Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Muốn luận đoán đúng số tử vi

Chia sẻ: Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

1.579
lượt xem
762
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ban đêm nhìn lên bầu trời quang đãng, bao la, ta thấy muôn vì sao lấp lánh, mỗi vì sao là cả một thế giới mênh mông như Thái Bình Dương hệ chúng ta. Ban ngày, quan sát cảnh vật xung quanh, từ ngọn cỏ, bông hoa đến con ong cái kiến, ta thấy hết bao sự khôn ngoan, kỳ diệu được phô bày trước mắt chúng ta

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Muốn luận đoán đúng số tử vi

 1. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 1 LÔØI NOÙI ÑAÀU Ban ñeâm nhìn leân voøm trôøi bao la quang ñaõng, ta thaáy muoân vì sao laáp laùnh, moãi vì sao laø caû moät theá giôùi meânh moâng nhö Thaùi Döông heä chuùng ta. Ban ngaøy, quan saùt caûnh vaät xung quanh, töø ngoïn coû, boâng hoa ñeán con ong caùi kieán, ta thaáy heát bao söï khoâng ngoan, kyø dieäu ñöôïc phoâ baøy tröôùc maét chuùng ta. Vaäy thì baøn tay sieâu phaøm naøo ñaõ kheùo taïo döïng vaø toâ ñieåm neân nhö theá ? Chuùng ta ai cuõng phaûi tin raèng Vuõ truï vaø muoân vaät khoâng theå boãng döng coù, maø phaûi laø coâng trình cuûa moät ñaáng thieâng lieâng, cao caû. Ñaáng thieâng lieâng aáy, ta goïi laø Taïo hoùa hay thöôïng ñeá, ñaõ taïo döïng neân muoân loaøi vaø laëng leõ ñieàu khieån baèng nhöõng luaät maàu nhieäm maø trí oùc loaøi ngöôøi khoâng sao suy löôïng noåi. Moät trong nhöõng quy luaät maàu nhieäm aáy laø Luaâït nhaân quaû. Theo luaät naøy ôû treân ñôøi söï kieän naøo cuõng coù ngueâyn nhaân vaø khoâng moät caùigì coù theå ngaãu nhieân sinh ra ñöôïc. Nguyeân nhaân toát thì keát quaû toát, nguyeân nhaân xaáu thì keát quaû xaáu. Thí duï ôû trong vöôøn ta lôõ troàng gioáng caây xaáu thì sau naøy ta chæ ñöôïc nhöõng quaû chua chaùt chaúng ra gì. Traùi laïi, neáu ta chòu khoù choïn löïa gioáng toát maø troàng thì seõ ñöôïc höôûng nhöõng quaû thôm ngon. Trong ñôøi ngöôøi cuõng vaäy, moïi vieäc khoâng ngaãu nhieân xaûy ra, maø ñeàu do nhöõng nguyeân nhaân gaàn gaën hay saâu xa. Nhöõng nguyeân nhaân gaàn do chính ta taïo neân; coøn nhöõng nguyeân nhaân saâu xa laø do oâng baø, cha meï toïa neân hay laø (neáu tin ôû thuyeát luaân hoài) do chính ta taïo neân töø kieáp tröùoc. Theo luaät nhaân quaû cuûa Ñaïo Phaät, neáu ta bieát tu nhaân tích ñöùc, laøm ñieàu laønh, xa ñieàu döõ, thì khoâng nhöõng kieáp naøy ta gaëp nhieàu may maén, maø tieáp theo seõ ñöôïc höôûng phuùc doài daøo… Traùi laïi, ngöôøi khoâng öa laøm ñieàu thieän maø chæ ham laøm ñieàu aùc, khoâng nhöõng ngay kieáp naøy seõ phaûi gaùnh chòu nhöõng quaû baùo maø ñeán kieáp sau seõ thaáy ngay söï baùo öùng khoâng hay. Vaäy thì giaøu sang hay ngheøo heøn, sung söôùng hay khoå cöïc veà kieáp naøy laø do caùi nhaân maø oâng baø, cha meï ta ñaõ truyeàn laïi cho ta, hoaëc chính ta gieo töø kieáp tröôùc. Töø khi ta chaøo ñôøi, nhöõng keát- quaû-baùo-öùng ñaõ ghi saün trong soá maïng ta roài. Noùi toùm laïi, neáu ta tin coù ñaáng Thöôïng-ñeá chí coâng, chí minh thoáng ngöï treân muoân vaät thì phaûi tin coù luaät nhaân quaû vaø coù soá meänh. OÂng cha ta thöôøng noùi “Sinh töû höõu meänh, phuù quyù do thieân” laø ñaõ xaùc nhaän nhö vaäy. Leõ huyeàn bí ñaõ ñöôïc moät nhaø lyù hoïc Trung hoa veà ñôøi Toáng laø TRAÀN ÑOØAN töùc HI DI LAÕO TOÅ nghieân cöùu, roài nhaân ñoù phaùt minh moân Töû-Vi-Ñaåu-Soá coù theå tính ñöôïc soá meänh con ngöôøi, tieân ñoaùn ñöôïc laø thoï hay yeåu, sang giaøu hay ngheøo heøn, haïnh phuù hay khoå cöïc. Nhö caùi maàm cuûa hoät caây mang theo caùi tính chaát toát hay xaáu cuûa cha meï, soá meänh cuûa maïng theo daáu veát nhöõng nghieäp laønh hoaëc nghieäp döõ cuûa oâng baø, cha meï ta hoaëc cuûa chính ta töø kieáp tröôùc. Tuy caùi maàm caây neáu mang tính chaát xaáu, maø ñöôïc troàng vaøo moät nôi ñaát toát vaø ñöôïc chaêm soùc thì sau naøy nhöõng traùi cuõng ñôõ xaáu. Con ngöôøi cuõng vaäy, neáu mang soá meänh haåm hiu maø bieát tu taâm, döôõng tính thì cuõng ñôõ phaàn khoå cöïc… Theo leõ aáy, nhieàu ngöôøi coù soá maïng xaáu chæ coøn coù
