intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Một số yếu tố tác động đến thực hiện chính sách xã hội đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp hiện nay (Trường hợp tại các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc)

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
5
lượt xem
0
download

Một số yếu tố tác động đến thực hiện chính sách xã hội đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp hiện nay (Trường hợp tại các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nhằm làm rõ thực trạng tác động của chính sách xã hội đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số yếu tố tác động đến thực hiện chính sách xã hội đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp hiện nay (Trường hợp tại các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc)

 1. Mét sè yÕu tè t¸c ®éng ®Õn thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi lao ®éng n÷ trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay (Tr−êng hîp t¹i c¸c doanh nghiÖp tØnh VÜnh Phóc) Hoµng thanh xu©n (*) v Ünh Phóc lµ mét trong t¸m tØnh thuéc khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm ®ång b»ng B¾c bé, cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn cña c¸c nghiªn cøu ®· cã, chóng t«i ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p thu thËp vµ xö lý th«ng tin ®Ó ph©n tÝch c¸c néi dung c¬ lîi vµ lµ cÇu nèi gi÷a c¸c tØnh vïng b¶n trªn c¬ së chän mÉu ngÉu nhiªn hÖ trung du miÒn nói phÝa B¾c víi Thñ ®« thèng víi 600 mÉu (c¨n cø vµo danh Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m qua kinh tÕ - s¸ch cña doanh nghiÖp do(*)Héi Doanh x· héi VÜnh Phóc liªn tôc ph¸t triÓn, nghiÖp vµ Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh VÜnh ®¹t tû lÖ t¨ng tr−ëng cao. VÜnh Phóc ®· Phóc cung cÊp) vµ c¬ së lý luËn nghiªn vµ ®ang h×nh thµnh 13 khu, côm c«ng cøu chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi lao ®éng nghiÖp, tæng sè doanh nghiÖp gÇn 1.100 n÷ trong c¸c doanh nghiÖp(**). doanh nghiÖp. Tæng sè c«ng nh©n lao I. §iÒu kiÖn lµm viÖc, lao ®éng ®éng lµ 33.743 ng−êi, trong ®ã lao ®éng n÷ lµ 16.400 ng−êi. 1. §iÒu kiÖn nhµ x−ëng Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¸c HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp cã vèn doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn VÜnh Phóc ®Çu t− n−íc ngoµi cã ®iÒu kiÖn nhµ mét mÆt t¹o ®éng lùc tÝch cùc gi¶i quyÕt x−ëng thuËn lîi h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c lao ®éng viÖc lµm, mÆt kh¸c còng ®ang doanh nghiÖp trong n−íc. §ã lµ do: (1) ®Æt ra nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m chÝnh s¸ch ®Çu t− −u ®·i, c¸c doanh trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· nghiÖp liªn doanh ®−îc thuª ®Êt trong héi ®èi víi ng−êi lao ®éng nãi chung vµ c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt nªn lao ®éng n÷ nãi riªng. ViÖc thùc hiÖn c¸c hä cã mÆt b»ng thuËn lîi cho viÖc x©y chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi lao ®éng n÷ dùng nhµ x−ëng cã ®iÒu kiÖn an toµn, vÖ hiÖn nay vÉn cßn bÊt cËp tõ phÝa chÝnh sinh lao ®éng; (2) dù ¸n ®Çu t− n−íc s¸ch ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Nh»m lµm râ thùc tr¹ng t¸c ®éng (*) ThS., §¹i häc C«ng §oµn. cña chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi lao ®éng n÷ C¸c sè liÖu sö dông trong bµi viÕt ®−îc lÊy tõ (**) ®Ò tµi “T¸c ®éng cña chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi lao trong c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh ®éng n÷ trong doanh nghiÖp hiÖn nay” (Nghiªn VÜnh Phóc, ngoµi viÖc tham kh¶o kÕt qu¶ cøu tr−êng hîp ë VÜnh Phóc) cña t¸c gi¶.
