intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Muối pứ Muối

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

118
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'muối pứ muối', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Muối pứ Muối

 1. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. Baøi 23 Coù 3 coâng thöùc vieát phaûn öùng
 3. Coâng thöùc 1: Muoái + Muoái 2 Muoái môùi (Phaûn öùng trao ñoåi) Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan Saûn phaåm phaûi coù: Chaát keát tuûa Chaát bay hôi Chaát khoù ñieän ly hôn
 4. Coâng thöùc 1: Muoái + Muoái 2 Muoái môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1: Vieát caùc phaûn öùng BaSO a. BaCl2 + ddNa2SO4 →BaSO4 ↓ + 2 NaCl Na 2 4 b. AgNO3 + ddNaCl 3 c. FeCl3 + Ag2SO4 d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4 e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3
 5. Coâng thöùc 1: Muoái + Muoái 2 Muoái môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan Aùp duïng 1: b. AgNO3 + NaCl→ AgCl↓ + NaNO3 AgCl c. FeCl3 + Ag2SO4 d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4 e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3
 6. Coâng thöùc 1: Muoái + Muoái 2 Muoái môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan Aùp duïng 1: c. 2 FeCl3 +3 Ag2SO4→ 6 AgCl↓ + Fe2(SO4)3 AgCl d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4 e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3 Aùp duïng 2:
 7. Coâng thöùc 1: Muoái + Muoái 2 Muoái môùi Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan Aùp duïng 1: d. Ba(HCO3)2+Na2SO4 BaSO4↓ +2 NaHCO3 → e. Ba(HCO3)2 + Na2CO→ BaCO3↓+2 NaHCO3 3 Aùp duïng 2: Vieát 5 phaûn öùng coù daïng: BaCl2 + ? KCl + ?
 8. Aùp duïng 2: Vieát 5 phaûn öùng coù daïng: BaCl2 ? KCl + ? Giaûi: BaCl2 + K2SO4→ 2KCl + BaSO4↓ BaCl2 + K2SO3→ 2KCl + BaSO3↓ BaCl2 + K2CO3→ 2KCl + BaCO3↓ BaCl2 + K2SiO3→ 2KCl + BaSiO3↓ 3BaCl2+2K3PO4→ 6KCl + Ba3(PO4)2↓
 9. AÙp duïng 3: (HVQY-2001) Vieát vaø caân baèng phaûn öùng a. ddAlCl3+ ddKAlO2 b. ddAlCl3 + ddNa2S c. ddAlCl3 + dd NaHCO3 Coâng thöùc 2: Khi gaëp Caùc muoái Al3+, Fe3+, Zn2+ Muoái A Phaûn öùng vôùi caùc muoái: CO32-; HCO3- ; SO32-; - ; HSO - Muoái B -; S2- ; HS AlO 3
 10. Coâng thöùc 2: Aùp duïng rieâng cho caùc muoái Caùc muoái Al3+, Fe3+, Zn2+ muoái A Phaûn öùng vôùi caùc muoái: Pöù:? CO32-; HCO3- ; SO32-; 2- ; HS- ; AlO - ; HSO - muoái B S 3 Thöù töï pöù: Muoái A + H2Odd Hydroxyt ↓ + Axit + Muoái B + Axit → Muoái môùi + Axit môùi PÖÙ cuoái cuøng
 11. Coâng thöùc 2: CO3 ; HCO3 2- - muoái A + muoái B : SO 2-; HSO - 3 3 ( Al3+, Fe3+, Zn2+ ) S2- ; HS- ; PÖÙ: Muoái A + H2Odd Hydroxyt ↓ + Axit Muoái B + Axit → Muoái môùi + Axit môùi Ví duï: AlCl3 + dd Na2CO3 :? AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl X2 2 HCl + Na2CO3→2 NaCl + CO2↑+ H2O X3
 12. Coâng thöùc 2: CO3 ; HCO3 2- - Muoái A + Muoái B : SO 2-; HSO - 3 3 ( Al3+, Fe3+, Zn2+ ) S2- ; HS- ; PÖÙ: muoái A + H2Odd Hydroxyt ↓ + Axit muoái B + Axit → Muoái môùi + Axit môùi Ví duï: AlCl3 + dd Na2CO3 :? 2AlCl3 + 6H2O →2Al(OH)3↓ + 6 HCl 6 HCl +3Na2CO3→ 6NaCl +3CO2↑+3H2O 2AlCl3 + 3H2O + 3Na2CO3→ → 2Al(OH)3↓ + 6NaCl + 3CO2↑
 13. AÙp duïng 3: (HVQY-2001) Vieát vaø caân baèng phaûn öùng a. ddAlCl3 + ddKAlO2 3+ b. ddAlCl3 + ddNa2S 2 c. ddAlCl3 + dd NaHCO3 AlCl3 + dd KAlO2 :? AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl 3HCl +3KAlO2 +3 H2O →3Al(OH)3↓+3 KCl X 3 AlCl3 + 6H2O + 3KAlO2→ → 4Al(OH)3↓ + 3 KCl
 14. AÙp duïng 3: (HVQY-2001) b. ddAlCl3 +ddNa2S AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl X2 2 HCl + Na2S→ 2 NaCl + H2S X3 AÙP duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2
 15. AÙp duïng 3: (HVQY-2001) b. ddAlCl3 +ddNa2S 2 AlCl3+ 3 H2O →2Al(OH)3↓ + 6 HCl + 6H 2O 3 X2 6 HCl + 3Na2S→ 2 NaCl +3 H2S 2 6 X3 2AlCl3 + 6H2O + 3Na2S→ → 2Al(OH)3↓ + 6 NaCl + 3 H2S AÙP duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2
 16. AÙp duïng 3: (HVQY-2001) c. ddAlCl3 +ddNaHCO3 AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl 3HCl +3 NaHCO3→ 3 NaCl +3 CO2↑+ 3H2O X 3 AlCl3+3NaHCO3→ Al(OH)3↓+ 3 NaCl +3 CO2↑ AÙP duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2
 17. AÙp duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2 2 Al(OH)3↓ Al2(SO4)3 +3H2O +3Na2CO3→ 3 Na2SO4 3 CO2↑ AÙp duïng 5: (HVKTQS-1999) Cho 0,1 mol FeCl3 taùc duïng heát vôùi dd Na2CO3 dö, thu ñöôïc chaát khí vaø keát tuûa. Laáy keát tuûa ñem nung ôû nhieät ñoä cao ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thì thu ñöôïc bao nhieâu gam chaát raén?
 18. AÙp duïng 5: (HVKTQS-1999) Cho 0,1 mol FeCl3 taùc duïng heát vôùi dd Na2CO3 dö thu dö, ñöôïc chaát khí vaø keát tuûa. chaá khí vaø keá tuû Laáy keát tuûa ñem nung ôû nhieät ñoä cao ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thì thu ñöôïc bao nhieâu gam chaát raén?
 19. Toùm taét aùp duïng 5:(HVKTQS-1999) 0,1 mol FeCl3 to dd Na2CO3 dö ↓ Raén: ? g Giaûi PÖÙ: 2FeCl3+3Na2CO3→ 2Fe(OH)3↓+ 3 NaCl +3 CO2↑ (1) 0,1 0,1 0,15 mol 2Fe(OH)3 to Fe2O3 + 3 H2O (2) 0,1 0,05 (mol) Theo (1),(2) ⇒Raén laø Fe2O3: 0,05(mol) Vaäy mRaén = 0,05. 160 = 8 gam
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2