intTypePromotion=1

Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
0
download

Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nêu lên thực trạng báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chất lượng báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị cho các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng và trên cả nước nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  1. Nghiên cứu trao đổi Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương  Ths. NCS. Nguyễn Trung Thành* Nhận: 12/11/2019 Biên tập: 14/11/2019 Duyệt đăng:24/11/2019 Công tác lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị có vai trò rất Nghiên cứu tiến hành với 8 quan trọng trong mỗi đơn vị, tổ chức. Tuy vậy, khảo sát tại các trường trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, có thể thấy, thông tin trên báo Hải Dương, gồm Trường Cao đẳng cáo tài chính và báo cáo quản trị vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Du lịch và thương mại, Trường Cao Bài viết nêu lên thực trạng này, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện đẳng Hải Dương, Trường Cao đẳng chất lượng báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị cho Công thương Hải Dương, Trường các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng và trên cả Cao đẳng Dược Trung ương Hải nước nói chung. Dương, Trường Cao đẳng nghề Licogi, Trường Cao đẳng nghề Từ khóa: Báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kế toán quản trị, trường Giao thông vận tải đường thủy 1, cao đẳng tại Hải Dương Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương. C ác trường cao đẳng trên cơ quan quản lý chức năng, của người Kết quả khảo sát cho thấy, việc địa bàn tỉnh Hải Dương sử dụng thông tin phục vụ cho việc tổ chức lập BCKT nói chung, là các đơn vị sự nghiệp đưa ra các quyết định. BCKT tài chính và BCKT quản trị công lập, hoạt động - BCKT quản trị được lập nhằm nói riêng của các trường cao đẳng bằng nguồn kinh phí của nhà nước phục vụ cho một nhóm nhà quản lý, tại Hải Dương chịu sự điều chỉnh cấp và từ các nguồn thu sự nghiệp nó là cơ sở quan trọng để lãnh đạo của hệ thống văn bản quy phạm khác như phí, lệ phí, hoạt động các trường đưa ra quyết định nhằm pháp luật thì còn theo quy chế do kinh doanh hay viện trợ không điều hành hoạt động hàng ngày của từng đơn vị xây dựng. Hệ thống hoàn lại. Hệ thống kế toán tài đơn vị. Thông qua các BCKT quản BCKT cũng chịu ảnh hưởng của chính, kế toán quản trị đóng vai trò trị, lãnh đạo các trường thực hiện đặc thù hoạt động riêng của từng rất quan trọng, là công cụ hữu ích hoạch định chiến lược, tổ chức thực trường, đặc biệt là trong khi các nhất để cơ quan quản lý nhà nước, hiện, kiểm tra giám sát các hoạt trường đang từng bước chuyển lãnh đạo các trường đưa ra quyết động của nhà trường nhằm đạt sang mô hình tự chủ về tài chính. định quản lý, điều hành tình hình được các mục tiêu đã đề ra, trong Với BCKT tài chính tạo lập và sử dụng nguồn kinh phí, đó chú trọng đến mục tiêu về đào Báo cáo tài chính (BCTC) của nguồn thu sự nghiệp, phí, lệ phí, tạo, nghiên cứu khoa học... các trường gồm: Bảng cân đối tài kết quả hoạt động kinh doanh… Như vậy, khi đọc BCKT tài khoản; báo cáo tổng hợp tình hình - Báo cáo kế toán (BCKT) tài chính, BCKT quản trị, người đọc có kinh phí và quyết toán kinh phí đã chính bao gồm hệ thống các bảng thể hình dung ra quy mô hoạt động, sử dụng; Báo cáo thu, chi hoạt biểu, được sử dụng để mô tả thông tin nhu cầu kinh phí, mức chi tiêu, cơ động sự nghiệp và hoạt động sản về tài sản, nguồn kinh phí, các khoản cấu chi tiêu, chiến lược quản trị và xuất, kinh doanh; Báo cáo tình hình chi, nợ phải trả, nguồn vốn, doanh thu, định hướng phát triển trong tương lai tăng, giảm tài sản cố định; Báo cáo chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh, của từng trường. số kinh phí chưa sử dụng đã quyết trích lập và sử dụng các quỹ, tình hình Thực trạng BCKT của các toán năm trước chuyển sang và thanh quyết toán kinh phí... BCKT tài trường cao đẳng trên địa bàn thuyết minh BCTC. chính là phương tiện để trình bày lại tỉnh Hải Dương - Bảng cân đối tài khoản mới quá trình hoạt động để đảm bảo rằng các trường đạt được kết quả đã đề ra, * Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại qua đó, đáp ứng yêu cầu quản lý của 64 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 11/2019
  2. Nghiên cứu trao đổi chỉ liệt kê số liệu trên các tài khoản, tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ chủ động trong việc xây dựng bộ được dùng để kiểm tra tính cân đối bản của nhà trường, tình hình chấp phận kế toán quản trị chuyên trách, của các tài khoản trong quá trình hành kỷ luật về thu, chi ngân sách, đặc biệt là kế toán quản trị chi tiết ghi sổ kép. Cách thức phân loại này mới chỉ chi tiết số liệu của một số theo từng mảng công việc, ngành khiến người đọc khó xác định được chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản, nghề đào tạo, dịch vụ cung cấp… khoản mục nào là tài sản và khoản mà chưa có sự phân tích đánh giá - Việc phân loại chi phí phát mục nào là nguồn hình thành tài tình hình tăng, giảm tài sản chi tiết, sinh khi thực hiện hoạt động giáo sản. Người đọc cũng không thể nguyên nhân của sự thay đổi về tài dục đào tạo của các trường hiện phân loại được các khoản mục sản, kết quả các hoạt động, hiệu nay chỉ phục vụ cho kế toán tài ngắn hạn và dài hạn để đưa ra quả trong việc sử dụng các nguồn chính, mà không quan tâm đến những nhận định thích hợp về tình lực… Đọc thuyết minh BCTC, công tác kế toán quản trị. Chi phí hình tài chính của nhà trường; chưa người đọc chưa thể có cái nhìn tổng trong các trường hiện được phân phân tích được tình hình tài chính thể, chính xác về hoạt động nói chia thành chi phí thường xuyên và của nhà trường theo đúng yêu cầu chung, hoạt động tài chính của các chi phí không thường xuyên, theo thông tin đầu vào của đơn vị kế trường nói riêng. khảo sát việc phân loại được chi tiết toán cấp trên, đặc biệt là kiểm toán Hiện tại, theo quy định và do như sau: nhà nước. các điều kiền thực tế nên các + Đối với chi thường xuyên, - Bảng tổng hợp tình hình kinh trường cao đẳng tại Hải Dương gồm chi cho con người (lương, các phí và quyết toán kinh phí đã sử cũng chưa lập báo cáo lưu chuyển khoản theo lương, thanh toán cho dụng phản ánh tình hình tiếp nhận tiền tệ để phản ánh thông tin về cá nhân, hợp đồng thuê mướn, và sử dụng các nguồn kinh phí, báo luồng tiền thu vào và chi ra phát khen thưởng, phúc lợi…); chi cáo cung cấp thông tin cho các cơ sinh trong quá trình hoạt động của thường xuyên cho điện nước, văn quan liên quan và phục vụ công tác nhà trường. Đây là nguồn thông tin phòng phẩm, phương tiện, cơ sở quyết toán ngân sách. Về góc độ tài đầu vào rất quan trọng, cung cấp vật chất…; chi cho công tác thu chính, báo cáo này mới chỉ phản cho cơ quan chủ quản, phục vụ lập phí, lệ phí, thực hiện chức năng ánh một phần kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của đơn nhiệm vụ được giao…; chi cho mà chưa phản ánh đầy đủ các hoạt vị cấp trên, cung cấp cái nhìn tổng hoạt động giáo dục, đào tạo và hoạt động thu, chi và kết quả hoạt động thể về tình hình tài chính của ngành động sản xuất - kinh doanh… của trường. Cơ sở để ghi nhận, bằng việc chỉ ra dòng tiền vào và ra + Đối với chi không thường hạch toán kế toán và lập báo cáo của các hoạt động như hoạt động xuyên, gồm: chi cho đào tạo, bồi này chưa hoàn toàn thực hiện theo đầu tư, hoạt động tài chính... phục dưỡng đội ngũ (cán bộ, công chức, cơ sở dồn tích, do đó, chưa đáp ứng vụ cho đào tạo bậc cao đẳng. viên chức…); chi cho nhiệm vụ nhu cầu thông tin cho các cơ quan Với BCKT quản trị: nghiên cứu, ứng dụng khoa học công quản lý, đặc biệt là thông tin kế Với các trường cao đẳng tại Hải nghệ, chi cho thực hiện nhiệm vụ toán cho đơn vị kế toán chủ quản Dương, việc tổ chức công tác kế theo đơn đặt hàng của nhà nước; chi và kiểm toán nhà nước. toán quản trị là sự cần thiết, khách mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố - Báo cáo thu, chi hoạt động sự quan, là nhân tố mang lại hiệu quả định, chi thực hiện các dự án xây nghiệp và hoạt động sản xuất - kinh to lớn trong thời điểm hiện nay dựng cơ bản; chi cho hoạt động liên doanh phản ánh tổng quát tình hình cũng như cho sự phát triển bền kết đào tạo, chi tinh giảm biên chế… thu, chi hoạt động sự nghiệp và vững sau này. Thực tế khảo sát cho - Việc xây dựng định mức chi phí hoạt động của nhà trường. Việc lập thấy, tổ chức kế toán quản trị ở các là tiền đề, là yếu tố cốt lõi để xây báo cáo này, về cơ bản, đã tuân thủ trường được thực hiện đan xen với dựng hệ thống các quy chế nội bộ, theo kế toán cơ sở dồn tích, nhưng kế toán tài chính, quá trình thực xây dựng bảng giá dịch vụ đào tạo vẫn phản ánh chưa đầy đủ và chi hiện diễn ra không thường xuyên, cho từng cấp đào tạo (cao đẳng, trung tiết toàn bộ thu, chi, kết quả hoạt chỉ mang tính chất vụ việc… thể cấp, sơ cấp…) cho từng nghề đào tạo; động của nhà trường, vì vậy, cũng hiện như sau: định mức chi phí là căn cứ cơ bản để chưa đáp ứng được nhu cầu về - Việc tổ chức bộ máy kế toán xây dựng dự toán ngân sách… thông tin kế toán cho hoạt động quản trị của các trường hầu như Việc xây dựng định mức chi phí quản lý điều hành, nhu cầu thông không quan tâm đến mục đích là thu cũng đã được ban giám hiệu các tin đầu vào của kế toán đơn vị chủ nhận, xử lý và cung cấp thông tin trường quan tâm, tuy nhiên 100% quản và kiểm toán nhà nước. chuyên biệt cho yêu cầu quản trị của các trường này mới chỉ dừng lại ở - Thuyết minh BCTC, dùng để lãnh đạo nhà trường. Qua khảo sát, xây dựng định mức chi phí quản lý giải thích và bổ sung thông tin về tác giả nhận thấy, các trường chưa (định mức văn phòng phẩm, điện, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 11/2019 65
  3. Nghiên cứu trao đổi nước, xăng xe, điện thoại, công tác Số liệu BCTC của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương phí…) căn cứ vào điều kiện thực tế năm 2017 Đơn vị tính: Triệu đồng và dựa trên các quy định của nhà nước. Số liệu phục vụ công tác xây dựng dự toán ngân sách hàng năm còn mang tính ước lệ, chủ yếu dựa vào ý chí chủ quan của lãnh đạo nhà trường, dựa vào số liệu và kết quả năm trước, thiếu cơ sở khách quan dẫn đến kết quả bảo vệ dự toán và sau khi thực hiện dự toán còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa thực sự là động lực thúc đẩy nhà trường phát triển. - Qua tìm hiểu, việc lập BCKT quản trị của các trường chưa thật sự chú trọng phục vụ cho công tác quản lý điều hành của ban giám hiệu, mà chỉ tập trung vào các báo cáo, gồm: báo cáo về số lượng lao động và kết quả lao động (lập theo tháng và mục đích cơ bản là để thanh toán lương, bảo hiểm); báo cáo tình hình thực hiện kinh phí - Chủ động và đẩy mạnh việc ứng Tài liệu tham khảo thường xuyên và không thường dụng công nghệ thông tin vào công tác xuyên (lập theo quý với mục tiêu kế toán, đảm bảo rằng hệ thống máy tính, 1. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày chính là điều hành việc chi tiêu phần mềm kế toán và các phần mềm 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí); báo cáo tình hình tăng chuyên môn khác tham gia vào toàn bộ chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp giảm tài sản, công cụ dung cụ trong công việc của kế toán, đặc biệt là hoạt 2. Chế độ Kế toán hành chính sự toàn trường (mục đích là nắm bắt động tổng hợp số liệu, phân tích số liêu nghiệp theo Thông Tư 107/2017/TT-BTC số lượng, thực trạng tài sản, công và lập BCKT. Việc sửa chữa thông tin kế ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, NXB cụ dung cụ); báo cáo kết quả thực toán trên phần mềm kế toán phải được Tài chính. hiện công việc của từng đơn vị kiểm soát và phải thể hiện thông qua 3. Thông tư 133/2018/TT-BTC ngày (mục đích chính là đánh giá, bình “Dấu vết điều chỉnh, sửa chữa”. 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét thi đua…); các báo cáo khác - Xây dựng hệ thống định mức lập BCTC nhà nước theo yêu cầu của Ban giám hiệu… thu chi, đặc biệt là định mức chi tiết 4. BCTC – Hướng dẫn từng bước hiểu Giải pháp hoàn thiện cho từng hoạt động, đảm bảo việc và lập BCTC, tác giả Thomas R Ittelson, Để khắc phục những hạn chế, thu chi luôn tuân thủ đúng các quy NXB Hồng Đức yếu kém trong việc lập và sử dụng định, minh bạch hóa việc thu chi. 5. Hướng dẫn lập BCTC Tổng hợp đơn thông tin của BCKT tài chính và Việc đưa ra quyết định điều hành vị kế toán Nhà nước, Tác giả Vũ Tươi, NXB BCKT quản trị, các trường cao phải dựa trên cơ sở số liệu do Tài chính đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương BCKT cung cấp, việc làm này là minh chứng khẳng định chất lượng 6. Giáo trình Kế toán Quản trị. Tác giả cần triển khai một số giải pháp cơ và tính hữu dụng của thông tin kế TS.Nguyễn Hoản phát hành bởi NXB Xây bản sau: toán do BCKT cung cấp. Dựng - Xây dựng bộ máy kế toán phù - Hoàn thiện mẫu sổ sách, 7. Kế toán quản trị, Trường Đại học hợp với đặc điểm tình hình của từng BCKT, đặc biệt là những mẫu biểu Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, NXB Lao Động trường. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội của kế toán quản trị. Tổ chức 8. Lập, đọc, phân tích và kiểm tra ngũ làm công tác lập BCKT, phân hướng dẫn cho kế toán viên việc BCTC, ĐH Kinh tế Quốc dân, NXB Tài công nhiệm vụ cụ thế đến từng kế tổng hợp số liệu, lập báo cáo và đọc chính. toán viên; đề cao vai trò của kế toán BCKT, chú trọng và coi trong nội 9. Tài liệu do phòng kế toán của các quản trị nhằm xây dựng bộ máy kế dung bản chất hơn hình thức trong Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải toán theo hướng tự chủ. việc lập và trình bày BCKT. Dương cung cấp. 66 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 11/2019
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2