuöíi mêìm<br /> phêím chêët nhên caách chên chñnh cuãa SV àaåt hiïåu quaã non vaâ kô nùng ûáng xûã tûúng ûáng; kô nùng kheáo leáo ûáng xûã<br /> cao nhêët, xêy dûång àûúåc phêím chêët nùng lûåc phuâ húåp sû phaåm; coá sûác khoãe töët, ngoaåi hònh àaãm baão...<br /> vúái yïu cêìu cuãa ngaânh cuäng nhû vúái yïu cêìu cuãa cöng<br /> Vêën àïì nghiïn cûáu vïì nhên caách àaä luön laâ vêën àïì<br /> cuöåc CNH, HÀH àêët nûúác. Tûâ àoá, goáp phêìn taåo ra nguöìnkhoá, nghiïn cûáu vïì àõnh hûúáng GTNC, àõnh hûúáng<br /> nhên lûåc coá chêët lûúång cao cho sûå phaát triïín KT-XH, GTNC nghïì nghiïåp coân phûác taåp hún nhiïìu. Coá thïí<br /> giuáp hoaåch àõnh àuáng àùæn caác chuã trûúng, chñnh saách<br /> cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác.<br /> * Trûúâng Àaåi hoåc Höìng Àûác<br /> <br /> 36<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> hiïíu: “Àõnh hûúáng GTNC nghïì nghiïåp laâ khuynh hûúáng biïët rùçng: Giaáo duåc laâ nghïì àaâo taåo con ngûúâi, laâ nghïì lao<br /> lûåa choån möåt hïå GTNC cuãa möåt chuã thïí - hïå giaá trõ àoá coá<br /> àöång nghiïm tuác vaâ vö cuâng gian nan. Ngûúâi laâm cöng taác<br /> vai troâ nhû laâ àöång cú trung têm chi phöëi hoaåt àöång nghïì giaãng daåy - giaáo duåc khöng thïí vaâ khöng àûúåc pheáp laâm<br /> nghiïåp cuãa chñnh hoå”.<br /> hoãng nhûäng têm höìn ngûúâi, khöng àûúåc pheáp taåo ra nhûäng<br /> 2.2. Caác yïëu töë taác àöång àïën GTNC nghïì nghiïåp<br /> “phïë phêím”. Àoá laâ möåt töåi löîi khöng thïí chuöåc laåi àûúåc vaâ<br /> cuãa SV Khoa Giaáo duåc mêìm non, Trûúâng Àaåi hoåc<br /> cuäng khöng thïí tha thûá. Do vêåy, trong giaáo duåc, cöng cuå chuã<br /> Höìng Àûác.<br /> yïëu cuãa lao àöång ngûúâi thêìy giaáo laâ baãn thên ngûúâi thêìy, laâ<br /> 2.2.1. Mö taã phûúng phaáp nghiïn cûáu<br /> nhên caách cuãa chñnh hoå.<br /> Àïí nghiïn cûáu caác yïëu töë taác àöång àïën àõnh hûúáng<br /> - Mong muöën àûúåc ngûúâi khaác tön troång. <br /> Theo A.Maslow<br /> GTNC nghïì nghiïåp cuãa SV Khoa Giaáo duåc mêìm non trong hoåc thuyïët “Phaát huy baãn ngaä” thò nhu cêìu àûúåc tön<br /> Trûúâng Àaåi hoåc Höìng Àûác, chuáng töi àaä tiïën haânh nghiïntroång laâ möåt trong hai nhu cêìu bêåc cao cao nhêët. Nhu cêìu<br /> cûáu trïn SV khoáa K15, K16, K17, K18 vúái möåt söë phûúng àûúåc tön troång naây àûúåc bao göìm hai loaåi: Loâng tûå troång vaâ<br /> phaáp cú baãn nhû: Phûúng phaáp troâ chuyïån, phûúng phaáp<br /> àûúåc ngûúâi khaác tön troång. Loâng tûå troång bao göìm nguyïån<br /> quan saát...