intTypePromotion=1
ADSENSE

Một vài cảm nhận từ chuyến thăm một cộng đồng dân nghèo ven đô ở thành phố Bu San, Hàn Quốc - Dương Chí Thiện

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

48
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết "Một vài cảm nhận từ chuyến thăm một cộng đồng dân nghèo ven đô ở thành phố Bu San, Hàn Quốc" trình bày sơ lược về sự hình thành và phát triển cộng đồng, tính tự quản trong tổ chức và quản lý phát triển cộng đồng, hệ thống an sinh xã hội trong cộng đồng tự quản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một vài cảm nhận từ chuyến thăm một cộng đồng dân nghèo ven đô ở thành phố Bu San, Hàn Quốc - Dương Chí Thiện

62<br /> Sù kiÖn - NhËn ®Þnh Xã hội học, số 2(110), 2010<br /> <br /> <br /> <br /> MéT VµI C¶M NHËN Tõ CHUYÕN TH¡M MéT CéNG §åNG<br /> D¢N NGHÌO VEN §¤ ë THµNH PHè BU SAN, HµN QUèC<br /> <br /> D­¬ng ChÝ ThiÖn * F<br /> 0<br /> P<br /> T<br /> 7<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tõ ngµy 6 - 11/5/2010 ®oµn c¸n bé khoa häc ViÖn X· héi häc, ViÖn KHXH VN ®·<br /> ®Õn th¨m vµ lµm viÖc, trao ®æi khoa häc víi Tr­êng §¹i häc §«ng - A, thµnh phè Bu<br /> San vµ Tr­êng §¹i häc Sogang, thµnh phè Seoul, Hµn Quèc. §oµn gåm 5 ng­êi, do<br /> GS.TS. TrÞnh Duy Lu©n lµm tr­ëng ®oµn. T¹i hai tr­êng §¹i häc trªn, ®oµn trao ®æi<br /> vµ t×m hiÓu vÒ ba chñ ®Ò lín víi phÝa b¹n lµ:<br /> - M« h×nh ph¸t triÓn x· héi cña Hµn Quèc;<br /> - HÖ thèng an sinh x· héi cña Hµn Quèc;<br /> - Qu¶n lý sù ph¸t triÓn x· héi Hµn Quèc - kinh nghiÖm vµ bµi häc cho ViÖt<br /> Nam;<br /> Ngoµi ra, theo ®Ò nghÞ cña §oµn, phÝa b¹n ®· tæ chøc cho §oµn ®Õn th¨m mét<br /> céng ®ång ng­êi nghÌo ven thµnh phè Bu San.<br /> N»m gän trong mét thung lòng nhá gi÷a hai s­ên nói, c¸ch trung t©m thµnh phè<br /> Bu-San kho¶ng h¬n 40 phót xe « t«, chóng t«i ®Õn th¨m mét céng ®ång d©n nghÌo ven<br /> thµnh phè. §ã lµ khu vùc cã c¸i tªn “Mun man c«n c«ng t«ng chª” - chÞ phiªn dÞch ®·<br /> dÞch vµ viÕt b»ng tiÕng Hµn Quèc.<br /> Con ®­êng nhùa kh¸ nhá dÉn vµo khu vùc “céng ®ång ng­êi d©n nghÌo ven ®«”<br /> ®· ®­îc tr¶i nhùa. Däc hai bªn ®­êng lµ nh÷ng ng«i nhµ mét tÇng nhá, m¸i lîp t«n<br /> xanh, trªn mçi nãc nhµ th­êng cã mét thïng chøa n­íc nhá nh« lªn, ... tr«ng kh¸ ngé<br /> nghÜnh. Tr­íc s©n nhµ ë hoÆc ven ®­êng cã nh÷ng chiÕc xe « t« nhá, ®ñ lo¹i mµu s¾c<br /> nh­ ®ang chê chñ nh©n cña nã. ThØnh tho¶ng cã nh÷ng chiÕc xe Bus vµ xe chuyªn chë<br /> hµng hãa ch¹y qua, nh­ ®Ó kÕt nèi ng­êi d©n n¬i ®©y víi trung t©m thµnh phè. Con<br /> ng­êi, c¶nh vËt, mµu s¾c n¬i ®©y ®em l¹i mét c¶m gi¸c thanh b×nh vµ yªn t©m cho<br /> nh÷ng ng­êi kh¸ch lÇn ®Çu ®Õn ®©y.