Một vài thủ thuật Javascript - part 9

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
89
lượt xem
32
download

Một vài thủ thuật Javascript - part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

//if(top.location.href.indexOf("frames.htm") == -1){ //top.location = "frames.htm" //} rightFrame" src="right.htm"

;red

white ;if(parent.opener){ document.write('Quay trở về trang của Hocvui.net') } else{ document.write('

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một vài thủ thuật Javascript - part 9

  1. September 16, 2009 [JAVASCRIPT] //if(top.location.href.indexOf("frames.htm") == -1){ //top.location = "frames.htm" //} <frame name="rightFrame" src="right.htm"> <a href="#" onclick="parent.topFrame.document.bgColor='red'"&gt ;red</a> <a href="#" onclick="parent.topFrame.document.bgColor='white'"& gt;white</a&gt ; if(parent.opener){ document.write('Quay trở về trang của Hocvui.net') } else{ document.write('Quay trở về trang của Hocvui.net') } Đây là một trang frame có sẵn một số code javascript, các bạn hãy vào xem và view source để thấy sự khác iệt mình muốn nói tới. hãy chú ý tới mothod location. cái này rất là thú vị khi có frame làm việc chung. http://hocvui.net/javascript/frames.htm HocVui.Net Page 59
  2. September 16, 2009 [JAVASCRIPT] Main HTML: Frames and JavaScript function alertFrame(){ alert(frames["left Frame"].name) } � Top HTML: HocVui.Net Page 60
  3. September 16, 2009 [JAVASCRIPT] Frames and JavaScript var openTag = "" var closeTag = "" var sourceFiles = "" if(location.href.indexOf("q=cache") > -1){ scriptLink = "http://jennifermadden.com/javascript/" } else { scriptLink = "" } var tags = openTag+midOpen+endOpen+scriptLink for(i=0; i
  4. September 16, 2009 [JAVASCRIPT] href="javascript:alert(parent.location)">Địa chỉ của trang lớn chứa frame này</a> <a href="javascript:alert(top.location)">top's source document?</a> <a href="javascript:alert(parent.leftFrame.location)">leftFrame's source document?</a> <a href="javascript:alert(parent.leftFrame.document.forms[0].elements [0].value)">Sửa thông tin diền sẵn ở frame trái rồi click vào ha</a> //if(parent.opener)alert("window.opener==true") if(parent.opener){ document.write('Back to Frames Tutorial') } else{ document.write('Back to Frames Explanation') } var tracImg = ''; document.write(tracImg) HocVui.Net Page 62
  5. September 16, 2009 [JAVASCRIPT] Left HTML: Frames and JavaScript function switchFrame() { parent.topFrame.location = parent.rightFrame.location parent.rightFrame.location = parent.topFrame.location } var openTag = "" var closeTag = "" var sourceFiles = "" if(location.href.indexOf("q=cache") > -1){ scriptLink = "http://jennifermadden.com/javascript/" } else { scriptLink = "" } var tags = openTag+midOpen+endOpen+scriptLink for(i=0; i
  6. September 16, 2009 [JAVASCRIPT] <frame name="leftFrame" src="left.htm"> Hoán đổi frame top và right bằng cách thay đổi location function switchFrame() { parent.topFrame.location = parent.rightFrame.location parent.rightFrame.location = parent.topFrame.location } The switchFrame() function simply swaps the source of frames "topFrame" and "rightFrame" by setting their locations equal to the other's location. if(parent.opener){ document.write('Back to Frames Tutorial') } else{ document.write('Back to Frames Explanation') } Right HTML: HocVui.Net Page 64
  7. September 16, 2009 [JAVASCRIPT] Frames and JavaScript var openTag = "" var closeTag = "" var sourceFiles = "" if(location.href.indexOf("q=cache") > -1){ scriptLink = "http://jennifermadden.com/javascript/" } else { scriptLink = "" } var tags = openTag+midOpen+endOpen+scriptLink for(i=0; ired</a> HocVui.Net Page 65
  8. September 16, 2009 [JAVASCRIPT] &lt;a href=&quot;#&quot; onclick=&quot;parent.topFrame.document.bgColor=&#39;white&#39;&quot;&gt ;white&lt;/a&gt;< br> if(parent.opener){ document.write('Quay trở về trang của Hocvui.net') } else{ document.write('Quay trở về trang của Hocvui.net') } mình đã dùng thêm một số code javascript mà chưa hề đề cập tới ở các bải hướng dẫn, mình không nói tới, nhưng các bạn hãy thử tự tìm hểu xem! HocVui.Net Page 66
Đồng bộ tài khoản