<br /> voång muöën giaânh àûúåc loâng tin, coá nùng lûåa, coá baãn lônh, tûå<br /> 2.2.2. Caác yïëu töë taác àöång àïën àõnh hûúáng GTNC nghïì tin, tûå trûúãng thaânh, tûå biïíu hiïån vaâ tûå hoaân thiïån. Nhu cêìu<br /> nghiïåp cuãa SV Khoa Giaáo duåc mêìm non, Trûúâng Àaåi hoåc àûúåc ngûúâi khaác tön troång bao göìm khaã nùng giaânh àûúåc<br /> Höìng Àûác<br /> uy tñn, àûúåc thûâa nhêån, àûúåc tiïëp nhêån, coá danh dûå. Khi<br /> Nhên caách vaâ sûå hònh thaânh vaâ phaát triïín nhên caách cuãa àûúåc ngûúâi khaác tön troång, caá nhên seä nöî lûåc hïët mònh àïí<br /> con ngûúâi chõu taác àöång cuãa nhiïìu yïëu töë, àöëi vúái SV Khoahoaân thaânh cöng viïåc àûúåc giao.<br /> Giaáo duåc mêìm non, Trûúâng Àaåi hoåc Höìng Àûác cuäng khöng Àöëi vúái möîi ngûúâi giaáo viïn trong àoá coá SV Khoa Giaáo<br /> phaãi laâ ngoaåi lïå. Coá nghôa laâ viïåc lûåa choån caác GTNC cuãa hoå<br /> duåc mêìm non Trûúâng Àaåi hoåc Höìng Àûác thò àûúåc tön troång<br /> cuäng do nhiïìu yïëu töë chi phöëi. Nïëu biïët àûúåc yïëu töë naâo chicoá thïí àûúåc xem nhû yïëu töë quyïët àõnh chêët lûúång cöng<br /> phöëi, võ trñ cuãa caác yïëu töë àoá trong sûå lûåa choån GTNC cuãa<br /> viïåc, võ trñ xaä höåi cuãa hoå. Búãi vò, àöëi vúái hoå, àûúåc ngûúâi khaác<br /> SV thò Khoa, Nhaâ trûúâng, caác nhaâ giaáo duåc seä coá àõnh(àöìng nghiïåp, phuå huynh, treã....) tön troång chñnh laâ minh<br /> hûúáng vaâ àûa ra àûúåc caác biïån phaáp húåp lñ àïí hònh thaânh, chûáng roä neát nhêët khùèng àõnh vaâ thûâa nhêån phêím chêët cuäng<br /> taác àöång, reân luyïån caác giaá trõ àuáng àùæn. Thöng qua caácnhû nùng lûåc cuãa hoå. Do vêåy, ngay tûâ khi coân úã giaãng àûúâng<br /> phûúng phaáp nghiïn cûáu cú baãn kïí trïn, coá thïí liïåt kï möåt<br /> àaåi hoåc, SV àaä hònh thaânh nhu cêìu àûúåc moåi ngûúâi xung<br /> söë yïëu töë cú baãn taác àöång àïën àõnh hûúáng GTNC nghïì quanh tön troång. Mong muöën naây àûúåc xem nhû laâ àöång<br /> nghiïåp cuãa SV nhû sau:<br /> lûåc thuác àêíy, kñch thñch hoå tham gia caác hoaåt àöång àïí hoaân<br /> - Nhêån thûác àûúåc têìm quan troång cuãa nhên caách àöëi vúáithiïån nhên caách cho chñnh mònh.<br /> nghïì nghiïåp.  Nhêån thûác laâ hoaåt àöång àùåc trûng cuãa con - Baån beâ: <br /> Àöëi vúái thanh niïn noái chung, SV noái riïng thò<br /> ngûúâi. Trong quaá trònh söëng vaâ hoaåt àöång con ngûúâi nhêånsûå phaát triïín àúâi söëng tònh caãm àaä àaåt àïën mûác trûúãng<br /> thûác - phaãn aánh àûúåc hiïån thûåc xung quanh, hiïån thûåc cuãa thaânh vaâ öín àõnh. Trong caác lônh vûåc tònh caãm nhû àaåo àûác,<br /> baãn thên mònh, trïn cú súã àoá con ngûúâi toã thaái àöå vaâ haânhtrñ tuïå, thêím mô, tònh baån... àaä coá sûå gùæn kïët haâi hoâa giûäa<br /> àöång àöëi vúái thïë giúái xung quanh vaâ àöëi vúái chñnh baãn thên<br /> nhêån thûác - caãm xuác - haânh àöång yá chñ vaâ àaä thûåc sûå trúã<br /> mònh. Coá thïí noái rùçng, nhúâ coá nhêån thûác maâ con ngûúâi laâm<br /> thaânh àöång lûåc maånh meä, thuác àêíy thanh niïn haânh àöång.<br /> chuã àûúåc tûå nhiïn, laâm chuã àûúåc xaä höåi, laâm chuã àûúåc chñnh<br /> Noái caách khaác, tònh caãm úã thanh niïn trong àoá coá tònh baån<br /> baãn thên mònh, nhêån thûác laâ khêu àêìu tiïn trong àúâi söëng trúã thaânh caác phêím chêët, thuöåc tñnh têm lñ öín àõnh vaâ bïìn<br /> têm lñ cuãa con ngûúâi.<br /> vûäng trong cêëu truác nhên caách cuãa hoå. Do vêåy, àöëi vúái thanh<br /> Àöëi vúái SV sû phaåm noái chung, SV ngaânh Giaáo duåcniïn - SV thò quan hïå vúái baån beâ, taác àöång tûâ baån beâ trúã<br /> mêìm non Trûúâng Àaåi hoåc Höìng Àûác noái riïng thò viïåc nhêånthaânh möåt phêìn rêët quan troång trong àúâi söëng têm lñ cuãa hoå.<br /> thûác àûúåc têìm quan troång cuãa nhên caách nghïì nghiïåp seä<br /> Trong quan hïå vúái baån beâ, SV chõu sûå chi phöëi khöng<br /> giuáp hoå lûåa choån nhûäng GTNC phuâ húåp, xaác àõnh àûúåc<br /> nhoã vïì têët caã caác mùåt trong àoá coá viïåc vaåch ra vaâ thûåc hiïån<br /> phûúng hûúáng reân luyïån àïí coá àûúåc caác phêím chêët vaâ nùng “Kïë hoaåch àûúâng àúâi”. “Kïë hoaåch àûúâng àúâi” àûúåc coi laâ<br /> lûåc phuâ húåp, tûúng ûáng vúái ngaânh nghïì cuãa mònh.<br /> möåt khaái niïåm röång, bao haâm tûâ sûå xaác àõnh caác giaá trõ àaåo<br /> SV Khoa Giaáo duåc mêìm non seä laâ nhûäng ngûúâi giaáoàûác, mûác àöå kò voång vaâo tûúng lai, nghïì nghiïåp, phong<br /> viïn trong tûúng lai, vúái hoaåt àöång nghïì nghiïåp àùåc thuâ laâ caách söëng - nhûäng biïíu hiïån cuå thïí nhêët cuãa GTNC. Coá thïí<br /> “duâng nhên caách àïí giaáo duåc nhên caách”. Búãi vò chuáng ta xem baån beâ laâ möåt trong caác yïëu töë taác àöång maånh àïën quaá<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 37<br /> <br /> trònh tûå nhêån thûác, phaát triïín cuãa SV. Búãi vò thöng qua caáchiïíu hún vïì traách nhiïåm cuãa ngûúâi giaáo viïn àùåc biïåt laâ giaá<br /> o<br /> möëi quan hïå vúái baån, SV tûå nhêån thûác vaâ àiïìu chónh chñnhviïn mêìm non, vïì nhûäng àiïìu kiïån cêìn vaâ àuã àïí coá thïí trúã<br /> thaânh möåt “ngûúâi ûúm mêìm”....<br /> baãn thên mònh.<br /> Quaá trònh giaãng daåy, hûúáng dêîn thûåc haânh, kiïën têåp, Trïn àêy chó laâ 4 yïëu töë cú baãn trong hïå thöëng caác yïëu<br /> thûåc têåp sû phaåm, nghiïn cûáu khoa hoåc... cuâng vúái SV, töë taác àöång àïën àõnh hûúáng GTNC nghïì nghiïåp cuãa SV<br /> chuáng töi nhêån thêëy rùçng àa söë SV mêìm non àïìu laâ nûä vaâKhoa Giaáo duåc mêìm non Trûúâng Àaåi hoåc Höìng Àûác.