 2. 46 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 10.2012 ngoµi khi muèn ®−îc ho¹t ®éng ph¶i doanh nghiÖp nµy ®ang ph¶i ®èi phã víi th«ng qua c¸c c¬ quan chøc n¨ng h÷u t×nh tr¹ng trang thiÕt bÞ thiÕu thèn ¶nh quan cña ViÖt Nam nªn c¸c ®iÒu kiÖn vÖ h−ëng ®Õn søc kháe trong qu¸ tr×nh lao sinh m«i tr−êng, an toµn lao ®éng vµ ®éng, t¸i t¹o søc lao ®éng. ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lao ®éng cho lao ®éng 3. M«i tr−êng lao ®éng n÷ tèt h¬n. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng, cã 8 yÕu Nh×n chung, lao ®éng n÷ lµm viÖc tè ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng lao ®éng trong ®iÒu kiÖn nhµ x−ëng réng r·i ®èi víi lao ®éng n÷. Bôi lµ yÕu tè cã ¶nh (77,16%), tho¸ng m¸t (76,81%) vµ ®Çy h−ëng nhiÒu nhÊt (chiÕm 59,00%), tiÕp ®ñ ¸nh s¸ng (93,18%), tuy nhiªn h¬i theo lµ ®é ån (chiÕm 56,90%), cßn c¸c nãng bøc (18,00%). §©y lµ ®iÒu kiÖn yÕu tè kh¸c ch−a ®Õn 50,00%. Cã rÊt t−¬ng ®èi tèt trong viÖc thùc hiÖn vµ nhiÒu nguyªn nh©n dÉn tíi hiÖn t−îng h−ëng lîi chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ ®iÒu kiÖn nµy, nh−ng chñ yÕu lµ do ®Æc thï s¶n nhµ x−ëng ®èi víi lao ®éng n÷. §iÒu ®ã xuÊt cña doanh nghiÖp vµ viÖc tu©n thñ cho thÊy c¸c qui ®Þnh cña chÝnh s¸ch x· c¸c tiªu chuÈn ®Ò ra kh«ng ®−îc thùc héi ®èi víi lao ®éng n÷ ®· ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, c¸c doanh hiÖn tèt. nghiÖp ch¹y theo lîi nhuËn, ch−a quan t©m ®Çy ®ñ vµ ®óng møc ®Õn søc kháe 2. Trang thiÕt bÞ lao ®éng ng−êi lao ®éng. Do vËy, ng−êi lao ®éng, §èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− nhÊt lµ lao ®éng n÷ ph¶i ®èi mÆt víi trong n−íc, ®a sè c¸c doanh nghiÖp sö c¶m gi¸c mÖt mái, khã thë lµm ¶nh dông thiÕt bÞ, m¸y mãc cò vµ l¹c hËu, h−ëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt hay thiÕu bé phËn che ch¾n m¸y ®¶m l−îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ ¶nh b¶o an toµn cho ng−êi lao ®éng. Ng−îc h−ëng trùc tiÕp ®Õn søc kháe ng−êi lao l¹i, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ®éng. Ng−êi lao ®éng cßn cã nguy c¬ ngoµi hÇu nh− ®· cã sù thay ®æi m¸y m¾c c¸c bÖnh ®−êng h« hÊp, bÖnh ngoµi mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i h¬n. da, chÊn th−¬ng m¾t vµ c¸c bÖnh vÒ ®−êng tiªu ho¸. Trang thiÕt bÞ t¹i n¬i lao ®éng n÷ ®ang lµm viÖc ®−îc c¸c doanh nghiÖp 4. §iÒu kiÖn phôc vô trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ, nh−: ®Ìn th¾p s¸ng VÒ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt t¹i c¸c (97,62%); qu¹t th«ng giã (91,16%); thiÕt doanh nghiÖp, c©u tr¶ lêi cho thÊy: cã bÞ che ch¾n m¸y mãc ®¶m b¶o an toµn nhµ vÖ sinh (99,67%), nhµ thay quÇn ¸o vÖ sinh, lao ®éng (67,35%) vµ qu¹t bµn (45,51%), nhµ t¾m (33,44%), nhµ ë tËp tho¸ng khÝ (51,02%). Tuy nhiªn, trang thÓ (16,06%) dµnh cho lao ®éng n÷ vµ thiÕt bÞ gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã sù nhµ trÎ, líp mÉu gi¸o (4,67%). MÆc dï kh¸c nhau, doanh nghiÖp nhµ n−íc cßn mét vµi chØ b¸o cã tû lÖ tr¶ lêi thÊp trang bÞ thiÕt bÞ ®Çy ®ñ h¬n so víi nh−ng trong bèi c¶nh hiÖn nay kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp t− nh©n, tû lÖ nµy chiÕm doanh nghiÖp nhµ n−íc còng khã cã nhµ kho¶ng h¬n 10%. Bªn c¹nh ®ã, c¸c tËp thÓ cho c«ng nh©n lao ®éng nãi doanh nghiÖp t− nh©n, c«ng ty tr¸ch chung vµ cho lao ®éng n÷ nãi riªng. Cã nhiÖm h÷u h¹n trang bÞ thiÕt bÞ h¹n chÕ thÓ nãi, c¸c ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu phôc vô h¬n nªn lao ®éng n÷ lµm viÖc t¹i c¸c cho nhu cÇu sinh ho¹t cña lao ®éng n÷
 3. Mét sè yÕu tè t¸c ®éng…. 47 t¹i doanh nghiÖp b−íc ®Çu ®−îc ®¶m ph¶i lµm 2 ca (64,42%) vµo nh÷ng ngµy b¶o. Tuy nhiªn, cßn nhiÒu doanh nghiÖp, cao ®iÓm ®Ó kÞp giao hµng. Do lµm viÖc ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt ch−a ®¶m b¶o víi c−êng ®é cao, thêi gian lµm viÖc liªn cho lao ®éng n÷ lµm viÖc theo qui ®Þnh tôc vµ kÐo dµi nªn søc kháe cña hä bÞ cña LuËt Lao ®éng. gi¶m sót, c¶m gi¸c mÖt mái, ®au ®Çu 5. T−¬ng quan thêi gian lµm viÖc x¶y ra ®èi víi trªn 60% lao ®éng n÷. vµ nghØ ng¬i Bªn c¹nh ®ã, lao ®éng n÷ cã thai Thêi gian lµm viÖc vµ thêi gian nghØ vÉn ®i lµm thªm (23,86%), ®Æc biÖt lµ ng¬i lµ mét trong nh÷ng m¾t xÝch kh«ng lµm ca ®ªm (19,61%). Trong khi ®ã, nh÷ng liªn quan ®Õn viÖc t¸i t¹o søc lao chÝnh s¸ch ph¸p luËt qui ®Þnh ng−êi sö ®éng mµ cßn lµ chØ b¸o ph¶n ¸nh møc dông lao ®éng kh«ng ®−îc sö dông lao ®é quan t©m cña c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®éng n÷ ®ang thêi kú nu«i con nhá d−íi víi nhãm x· héi ®Æc thï - lao ®éng n÷ 12 th¸ng tuæi lµm thªm, nh−ng ng−êi sö trong c¸c doanh nghiÖp. dông lao ®éng vÉn ®Ó lao ®éng n÷ ®i lµm thªm giê (15,69%), ®i lµm ca ®ªm Thêi gian lµm viÖc (9,08%), ®i c«ng t¸c (1,96%). Ngoµi ra, KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, tû lÖ lao thêi gian lµm viÖc ®èi víi lao ®éng n÷ cã ®éng n÷ lµm viÖc 8 giê/ngµy (chØ chiÕm thai vµ nu«i con nhá cßn nhiÒu bÊt cËp, 29,08%) vµ vµo nh÷ng thêi ®iÓm cao th× hä buéc ph¶i lµm ca ®ªm, lµm thªm giê liªn tôc ngµy nµo còng lµm thªm. §iÒu hoÆc ph¶i ®i c«ng t¸c xa. Lao ®éng n÷ nµy kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn søc ph¶i lµm thªm giê trong t×nh tr¹ng kháe, ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ t¸i t¹o søc ®ang cã thai (24,51%) vµ nu«i con nhá lao ®éng cña lao ®éng n÷ mµ cßn ¶nh (21,68%) t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc h−ëng ®Õn thiªn chøc còng nh− cuéc ch−a b»ng mét nöa thêi gian thêi gian sèng gia ®×nh cña hä. Nh− vËy, cã tíi lµm thªm giê ®èi víi c¸c doanh nghiÖp 68,96% sè lao ®éng n÷ lµm thªm tõ 2 ngoµi Nhµ n−íc (60,03% vµ 55,73%). giê/ngµy trë lªn. ViÖc lµm thªm giê ®−îc Nhµ n−íc khuyÕn khÝch trong khu«n Thêi gian nghØ ng¬i khæ nhÊt ®Þnh, tuy nhiªn bªn c¹nh Nghiªn cøu cho thÊy, lao ®éng n÷ nh÷ng yÕu tè tÝch cùc lµ t¹o thªm thu ®−îc nghØ sau khi sinh ®óng qui ®Þnh nhËp cho ng−êi lao ®éng, th× mét sè cña chÝnh s¸ch ph¸p luËt lµ 92,97% tr−êng hîp ng−êi sö dông lao ®éng lîi (71,45% nghØ 4 th¸ng, 16,28% nghØ 5 dông giê lao ®éng lµm thªm ®Ó kÞp hîp th¸ng vµ 5,24% nghØ 6 th¸ng), cã 7,03% ®ång, t¨ng thªm lîi nhuËn tõ søc lao lao ®éng n÷ nghØ thai s¶n (1,62% nghØ 2 ®éng cña ng−êi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ ®èi th¸ng vµ 5,41% nghØ 3 th¸ng). VÒ víi lao ®éng n÷. Nh− vËy, c¶ lµm thªm nguyªn t¾c, lao ®éng n÷ cã thêi gian ngµy vµ lµm thªm giê trung b×nh mét nghØ sinh lý theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt n¨m th× lao ®éng n÷ ®· ph¶i lµm thªm (luËt qui ®Þnh lµ 30 phót/ngµy) hay v−ît qu¸ møc cho phÐp. Thùc tÕ, con sè tr−êng hîp cã con d−íi 12 th¸ng tuæi, nµy cã thÓ lín h¬n do tÝnh chÊt c«ng lao ®éng n÷ ®−îc phÐp nghØ 1 giê ®Ó cho viÖc vµ c−êng ®é lao ®éng cña c¸c doanh con bó, nh−ng tÝnh thêi gian ®i l¹i vµ nghiÖp, thËm chÝ hiÖn t−îng nµy cßn cho con bó th× kh«ng ®ñ. §iÒu nµy cho trÇm träng h¬n khi lao ®éng n÷ cã lóc thÊy chÕ ®é, chÝnh s¸ch ban hµnh ®· t¸c
 4. 48 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 10.2012 ®éng kh«ng cã lîi ®èi víi lao ®éng n÷. V× khi gÆp rñi ro, biÕn cè nh− thai s¶n, èm nÕu nghØ qu¸ thêi gian theo luËt ®Þnh ®au, bÖnh nghÒ nghiÖp, tö tuÊt,… Lao th× lao ®éng n÷ sÏ vi ph¹m luËt vµ ng−êi ®éng n÷ ®−îc mua b¶o hiÓm y tÕ: sö dông lao ®éng sÏ cã lý ®Ó ph¹t hoÆc 92,81%; trî cÊp thai s¶n: 83,66%; trî chÊm døt hîp ®ång lao ®éng. §Æc biÖt lµ cÊp tai n¹n lao ®éng: 80,72%; trî cÊp èm ®èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ®au: 79,08%; trî cÊp bÖnh nghÒ nghiÖp: ngoµi vµ ng−êi sö dông lao ®éng lµ 64,05%; c¸c chÕ ®é −u ®·i: 42,81%. ng−êi n−íc ngoµi. C¸c doanh nghiÖp ®−îc kh¶o s¸t chñ C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cã liªn quan yÕu triÓn khai ®−îc lo¹i h×nh b¶o hiÓm ®Õn thêi gian lµm viÖc vµ thêi gian nghØ x· héi b¾t buéc, cßn lo¹i h×nh b¶o hiÓm ng¬i ch−a thùc sù t¸c ®éng mét c¸ch cã x· héi tù nguyÖn mÆc dï ®· ®−îc quy hiÖu qu¶, hay nãi c¸ch kh¸c viÖc thùc ®Þnh trong Bé luËt lao ®éng song ®Õn thi vµ h−ëng lîi tõ c¸c chÝnh s¸ch ®ã nay vÉn Ýt doanh nghiÖp triÓn khai ch−a thùc hiÖn nghiªm tóc. ®−îc. Nh− vËy, chÝnh s¸ch x· héi t¸c ®éng ®Õn lÜnh vùc nµy ch−a thùc sù cã C¸c chÝnh s¸ch vÒ nghØ lÔ, nghØ tÕt, hiÖu qu¶ cao, lao ®éng n÷ trong c¸c nghØ phÐp n¨m ®−îc ®¶m b¶o thùc hiÖn doanh nghiÖp ch−a ®−îc h−ëng. ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng song thêi gian nghØ ng¬i dµnh cho lao II. Vai trß cña doanh nghiÖp, tæ chøc c«ng ®oµn vµ ®éng n÷ ®Õn kú hµng th¸ng, cho con bó, ng−êi lao ®éng trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· con èm mÑ nghØ, nghØ thai s¶n ch−a phï héi ®èi víi ng−êi lao ®éng hîp víi thùc tÕ. ViÖc lµm thªm giê ¶nh Vai trß cña chñ doanh nghiÖp: KÕt h−ëng kh«ng nhá ®Õn søc khoÎ cña lao qu¶ nghiªn cøu cho thÊy mét sè chñ ®éng n÷. doanh nghiÖp do n¾m ch−a ch¾c luËt ViÖc ch¨m sãc søc kháe cho lao hoÆc n¾m v÷ng nh−ng cè t×nh "l¸ch ®éng n÷ ®Æc biÖt lµ thêi gian lao ®éng vµ luËt" nªn ®· vi ph¹m ph¸p luËt cña ViÖt thêi gian nghØ ng¬i ®· ®−îc mét sè Nam, ®Æc biÖt lµ Bé luËt Lao ®éng, LuËt doanh nghiÖp quan t©m, ®Æc biÖt lµ c¸c C«ng ®oµn vµ LuËt B×nh ®¼ng giíi. §èi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi. víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− Tuy nhiªn, do ph¶i ®¶m b¶o c¸c hîp trong n−íc, ®a sè ng−êi sö dông lao ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt nªn hÇu hÕt ®éng n¾m Bé luËt Lao ®éng ch−a ®Çy doanh nghiÖp thùc hiÖn thêi gian lµm ®ñ, thËm chÝ cã nh÷ng c¸n bé kh«ng viÖc vµ thêi gian nghØ ng¬i ch−a ®óng quan t©m ®Õn Bé luËt Lao ®éng mµ ®Ó víi qui ®Þnh cña LuËt Lao ®éng. cho nh©n viªn c¸c phßng ban tù nghiªn cøu, t×m hiÓu (8, tr.60). Ngoµi ra, b¶o hiÓm x· héi lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch x· héi quan Mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña träng. Lao ®éng n÷ ®−îc tham gia ®ãng ng−êi sö dông lao ®éng trong c¸c doanh b¶o hiÓm x· héi t¹i c¸c doanh nghiÖp ë nghiÖp ®ã lµ ký kÕt hîp ®ång lao ®éng tØnh VÜnh Phóc kh¸ cao nh»m ®¶m b¶o ®Ó tuyÓn dông lao ®éng, nh−ng vÒ vÒ thu nhËp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu sinh nguyªn t¾c ký hîp ®ång lao ®éng lµ trùc sèng thiÕt yÕu cña ng−êi lao ®éng vµ gia tiÕp gi÷a ng−êi sö dông lao ®éng vµ ®×nh hä khi tuæi giµ, nghØ lao ®éng hoÆc ng−êi lao ®éng. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ,
 5. Mét sè yÕu tè t¸c ®éng…. 49 ®a sè ng−êi sö dông lao ®éng kh«ng ký Vai trß cña ng−êi lao ®éng: phÇn lín kÕt hîp ®ång lao ®éng trùc tiÕp víi lao ®éng n÷ trong c¸c doanh nghiÖp ng−êi lao ®éng hoÆc nÕu cã, th× cã nhiÒu tr−íc khi vµo lµm viÖc xuÊt th©n tõ n«ng ®iÒu kho¶n kh«ng ®Ò cËp ®Õn hoÆc ®Ò th«n (chiÕm 79,15%), tr×nh ®é häc vÊn cËp ®Õn nh−ng tr¸i víi c¸c qui ®Þnh cña thÊp (THCS chiÕm 16,71%, THPT chiÕm ph¸p luËt. 46,69%, Trung cÊp chiÕm 21,20% vµ Cao ®¼ng/§¹i häc chiÕm 15,40%), hiÓu biÕt Vai trß cña tæ chøc c«ng ®oµn: vai nãi chung cña hä h¹n chÕ, ch−a quen víi trß cña C«ng ®oµn trong triÓn khai vµ t¸c phong c«ng nghiÖp, ý thøc tr¸ch thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi nhiÖm ch−a cao,... V× vËy, hä dÔ m¾c c¸c lao ®éng n÷ h¹n chÕ. Nghiªn cøu ®· sö sai ph¹m khiÕn ng−êi sö dông lao ®éng dông thang th−íc ®o ®Þnh h¹ng (ordinal ph¶i kû luËt hä. MÆt kh¸c, do hiÓu biÕt scale) møc ®é víi 3 cÊp (tÝch cùc, b×nh vÒ ph¸p luËt lao ®éng kh«ng ®Çy ®ñ nªn th−êng vµ kh«ng t¸c dông) ®èi víi ý nhiÒu quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh kiÕn ®oµn viªn cho thÊy, C«ng ®oµn cã ®¸ng cña lao ®éng n÷ mµ doanh nghiÖp vai trß tÝch cùc trong viÖc ch¨m lo vµ kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn sai, hä b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p chÝnh còng kh«ng biÕt ®Ó yªu cÇu ng−êi sö ®¸ng vÒ chÝnh s¸ch lao ®éng cho ®oµn dông lao ®éng thùc hiÖn. Sù thiÕu hiÓu viªn (28,71%); vai trß cña C«ng ®oµn biÕt nµy cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng "v« b×nh th−êng, ch−a næi, cã còng ®−îc, t×nh" vi ph¹m luËt, g©y hËu qu¶ xÊu ®èi kh«ng cã còng ®−îc (52,29%); ho¹t ®éng víi b¶n th©n hä, nh− khi ký hîp ®ång lao cña C«ng ®oµn c¬ së kh«ng cã t¸c dông ®éng, lao ®éng n÷ ph¶i gi÷ mét b¶n (khi (19,00%). Nh− vËy, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cã tranh chÊp lao ®éng th× hîp ®ång lao C«ng ®oµn trong c¸c doanh nghiÖp ®−îc ®éng lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó xem xÐt vÊn ®Ò) kh¶o s¸t ch−a cao, cßn nhiÒu h¹n chÕ, nh−ng cã tíi 17,30% lao ®éng n÷ kh«ng ch−a ®¸p øng yªu cÇu, chøc n¨ng vµ cã b¶n hîp ®ång lao ®éng nµo trong tay. nhiÖm vô cña tæ chøc c«ng ®oµn - ng−êi ®¹i diÖn cho tËp thÓ ng−êi lao ®éng, Trªn thùc tÕ, ®a sè lao ®éng n÷ ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p kh«ng n¾m hoÆc kh«ng quan t©m ®Õn chÝnh ®¸ng cho c«ng nh©n lao ®éng. c¸c néi dung trong Bé luËt Lao ®éng. C¸n bé c«ng ®oµn t¹i c¸c doanh Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t vÒ møc ®é quan nghiÖp lµ nh÷ng ng−êi b¸n chuyªn t©m cña lao ®éng n÷ ®èi víi chÝnh s¸ch tr¸ch (kiªm nhiÖm) trong doanh nghiÖp lao ®éng qui ®Þnh trong LuËt Lao ®éng nªn hä kh«ng cã thêi gian ®Ó t×m hiÓu, cho thÊy, phÇn lín lao ®éng n÷ kh«ng n¾m v÷ng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch liªn quan t©m nhiÒu ®Õn c¸c chÕ ®é chÝnh quan ®Õn quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña tæ s¸ch ®èi víi lao ®éng n÷ ®· qui ®Þnh. chøc c«ng ®oµn vµ lao ®éng n÷. MÆt Tuy nhiªn, cã sù kh¸c biÖt trong c¸c lo¹i kh¸c, mét sè c¸n bé c«ng ®oµn còng nh− h×nh doanh nghiÖp tr¶ lêi, trong ®ã møc ng−êi sö dông lao ®éng n÷ kh«ng n¾m ®é quan t©m cña lao ®éng n÷ ®èi víi c¸c v÷ng c¬ së ph¸p luËt cña c¸c chÝnh s¸ch chÝnh s¸ch x· héi ë c¸c doanh nghiÖp x· héi cã liªn quan ®Õn quyÒn, lîi Ých nhµ n−íc chiÕm tû lÖ cao h¬n c¸c doanh hîp ph¸p chÝnh ®¸ng ®èi víi c«ng nh©n nghiÖp t− nh©n (mÆc dï tû lÖ quan t©m lao ®éng. rÊt thÊp).
 6. 50 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 10.2012 V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn sinh c«ng nghiÖp, thiÕt bÞ m¸y mãc vµ lîi lao ®éng n÷ mµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®iÒu kiÖn m«i tr−êng kh«ng tèt ¶nh ®ã ban hµnh, lao ®éng n÷ ph¶i tù m×nh h−ëng ®Õn søc kháe lao ®éng n÷ trong n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vÒ ph¸p qu¸ tr×nh lµm viÖc th× tiÕn hµnh nghiªn luËt lao ®éng. cøu x©y dùng, söa ch÷a, bæ sung c¸c thiÕt bÞ ®ã vµ kiÓm tra m«i tr−êng lao III. Mét sè kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ®éng b»ng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®o ®é Nh÷ng néi dung ®−îc ®Ò cËp trªn ån, bôi, nhiÖt ®é, ®é Èm, ¸nh s¸ng... ®©y vÒ t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch x· héi Thêi gian lao ®éng vµ thêi gian nghØ ®èi víi lao ®éng n÷ trong c¸c doanh ng¬i: Thùc hiÖn ®óng c¸c qui ®Þnh cña nghiÖp ë VÜnh Phóc hiÖn nay cho thÊy: ph¸p luËt vÒ thêi gian lao ®éng vµ thêi ChÝnh s¸ch, ph¸p luËt nãi chung, c¸c gian nghØ ng¬i; yªu cÇu lao ®éng n÷ gi¸ trÞ chuÈn mùc trong lao ®éng nãi kh«ng lµm thªm giê trong ®iÒu kiÖn riªng, ®Æc biÖt c¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh kh«ng cho phÐp, nÕu hä kh«ng ®ång ý riªng ®èi víi lao ®éng n÷ ®· triÓn khai ph¶i cã sù gi¶i thÝch ®Ó hä hiÓu. vµ b−íc ®Çu cã mét sè chÕ ®é chÝnh s¸ch tiÕn bé, thùc hiÖn tèt, lao ®éng n÷ ®−îc B¶o hiÓm x· héi vµ an toµn vÖ sinh- h−ëng lîi nh−ng thùc hiÖn ch−a ®−îc lao ®éng: Coi träng c«ng t¸c b¶o hé lao nhiÒu, mét sè ®iÒu kho¶n ch−a ®−îc ®éng, an toµn vÖ sinh - lao ®éng lµ tr¸ch triÓn khai mét c¸ch ®ång bé vµ kÞp thêi, nhiÖm vµ quyÒn lîi cña ng−êi sö dông vÊn ®Ò bÊt b×nh ®¼ng trong ph©n c«ng lao ®éng vµ ng−êi lao ®éng nh»m n©ng lao ®éng theo giíi ®ang tån t¹i vµ nhiÒu cao chÊt l−îng cuéc sèng vµ ®iÒu kiÖn bÊt cËp. Do vËy, cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i lao ®éng cho lao ®éng n÷ trong c¸c ph¸p sau: doanh nghiÖp. 1. Gi¶i ph¸p chung TiÒn l−¬ng: C¸c doanh nghiÖp tiÕn Bæ sung, ®iÒu chØnh vµ hoµn thiÖn hµnh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®Ó mét sè quy ®Þnh trong Bé luËt Lao ®éng b¸o c¸o víi Së Lao ®éng, Th−¬ng binh ®èi víi lao ®éng n÷ nãi chung vµ lao vµ X· héi vµ Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh ®éng n÷ trong c¸c doanh nghiÖp ngoµi VÜnh Phóc; ®ång thêi c«ng khai d©n chñ quèc doanh nãi riªng. cho mäi ng−êi lao ®éng biÕt. B¶n th©n c¸c chÝnh s¸ch x· héi nãi Thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng: ¦u chung vµ c¸c bé luËt, c¸c v¨n b¶n d−íi tiªn tuyÓn dông lao ®éng n÷ ®óng nh− luËt, c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt tiÕn bé, tinh thÇn luËt ph¸p ®· ®Ò ra. T¹o ®iÒu cã néi dung tèt, phï hîp víi thùc tiÔn kiÖn tèi ®a ®Ó lao ®éng n÷ cã viÖc lµm vµ th× sÏ chøa ®ùng nh÷ng t− t−ëng, quan thu nhËp æn ®Þnh. ®iÓm tiÕn bé, tøc lµ ®¶m b¶o c«ng b»ng 3. Tæ chøc thùc hiÖn vÒ lîi Ých gi÷a ng−êi sö dông lao ®éng N©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ tr×nh ®é vµ ng−êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc cña chñ doanh nghiÖp: viÖc n©ng cao hiÖn quan hÖ lao ®éng. tr×nh ®é nãi chung vµ nhËn thøc vÒ chÕ 2. Gi¶i ph¸p cô thÓ ®é chÝnh s¸ch nãi riªng cho ng−êi sö §iÒu kiÖn lao ®éng: Nh÷ng doanh dông lao ®éng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. nghiÖp ch−a ®¸p øng yªu cÇu an toµn vÖ Trong thêi gian tíi yªu cÇu ng−êi sö
 7. Mét sè yÕu tè t¸c ®éng…. 51 dông lao ®éng ph¶i tæ chøc tËp huÊn x· héi ch−a ®−îc ®Ò cao. Do ®ã cÇn t¨ng c«ng t¸c an toµn vÖ sinh - lao ®éng vµ c−êng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chÝnh chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi s¸ch tiÒn l−¬ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng, thêi lao ®éng n÷. gian lao ®éng vµ thêi gian nghØ ng¬i, b¶o hiÓm x· héi, hîp ®ång lao ®éng, b¶o Tµi liÖu tham kh¶o hé lao ®éng,... khi tiÕp nhËn lao ®éng. 1. Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh VÜnh Phóc. N©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc ph¸p B¸o c¸o Tæng kÕt c«ng t¸c B¶o hé luËt cña n÷ lao ®éng: §Ó n©ng cao ®−îc lao ®éng n¨m 2010 vµ KÕ ho¹ch nhËn thøc vÒ quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi n¨m 2011. lao ®éng n÷, tr−íc hÕt, ph¶i t¨ng c−êng 2. Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh VÜnh Phóc. bé m¸y nhµ n−íc v× sù tiÕn bé cña phô B¸o c¸o Thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh n÷, ®¶m b¶o cho phô n÷ ®−îc quyÒn s¸ch ®èi víi lao ®éng n÷ trong c¸c b×nh ®¼ng theo ®óng c¸c qui ®Þnh cña doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ph¸p luËt, ®−a ra c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt n¨m 2010. ®Ó t¨ng tû lÖ phô n÷ tham gia vµo c¸c 3. Së Lao ®éng, Th−¬ng binh vµ X· héi ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung vµ qu¶n lý tØnh VÜnh Phóc. B¸o c¸o Tæng kÕt nãi riªng. thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn l−¬ng khu N©ng cao vai trß ®¹i diÖn vµ n¨ng vùc s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o hiÓm lùc cña tæ chøc c«ng ®oµn: §èi víi c¸c x· héi vµ trî cÊp −u ®·i ng−êi cã doanh nghiÖp ®· thµnh lËp C«ng ®oµn c«ng n¨m 2010. th× C«ng ®oµn ph¶i lµ ng−êi b¶o vÖ lîi 4. Ban ChÝnh s¸ch kinh tÕ-x· héi, Liªn Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cho ng−êi lao ®oµn Lao ®éng tØnh VÜnh Phóc. B¸o ®éng nãi chung vµ lao ®éng n÷ nãi c¸o KÕt qu¶ thùc hiÖn ph¸p luËt lao riªng; ®Æc biÖt lµ viÖc gi¸m s¸t vµ phèi ®éng 6 th¸ng ®Çu n¨m 2011. hîp víi chuyªn m«n vµ c¸c tæ chøc ®oµn 5. LuËt Lao ®éng cña n−íc Céng hoµ thÓ kh¸c trong doanh nghiÖp thùc hiÖn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (söa ®æi, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho lao ®éng n÷. bæ sung c¸c n¨m 2002, 2006). H.: T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m ChÝnh trÞ quèc gia, 2007. s¸t: T¨ng c−êng viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t 6. LuËt B¶o hiÓm x· héi cña Quèc héi c¶ ng−êi sö dông lao ®éng vµ ng−êi lao n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ®éng trong viÖc thùc thi c¸c chÕ ®é ViÖt Nam. H.: Lao ®éng, 2007. chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng n÷. C¬ chÕ 7. LuËt B×nh ®¼ng giíi. H.: ChÝnh trÞ gi¸m s¸t thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸ th−ëng Quèc gia, 2007. ph¹t trong chÝnh s¸ch ch−a ®−îc quan t©m ®óng møc, ý thøc cña ng−êi lao 8. TrÇn Hµn Giang (chñ biªn). N÷ c«ng ®éng ch−a cao trong viÖc nhËn thøc vµ nh©n khu c«ng nghiÖp ngoµi quèc chÊp hµnh c¸c qui ph¹m ph¸p luËt còng doanh vµ dÞch vô trî gióp ph¸p lý ë nh− nh÷ng gi¸ trÞ chuÈn mùc ®¹o ®øc ViÖt Nam. H.: Khoa häc x· héi, 2001.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản