Muối phản ứng với axit_phần 1

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
44
lượt xem
9
download

Muối phản ứng với axit_phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'muối phản ứng với axit_phần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Muối phản ứng với axit_phần 1

 1. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. Baøi 4
 3. Caùc Coâng thöùc vieát phaûn öùng Caàn nhôù 3 coâng thöùc sau: Coâng thöùc 1: MUOÁI phaûn öùng vôùi AXIT LOAÏI 1 Coâng thöùc 2: MUOÁI phaûn öùng vôùi AXIT LOAÏI 2 Coâng thöùc 3: MUOÁI phaûn öùng vôùi AXIT LOAÏI 3
 4. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi (Phaûn öùng trao ñoåi) Saûn phaåm phaûi coù: Chaát keát tuûa Chaát bay hôi Chaát khoù ñieän ly hôn
 5. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1: Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) a. BaCl2 + ddH2SO4 →BaSO4 ↓ + 2 HCl H 2SO4 BaSO b. AgNO + ddHCl b. AgNO33 + ddHCl c. Na2CO3 + ddHCl d. NaHCO3 + ddHCl e. FeS + dd HCl f. CuS + ddHCl
 6. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1:Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) b. AgNO3 + HCl → AgCl + HCl AgCl↓ c. Na2CO3 + ddHCl d. NaHCO3 + ddHCl e. FeS + dd HCl f.CuS + ddHCl
 7. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1:Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) c. Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCl + H2O + CO2↑ d. NaHCO3 + ddHCl e. FeS + dd HCl f. CuS + ddHCl Aùp duïng 2: (Trích ñeà ÑHBKHN – 2001)
 8. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1:Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) d. NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 ↑ e. FeS + dd HCl f. CuS + ddHCl Aùp duïng 2: a. Hoaøn thaønh pöù FeS + HCl → Khí A Na2SO3+ HCl → Khí B b.
 9. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1:Vieát caùc phaûn öùng (neáu coù) e. FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S f. CuS + ddHCl Aùp duïng 2: a. Hoaøn thaønh caùc pöù FeS + HCl → Khí A Na2SO3+ HCl → Khí B b. Cho khí A phaûn öùng vôùi khí B Vieát phaûn öùng.
 10. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1: e. FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S f. CuS +2 HCl →Vì: MuoáiH2S CuCl2 + sunfua [Pb →sau) Sai khoâng phaûn öùng vôùi axit loaïi 1 Aùp duïng 2: a. Hoaøn thaønh caùc pöù FeS + HCl → Khí A Na2SO3+ HCl → Khí B b. Cho khí A phaûn öùng vôùi khí B. Vieát phaûn öùng.
 11. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 2: (Trích ñeà ÑHBKHN – 2001) a. Hoaøn thaønh caùc pöù Khí A: H2S FeS + HCl → Khí A Khí B: SO2 Na2SO3+ HCl → Khí B b. Cho khí A phaûn öùng vôùi khí B. Vieát phaûn öùng. SO2 + H2S → ?
 12. Coâng thöùc 1: (pöù vôùi HCl, H2SO4 loaõng,...) Muoái + Axit loaïi 1 Muoái môùi + Axit môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 3: Cho 3,48 gam muoái cacbonat cuûa kim loaïi M phaûn öùng vôùi ddHCl (dö). Daãn heát khí thu ñöôïc vaøo bình ñöïng ddNaOH dö; thaáy khoái löôïng chaát tan trong bình taêng 0,78 gam. Tìm coâng thöùc muoái cacbonat?
 13. M2(CO3)n + ddHCl M2(CO3)n + ddHCl CO2 CO2 3,48 gam ddNaOH 3,48 gam hs mol (dö) PP 4 böôùc Raát deã Khoái löôïng chaátt tan chaá tan taêng 0,78 gam taêng 0,78 gam M2(CO33)n:? M2(CO )n :? (Tröôùc) CO2 hs mol ÑS: FeCO3 GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
Đồng bộ tài khoản