 2. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 2 caùch tu haønh môùi ñöôïc yeân thaân, höôûng phuùc vaø theâm tuoåi thoï. Caâu noùi cuûa caùc tieân-nho “Ñöùc naêng thaéng soá” chöùng toû raèng soá meänh khoâng phaûi laø baát-di baát-dòch, vaø ngöôøi ta coù theå baèng caùch tu nhaân, caûi-hoùa soá meänh cho ñôõ xaáu. Ngöôïc laïi, nhöõng ngöôøi coù soá toát, ngoài treân ñoáng tieàn baïc, caäy quyeàn-theá, haø-hieáp keû ngheøo heøn seõ thaáy quaû-baùo nhôõn tieàn ngay trong ñôøi mình, ñôøi con chaùu mình, hoaëc quaû-baùo vaøo kieáp sau cuûa mình. Nhöõng lôøi baøn luaän treân ñaây khoâng ra ngoaøi luaät nhaân quaû laø nguyeân lyù cuûa soá meänh. Chuùng toâi, keû soaïn saùch naøy, ñaõ nghieân cöùu soá Töû-vi töø maáy chuïc naêm nay vaø chieâm nghieäm raèng Töø-vi-daàu-soá laø moät khoa hoïc raát linh dieäu chöù khoâng phaûi laø chuyeän hoang ñöôøng. Xeùt nghieäm rieâng veà baûn thaân, chuùng toâi thaáy moïi bieán chuyeån, hay hoaëc dôû, xaûy ra töø khi nieân thieáu ñeán luùc tuoåi giaø, nhaát nhaát ñeàu coù ghi trong soá töû vi. Töû vi ñaàu soá laø moät khoa hoïc huyeàn bí ñaùng ñöôïc ca tuïng thay ! Maëc daàu söï hieåu bieát coøn noâng caïn, chuùng toâi cuõng maïo muoäi gom vaøo quyeån saùch nhoû naøy taát caû nhöõng ñieàu hoïc hoûi ñöôïc cuøng nhöõng kinh nghieäm rieâng, ñeå goùp moät phaàn veà vieäc phoå bieán khoa töû vi huyeàn dieäu. CHÖÔNG MOÄT Laäp thaønh laù soá NAÊM, THAÙNG, NGAØY GIÔØ SINH Muoán laäp moät laù soá Töû Vi caàn phaûi bieát ñuû naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh theo aâm lòch vaø phaûi bieát ñuû naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh theo aâm lòch vaø phaûi bieát laø nam hay nöõ. Neáu thieáu chi tieát naøo cuõng khoâng theå laäp ñöôïc. Trong aâm lòch, teân naêm ñöôïc chaép bôûi hai chöõ, moät chöõ thuoäc thaäp Thieân Can vaø moät chöõ thuoäc thaäp nhò Ñòa-chi. Thaäp Thieân Can laø : Giaùp, Aát , Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm Quyù. Thaäp nhò Ñòa chi laø : Tyù, Söûu, Daàn, Maõo, Thìn, Tò, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi. Theo aâm lòch, moät hoäi laø khoaûng thôøi gian 60 naêm goàm coù Luïc Giaùp nhö sau :
 3. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 3 Giaùp Tyù Giaùp Tuaát Giaùp Thaân Aét Söûu Aát Hôïi Aát Daäu Bính Daàn Bính Tyù Bính Tuaát Ñinh Maõo Ñinh Söûu Ñinh Hôïi Maäu Thìn Maäu Daàn Maäu Tyù Kyû Tî Kyû Maõo Kyû Söûu Canh Ngoï Canh Thìn Canh Daàn Taân Muøi Taân Tò Taân Maõo Nhaâm Thaân Nhaâm Ngoï Nhaâm Thìn Quùy Daäu Quùy Muøi Quùy Tò Giaùp Ngoï Giaùp Thìn Giaùp Daàn Aát Muøi Aát Tò Aát Maõo Bính Thaân Bính Ngoï Bính Thìn Ñinh Daäu Ñinh Muøi Ñinh Tî Maäu Tuaát Maäu Thaân Maäu Ngoï Kyû Hôïi Kyû Daäu Kyû Muøi Canh Tyù Canh Tuaát Canh Thaân Taân Söûu Taân Hôïi Taân Daäu Nhaâm Daàn Nhaâm Tyù Nhaâm Tuaát Quùy Maõo Quùy Söûu Quùy Hôïi Sau naêm Quùy Hôïi ñeán naêm Giaùp Tyù khôûi ñaàu moät hoäi khaùc. Trong tröôøng hôïp chæ bieát ngaøy thaùng naêm döông lòch maø khoâng nhôù ngaøy thaùng naêm aâm lòch ñeå laäp laù soá, ta coù theå tra cöùu nhöõng naêm aâm lòch ñeå laäp laù soá, ta coù theå tra cöùu nhöõng baûng lòch aâm döông ñoái chieáu, nhö nhöõng baûng lòch trong hai cuoán Lòch saùch Tam Toâng- Mieáu naêm Ñinh Muøi (1987) vaø naêm Maäu Thaân ( 1968). Laäp moät laù soá, caàn phaûi bieát ñuùng giôø sinh theo haøng Chi. Theo giôø cuõ ôû Vieät Nam thì töø 23 giôø ngaøy hoâm tröôùc ñeán 1 giôø ngaøy hoâm sau laø giôø Tyù , nhöng theo giôø môùi ( ñöôïc taêng theâm moät giôø ) thì töø 24 giôø hay 0 giôø ñeán 2 giôø laø giôø Tyù. Ñeå bieát sinh giôø naøo, coi baûng sau ñaây : Tyù : Töø 24 giôø ñeán 2 giôø Söûu : Töø 2 giôø ñeán 4 giôø Daàn : Töø 4 giôø ñeán 6 giôø
 4. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 4 Maõo : Töø 6 giôø ñeán 8 giôø Thìn : töø 8 giôø ñeán 10 giôø Tò : Töø 10 giôø ñeán 12 giôø Ngoï Töø 12 giôø ñeán 14 giôø Muøi : Töø 14 giôø ñeán 16 giôø Thaân Töø 16 giôø ñeán 18 giôø Daäuï Töø 18 giôø ñeán 20 giôø Tuaát ï Töø 20 giôø ñeán 22 giôø Hôïiï Töø 22 giôø ñeán 24 giôø Chuù yù : Sinh vaøo giôø Tyù laø sinh vaøo ngaøy hoâm sau. Sinh thaùng nhuaän - Neáu sinh vaøo thaùng nhuaän thì caùch tính nhö sau : - Töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 15 thì tính laø thaùng chính ; - Töø ngaøy 16 ñeán ngaøy 30 thì tính laø thaùng sau. Thí duï : Sinh ngaøy 3 thaùn g 5 nhuaän thì tính laø ngaøy 3 thaùng 5. Sinh ngaøy 18 thaùng 5 nhuaän thì tính laø ngaøy 18 thaùng 6. II. Söûa Soaïn Laù Soá : Laáy moät tôø giaáy vuoâng hay hình chöõ nhaät cuõng ñöôïc. Keû 12 oâ nhö sau ñaây : Tí Ngoï Muøi Thaân 6 7 8 9 Thìn Daäu 5 10 Thieân Baøn Maõo Tuaát 4 11 Daàn Söûu Tyù Hôïi 3 2 1 12 Khoaûng giöõa roäng baèng 4 cung goïi laø Thieân baøn duøng ñeå bieân naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh,Meänh, Cuïc, v. v….. Xung quanh Thieân Baøn, cung 1 laø cung Tyù, cung 2 (tính thuaän, theo chieàu kim ñoàng hoà) laø cung Söûu , roài laàn löôït ñeán caùc cung Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi. Teân moãi cung ôû treân ñaây khoâng bao giôø thay ñoåi. Ngöôøi môùi taäp laáy soá caàn phaûi ghi teân moãi cung vaøo moät goùc cho nhôù , nhöng khi ñaõ thuoäc roài thì thoâi. Khi baám soá Töû Vi, thaày soá, thaày boùi, thöôøng duøng baøn tay traùi coù nhöõng ngaán vaø ñaàu ngoùn chæ 12 cung. Coi hinh veõ sau ñaây :
 5. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 5 Nhöõng cung treân laù soá chia laøm ba nhoùm : Töù sinh : Daàn, Thaân, Tò, Hôïi Töù moä : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi Töù Tuyeät: Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu III. Phaân Ñònh AÂm Döông Nam coù döông nam, aâm nam, nöõ coù döông nöõ., aâm nöõ, tuøy theo haøng Can, haøng Chi cuûa tuoåi ( töùc naêm sinh ) -Theo haøng Can thì : Giaùp, Binh, Maäu, Canh, Nhaâm laø döông Aát, Ñinh, Kyû, Taân, Quyù, laø aâm. Theo haøng Chi thì : Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát, laø Döông. Söûu, Maõo, Tò, Muøi, Daäu, Hôïi laø aâm. Thí duï : Con trai tuoåi Bính Daàn laø döông nam, tuoåi Kyû Daäu laø aâm nam; con gaùi tuoåi Giaùp Tyù laø döông nöõ, tuoåi Ñinh Hôïi laø aâm nöõ. Phaân ñònh aâm döông theo haøng Can hay haøng Chi cuõng ñöôïc caû. Bieân vaøo Thieân Baøn : döông nam hay döông nöù, aâm nam hay aâm nöõ. IV. TÌM BAÛN MEÄNH: Muoán bieát baûn meänh thuoäc haønh gì ( Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa hay Thoå), coi baûng sau ñaây :
 6. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 6 Kim Meänh Hoûa Meänh Moäc Meänh Thoå Meänh Thuûy Meänh Giaùp Tyù Bính Daàn, Maäu Thìn Canh Ngoï Bính Tyù Aát Söûu Ñinh Maõo Kyû Tò Taân Muøi Ñinh Söûu Nhaâm Thaân Giaùp Tuaát Nhaâm Ngoï Maäu Daàn Giaùp Thaân Quùy Daäu Aét Hôïi Quùy Muøi Kyû Maõo Aát Daäu Canh Thìn Maäu Tyù Canh Daàn Bính Tuaát Nhaâm Thìn Taân Tò Kyû Söûu Taân Maõo Ñinh Hôïi Quùy Tò Giaùp Ngoï Bính Thaân Maäu Tuaát Canh Tyù Bính Ngoï Aát Muøi Ñinh Daäu Kyû Hôïi Taân Söûu Ñinh Muøi Nhaâm Daàn Giaùp Thìn Nhaâm Tyù Maäu Thaân Giaùp Daàn Quùy Maõo Aát Tò Quùy Söûu Kyû Daäu Aát Maõo Canh Tuaát Maäu Ngoï Canh Thaân Bính Thìn Nhaâm Tuaát Taân Hôïi Kyû Muøi Taân Daäu Ñinh Tî Quùy Hôïi V. An Meänh : Töø cung Daàn keå laø thaùng gieâng, ñeám thuaän moãi thaùng moät cung, ñeán thaùng sinh, roåi töø cung naøy keå laø giôø Tyù, tính nghòch moãi giôø moät cung ñeán giôø sinh thì an Meänh. An Meänh xong, laàn löôït, theo chieàu thuaän an caùc cung: Phuï Maãu, Phuùc Ñöùc, Ñieàn Traïch, Quan Loäc, Noâ Boäc, Thieân Di, Taät aùch, Taøi Baïch, Töû Töùc, Theâ Thieáp, ( hay Phu Quaân, ) vaø Huynh Ñeä. BAÛN ÑOÀ CHÆ CAÙCH An Meänh, Thaân vaø caùc cung khaùc. Töû Töùc Theâ Thieáp Huynh Ñeä Meänh Taøi Baïch Phuï Maãu Taät Aùch Sinh thaùng 2 giôø Muøi Phuùc Ñöùc (Thaân ) Thieân Di Noâ Boäc Quan Loäc Ñieàn Traïch Meänh : Baûn Meänh Phuï Maãu : Cha Meï Phuùc Ñöùc : Aûnh höôûng cuûa Phuùc Ñöùc toå tieân, cuûa moà maû oâng cha. Ñieàn Traïch : Ruoäng möông cöûa nhaø Quan Loäc : Coâng Danh Noâ Boäc : Toâi, tôù , baïn beø, vôï leõ
 7. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 7 Thieân Di : Ra ngoaøi Taät aùch : Ñau yeáu , vaän haïn. Taøi Baïch : Tieàn cuûa, sinh keá Töû Töùc : Con caùi Theâ Thieáp : Vôï Phu Quaân : Choàng Huynh Ñeä : Anh em ruoät. VI. An Thaân Töø cung Daàn, keå laø thaùng gieâng, ñeám thuaän moãi thaùng moät cung ñeán thaùng sinh, roài töø cung naøy keå laøgiôø Tyù tính thuaän moãi giôø moät cung, ñeán giôø sinh thì an Thaân ( Xem baûn ñoà). Meänh vaø Thaân khaùc nhau. Thaân coù theå ví nhö Meänh thöù hai. Töø khi ra ñôøi cho ñeán naêm 30 tuoåi, ta chòu aûnh höôûng cuûa cung Meänh, nhöng töø naêm 31 tuoåi trôû ñi, ta chòu theâm nhieàu aûnh höôûng cuûa cung Thaân. Thaân chæ coù theå an vaøo moät trong nhöõng cung sau ñaây : Meänh, Phuùc ñöùc, Quan Loäc, Thieân Di, Taøi Baïch, Theâ Thieáp ( hay Phu Quaân). Thaân ôû Quan Loäc thì goïi laø Thaân cö Quan Loäc, Thaân ôû Thieân Di thì goïi laø Thaân Cö Thieân Di, v.v….. Ngöôøi sinh giôø Tyù thì Thaân ñoùng ôû cung Meänh, nhö vaäy goïi laø Thaân Meänh ñoàng cung. VII. LAÄP CUÏC : Muoán laäp cuïc phaûi caên cöù vaøo haøng Can cuûa naêm sinh vaø cung an Meänh. Coi baûng laäp cuïc sau ñaây : Cung Haøng Can cuûa naêm sinh An Giaùp Kyû Aát Canh Bính Taân Ñinh Nhaâm Maäu Quyù Meänh Tyù, Söûu Thuûy Nhò Cuïc Hoûa luïc cuïc Thoå nguõ cuïc Moäc Tam Cuïc Kim Töù Cuïc Daàn, Maõo Hoûa luïc cuïc Thoå nguõ cuïc Moäc tam cuïc Kim Töù Cuïc Thuûy Nhò Cuïc Tuaát, Hôïi Thìn Tò Moäc Tam Cuïc Kim Töù Cuïc Thuûy Nhò Cuïc Hoûa luïc cuïc Thoå Nguõ Cuïc Ngoï, Muøi Thoå Nguõ Cuïc Moäc Tam Cuïc Kim Töù Cuïc Thuûy Nhò Cuïc Hoûa luïc cuïc Thaân, Daäu Kim Töù Cuïc Thuûy Nhò Cuïc Hoûa luïc cuïc Thoå nguõ cuïc Moäc Tam Cuïc
 8. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 8 Thí duï : Tuoåi Kyû Daäu, Meänh an ôû cung Thaân laø Kim Töù Cuïc. VIII. PHEÙP AN CAÙC SAO : Caùc sao trong laù soá goàm coù chính tinh, trung tinh vaø baøng tinh. Coù 14 chính tinh thuoäc hai chuøm sao : chuøm sao Töû Vi vaø chuøm sao Thieân Phuû. Chuøm sao Töû Vi goàm coù 6 sao laø : Töû Vi, Lieâm Trinh, Thieân Ñoàng, Vuõ Khuùc, Thaùi Döông vaø Thieân Cô. Chuøm sao Thieân Phuû goàm 8 sao laø Thieân Phuû, Thaùi aâm, Tham Lang, Cöï moân, Thieân Töôùng, Thieân Löông, Thaát Saùt vaø Phaù Quaân. Nhöõng trung tinh vaø baøng tinh laø nhöõng sao phuï. A) Chính Tinh : 1) Chuøm sao Töû Vi : -Tröôùc heát phaûi an sao Töû Vi. Coi baûng cuïc thích hôïp vôùi laù soá. Xem ngaøy sinh ôû cung naøo thì an Töû Vi ôû cung ñoù . Sau ñaây laø 5 baûn ñoà keâ vò trí cuûa Töû Vi tuøy theo cuïc vaø ngaøy sinh : Tò 8 Ngoï 10 Muøi 12 Thaân 14 9 11 13 15 Thìn 6-7 Daäu 16 30 Thuûy Nhò Cuïc 17 Maõo 4-5 Ngaøy sinh ôû cung naøo thì an Töû Vi Tuaát 18 28 Ôû Cung aáy . 19 29 Daàn 2-3 Söûu 1 Tyù 22 Hôïi 20 26 24 23 21 27 25 4 7 10 13 12 15 18 21 14 17 20 23 1 16 9 Moäc Tam Cuïc 24 11 Ngaøy sinh ôû 26 6 Cung naøo thì 19 8 An Töû Vi ôû cung aáy 27 29 3 2 22 25 5 28 30
 9. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 9 6 10 14 16 20 18 24 29 23 28 27 25 29 2 12 22 15 Kim Töù Cuïc 24 Ngaøy sinh ôû cung naøo thì 8 An Töû Vi ôû cung aáy . 11 26 17 4 3 1 7 9 5 30 13 1 8 6 13 11 20 18 25 23 24 30 29 3 16 15 Thoå Nguõ Cuïc 28 19 Ngaøy sinh ôû cung naøo 27 Thì an Töû Vi 10 Ôû cung aáy 21 14 22 5 4 2 9 7 12 26 17 10 2 8 14 24 16 Muøi 22 Thaân 28 Tò 29 Ngo ï 30
 10. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 10 4 1 18 Hoûa luïc cuïc Daäu 20 Thìn 23 Ngaøy sinh ôû cung naøo 12 Thì an Töû Vi 7 17 Ôû cung aáy . Tuaát 26 Maõo 27 6 5 9 3 11 15 19 Hôïi 13 Daàn 21 Söûu 25 Tyù Töø cung an Töû Vi, tính thuaän (theo chieàu kim ñoàng hoà ) caùch 3 cung laø Lieâm Trinh :caùch Lieâm Trinh 2 cung laø Thieân ñoàng; roài ñeán Vuõ Khuùc, Thaùi Döông, moãi sao moät cung; caùch Thaùi Döông 1 cung laø Thieân Cô. 2) Chuøm sao Thieân Phuû – Tröôùc heát phaûi an sao Thieân Phuû tuøy theo vò trí cuûa Töû Vi : Töû vi ôû cung Thieân Phuû ôû cung Daàn Daàn Maõo Söûu Thìn Tyù Tò Hôïi Ngoï Tuaát Muøi Daäu Thaân Thaân Daäu Muøi Tuaát Ngoï Hôïi Tò Taïi cung Daàn, cung Thaân, Töû Vi vaø Thieân Phuû ôû ñoàng cung. Caùc vò trí cuûa Töû Vi vaø Thieân Phuû ôû hai baûn ñoà sau ñaây : Töû Vi Töû Vi Töû Vi Töû Vi Ngoï Muøi Thieân Phuû Tò Thaân Thieân Phuû Töû Vi Daäu Thìn Töû Vi Thieân Phuû Maõo Tuaát Töû Vi Thieân Phuû Thieân Phuû Thieân Phuû
 11. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 11 Thieân Phuû Söûu Tyù Hôïi Daàn Töû Vi Thieân Phuû Thieân Phuû Thieân Phuû Thieân Phuû Tò Ngoï Muøi Thaân Thieân Phuû Töû Vi Thìn Daäu Thieân Phuû Töû Vi Maõo Tuaát Töû Vi Töû Vi Töû Vi Töû Vi Thieân Phuû Söûu Tyù Hôïi Daàn Sau Thieân Phuû, tính thuaän ñeán Thaùi aâm, Tham Lang,Cöï Moân, Thieân Töôùng, Thieân Löông, Thaát Saùt, Moãi cung moät sao roài caùch 3 cung ñeán Phaù Quaân. 13) Trung tinh vaø baøng tinh Veà trung tinh vaø baøng tinh, tröôùc heát an ba voøng sao : - Voøng sao Tröôøng Sinh. - Voøng sao Loäc Toàn, - Voøng sao Thaùi Tueá. Sau ñoù, môùi an caùc sao khaùc. I-Voøng sao Tröôøng sinh’ Sao Tröôøng Sinh an theo Cuïc : Cuïc Cung an Tröôøng Sinh Thuûy vaø Thoå Cuïc Thaân Moäc cuïc Hôïi Kim cuïc Tò Hoûa cuïc Daàn
 12. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 12 Döông Nam hay aâm nöõ tính thuaän ( theo chieàu kim ñoàng hoà) aâm nam hay döông nöõ tính nghòch, an moãi cung moät sao : Tröôøng sinh, Moäc duïc, Quan ñaøi, Laâm quan, Ñeá Vöôïng, Suy, Beänh, Töû , Moä, Tuyeät, Thai, Döôõng. 2.Voøng sao Loäc Toàn : Sao Loäc toàn an theo haøng Can cuûa naêm sinh : Haøng Can Cung An Loäc Toàn Giaùp Daàn Aát Maõo Bính, Maäu Tò Ñinh, Kyû Ngoï Canh Thaân Taân Daäu Nhaâm Hôïi Quùy Tyù Döông nam, aâm nöõ tính thuaän, aâm nam döông nöõ tính nghòch, ñaët moãi cung moät sao : Loäc Toàn, Löïc só, Thanh Long, Tieåu Hao, Töôùng Quaân, Taáu Thö, Phi Lieâm, Hæ thaàn, Beänh Phuø, Ñaïi Hao, Phuïc Binh, Quan Phuû. Sau ñaây laø nhöõng sao khaùc an theo vò trí cuûa Loäc Toàn, Baùc só-Sao Baùc só ôû ñoàng cung vôùi Loäc Toàn. Kình döông vaø Ñaø La.-An Kinh Döông ôû cung tröôùc cung an Loäc toàn; an Ñaø La ôû cung sau cung an Loäc toàn. Thí duï : Loäc Toàn ôû Ngoï thì Kình Döông ôû Muøi, Ñaø La ôû Tò Quoác AÁn vaø Ñöôøng Phuû : Töù Loäc Toàn keå laø cung thöù nhaát, ñeám thuaän ñeán cung thöù 9 thì an Quoác AÁn ñeám nghòch ñeán cung thöù 8 thì an Ñöôøng Phuù . 3-Voøng Sao Thaùi Tueá : Sao Thaùi Tueá an theo haøng Chi cuûa naêm sinh. Naêm sinh coù haøng Chi naøo thì an Thaùi Tueá vaøo cung aáy. Thí duï : Sinh naêm Kyû Daäu thì an Thaùi Tueá vaøo cung Daäu. Duø nam hay nöõ cuõng tính thuaän, ñaët moãi cung moät saéc : Thaùi Tueá, Thieáu Döông, Tang Moân, Thieáu AÂm, Quan Phuø, Töû Phuø, Tueá Phaù, Long Ñöùc, Baïch Hoå, Phuùc Ñöùc, Ñieáu Khaùch, Tröïc Phuø. Thieân Khoâng- Sao Thieân Khoâng an ôû cung tieáp theo cung Thaùi Tueá. Thí duï : Thaùi Tueá ôû Daäu thì Thieân Khoâng ôû Tuaát. 4- Nhöõng Sao An Theo Giôø Sinh
 13. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 13 Ñòa Kieáp vaø Ñòa Khoâng – Töø cung Hôïi keå laø giôø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh an Ñòa Kieáp : tính nghòch ñeán giôø sinh an Ñòa Khoâng. Vaên Xöông vaø Vaên Khuùc – Ta cuøng Tuaát keå laø giôø Tyù, tính nghòch ñeán sinh an Vaïn Xöông. Töø cung Thìn keå laø giôø Tyù,tính thuaän ñeán giôø sinh an Vaên Khuùc. Thai phuï vaø Phong Caùo – Tröôùc cung an Vaên Khuùc, caùch moät cung an Thaùi Phuï. Sau cung an Vaên Khuùc caùch moät cung an Phong Caùo. Thí duï : Vaên Khuùc ôû Hôïi thì Thai Phuï ôû Söûu, Phong caùo ôû Daäu. 5- Nhöõng Sao An Theo Thaùng Sinh Taû Phuø vaø Höõu Baät – Töø cung Thìn keå laø thaùng gieâng ñeám thuaän ñeán thaùng sinh an Taû Phuø Töø cung Tuaát keå laø thaùng gieâng ñeám nghòch ñeán thaùng sinh an Höõu Baät. Thieân Hình, Thieân Rieâu, Thieân Y-Töø cung Daäu keå laø thaùng gieâng, ñeám thuaän ñeán thaùng sinh an Thieân Hình. Töø cung Söûu keå laø thaùng gieâng, ñeám thuaän ñeán thaùng sinh an Thieân Rieâu vaø Thieân Y. Thieân Giaûi vaø Ñòa Giaûi : - Töø cung Than keå laø thaùng gieâng, ñeám thuaän ñeán thaùng sinh an Thieân Giaûi. Töø cung Muøi keå laø thaùng gieâng ñeám thuaän ñeán thaùng sinh an Ñòa giaûi. 6- SAO AN THEO THAÙNG SINH VAØ GIÔØ SINH. Sao Ñaåu Quaân (Nguyeät töôùng ) – Töø cung an Thaùi Tueá keå laø thaùng gieâng tính nghòch ñeán thaùng sinh. Roài töø cung naøy keå laø giôø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh an Ñaåu Quaân. 7- NHÖÕNG SAO AN THEO NGAØY SINH. Tam thai vaø Baùt toïa- Töø cung an Taû Phuø keå laø ngaøy 1, ñeám thuaän ñeán ngaøy sinh an Tam Thai. Töø cung An Höõu baät keå laø ngaøy 1 ñeám nghòch ñeán ngaøy sinh an Baùt toïa. Aân Quang vaø Thieân Quyù –Töø cung an Vaên Xöông keå laø ngaøy 1 ñeám thuaän ñeán ngaøy sinh, luøi laïi moät cung, an AÁn Quang. Töø cung an Vaên Khuùc keå laø ngaøy 1, ñeám nghòch ñeán ngaøy sinh, luøi laïi moät cung an Thieân Quyù. Lôøi daën : Khi ñeám ngaøy ñeán soá 12 thì ñeám nhö thöông. Neáu quaù soá 12 thì tröø moät laàn 12 hay hai laàn 12 roài haõy ñeám. Thí duï : Sinh ngaøy 17 thì tröø moät laàn 12 coøn 5; sinh ngaøy 28 thì tröø hai laàn 12 coøn 4 roài haõy ñeám . 8- Nhöõng sao an theo haøng Chi cuûa naêm sinh : Long Trì vaø Phöôïng Caùc – Töø cung Thìn keå laø naêm Tyù tính thuaän ñeán naêm sinh an Long Trì Töø cung Tuaát keå laø naêm Tyù, tính nghòch ñeán naêm sinh an Phöôïng Caùc.
 14. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 14 Giaûi Thaàn –Phöôïng caùc ôû cung naøo thì Giaûi Thaàn ôû cung ñoù. Thieân Khoác vaø Thieân Hö- Töø cung Ngoï keå laø naêm Tyù, tính nghòch ñeán naêm sinh an Thieân Khoác : tính thuaän ñeán naêm sinh an Thieân Hö (Thieân Hö vaø Tueá Phaù bao giôø cuõng ñoàng cung). Thieân Ñöùc vaø Nguyeät Ñöùc : - Töø cung Daäu keå laø naêm Tyù tính thuaän ñeán naêm sinh an Thieân Ñöùc. Töø cung Tí keå laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh an Nguyeät Ñöùc. Hoàng Loan vaø Thieân Hæ- Töø cung Maõo keå laø naêm Tyù, tính nghòch ñeán naêm sinh an Hoàng Loan. Thieân Hæ ôû cung ñoái vôùi an Hoàng Loan. Thí duï : Hoàng Loan ôû Ngoï thì Thieân Hyû ôû Tyù. Thieân Taøi vaø Thieân thoï – Töø cung an Meänh keå laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh an Thieân Taøi. Töø cung an Thaân keå laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh an Thieân Thoï. Coâ Thaàn vaø Quaû Tuù – An theo haøng Chi cuûa naêm sinh : Haøng Chi Coâ Thaàn Quaû Tuù Hôïi, Tyù, Söûu Daàn Tuaát Daäu, Maõo, Thìn Tò Söûu Tò, Ngoï, Muøi Thaân Thìn Thaân, Daäu, Tuaát Hôïi Muøi. Ñaøo hoa, Thieân Maõ, Kieáp Saùt, Hoa Caùi- Nhöõng sao naøy khoâng cuøng moät boä, caùch an ñeàu theo haøng Chi cuûa naêm sinh : Haøng Chi Ñaøo Hoa Thieân Maõ Kieáp Saùt Hoa Caùi. Tò, Daäu, Söûu Ngoï Hôïi Daàn Söûu Hôïi, Maõo, Muøi Tyù Tò Thaân Muøi Thaân, Tyù, Thìn Daäu Daàn Tò Thìn Daàn, Ngoï, Tuaát Maõo Thaân Hôïi Tuaát. Phaù Toaùi- An theo haøng Chi cuûa naêm sinh : Haøng Chi Phaù Toùai Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu Tò Daàn, Thaân, Tò, Hôïi Daäu Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi Söûu. 9- Nhöõng sao Hoûa Tinh vaø Linh Tinh an theo haøng Chi cuûa naêm sinh vaø giôø sinh .
 15. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 15 Cung laøm chuaån ñeå an : Naêm sinh Hoûa Tinh Linh Tinh Tò, Daäu, Söûu Maõo Tuaát Hôïi, Maõo, Muøi Daäu Tuaát Thaân, Tyù, Thìn Daàn Tuaát Daàn, Ngoï, Tuaát Söûu Maõo Hoûa Tinh – Töø cung laøm chuaån keå laø giôø Tyù, döông nam, aâm nöõ tinh nghòch, aâm nam döông nöõ tính thuaän ñeán giôø sinh thì an Linh Tinh. Thí duï : AÂm nam sinh naêm Daäu, giôø Muøi thì khôûi töø cung Maõo tinh nghòch ñeán giôø Muøi ñeå an Hoûa tinh ôû cung Thaân :khôûi töø cung Tuaát tính thuaän ñeán giôø Muøi ñeå an Linh Tinh ôû cung Tò. 10- Nhöõng sao an theo haøng Can cuûa naêm sinh Thieân Khoâi vaø Thieân Vieät- An theo haøng Can cuûa naêm sinh : Haøng Can Thieân Khoâi Thieân Vieät Giaùp, Maäu Söûu Muøi Aát, Kyû Tyù Thaân Bính, Ñinh Hôïi Daäu Canh, Taân Ngoï Daàn Nhaâm, Quyù Maõo Tò Thieân Quan vaø Thieân Phuùc - An theo haøng Can cuûa naêm sinh : Haøng Can Thieân Quan Thieân Phuùc Giaùp Muøi Daäu Aát Thìn Thaân Bính Tò Tyù Ñinh Daàn Hôïi Maäu Maõo Maõo Kyû Daäu Daàn Canh Hôïi Ngoï Taân Daäu Tò Nhaâm Tuaát Ngoï Quùy Ngoï Tò Löu Haø, Thieân Truø, Löu nieân vaên tinh – Ba sao naøy khoâng cuøng boä, caùch an ñeàu theo haøng Can cuûa naêm sinh : Haøng Can Löu Haø Thieân Truø Löu nieân vaên tinh
 16. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 16 Giaùp Daäu Tò Tò Aát Tuaát Ngoï Ngoï Bính Muøi Tyù Thaân Ñinh Thìn Tò Daäu Maäu Tò Ngoï Thaân Kyû Ngoï Thaân Daäu Canh Thaân Daàn Hôïi Taân Maõo Ngoï Tyù Nhaâm Hôïi Daäu Daäu Quùy Daàn Tuaát Maõo. Boä sao Töø Hoùa : Hoùa Loäc, Hoùa Quyeàn, Hoùa Khoa, Hoùa Kî. - Nhöõng sao naøy an theo haøng Can cuûa naêm sinh vaøo nhöõng cung coù nhöõng sao keâ sau ñaây : Hoùa Loäc Hoùa Quyeàn Hoùa Khoa Hoùa Kî Giaùp Lieâm Trinh Phaù Quaân Vuõ Khuùc Thaùi Döông Aát Hoùa Loäc Hoùa Quyeàn Hoùa Khoa Hoùa Kî Giaùp Lieâm Trinh Phaù Quaân Vuõ Khuùc Thaùi Döông Aát Thieân Cô Thieân Löông Töû Vi Thaùi AÂm Bính Thieân Ñoàng Thieân Cô Vaên Xöông Lieâm Trinh Ñinh Thaùi AÂm Thieân Ñoàng Thieân Cô Cöï Moân Maäu Tham Lang Thaùi AÂm Höõu Baøi Thieân Cô Kyû Vuõ Khuùc Tham Lang Thieân Löông Vaên Khuùc Canh Thaùi Döông Vuõ Khuùc Thieân Ñoàng Thaùi AÂm Taân Cöï Moân Thaùi Döông Vaên Khuùc Vaên Xöông Nhaâm Thieân Löông Töû Vi Taû Phuø Vuõ Khuùc Quyù Phaù Quaân Cöï Moân Thaùi AÂm Tham Lang Tuaàn trung khoâng vong vaø Trieät Loä khoâng vong- Hai sao naøy goïi taét laø Tuaàn vaø Trieät. Vò trí sao Tuaàn tuøy theo naêm sinh thuoäc Giaùp naøo trong Luïc Giaùp ( coi Luïc Giaùp ôû Trang 7 vaø 8) Naêm sinh Cung an Tuaàn
 17. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 17 Giaùp Tyù ñeán Quyù Daäu Tuaát- Hôïi Giaùp Tuaát ñeán Quùy Muøi Thaân – Daäu Giaùp Thaân ñeán Quùy Tò Ngoï- Muøi Giaùp Ngoï ñeân Quùy Maõo Thìn- Tò Giaùp Thìn ñeán Quùy Söûu Daàn- Maäu Giaùp Daàn ñeán Quùy Hôïi Tyù – Söûu BAÛN ÑOÀ VÒ TRÍ CUÛA SAO TUAÀN TUAÀN (Giaùp Thaân) TUAÀN TUAÀN Giaùp Ngoï Giaùp Tuaát TUAÀN TUAÀN TUAÀN Giaùp Tyù Giaùp Thìn (Giaùp Daàn) Sao Trieät an theo haøng Can cuûa naêm sinh : Haøng Can Cung An Trieät Giaùp, Kyû Thaân- Daäu Aát, Canh Ngoï- Muøi Bính ,Taân Thìn-Tò Ñinh, Nhaâm Daàn, Maõo Maäu, Quùy Tyù- Söûu
 18. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 18 BAÛN ÑOÀ VÒ TRÍ CUÛA SAO TRIEÄT TUAÀN (Aát Canh ) Trieät Trieät Bính Taân Giaùp Kyû Trieät Ñinh Nhaâm Trieät Maäu Quyù 11-Caùc sao an vaøo nhöõng cung nhaát ñònh Thieân Thöông vaø Thieân Söù – Thieân thöông bao giôø cuõng ôû cung Noâ Boäc. Thieân Söù bao giôø cuõng ôû cung Taät aùch. Thieân La vaø Ñòa Voõng – Thieân La bao giôø cuõng ôû cung Thìn. Ñòa voøng bao giôø cuõng ôû cung Tuaát. IX. Ghi Ñaïi Haïn vaø Tieåu Haïn. Sau khi an xong caùc sao, phaûi ghi ñaïi haïn vaø tieåu haïn. Ñaïi haïn cho bieát soá meänh toát xaáu theá naøo trong khoaûng 10 naêm, coøn tieåu haïn chæ söï toát xaáu trong voøng 1 naêm. I- Ñaïi Haïn – Ghi ñaïi haïn khôûi ñaàu ôû cung Meänh:
 19. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 19 -Thuûy Nhò Cuïc , ghi soá 2 -Moäc Tam Cuïc, ghi soá 3 -Kim Töù Cuïc, ghi soá 4 -Thoå Nguõ Cuïc, ghi soá 5 -Hoûa Luïc Cuïc, ghi soá 6 Ñoaïn döông nam, aâm nöõ theo chieàu thuaän, aâm nam döông nöõ theo chieàu nghòch, ghi ôû cung thöù hai soá cuïc coäng theâm 10, ôû cung thöù bao soá cuïc coäng theâm 20, ôû cung thöù tö soá cuïc coäng theâm 30, v.v…. Thí duï : Soá aâm nam Kim Töù Cuïc thì ghi soá 4 ôû cung Meänh, roài theo chieàu nghòch ghi 14 ôûcung Huynh Ñeä, 24 ôû cung Theâ Thieáp 34 ôû Cung Töû Töùc , 44 ôû cung Taøi Bach v.v…. 2- TieåuHaïn Tieåu Haïn ñöôïc ghi xung quanh cung Thieân Baùu, beân moãi cung soá. Cung khôûi löu nieân tuøy theo naêm sinh : Naêm sinh Cung Khôûi löu nieân Tò, Daäu, Söûu Muøi Hôïi, Maõo, Muøi Söûu Thaân, Tyù, Thìn Tuaát Daàn, Ngoï, Tuaát Thìn Tröôùc heát ghi naêm sinh ôû beân cung khoûi löu nieân roài naêm theo chieàu thuaän, nöõ theo chieàu nghòch, ghi haøng Chi tieáp theo naêm sinh, moãi chöõ moät cung cho ñuû 12 cung soá. Thí duï : Naêm Tuoåi Daäu thì ghi chöõ Daäu, beân cung Muøi, Chöõ Tuaát beân cung Thaân, chöõ Hôïi beân cung Daäu chöõ Tyù, beân cung Tuaát, v.v…. cho heát 12 cung soá. Ngoaøi pheùp tính ñaïi haïn vaø löu nieân tieåu haïn, ta cuõng coù theå tính löu nguyeät vaø löu nhaät haïn : nhöng khoâng caàn ghi vaøo laù soá. Löu nguyeät haïn : - Töø cung ghi löu nieân tieåu haïn cuûa naêm ñònh xem keå laø thaùng gieâng ñeám nghòch ñeán thaùng sinh roài töø cung naøy keå laø giôø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh truøng cung naøo thì cung aáy laø nguyeät haïn cuûa thaùng gieâng. Nhöõng cung keá tieáp theo chieàu thuaän laø thaùng hai, thaùng ba, thaùng tö, v.v…… Löu Nhaät Haïn – Cung Löu nguyeät haïn cuûa thaùng ñònh xem laø nhaät haïn ngaøy moàng 1. Nhöõng cung keá tieáp theo chieàu thuaän laàn löôït laø ngaøy2, ngaøy 3, ngaøy 4v.v…. CHÖÔNG HAI Nhöõng ñieàu caàn bieåt ñeå ñoaùn soá Töû Vi Muoán ñoaùn soá Töû Vi, caàn phaûi bieát. Höôùng chieáu cuûa caùc cung soá. Nhöõng ñieàu giaûn yeáu veà Nguõ Haønh , Can vaø Chi
 20. MUOÁN LUAÄN ÑOÙAN ÑUÙNG SOÁ TÖÛ VI – Huyeàn Vi www.tuviglobal.com 20 Tính chaát caùc sao. Aûnh höôûng caùc sao ôû caùc cung soá. 1- Höôùng chieáu cuûa caùc cung soá : Trong moät laù soá caùc cung soá chieàu laãn nhau. Coù ba caùch chieáu . 1- Xung chieáu : Caùch chieáu cuûa hai cung ñoái nhau goïi laø Xung Chieáu( Nhöõng cung xung chieáu laø : Tyù, Ngoï, Söûu, Muøi, Daàn, Thaân, Maõo, Daäu, Thìn, Tuaát, Tò, Hôïi). 2- Tam hôïp Chieáu : Trong 12 cung soá coù 4 nhoùm moãi nhoùm 3 cung chieáu laãn nhau goïi laø Tam Hôïp chieáu. Töø cung noï ñeán hai cung kia ñeàu caùch 3 cung : Nhöõng cung Tam hôïp chieáu laø : Tò, Daäu Söûu. Hôïi, Maõo, Muøi Thaân, Tyù, Thìn Daàn, Ngoï, Tuaát 3- Nhò Hôïp Chieáu _ Nhöõng cung ñoái nhau theo haøng ngang laø cung Nhò Hôïp Chieáu . Nhöõng cung nhò hôïp chieáu laø : Tyù, Söûu, Daàn, Hôïi, Maõo, Tuaát, Thìn, Daäu, Tò, Thaân, Ngoï- Muøi. Do nhöõng höôùng chieáu keå treân cuûa caùc cung, khi xem moät cung soá ñeå bieát toát, xaáu, caàn phaûi xem caû nhöõng cung xung chieáu, Tam Hôïp vaø Nhò hôïp chieáu. II. Nhöõng ñieàu giaûn yeáu veà Nguõ Haønh, Can vaø Chi. I- Nguõ Haønh – Nguõ Haønh laø Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa ,Thoå. Kim laø vaøng hay caùc kim loaïi Moäc laø goã hay caùc thaûo moäc Thuûy laø nöôùc hay caùc chaát loûng Hoûa laø löûa hay khí noùng Thoå laø ñaát ñaù. Nguõ haønh coù töông sinh : Kim sinh Thuûy, Thuûy sinh Moäc, Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim. Nguõ haønh laïi coù töông khaéc : Kim khaéc Moäc, Moäc khaéc Thoå, Thoå khaéc Thuûy, Thuûy khaéc Hoûa, Hoûa khaéc Kim.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2