intTypePromotion=1
ADSENSE

Một vài nhận xét về hiện tượng thiếu niên phạm pháp: Qua khảo sát ở trường giáo dưỡng Xuân An, tháng 1/2001 - Phạm Đình Chi

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

50
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Một vài nhận xét về hiện tượng thiếu niên phạm pháp: Qua khảo sát ở trường giáo dưỡng Xuân An, tháng 1/2001" giới thiệu đến các bạn cách nhận diện và nguyên nhân của hiện tượng thiếu niên phạm pháp, đề xuất hạn chế thực trạng thiếu niên phạm pháp. Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một vài nhận xét về hiện tượng thiếu niên phạm pháp: Qua khảo sát ở trường giáo dưỡng Xuân An, tháng 1/2001 - Phạm Đình Chi

90 X· héi häc sè 1 (73), 2001<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mét vµi nhËn xÐt<br /> vÒ hiÖn t−îng thiÕu niªn ph¹m ph¸p<br /> (Qua kh¶o s¸t ë Tr−êng gi¸o d−ìng Xu©n An, th¸ng 1/2001)<br /> <br /> ph¹m ®×nh chi<br /> <br /> <br /> I. §Æt vÊn ®Ò<br /> Tröôøng giaùo döôõng Xuaân An (coøn goïi laø Tröôøng giaùo döôõng soá 4) thuoäc Boä Coâng an<br /> ñoùng treân ñòa baøn xaõ An Phöôùc, huyeän Long Thaønh, tænh Ñoàng Nai laø Tröôøng giaùo döôõng<br /> duy nhaát nuoâi döôõng treû em phaïm phaùp cuûa 22 Tænh-Thaønh phoá phía Nam töø Khaùnh Hoøa ñeán<br /> Caø Mau. Trung bình moãi naêm, Tröôøng naøy tieáp nhaän khoaûng 1500 thieáu nieân phaïm phaùp cuûa<br /> 22 Tænh -Thaønh noùi treân. Trong soá ñoù, Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù soá treû em phaïm phaùp<br /> nhieàu nhaát vôùi khoaûng 300 em; 21 Tænh coøn laïi coù soá treû em phaïm phaùp (ñöôïc giaùo döôõng taïi<br /> ñaây) xaáp xæ nhau. Ñeå hieåu roõ nguyeân nhaân phaïm phaùp cuûa caùc em, nhaèm giuùp caùc cô quan<br /> chöùc naêng ñeà ra nhöõng chính saùch phuø hôïp ñeå ngaên chaën hieän töôïng treû em phaïm phaùp ñang<br /> coù xu höôùng ngaøy moät gia taêng, trong thaùng 1 naêm 2001, chuùng toâi ñaõ ñeán Tröôøng giaùo<br /> döôõng Xuaân An vaø coù cuoäc khaûo saùt veà thöïc traïng vaø nguyeân nhaân phaïm phaùp cuûa treû em ôû<br /> Tröôøng giaùo döôõng naøy.<br /> II. NhËn diÖn vµ nguyªn nh©n<br /> Qua keát quaû khaûo saùt 145 hoà sô cuûa 145 em (trong toång soá 1448 em ôû Tröôøng,<br /> chieám tyû leä töông ñöông 10%), baèng phöông phaùp phaân tích hoà sô, cöù 10 em trong danh<br /> saùch cuûa Tröôøng giaùo döôõng Xuaân An, chuùng toâi choïn ngaãu nhieân moät em - em ôû vò trí thöù<br /> 5, chuùng toâi thu ñöôïc nhöõng keát quaû nhö sau:<br /> Veà giôùi tính, nam chieám tyû leä 78%; nöõ chieám 22%.<br /> Veà tuoåi: trong 145 ñoái töôïng phaïm phaùp ñöôïc khaûo saùt, coù 11% tuoåi döôùi 14; 40%<br /> tuoåi töø 14 ñeán döôùi 16 tuoåi vaø 49% tuoåi töø 16 ñeán döôùi 18 tuoåi.<br /> Veà cö truù: coù 65% ñoái töôïng phaïm phaùp cö nguï ôû khu vöïc noäi thaønh, noäi thò; 19% ñoái<br /> töôïng phaïm phaùp cö nguï ôû khu vöïc noâng thoân, ngoaïi thaønh, ngoaïi thò; 16% ñoái töôïng phaïm<br /> phaùp töø nôi khaùc tôùi sinh soáng (chuû yeáu laø ñeán Thaønh phoá Hoà Chí Minh) roài phaïm phaùp.<br /> Veà trình ñoä hoïc vaán: trong soá 145 ñoái töôïng ñang ñöôïc giaùo döôõng taïi Tröôøng, coù<br /> 65% trình ñoä caáp I; 28% caáp II; 6% muø chöõ vaø moät soá ít coøn laïi laø ñang hoïc dôû caáp III .<br /> Ñaïi ña soá caùc ñoái töôïng ñang giaùo döôõng taïi Tröôøng ñöôïc khaûo saùt chæ coù trình ñoä<br /> hoïc vaán caáp I vaø caáp II. Soá ñoái töôïng coù trình ñoä caáp III vaø muø chöõ raát ít.<br /> Veà ñieàu kieän kinh teá, hoaøn caûnh gia ñình cuûa caùc ñoái töôïng phaïm phaùp: qua khaûo<br /> saùt, chuùng toâi thaáy phaàn lôùn caùc ñoái töôïng (caû nam vaø nöõ) ñeàu xuaát thaân töø gia ñình ñoâng<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> Ph¹m §×nh Chi 91<br /> <br /> anh em (töø ba anh, chò em trôû leân). Cuï theå, soá ñoái töôïng laø con ñoäc nhaát chæ coù 1/145 ñoái<br /> töôïng ñöôïc khaûo saùt; soá ñoái töôïng coù 2 anh, chò em cuõng chæ coù 21/145; coøn laïi 123/145 ñoái<br /> töôïng xuaát thaân töø gia ñình coù ba anh, chò em trôû leân. Ñieàu ñaùng noùi laø soá ñoái töôïng phaïm<br /> phaùp tröôùc khi ñöôïc ñöa vaøo giaùo döôõng ôû Tröôøng ña phaàn laø nhöõng em coù quaù trình boû<br /> nhaø ñi hoang (keát quaû khaûo saùt cho thaáy, soá em boû nhaø ñi hoang soáng lang thang vì cha<br /> (meï) ngöôïc ñaõi, ñaùnh ñaäp chieám tyû leä khaù cao (92/145 em); keá ñeán laø do hoaøn caûnh gia<br /> ñình ngheøo, böôn chaûi kieám soáng sôùm roài phaïm phaùp (14/145 em); soá coøn laïi laø do baïn beø<br /> ruû reâ, loâi keùo phaïm phaùp vaø do baát maõn vì cha meï baát hoøa,… Ñaëc bieät hôn, trong soá caùc em<br /> phaïm phaùp, coù hôn 65% ñaõ töøng söû duïng heroin.<br /> Beân caïnh yeáu toá gia ñình ñoâng anh, chò em ôû caùc ñoái töôïng phaïm phaùp, thì yeáu toá ngheà<br /> nghieäp cuûa cha meï cuõng coù phaàn taùc ñoäng nhoû ñeán quaù trình phaïm phaùp cuûa caùc em. Phoûng<br /> vaán tröïc tieáp 145 em trong maãu khaûo saùt cho thaáy: 68/145 em coù cha meï (hoaëc cha, hoaëc meï)<br /> hoaøn toaøn khoâng coù vieäc laøm (soáng nhôø vaøo con caùi); 31/145 em coù cha meï (hoaëc cha, hoaëc<br /> meï) khoâng coù vieäc laøm oån ñònh (ai thueâ möôùn laøm vieäc gì thì laøm vieäc naáy); 27/145 em coù cha<br /> meï (hoaëc cha, hoaëc meï) laøm ngheà buoân baùn nhoû; 12/145 em coù cha meï (hoaëc cha, hoaëc meï) laø<br /> nhöõng caùn boä Nhaø nöôùc ñaõ nghæ höu; 5/45 em coù cha meï (hoaëc cha, hoaëc meï) laø nhöõng caùn boä<br /> ñöông chöùc; 4/145 em ñi hoang ñaõ laâu, khoâng bieát cha meï ñang laøm ngheà gì. Nghieân cöùu hoà sô<br /> cuûa 145 em (trong maãu ñaõ choïn), chuùng toâi nhaän thaáy, thaønh phaàn ngheà nghieäp cuûa cha meï caùc<br /> em cuõng raát taäp trung (chieám tyû leä cao laø soá em coù cha meï khoâng coù vieäc laøm hay coù vieäc laøm<br /> khoâng oån ñònh), soá em coù cha meï laøm caùc ngheà khaùc raát ít. Beân caïnh yeáu toá ngheà nghieäp cuûa<br /> cha meï, ñieàu ñaùng quan taâm laø trình ñoä vaên hoùa cuûa cha meï caùc em ñöôïc nuoâi daïy taïi Tröôøng<br /> cuõng raát thaáp. Qua khaûo saùt cho thaáy, ña soá cha meï cuûa caùc hoïc vieân ñang giaùo duïc taïi Tröôøng,<br /> coù 56 ngöôøi cha vaø 59 ngöôøi meï khoâng bieát chöõ; 51 ngöôøi cha vaø 42 ngöôøi meï coù trình ñoä vaên<br /> hoùa caáp I vaø 31 ngöôøi cha vaø 44 ngöôøi meï coù trình ñoä vaên hoùa caáp II; 4 ngöôøi cha coù trình ñoä<br /> vaên hoùa caáp III vaø 2 ngöôøi cha coù trình ñoä ñaïi hoïc. Tyû leä cha meï coù trình ñoä vaên hoùa thaáp aûnh<br /> höôûng raát xaáu tôùi quaù trình nuoâi daïy vaø giaùo duïc con caùi vaø laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân<br /> ñöa caùc em vaøo con ñöôøng phaïm toäi.<br /> Veà caùc loaïi toäi danh maø caùc em phaïm phaùp ñöôïc nuoâi daïy ôû Tröôøng giaùo döôõng Xuaân<br /> An, keát quaû khaûo saùt cho thaáy, soá ñoái töôïng phaïm phaùp ôû löùa tuoåi thieáu nieân phaïm vaøo haàu heát<br /> caùc loaïi toäi danh veà quaûn lyù haønh chính vaø traät töï xaõ hoäi. Veà caùc toäi xaâm phaïm ñeán tính maïng,<br /> söùc khoûe vaø danh döï, nhaân phaåm cuûa con ngöôøi, cuï theå: coù 34,2% caùc em phaïm toäi "troäm caép<br /> taøi saûn"; 17,9% phaïm toäi "cöôõng ñoaït taøi saûn"; 12% phaïm toäi "gaây roái traät töï coâng coäng" vaø "coá<br /> yù gaây thöông tích"; 11,2% phaïm toäi "cöôùp taøi saûn"; 4,5% phaïm toäi "löøa ñaûo chieám ñoaït taøi<br /> saûn"; 3% phaïm toäi "gieát ngöôøi"; 1% phaïm toäi "mua baùn traùi pheùp caùc chaát ma tuùy",... Trong soá<br /> ñoù, soá em phaïm phaùp töø 2 laàn trôû leân chieám tyû leä 81,9% vaø soá em phaïm phaùp theo baêng nhoùm<br /> chieám tyû leä 78%. Qua phoûng vaán tröïc tieáp caùc em cho thaáy, phaàn lôùn caùc em phaïm toäi ñeàu bieát<br /> raèng ñoù laø nhöõng haønh vi sai traùi vaø bò phaùp luaät tröøng trò, nhöng do baïn beø loâi keùo vaø noâng noåi<br /> neân vaãn cöù laøm. Ñieàu ñaùng löu yù ôû ñaây laø soá caùc em phaïm phaùp nhieàu laàn laø raát lôùn vaø raát ñaùng<br /> lo ngaïi. Haàu nhö caùc em coi chuyeän phaïm phaùp laø bình thöôøng, cho neân coù moät soá em khi<br /> phaïm phaùp, ñöa vaøo Tröôøng naøy giaùo döôõng roài thaáy khoâng coù tuø toäi gì neân sau khi ra khoûi<br /> Tröôøng laïi tieáp tuïc phaïm toäi. Qua ñoù chöùng toû trình ñoä nhaän thöùc, yù thöùc traùch nhieäm vaø yù thöùc<br /> phaùp luaät cuûa caùc em laø raát thaáp, raát haïn cheá.<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn<br /> 92 Mét vµi nhËn xÐt vÒ hiÖn t−îng thiÕu nªn ph¹m ph¸p<br /> <br /> Qua phaân tích soá lieäu vaø ñaëc bieät laø quaù trình khaûo saùt thöïc teá, chuùng toâi xin coù moät<br /> vaøi nhaän xeùt veà thöïc traïng toäi phaïm ôû tuoåi thieáu nieân hieän nay ôû 22 Tænh – Thaønh phía<br /> Nam nhö sau:<br /> Veà phaïm vi, tính chaát toäi phaïm do caùc em gaây ra, ñaùng chuù yù laø nhöõng haønh vi<br /> mang tính baïo löïc vaø coù chieàu höôùng gia taêng. Ñaëc bieät hôn laø soá ñoái töôïng nghieän huùt ma<br /> tuùy phaïm toäi ngaøy caøng gia taêng, vôùi tính chaát, möùc ñoä ngaøy caøng nghieâm troïng.<br /> Thieáu nieân phaïm phaùp thöôøng laø nhöõng em coù trình ñoä hoïc vaán thaáp. Chuû yeáu taäp<br /> trung ôû caáp I, caáp II; soá ít coøn laïi laø khoâng bieát chöõ vaø ñang theo hoïc phoå thoâng trung hoïc.<br /> Ñieàu naøy coù theå thaáy, do trình ñoä vaên hoùa thaáp keùm vaø thieáu söï quan taâm giaùo duïc cuûa gia<br /> ñình neân caùc em ñaõ bò loâi keùo vaøo con ñöôøng phaïm phaùp.<br /> Soá thieáu nieân phaïm toäi chuû yeáu xaûy ra ôû caùc thaønh phoá, thò xaõ, thò traán vaø nhöõng nôi taäp<br /> trung ñoâng ngöôøi nhö: ôû beán taøu, beán xe, caùc nôi vui chôi coâng coäng, caùc tuï ñieåm,…<br /> Xu höôùng phaïm toäi theo caùc baêng, nhoùm, keát beø ñaûng vaø taùi phaïm cuõng coù chieàu<br /> höôùng taêng hôn, taäp trung ôû caùc em phaïm phaùp töø laàn thöù 2 trôû leân. Nhöõng naêm gaàn ñaây soá<br /> treû em phaïm phaùp ñöôïc ñöa vaøo Tröôøng naøy ngaøy moät ñoâng. Caùc em ñöôïc nhaø Tröôøng nuoâi<br /> daïy, hoïc chöõ, hoïc nghe. Sau moät thôøi gian, caùc em laïi trôû veà vôùi gia ñình vaø coäng ñoàng…<br /> Ña soá caùc em ñöôïc ñöa vaøo Tröôøng giaùo döôõng Xuaân An, sau moät thôøi gian ñöôïc ñöa<br /> trôû veà vôùi toå aám gia ñình. Nhöng cuõng coù khoâng ít caùc em ñaõ phaûi quay trôû laïi vì con ñöôøng<br /> veà vôùi gia ñình quaù choâng cheânh vaø oan nghieät. Em NVQ, 16 tuoåi, ôû Ñònh Quaùn- Ñoàng Nai<br /> cho bieát: “em khoâng muoán quay veà vôùi gia ñình vì ôû ñoù cha meï em ñaõ boû rôi em, khoâng coøn<br /> nhaän em laø con trong gia ñình nöõa. Sau khi ra khoûi Tröôøng em seõ soáng kieáp lang thang buïi ñôøi<br /> …”. Moät soá em ôû Tröôøng cuõng mang cuøng suy nghó nhö vaäy vì coù em thì cha meï ly dò nhau<br /> vaø moãi ngöôøi ñeàu coù gia ñình rieâng, boû caùc em bô vô, coù em moà coâi cha meï lang thang veà<br /> thaønh phoá kieám soáng roài phaïm phaùp, bò baét ñöa vaøo Tröôøng, giôø ñaây neáu heát thôøi gian giaùo<br /> duïc ôû Tröôøng nöõa thì seõ ñi veà ñaâu? … Thaäm chí coù nhöõng em ñöôïc nuoâi daïy, caûi taïo toát ôû<br /> Tröôøng, khi ñöôïc nhaø Tröôøng ñöa veà soáng vôùi gia ñình bò tieáng ñôøi mæa mai, chua soùt laïi boû<br /> nhaø ra ñi roài phaïm phaùp. Coù em ñaõ vaøo Tröôøng naøy ñeán 2,3 laàn trôû leân vì tieáng ñôøi oan<br /> nghieät ñoù. Em TTV (queâ ôû Bình Thuaän) keå laïi : “Naêm ngoaùi, trong moät laàn em ñi chaên boø,<br /> khoâng may boø bò laïc ñaøn, khi veà nhaø em bò cha chöûi maéng, ñaùnh ñaäp, ñuoåi ñi. Khoâng coù tieàn<br /> em laáy troäm cuûa gia ñình moät ít tieàn ñeå vaøo Saøi Goøn lang thang sinh soáng, khoâng may gaëp phaûi<br /> boïn xaáu ruû mua baùn heroin… em ñöôïc ñöa vaøo Tröôøng roài ñöôïc caùc thaày coâ nuoâi daïy, sau ñoù<br /> lieân heä ñöa em veà vôùi gia ñình. Töø ñoù, ôû xoùm em ai maát gì cuõng ñoå loãi cho “caùi thaèng buïi ñôøi”,<br /> cha meï em cuõng nghi ngôø em. Buoàn quaù em boû nhaø ñi lang thang vaøo thaønh phoá troäm caép kieám<br /> soáng roài laïi bò baét ñöa vaøo ñaây”. ÔÛ Tröôøng giaùo döôõng Xuaân An, chuùng toâi khoâng theå keå xieát<br /> nhöõng caûnh ñôøi xoùt thöông töông töï nhö vaäy.<br /> Keát quaû khaûo saùt cho thaáy, hieän töôïng thieáu nieân phaïm phaùp lieân quan maät thieát ñeán<br /> vaán ñeà treû em lang thang. Theo soá lieäu thoáng keâ cuûa cô quan chöùc naêng, hieän nay ôû 22 tænh<br /> (thaønh) phía Nam coù hôn 10.000 em, trong ñoù treû lang thang coù hoä khaåu ôû caùc tænh chieám tôùi<br /> 65%, nôi caùc em taäp trung ñoâng nhaát laø ôû caùc Thaønh phoá, Thò xaõ maø ñaëc bieät laø ôû Thaønh phoá<br /> Hoà Chí Minh. Chính vì laø moät trung taâm coâng thöông nghieäp phaùt trieån neân thaønh phoá trôû<br /> thaønh ñieåm thu huùt nhöõng ngöôøi ngheøo khoå töø caùc vuøng ngheøo vaøo kieám soáng, trong ñoù coù treû<br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn<br /> Ph¹m §×nh Chi 93<br /> <br /> em. Phaàn lôùn treû lang thang trong ñoä tuoåi töø 11 ñeán 15. Ñaây laø löùa tuoåi khoù khaên nhaát trong<br /> quaûn lyù vaø giaùo duïc. ÔÛ Thaønh phoá Hoà Chí Minh, treû lang thang ñöôøng phoá soáng raûi raùc ôû caùc<br /> khu trung taâm nhö quaän 1, quaän 3; khu vöïc caùc chôï ñaàu moái nhö Caàu OÂng Laõnh, Caàu Muoái,<br /> Beán Thaønh, An Ñoâng, Mai Xuaân Thöôûng… hoaëc caùc ñaàu moái giao thoâng nhö beán xe, ga Saøi<br /> Goøn,… laøm ñuû thöù vieäc ñeå kieám soáng vôùi giôø giaác khoâng oån ñònh, aên nguû taïm bôï ngay taïi chôï,<br /> coâng vieân… Moät soá em soáng trong caùc cô sôû xaõ hoâïi, maùi aám, nhaø môû, moät soá ban ngaøy lang<br /> thang kieám soáng, toái veà vôùi gia ñình trong caùc khu taïm cö oå chuoät. Phaàn lôùn caùc em khoâng<br /> ñöôïc ñi hoïc, hoaëc hoïc dôû dang caáp I, raát ít em hoïc tôùi caáp II. Soá treû naøy deã coù nguy cô trôû<br /> thaønh naïn nhaân bò boùc loät söùc lao ñoäng , bò xaâm haïi tình duïc, trôû thaønh treû phaïm phaùp, nghieän<br /> huùt… Nguyeân nhaân ñaåy caùc em rôøi boû queâ höông ñeå lang thang kieám soáng chuû yeáu laø do kinh<br /> teá gia ñình quaù khoù khaên, caùc em phaûi boû hoïc lang thang töï kieám soáng hoaëc tìm caùch kieám<br /> soáng phuï giuùp gia ñình. Moät soá khaùc do gia ñình ñoå vôõ, treû khoâng ñöôïc ngöôøi thaân chaêm soùc,<br /> giaùo duïc, ñaåy caùc em vaøo con ñöôøng hö hoûng, quaäy phaù…<br /> III. C¸c ®Ò xuÊt<br /> Veà phía gia ñình, caùc baäc laøm cha laøm meï haõy ñoái xöû vôùi ñöùa con ruoät thòt nhö<br /> nhöõng "ngöôøi baïn nhoû" cuûa mình, haõy toân troïng caùc em, saün saøng khoan dung, tha thöù khi<br /> caùc em trôû veà sinh soáng vôùi gia ñình, giuùp caùc em xoùa daàn maëc caûm ñeå trôû thaønh ngöôøi<br /> coâng daân coù ích cho xaõ hoäi.<br /> Trong nhöõng naêm qua, nhaèm haïn cheá treû lang thang vaø höôùng caùc em vaøo quyõ ñaïo<br /> quaûn lyù, chaêm soùc, giaùo duïc cuûa ñòa phöông, 22 tænh - thaønh phía Nam ñaõ thöïc hieän caùc<br /> chính saùch xaõ hoäi, thöïc hieän caùc chöông trình xoùa ñoùi, giaûm ngheøo, cô baûn giaûi quyeát hoä<br /> ñoùi, vaø ñang tieáp tuïc giaûm ngheøo. Hieän nay, Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñang phoái hôïp 21<br /> tænh phía Nam xaây döïng ñeà aùn chaêm soùc treû coù hoaøn caûnh ñaëc bieät khoù khaên, trong ñoù coù<br /> treû lang thang ñöôøng phoá, toå chöùc quaûn lyù caùc moâ hình baûo trôï tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp nhö:<br /> Trung taâm giaùo duïc daïy ngheà, caùc nhaø môû, caâu laïc boä treû em,…<br /> Caàn coù chính saùch hôïp lyù ñoái vôùi caùn boä laøm vieäc vôùi treû lang thang ñeå taïo söï gaén<br /> boù laâu daøi cuûa hoï vôùi hoaït ñoäng naøy.<br /> Chính phuû caàn giuùp caùc ñòa phöông cuûng coá laïi cô sôû vaät chaát, khaû naêng tieáp nhaän<br /> nuoâi döôõng chaêm soùc treû cuûa caùc cô sôû (tröïc thuoäc Sôû Lao ñoäng, Thöông binh vaø Xaõ hoäi),<br /> ñaûm baûo vieäc aên, ôû cho caùc em, giuùp caùc em taïm oån ñònh cuoäc soáng. Maët khaùc tieáp nhaän,<br /> nuoâi döôõng treû lang thang khoâng coøn ngöôøi thaân taïi caùc cô sôû baûo trôï xaõ hoäi. Ñoái vôùi treû<br /> lang thang kieám soáng, phaûi baèng bieän phaùp giaùo duïc, thuyeát phuïc cuøng söï phoái hôïp cuûa ñòa<br /> phöông, coäng ñoàng giaûi quyeát nhöõng khoù khaên töø phía gia ñình, oån ñònh cuoäc soáng cuûa treû<br /> em, khoâng ñeå caùc em lang thang, phaïm phaùp trôû laïi.<br /> Vieäc giaûi quyeát treû lang thang, phaïm phaùp khoâng phaûi chæ giôùi haïn ôû moät ñòa<br /> phöông maø noù ñaõ thuoäc veà taàm vó moâ. ÔÛ ñaây, caùi goác cuûa vaán ñeà laø söï maát caân ñoái veà kinh<br /> teá - xaõ hoäi giöõa caùc vuøng vaø söï thieáu quan taâm chaêm soùc cuûa gia ñình. Vì theá beân caïnh<br /> nhöõng chính saùch kinh teá - xaõ hoäi, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc öu tieân phaùt trieån vuøng saâu, vuøng xa<br /> vaø caùc vuøng ngheøo, naâng möùc soáng cuûa ngöôøi daân caùc khu vöïc ñoù, coù nhö vaäy môùi haïn cheá<br /> ñöôïc tình traïng treû em lang thang phaïm phaùp.<br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2