<br /> viïåc lûåa choån ngaânh Giaáo duåc mêìm non laâ con àûúâng giuápPhên tñch caác yïëu töë naây, chuáng ta thêëy coá yïëu töë chuã<br /> caác em thoãa maän ûúác mú àûúåc laâm cö giaáo, yïu treã. Viïåc quan, coá yïëu töë khaách quan. Àiïìu naây cho thêëy àõnh hûúáng<br /> GTNC nghïì nghiïåp cuãa SV chõu taác àöång cuãa nhiïìu nhên<br /> hoåc têåp vaâ reân luyïån vúái nhûäng ngûúâi cuâng lñ tûúãng, cuâng<br /> mong muöën seä laâ àöång lûåc thuác àêíy SV lûåa choån cho mònhtöë tûâ nhiïìu phña. Tuy nhiïn, chuáng töi cho rùçng quan troång<br /> caác GTNC àùåc biïåt laâ caác GTNC nghïì nghiïåp phuâ húåp àïí nhêët vêîn laâ caác yïëu töë chuã quan (tûå nhêån thûác àûúåc têìm<br /> sau möåt vaâi nùm caác em coá thïí vûäng vaâng tiïëp cêån hoaåtquan troång cuãa nhên caách àöëi vúái nghïì nghiïåp tûúng lai,<br /> Mong muöën àûúåc ngûúâi khaác tön troång). Búãi vò, àêy laâ caác<br /> àöång nghïì nghiïåp.<br /> - Nhên caách giaãng viïn taåi trûúâng àaåi hoåc. <br /> Nhên caách yïëu töë tûå thên, xuêët phaát tûâ nhêån thûác cuãa chñnh hoå. Khi<br /> cuãa ngûúâi giaãng viïn coá aãnh hûúãng rêët maånh meä àïën tûSV coá nhêån thûác, mong muöën àuáng àùæn, hoå seä nöî lûåc<br /> tûúãng, tònh caãm cuãa SV noái chung, SV ngaânh Giaáo duåc tham gia vaâo caác hoaåt àöång àïí chiïëm lônh cho àûúåc caác<br /> Mêìm non taåi Trûúâng Àaåi hoåc Höìng Àûác noái riïng. SûácGTNC nghïì nghiïåp theo hoå laâ phuâ húåp. Bïn caånh àoá, yïëu<br /> maånh tinh thêìn vaâ khaã nùng caãm hoáa cuãa ngûúâi thêìy, ngûúâitöë khaách quan (baån beâ, thêìy, cö giaáo) cuäng coá taác àöång höî<br /> trúå khöng nhoã, taåo möi trûúâng, àiïìu kiïån thuêån lúåi àïí SV<br /> cö coá nhên caách töët thûúâng àûúåc tùng lïn gêëp böåi, trúã thaânh<br /> nöî lûåc hoaân thiïån mònh àïí chiïëm lônh àûúåc caác GTNC<br /> hònh tûúång lñ tûúãng àöëi vúái SV, khiïën hoå mong muöën xêy<br /> nghïì nghiïåp àuáng àùæn.<br /> dûång cuöåc söëng cuãa mònh theo hònh mêîu àoá.<br /> 3. Kïët luêån<br /> Sinh thúâi, Chuã tõch Höì Chñ Minh àùåc biïåt quan têm àïën<br /> Àõnh hûúáng GTNC khöng phaãi laâ möåt vêën àïì quaá<br /> vêën àïì giaáo duåc quöëc dên vaâ vai troâ cuãa ngûúâi thêìy trong nïìn<br /> múái meã trïn phûúng diïån lñ luêån vaâ thûåc tiïîn. Trong thúâi<br /> giaáo duåc, Ngûúâi chó roä: “Coá gò veã vang hún laâ nghïì àaâo taåo<br /> kò àöíi múái vaâ höåi nhêåp cuãa nûúác ta hiïån nay - thúâi kò vúái<br /> nhûäng thïë hïå sau naây tñch cûåc goáp phêìn xêy dûång chuã<br /> nhûäng biïën àöíi lúán lao, maånh meä àaä laâm cho àõnh hûúáng<br /> nghôa xaä höåi vaâ chuã nghôa cöång saãn? Ngûúâi thêìy giaáo töët giaá trõ, àõnh hûúáng GTNC trúã thaânh vêën àïì thúâi sûå, cêëp<br /> thêìy giaáo xûáng àaáng laâ thêìy giaáo - laâ ngûúâi veã vang nhêët. Duâ<br /> baách. Viïåc nghiïn cûáu möåt