<br /> Chóng t«i ®­îc mêi vµo mét c¨n nhµ nhá n»m ngay ven ®­êng, n¬i ®©y ®­îc<br /> ng­êi d©n gäi lµ “Nhµ céng ®ång”. §ã lµ n¬i tæ chøc c¸c cuéc häp vµ sinh ho¹t<br /> chung cña céng ®ång d©n c­ ë ®©y. TiÕp chóng t«i lµ mét b¸c sü - ®¹i diÖn cho<br /> nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o céng ®ång vµ ng­êi qu¶n lý “Nhµ céng ®ång”. Víi nh÷ng ¸nh<br /> m¾t, c¸i b¾t tay, lêi chµo th©n mËt vµ th¸i ®é niÒm në cña c¸c vÞ chñ nhµ, chóng t«i<br /> c¶m thÊy tho¶i m¸i vµ Êm cóng nh­ ®­îc sèng trong céng ®ång ng­êi d©n khi ë<br /> ViÖt Nam.<br /> 1. S¬ l­îc vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn céng ®ång<br /> Céng ®ång d©n nghÌo nµy b¾t ®Çu ®­îc h×nh thµnh tõ nh÷ng n¨m 1950. Ban<br /> <br /> <br /> *<br /> TS, ViÖn X· héi häc.<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> Dương Chí Thiện 63<br /> <br /> <br /> ®Çu cã kho¶ng 1500 ng­êi. Hä ®Òu lµ nh÷ng ng­êi d©n c¸c vïng n«ng th«n nghÌo di<br /> c­ ra thµnh phè kiÕm viÖc lµm. NghÒ nghiÖp vµ viÖc lµm chñ yÕu cña hä lµ ®i lµm<br /> thuª cho nh÷ng ng­êi chñ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trong thµnh phè. Khi ra thµnh<br /> phè lµm viÖc vµ kiÕm sèng, ban ®Çu hä kh«ng cã nhµ ë, hä tù tËp trung ®Õn ®Þnh c­<br /> vµ x©y dùng nh­ng ng«i nhµ nhá ë khu vùc thung lòng nµy, hä tù lËp nªn céng ®ång,<br /> tù qu¶n lý céng ®ång cña hä. Tr­íc nh÷ng n¨m 2000, v× bèi c¶nh kinh tÕ - x· héi<br /> chung cña Hµn Quèc thêi kú ®ã ®ang ph¸t triÓn, nh­ng ë nh÷ng vïng n«ng th«n<br /> nghÌo cßn thõa nhiÒu lao ®éng, nªn cã nhiÒu ng­êi d©n nghÌo ë c¸c vïng n«ng th«n<br /> ®Õn ®©y nhËp c­ ®Ó t×m viÖc lµm, nªn d©n sè cña céng ®ång cã xu h­íng t¨ng lªn.<br /> Nh­ng tõ sau nh÷ng n¨m 2000 ®Õn nay, nÒn kinh tÕ - x· héi Hµn Quèc ph¸t triÓn<br /> rÊt m¹nh, nªn d©n sè cña céng ®ång nµy cã xu h­íng gi¶m dÇn, v× hai lý do chñ yÕu:<br /> 1/ T×nh tr¹ng thõa lao ®éng, thiÕu viÖc lµm ë vïng n«ng th«n gi¶m ®i, ng­êi lao ®éng<br /> tù do ®Õn ®©y ngµy cµng Ýt ®i; 2/ NhiÒu ng­êi d©n ë ®©y kiÕm ®­îc viÖc lµm tèt h¬n ë<br /> n¬i kh¸c, hä lÊy vî, lÊy chång nhiÒu h¬n, nªn hä rêi ®©y ®i ngµy cµng nhiÒu h¬n.<br /> §Õn nay, céng ®ång ng­êi d©n ë ®©y chØ cßn kho¶ng 950 ng­êi. PhÇn lín hä vÉn<br /> lµ nh÷ng ng­êi lµm thuª cho c¸c chñ x©y dùng trong thµnh phè. Hä lµ nh÷ng ng­êi<br /> nghÌo ven ®« thÞ. Tuy nhiªn, v× sù ph¸t triÓn chung, víi nh÷ng cè g¾ng vµ nç lùc<br /> chung cña c¶ céng ®ång, hiÖn nay, hä ®· chung tiÒn víi nhau ®Ó mua ®­îc kho¶ng<br /> 30 000 m2 ®Êt t¹i n¬i hä ®ang ë. Vµ hä ®· thuª chuyªn gia x©y dùng h¼n mét b¶n<br /> P P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> “Qui ho¹ch ph¸t triÓn céng ®ång Mun man c«n c«ng t«ng chª”. B¶n qui ho¹ch nµy ®·<br /> ®­îc göi lªn chÝnh quyÒn thµnh phè c¸ch ®©y gÇn mét n¨m vµ ng­êi d©n ë ®©y rÊt<br /> mong ®îi chÝnh quyÒn thµnh phè phª duyÖt cho hä, ®Ó tõ ®ã chÝnh thøc hä ®­îc trë<br /> thµnh ng­êi d©n cña thµnh phè nµy. Vµ ®iÒu quan träng h¬n lµ hä sÏ cã c¬ së ph¸p<br /> lý ®Ó kh«ng ph¶i lµ céng ®ång ng­êi d©n sèng “ch­a hîp ph¸p” t¹i ®©y, vµ hä cã thÓ<br /> x©y dùng, ph¸t triÓn céng ®ång cña hä nhanh chãng, to ®Ñp h¬n.<br /> 2. TÝnh “Tù qu¶n” trong tæ chøc vµ qu¶n lý ph¸t triÓn céng ®ång<br /> Ng­êi ®¹i diÖn céng ®ång cho biÕt: Theo ®Þnh kú, ®¹i diÖn tÊt c¶ nh÷ng hé gia<br /> ®×nh vµ ng­êi d©n trong céng ®ång tù häp nhau l¹i vµ tù bÇu lªn mét “Héi ®ång qu¶n<br /> lý céng ®ång”. HiÖn nay, Héi ®ång qu¶n lý céng ®ång bao gåm 25 ng­êi. Bªn c¹nh<br /> viÖc lµ thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n lý céng ®ång do céng ®ång bÇu ra, hä ®Òu ®ang<br /> cã Ýt nhÊt mét nghÒ nghiÖp hay viÖc lµm kh¸c. ViÖc lµm cña c¸c thµnh viªn “Héi<br /> ®ång qu¶n lý céng ®ång” ®Òu hoµn toµn mang tÝnh tù nguyÖn, ph¸t triÓn x· héi vµ<br /> kh«ng ®­îc tr¶ l­¬ng. Hä th­êng lµ nh÷ng ng­êi cã uy tÝn, cã tr¸ch nhiÖm x· héi, cã<br /> häc vÊn vµ cã n¨ng lùc... vµ cã quyÒn ®¹i diÖn cho lîi Ých cña tÊt c¶ nh÷ng ng­êi d©n<br /> trong mäi quan hÖ, giao dÞch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña céng ®ång, ®ång thêi hä ®øng<br /> ra tù nguyÖn qu¶n lý, gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong<br /> céng ®ång vµ c¸c mèi quan hÖ gi÷a céng ®ång víi c¸c céng ®ång/nhãm x· héi réng lín<br /> h¬n.<br /> Mét vÝ dô ®· cho thÊy vai trß to lín cña tÝnh chÊt “tù qu¶n” kh¸ râ nÐt cña céng<br /> ®ång: §ã lµ c«ng t¸c tù qu¶n lý x©y dùng nhµ ë t¹i khu d©n c­ t¹m gäi lµ “ch­a hîp<br /> ph¸p” ë ven mét thµnh phè lín. Sau kho¶ng gÇn 60 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> 64 Một vài cảm nhận từ chuyến thăm một cộng đồng dân nghèo ven đô…..<br /> <br /> <br /> céng ®ång, ®Õn nay tÊt c¶ c¸c ng«i nhµ ë ®©y ®Òu ®­îc x©y dùng mét tÇng, tuyÖt nhiªn<br /> kh«ng thÊy bÊt cø mét ng«i nhµ nµo x©y dùng qui m« to lín h¬n. Hái ng­êi ®¹i diÖn<br /> céng ®ång, chóng t«i ®­îc biÕt r»ng: do nh÷ng ng­êi d©n cña céng ®ång nµy ®ang sèng<br /> trªn khu vùc ®Êt “ch­a hîp ph¸p”, nªn ch­a ®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cho phÐp<br /> x©y dùng nh÷ng ng«i nhµ kiªn cè, nhiÒu tÇng, to vµ ®Ñp h¬n. Hä chØ ®­îc lµm nh÷ng<br /> ng«i nhµ mét tÇng, nhá mµ th«i. NÕu nhµ ë cña hä bÞ h­ háng, dét n¸t, th× hä chØ söa<br /> ch÷a l¹i ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tèi thiÓu ®Ó ë t¹m thêi. Ng­êi d©n cña céng ®ång ®·<br /> nhiÒu n¨m ph¶i sèng trong t×nh tr¹ng chÝnh quyÒn cã thÓ lÊy ®Êt ë khu vùc nµy bÊt cø<br /> lóc nµo, nÕu thÊy cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn chung cña thµnh phè. Trong ®iÒu kiÖn<br /> nh­ vËy, theo qui chÕ tù qu¶n lý cña céng ®ång, bÊt cø mét ng­êi d©n nµo cña céng<br /> ®ång muèn x©y dùng nhµ ë ®Òu ph¶i xin phÐp “Héi ®ång qu¶n lý céng ®ång”, nÕu<br /> kh«ng ®­îc phÐp x©y dùng th× kh«ng ai ®­îc x©y dùng bÊt cø mét c«ng tr×nh nµo c¶.<br /> NÕu ai cè t×nh vi ph¹m qui ®Þnh qu¶n lý cña céng ®ång, th× chÝnh nh÷ng ng­êi trong<br /> “Héi ®ång qu¶n lý céng ®ång” vµ tÊt c¶ ng­êi d©n kh¸c trong céng ®ång ph¶n ®èi vµ<br /> g©y søc Ðp ®Ó buéc ng­êi vi ph¹m sÏ ph¶i tù ph¸ bá c«ng tr×nh x©y dùng sai cña m×nh.<br /> Tõ vÝ dô ®iÓn h×nh nªu trªn, chóng ta cã thÓ suy ngÉm vÒ ba ®iÓm lín - nh­ mét<br /> bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam:<br /> - Mét lµ: Vai trß rÊt quan träng vµ to lín cña “TÝnh tù qu¶n” cña céng ®ång<br /> trong ph¸t triÓn vµ qu¶n lý x· héi.<br /> - Hai lµ: ý thøc tù t«n träng, chÊp hµnh vµ thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh cña céng<br /> ®ång tõ phÝa ng­êi d©n rÊt cao.<br /> - Ba lµ: “TÝnh tù qu¶n” cña céng ®ång ph¶i ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¬ chÕ<br /> “d©n chñ” thùc sù cña tÊt c¶ mäi ng­êi d©n, gièng nh­ khÈu hiÖu chóng ta th­êng nãi<br /> “d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra”.<br /> 3. HÖ thèng An sinh x· héi trong céng ®ång tù qu¶n<br /> Theo gi¶i thÝch cña ng­êi ®¹i diÖn céng ®ång, chÝnh v× hä sèng ®Þnh c­ theo c¸ch<br /> “ch­a hîp ph¸p” ë ®©y, nªn hä kh«ng trùc tiÕp nhËn ®­îc bÊt kú sù hç trî nµo cña<br /> chÝnh quyÒn. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, b»ng mét sè con ®­êng gi¸n tiÕp, céng ®ång d©n<br /> c­ ë ®©y còng nhËn ®­îc nh÷ng sè hç trî/®Çu t­ nhÊt ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®Þa<br /> ph­¬ng vÒ c¸c ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu phôc vô cho ®êi sèng, ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn<br /> hÖ thèng h¹ tÇng c¬ së.<br /> VÝ dô nh­: HÖ thèng ®iÖn l­íi quèc gia ®· ®­îc ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ë ®©y tõ<br /> n¨m 1985. §Õn nay hé gia ®×nh nµo còng cã ®iÖn vµ hä ph¶i chi tr¶ tiÒn ®iÖn hµng<br /> th¸ng víi gi¸ nh­ nh÷ng hé gia ®×nh “hîp ph¸p” kh¸c sèng trong khu vùc l©n cËn. HÖ<br /> thèng ®­êng giao th«ng kÕt nèi gi÷a céng ®ång víi thµnh phè vµ hÖ thèng ®­êng giao<br /> th«ng néi bé b»ng bª t«ng at-phan còng ®­îc ®Çu t­ x©y dùng kh¸ tèt. B¶o ®¶m viÖc<br /> ®i l¹i vµ vËn chuyÓn hµng hãa thuËn lîi. Céng ®ång d©n c­ ë ®©y hiÖn nay ch­a kÕt<br /> nèi ®­îc víi hÖ thèng n­íc s¹ch chung cña thµnh phè, nh­ng hä ®­îc mét tæ chøc<br /> phi chÝnh phñ cña NhËt B¶n hç trî cho mçi hé gia ®×nh mét thïng chøa n­íc m­a,<br /> hoÆc x©y dùng mét giÕng khoan... b¶o ®¶m cã ®ñ n­íc s¹ch sö dông ë møc cÇn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> Dương Chí Thiện 65<br /> <br /> <br /> thiÕt. Trong céng ®ång ch­a cã hÖ thèng c¸c tr­êng häc cho c¸c trÎ em, nh­ng trÎ<br /> em ®Õn tuæi ®i häc ®Òu cã thÓ ®­îc häc ë c¸c tr­êng häc cïng víi trÎ em ë khu vùc<br /> l©n cËn. TrÎ em häc tiÓu häc vµ trung häc c¬ së ®­îc miÔn phÝ hoµn toµn, gièng nh­<br /> mäi trÎ em kh¸c ®i häc cïng tr­êng. Trong céng ®ång ch­a cã tr¹m y tÕ riªng,<br /> nh­ng ®· cã mét vµi ®iÓm lµ n¬i kh¸m ch÷a bÖnh ban ®Çu cho ng­êi d©n trong<br /> céng ®ång, do mét sè b¸c sü t×nh nguyÖn ®Õn ®ã ®Þnh kú kh¸m bÖnh. NÕu tr­êng<br /> hîp gÆp bÖnh nÆng th× ng­êi d©n cã thÓ ®Õn c¸c tr¹m y tÕ hoÆc bÖnh viÖn (cña nhµ<br /> n­íc hoÆc t­ nh©n) gÇn nhÊt ®Ó ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c<br /> rÊt ph¸t triÓn bëi m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng, m¹ng internet, song ph¸t thanh vµ<br /> truyÒn h×nh ®Òu cã thÓ sö dông ë ®©y.<br /> §ång thêi víi nh÷ng hç trî gi¸n tiÕp tõ chÝnh quyÒn thµnh phè, céng ®ång d©n<br /> c­ ë ®©y ®· tù ph¸t triÓn mét “m¹ng l­íi an sinh x· héi phi chÝnh thøc”, víi nhiÒu<br /> h×nh thøc hç trî, trî gióp lÉn nhau trong céng ®ång. §iÒu ®ã cho phÐp nh÷ng ng­êi<br /> d©n trong céng ®ång b¶o ®¶m nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt h¬n trong cuéc sèng.<br /> Cô thÓ lµ: §èi víi c¸c hé nghÌo h¬n so víi møc sèng chung cña c¸c hé gia ®×nh<br /> trong céng ®ång, hä ®Òu nhËn ®­îc tõ nhãm nh÷ng ng­êi ®¹i diÖn cho céng ®ång vµ<br /> nh÷ng ng­êi d©n kh¸c gióp ®ì mét c¸ch tõ nguyÖn vµ b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c<br /> nhau, theo ®iÒu kiÖn vµ nhu cÇu cô thÓ cña tõng ng­êi. VÝ dô nh­ lµ hç trî lóc gÆp<br /> khã kh¨n hay rñi ro (bÞ èm ®au, bÖnh tËt nÆng kÐo dµi, bÞ ¶nh h­ëng do thiªn tai ...);<br /> gióp ®ì ®Ó t×m viÖc lµm khi thÊt nghiÖp; v.v...<br /> Tõ ®ã, chóng ta cã thÓ rót ra mét sè bµi häc kinh nghiÖm cã ý nghÜa cho ViÖt<br /> Nam. §ã lµ:<br /> - Céng ®éng x· héi muèn ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®­îc cÇn ph¶i ph¸t triÓn HÖ<br /> thèng an sinh x· héi. Trong HÖ thèng an sinh x· héi th­êng bao gåm c¶ hai lÜnh vùc:<br /> An sinh x· héi chÝnh thøc do chÝnh quyÒn nhµ n­íc trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp thùc hiÖn<br /> vµ an sinh x· héi phi chÝnh thøc do chÝnh céng ®ång ng­êi d©n x©y dùng, ph¸t triÓn,<br /> tù qu¶n lý vµ thùc hiÖn.<br /> - An sinh x· héi chÝnh thøc th­êng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua kªnh ®Çu t­/hç<br /> trî ph¸t triÓn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ë nh÷ng vïng nghÌo, nh­ hÖ thèng ®­êng giao<br /> th«ng, ®iÖn, cung cÊp n­íc s¹ch, tr­êng häc, tr¹m y tÕ, th«ng tin liªn l¹c... §©y lµ<br /> nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nhÊt ®Ó mét céng ®ång d©n c­ cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, kÕt<br /> nèi vµ tham gia héi nhËp vµo ®êi sèng x· héi nãi chung.<br /> - An sinh x· héi phi chÝnh thøc do chÝnh céng ®ång ng­êi d©n x©y dùng, ph¸t<br /> triÓn, tù qu¶n lý vµ thùc hiÖn th«ng qua rÊt nhiÒu/®a d¹ng c¸c h×nh thøc hç trî/trî<br /> gióp lÉn nhau trong céng ®ång, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhu cÇu an sinh rÊt cô thÓ cña<br /> tõng ng­êi d©n vµ cña c¶ céng ®ång d©n c­ ë ®©y.<br /> - ViÖc tham gia vµ thùc hiÖn vµo hÖ thèng An sinh x· héi kh«ng ph¶i cña riªng<br /> Nhµ n­íc lµm, mµ tÊt c¶ mäi ng­êi d©n, mäi tæ chøc x· héi, ... cïng víi Nhµ n­íc ®Òu<br /> cã tr¸ch nhiÖm tham gia vµ thùc hiÖn nã.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> 66 Một vài cảm nhận từ chuyến thăm một cộng đồng dân nghèo ven đô…..<br /> <br /> <br /> - HÖ thèng c¸c Tæ chøc x· héi tù nguyÖn, hÖ thèng C«ng t¸c x· héi vµ C«ng t¸c<br /> tõ thiÖn ... cã vai trß vµ vÞ trÝ rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ<br /> thèng an sinh x· héi. §Æc biÖt lµ hÖ thèng an sinh x· héi phi chÝnh thøc t¹i c¸c céng<br /> ®ång d©n c­ nghÌo.<br /> 4. KÕt luËn<br /> Qua chuyÕn th¨m vµ trao ®æi khoa häc t¹i Hµn Quèc võa qua, ®oµn c¸n bé<br /> nghiªn cøu khoa häc cña ViÖn X· héi häc ®· thu ®­îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm vµ ý<br /> t­ëng khoa häc bæ Ých nh»m phôc vô trùc tiÕp cho hÖ ®Ò tµi thuéc Ch­¬ng tr×nh khoa<br /> häc cÊp Bé n¨m 2009 - 2010 mµ ViÖn ®ang thùc hiÖn, ®ång thêi còng gi¸n tiÕp gãp<br /> phÇn vµo viÖc ®Þnh h­íng cho hÖ ®Ò tµi lín cña ViÖn n¨m 2011 - 2015 s¾p tíi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2