caách hïå thöëng caác yïëu töë taác<br /> laâ tïn tuöíi khöng àùng trïn baáo, khöng àûúåc thûúãng huên<br /> àöång àïën àõnh hûúáng GTNC nghïì nghiïåp cuãa SV Khoa<br /> chûúng, song nhûäng thêìy giaáo töët laâ nhûäng anh huâng vö Giaáo duåc mêìm non, Trûúâng Àaåi hoåc Höìng Àûác seä giuáp<br /> danh. Nïëu khöng coá thêìy giaáo daåy döî cho con em nhên dên<br /> cho quaá trònh nghiïn cûáu thûåc traång àõnh hûúáng GTNC<br /> thò laâm sao maâ xêy dûång chuã nghôa xaä höåi?<br /> cuäng nhû àûa ra caác biïån phaáp taác àöång nhùçm nêng cao<br /> Bûúác vaâo caánh cûãa trûúâng àaåi hoåc, SV àûúåc tiïëp xuác,<br /> àõnh hûúáng GTNC cho con ngûúâi noái chung, cho SV<br /> laâm viïåc vúái caác thêìy, cö giaáo múái vúái tñnh chêët quan hïå múái,<br /> cuãa Khoa Giaáo duåc mêìm non noái riïng trúã nïn chùåt cheä<br /> khöng coân giöëng nhû úã phöí thöng. Chñnh trong quaá trònh vaâ thuyïët phuåc hún. <br /> (4 nùm) tûúng taác naây, SV tûå nhêån thûác àûúåc caác GTNC<br /> töët àeåp tûâ caác giaãng viïn - nhûäng ngûúâi hoå tiïëp xuác haâng<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> ngaây lïn lúáp, trong möîi giúâ hoåc - vaâ hûúáng sûå lûåa choån caác<br /> [1] Nguyïîn Ngoåc Bñch (2000). <br /> Têm lñ hoåc nhên caách.<br /> NXB Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> GTNC nghïì nghiïåp cuãa mònh theo caác giaá trõ àoá.<br /> Giaá trõ tinh thêìn truyïìn<br /> Thöng qua quaá trònh tiïëp xuác vúái SV dûúái nhiïìu hònh [2] Trêìn Vùn Giaâu (1980). <br /> thöëng cuãa dên töåc Viïåt Nam.<br /> NXB Khoa hoåc xaä höåi.<br /> thûác (quan saát, troâ chuyïån...), rêët nhiïìu em àaä chia seã mûác [3] Phaåm Minh Haåc - Lï Àûác Phuác (2004). <br /> Möåt söë vêën<br /> àöå aãnh hûúãng tûâ nhên caách cuãa thêìy, cö àïën hoå ra sao. Coá àïì nghiïn cûáu nhên caách<br /> . NXB Chñnh trõ Quöëc gia SV chia seã rùçng: “Kïët thuác nùm thûá 2, em àaä hoåc khaá nhiïìu Sûå thêåt.<br /> Giaáo trònh têm<br /> hoåc phêìn chuyïn ngaânh, möîi hoåc phêìn em àïìu àûúåc tiïëp [4] Dûúng Diïåu Hoa (chuã biïn, 2008). <br /> lñ hoåc phaát triïín<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> xuác vúái caác thêìy, cö khaác nhau vaâ hoåc àûúåc rêët nhiïìu thûá.<br /> [5] Höì Chñ Minh toaân têåp<br />  (têåp 11, 2009). NXB Chñnh<br /> Caác thêìy, cö chñnh laâ ngûúâi giuáp chuáng em hiïíu hún vïì trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> ngaânh nghïì maâ mònh àaä lûåa choån, con àûúâng maâ mònh seä [6] Leonchiev A.N (1989). Hoaåt àöång<br /> - yá thûác<br /> - nhên<br /> ài”. Hoùåc “Nhúâ caác thêìy, cö trong nhûäng nùm vûâa qua, em caách.NXB Giaáo duåc.<br /> <br /> 38<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản