intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay

Chia sẻ: Quach Thi Thoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

33
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các trường đại học, các giảng viên lý luận chính trị tích cực tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực với kiến thức sâu rộng và ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức tốt cho xã hội. Dạy tốt trong các môn học chính trị là góp phần phát triển năng lực, chất lượng cũng như định hướng các giá trị chuẩn mực của tư tưởng và đạo đức tích cực cho sinh viên lý luận chính trị. Dựa trên phân tích các hạn chế, quan điểm từ người hướng dẫn (giảng viên chính trị) và người học (sinh viên lý luận chính trị), bài viết đề xuất một số định hướng để cải thiện. số lượng giảng dạy lý thuyết chính trị ngày nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> <br /> NÊNG CAO CHÊËT LÛÚÅNG<br /> YYÁ<br /> L LUÊÅN<br /> GIAÃNG<br /> CHÑNH<br /> DAÅTR<br /> ÚÃ CAÁC TRÛÚÂNG Y ÀAÅI HOÅC HIÏÅ<br /> LÛÚNG THÕ LAN HUÏÅ<br /> *<br /> <br /> <br /> NNgaây nhêån:07/03/2018<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 20/03/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 13/04/2018<br /> <br /> <br /> Toám tùæt:<br />  Trong caác trûúâng àaåi hoåc, giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ àang tñch cûåc tham gia vaâo quaá tr<br /> nïìn taãng kiïën thûác sêu röång vaâ coá yá thûác chñnh trõ, phêím chêët àaåo àûác töët cho xaä höåi. Giaãng <br /> phêìn phaát triïín nùng lûåc, phêím chêët cuäng nhû àõnh hûúáng caác giaá trõ chuêín mûåc vïì tû tûúãng, àaå<br /> lyá luêån chñnh trõ. Trïn cú súã phên tñch caác yïëu töë khoá khùn, haån chïë nhòn tûâ phña ngûúâi daåy (giaã<br /> (sinh viïn khöëi lyá luêån chñnh trõ), baâi viïët àïì xuêët möåt söë àõnh hûúáng nêng cao chêët lûúång giaãng<br /> Tûâ khoáa:<br />  Lyá luêån chñnh trõ; giaãng daåy lyá luêån chñnh trõ; nêng cao chêët lûúång.<br /> IMPROVING THE QUALITY OF POLITICAL TEACHING IN THE UNIVERSIT<br /> Abstract: <br /> In the universities, political theory lecturers are actively involved in the training of human resour<br /> knowledge and political consciousness and good moral qualities for society. Good teaching in political discipli<br /> development of capacity, quality as well as the orientation of normative values of positive thought and ethics f<br /> theory. Based on the analysis of the constraints, the view from the instructor (political lecturer) and the learne<br /> theory), the paper proposes some orientations for improvement. the amount of teaching political theories tod<br /> Keywords: Political theory; teaching political theory; improving the quality.<br /> <br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì xaä höåi, hònh thaânh thïë giúái quan khoa hoåc, nhên sinh<br /> Khaái niïåm giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ àûúåc hiïíu quan tñch cûåc cho thïë hïå treã. Trïn cú súã àoá, àaâo taåo<br /> laâ nhûäng giaãng viïn thûåc hiïån nhiïåm vuå nghiïn cûáu nguöìn lûåc giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ àaáp ûáng yïu<br /> khoa hoåc vaâ giaãng daåy caác mön Lyá luêån chñnh trõ úã cêìu cuãa sûå nghiïåp àöíi múái theo hûúáng CNH, HÀH<br /> caác trûúâng cao àùèng, àaåi hoåc. Thöng qua viïåc truyïìn àêët nûúác laâ möåt vêën àïì cêëp thiïët hiïån nay.<br /> thuå tri thûác khoa hoåc vaâ thûåc tiïîn cuãa chuã nghôa Thûåc tiïîn cuãa cöng taác giaáo duåc lyá luêån chñnh trõ<br /> Maác-Lïnin, tû tûúãng Höì Chñ Minh, àûúâng löëi, chuã àoâi hoãi cêìn phaãi àaâo taåo nguöìn giaãng viïn lyá luêån<br /> trûúng, chñnh saách phaáp luêåt cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác chñnh trõ coá nùng lûåc chuyïn mön, kyä nùng nghïì<br /> Viïåt Nam nhùçm hònh thaânh cho sinh viïn thïë giúái nghiïåp, yá thûác chñnh trõ vaâ phêím chêët àaåo àûác töët.<br /> quan khoa hoåc, nhên sinh quan caách maång, goáp phêìn Mùåt khaác, chêët lûúång àaâo taåo nguöìn giaãng viïn lyá<br /> taåo nïn nhûäng sinh viïn phaát triïín toaân diïån, vûâa luêån chñnh trõ coá àaáp ûáng nhu cêìu cuãa xaä höåi hay<br /> höìng, vûâa chuyïn [3]. khöng phêìn lúán phuå thuöåc vaâo chêët lûúång giaãng daåy<br /> Trong quaá trònh laänh àaåo caách maång, Àaãng ta cuãa giaãng viïn. Thûåc tiïîn giaãng daåy lyá luêån chñnh trõ<br /> luön coi troång cöng taác àaâo taåo, böìi dûúäng àöåi nguä úã caác trûúâng àaåi hoåc trong nhûäng nùm qua vêîn chûa<br /> giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ. Búãi vò, àöåi nguä giaãng àaåt àûúåc kïët quaã nhû mong àúåi. Vùn kiïån Höåi nghõ<br /> viïn lyá luêån chñnh trõ laâ lûåc lûúång noâng cöët goáp phêìn<br /> lêìn thûá nùm Ban Chêëp haânh Trung ûúng khoáa X àaä<br /> to lúán trong viïåc trong viïåc truyïìn baá hïå tû tûúãng<br /> chñnh trõ cuãa Àaãng, xaác lêåp nïìn taãng tinh thêìn cuãa * Trûúâng Àaåi hoåc Quaãng Bònh<br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 33 cöng àoaâ<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> chó roä: “Cöng taác lyá luêån coân laåc hêåu trïn möåt söë luêån chñnh trõ cho thêëy coá nhiïìu yïëu töë khaách quan<br /> mùåt, chûa àaáp ûáng àûúåc àoâi hoãi cuãa thûåc tiïîn àang vaâ chuã quan khaác nhau caãn trúã chêët lûúång giaãng daåy<br /> vêån àöång nhanh choáng, phong phuá, phûác taåp, chûa lyá luêån chñnh trõ, trong àoá ngûúâi daåy vaâ ngûúâi hoåc laâ<br /> giaãi àaáp àûúåc nhiïìu vêën àïì do thûåc tiïîn àêët nûúác hai yïëu töë taác àöång trûåc tiïëp nhêët.<br /> àùåt ra... Cöng taác laänh àaåo, quaãn lyá caác hoaåt àöång lyá a. Vïì phña ngûúâi hoåc (sinh viïn)<br /> luêån, chûúng trònh, nöåi dung, phûúng phaáp giaáo duåc Sinh viïn hoåc àaåi hoåc khöëi lyá luêån chñnh trõ laâ<br /> lyá luêån chñnh trõ trong nhaâ trûúâng coân chêåm àöíi múái,nhûäng sinh viïn hoåc caác ngaânh nhû Giaáo duåc chñnh<br /> chûa theo kõp trònh àöå phaát triïín vaâ yïu cêìu xaä höåi”[1] trõ, triïët hoåc, Lõch sûã àaãng, Chñnh trõ hoåc, Giaáo duåc<br /> Coá rêët nhiïìu nguyïn nhên dêîn àïën thûåc traång cöng dên, sau khi töët nghiïåp nïëu àûúåc nhêån cöng<br /> naây nhû trònh àöå àêìu vaâo thêëp, chûúng trònh àaâo taåo taác taåi caác trûúâng cao àùèng, àaåi hoåc, trung cêëp chuyïn<br /> coân haân lêm chûa baám saát chuêín àêìu ra, phûúng nghiïåp daåy nghïì coá thïí tham gia giaãng daåy caác mön<br /> phaáp giaãng daåy cuãa giaãng viïn chûa kñch thñch àûúåc lyá luêån chñnh trõ. Do àoá, viïåc sinh viïn hoåc têåp vaâ<br /> nùng lûåc tûå hoåc cuãa sinh viïn, baãn thên sinh viïn nùæm vûäng kiïën thûác chuyïn ngaânh lyá luêån chñnh trõ<br /> chûa tûå giaác hoåc têåp, reân luyïån àïí trúã thaânh ngûúâilaâ àiïìu kiïån tiïn quyïët àïí trúã thaânh ngûúâi giaãng viïn<br /> giaãng viïn gioãi trong tûúng lai... Thûåc tiïîn cuãa hoaåt coá nùng lûåc, trònh àöå chuyïn mön. Tuy nhiïn hiïån<br /> àöång kiïën têåp, thûåc têåp sû phaåm cho thêëy, hêìu hïët nay, sinh viïn khöëi lyá luêån chñnh trõ khi hoåc lyá luêån<br /> sinh viïn khöëi lyá luêån chñnh trõ àûúåc trang bõ töët vïì tû chñnh trõ àïìu gùåp möåt söë khoá khùn sau:<br /> tûúãng chñnh trõ, yá thûác àaåo àûác, kyã luêåt nhûng nùng Thûá nhêët, hêìu hïët sinh viïn hiïån nay noái chung<br /> lûåc chuyïn mön vaâ kyä nùng sû phaåm chûa àaáp ûáng vaâ sinh viïn khöëi lyá luêån chñnh trõ noái chung chûa coá<br /> töët so vúái yïu cêìu cuãa thûåc tiïîn daåy hoåc. Thûåc traångphûúng phaáp hoåc têåp coá hiïåu quaã. Cuå thïí, sinh viïn<br /> naây àoâi hoãi cêìn phaãi àöíi múái maånh meä hún nûäa caách chûa coá thoái quen tûå hoåc, tûå nghiïn cûáu, chûa daânh<br /> daåy, caách hoåc vaâ caách thûác kiïím tra, àaánh giaá. Kïëtnhiïìu thúâi gian àïí àoåc, nghiïn cûáu caác taác phêím<br /> luêån söë 94-KT/TW nhêën maånh rùçng “Xêy dûång cho kinh àiïín. Phêìn lúán sinh viïn khoá khùn trong viïåc<br /> àûúåc àöåi nguä giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ têm huyïët, phên tñch dêîn dùæt vêën àïì lyá luêån, tòm kiïëm vñ duå thûåc<br /> yïu nghïì, tuyïåt àöëi trung thaânh, coá niïìm tin, coá kiïën tiïîn àïí minh hoaå cho baâi hoåc vaâ kyä nùng thñch ûáng<br /> thûác múái gùæn vúái thûåc tiïîn [2]. Àêy laâ nhên töë quyïëttrong thûåc tiïîn. Nguyïn nhên cuãa thûåc traång naây,<br /> àõnh thaânh cöng cuãa viïåc tiïëp tuåc àöíi múái hoåc têåp lyá trûúác hïët laâ do àùåc thuâ cuãa mön hoåc mang tñnh lyá<br /> luêån chñnh trõ trong nhaâ trûúâng. luêån, trûâu tûúång vaâ khaái quaát cao trong khi àoá khaã<br /> Muöën vêåy, trûúác hïët cêìn phaãi nhêån diïån àûúåcnùng phên tñch lyá luêån cuãa caác em coân haån chïë. So<br /> nhûäng khoá khùn, haån chïë trong daåy vaâ hoåc lyá luêånvúái caác mön hoåc khaác, lyá luêån chñnh trõ laâ mön hoåc<br /> chñnh trõ àïí àïì ra giaãi phaáp khùæc phuåc, nêng cao tûúng àöëi múái àöëi vúái sinh viïn nïn caác em búä ngúä<br /> chêët lûúång giaãng daåy. Àoá laâ têët caã mong muöën àûúåc vïì caách thûác tiïëp cêån, lyá giaãi nöåi dung cuäng nhû<br /> thïí hiïån trong baâi viïët naây vaâ coá thïí caác baâi viïëtphûúng phaáp hoåc têåp. Ngoaâi ra, coân do trong nhûäng<br /> khaác nûäa. nùm gêìn àêy, àêìu vaâo cuãa sinh viïn truáng tuyïín khöëi<br /> 2. Möåt söë khoá khùn, haån chïë trong daåy vaâ lyá luêån chñnh trõ coá mûác àiïím thêëp, thûúâng tuyïín<br /> hoåc lyá luêån chñnh trõ úã caác trûúâng àaåi hoåc nguyïån voång 2,3 [5]. Caách tuyïín nhû vêåy chûa tòm<br /> hiïån nay àûúåc ngûúâi hoåc coá àöång cú muöën vaâo hoåc lyá luêån<br /> Chêët lûúång nguöìn lûåc giaãng viïn lyá luêån chñnh trõchñnh trõ. Do àêìu vaâo thêëp nïn trong quaá trònh hoåc<br /> chõu aãnh hûúãng trûåc tiïëp cuãa chêët lûúång àaâo taåotêåp chó coá ñt sinh viïn coá khaã nùng nghïì nghiïåp, yïu<br /> sinh viïn khöëi lyá luêån chñnh trõ trong caác trûúâng àaåi thñch ngaânh hoåc thûåc sûå. Trong quaá trònh giaãng daåy,<br /> hoåc. Nïëu quaá trònh àaâo taåo úã àaåi hoåc, hoå àûúåc trangchuáng töi nhêån thêëy viïåc tûå hoåc cuãa sinh viïn khöëi lyá<br /> bõ töët kiïën thûác, kyä nùng nghiïåp vuå sû phaåm, àûúåc luêån chñnh trõ chûa töët, sinh viïn chó têåp trung vaâo<br /> coå saát thûåc tiïîn seä goáp phêìn taåo ra àöåi nguä giaãnghoåc àïí ön thi kïët thuác hoåc phêìn. Caác baâi têåp vïì nhaâ,<br /> viïn lyá luêån chñnh trõ coá kiïën thûác chuyïn mön, coá kyä sinh viïn chûa àêìu tû coân mang tñnh àöëi phoá, mùåt<br /> nùng nghïì nghiïåp sau khi ra trûúâng. Têët nhiïn, àïí khaác nhûäng hònh thûác naây giaãng viïn ñt àaánh giaá, vò<br /> trúã thaânh möåt giaãng viïn gioãi cêìn phaãi coá möåt quaá vêåy kïët quaã thûåc hiïån vaâ hiïåu quaã chûa cao. Thûåc<br /> trònh phêën àêëu lêu daâi nhûng trong àoá, quaäng thúâi tiïîn daåy hoåc cuäng cho thêëy, sinh viïn nùm thûá ba vaâ<br /> gian reân luyïån vaâ hoåc têåp úã trûúâng àaåi hoåc luön àoángnùm cuöëi yá thûác hoåc têåp àïí chiïëm lônh kiïën thûác<br /> vai troâ hïët sûác quan troång. Thûåc traång daåy hoåc lyáchuyïn ngaânh vaâ kyä nùng sû phaåm töët hún sinh viïn<br /> <br /> 34 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> nùm thûá nhêët vaâ nùm thûá hai. Súä dô nhû vêåy laâ do trong viïåc sûu têìm, lûåa choån vñ duå minh hoaå vaâ dêîn<br /> yïu cêìu cuãa hoaåt àöång thûåc haânh giaãng daåy taåi caácdùæt vêën àïì. Lûåa choån vñ duå naâo vûâa mang tñnh thúâi<br /> trûúâng phöí thöng, mùåt khaác giai àoaån naây caác em sûå, thûåc tiïîn, thïí hiïån àûúåc nöåi dung vaâ àaåt àûúåc<br /> bùæt àêìu àõnh hònh àûúåc traách nhiïåm cuãa ngûúâi giaáomuåc tiïu cuãa baâi hoåc laâ möåt thaách thûác àöëi vúái sinh<br /> viïn tûúng lai. viïn. Hêìu hïët, sinh viïn toã ra khöng tûå tin vúái nhûäng<br /> Thûá hai, sinh viïn chûa coá thoái quen coá tû duy vñ duå do mònh sûu têåp nïn chuã yïëu dûåa vaâo nhûäng<br /> phaãn biïån trong hoåc têåp caác mön lyá luêån chñnh trõvñ duå sùén coá trong saách thiïët kïë baâi giaãng, laâm cho<br /> hay noái caách khaác, sinh viïn chûa chuã àöång trònh phûúng phaáp vaâ caách thûác tiïëp cêån kiïën thûác coân<br /> baây chñnh kiïën cuãa mònh dûúái daång phên tñch, àaánh ngheâo naân, àún àiïåu, thiïëu tòm toâi, saáng taåo.<br /> giaá, nïu cêu hoãi àïí laâm saáng toã vêën àïì. Khi sinh b. Vïì phña ngûúâi daåy (giaãng viïn)<br /> viïn coá tû duy phaãn biïån seä hiïíu sêu sùæc hún nöåi Bïn caånh nhûäng thaânh tûåu àaä àaåt àûúåc nhû hêìu<br /> dung cuãa baâi hoåc, kiïën thûác ghi nhúá bïìn vûäng hún, hïët àöåi nguä giaãng viïn giaãng daåy lyá luêån chñnh àïìu<br /> àöìng thúâi toã roä “caái töi”, nùng lûåc chiïëm lônh tri thûácàûúåc àaâo taåo chuyïn ngaânh lyá luêån chñnh trõ chñnh<br /> cuãa mònh. Hoåc coá hiïåu quaã laâ khi sinh viïn thûåc sûå quy tûâ cûã nhên trúã lïn, chêët lûúång àöåi nguä giaãng<br /> àöång naäo, coá thoái quen phaãn biïån múái laâm saáng toãviïn khöng ngûâng àûúåc nêng cao. Hùçng nùm giaãng<br /> àûúåc vêën àïì, kiïën thûác ghi nhúá múái bïìn vûäng. Tuy viïn lyá luêån chñnh trõ àûúåc tham gia têåp huêën nêng<br /> nhiïn, thûåc tïë giaãng daåy cho thêëy, giúâ thaão luêån caác cao kiïën thûác, cêåp nhêåt kiïën thûác múái vaâo daåy hoåc<br /> mön lyá luêån chñnh trõ, nhiïìu sinh viïn coân thuå àöång, böå mön. Àöåi nguä giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ coá àaåo<br /> coá tû tûúãng ngöìi chúâ, ó laåi, xuïì xoaâ, ñt coá chñnh kiïën.<br /> àûác caách maång, coá phêím chêët àaåo àûác töët, tû tûúãng<br /> Caác em chûa coá thoái quen chêët vêën, àùåt cêu hoãi chñnh trõ vûäng vaâng, têm huyïët vúái ngaânh nghïì mònh<br /> nhû: Taåi sao? Vò sao coá kïët quaã nhû thïë? Nïu vñ duå àaä lûåa choån, àûúåc tön troång trong caác möëi quan hïå<br /> chûáng minh? Cêìn laâm roä thïm caác yá? Àiïìu naây töi xaä höåi, cöång àöìng dên cû sinh söëng. Tuy vêåy, chêët<br /> chûa hiïíu v.v... Khi sinh viïn chûa hònh thaânh àûúåc lûúång daåy hoåc lyá luêån chñnh trõ úã caác trûúâng àaåi hoåc<br /> thoái quen tû duy phaãn biïån (àùåt cêu hoãi chêët vêën, lêëy hiïån nay vêîn coân nhiïìu bêët cêåp, haån chïë. Nhòn chung,<br /> vñ duå phên tñch, chûáng minh, diïîn giaãi caác vêën àïì lyá àöåi nguä giaãng daåy lyá luêån chñnh trõ coân thiïëu so vúái<br /> luêån, kinh tïë - xaä höåi) cuäng àöìng nghôa vúái “hoåc chay”,yïu cêìu, dêîn àïën nhiïìu giaãng viïn daåy vûúåt chuêín,<br /> “hoåc cho qua”, chûa thûåc sûå húåp taác vaâ phaát huy thiïëu thúâi gian àêìu tû cho nghiïn cûáu khoa hoåc. Viïåc<br /> tñnh tñch cûåc, chuã àöång cuãa ngûúâi hoåc. Nguyïn nhên àöíi múái phûúng phaáp giaãng daåy chûa àöìng böå, hiïåu<br /> cuãa thûåc traång naây laâ do phûúng phaáp daåy hoåc truyïìn quaã chûa cao. Trong giaãng daåy, phöí biïën  vêîn laâ<br /> thöëng trûúác àêy àaä phêìn naâo taác àöång àïën thoái quen phûúng phaáp daåy hoåc truyïìn thöëng, giaãng viïn thuyïët<br /> thuå àöång trong hoåc têåp cuãa sinh viïn hiïån nay. Ngoaâi giaãng, sinh viïn nghe vaâ ghi cheáp laåi. Caách thûác giaãng<br /> ra coá thïí do caách thûác töí chûác lúáp hoåc, phûúng phaáp daåy coân thiïn vïì lyá luêån, thiïëu nhûäng luêån cûá thûåc<br /> giaãng daåy cuãa giaãng viïn chûa hiïåu quaã, do tûâ chñnh tiïîn laâm cho baâi giaãng keám sinh àöång, khöng khñ lúáp<br /> sinh viïn chûa nöî lûåc hoåc têåp àïí chiïëm lônh tri thûác. hoåc trúã nïn nùång nïì. Trong quaá trònh giaãng daåy, giaãng<br /> Thûá ba, àa söë sinh viïn chûa àûúåc trang bõ töët viïn chûa àùåt ra yïu cêìu cao àöëi vúái sinh viïn, chûa<br /> caác kyä nùng sû phaåm cêìn thiïët nhû kyä nùng thiïët kïë khúi dêåy àûúåc niïìm àam mï hoåc têåp vaâ nghiïn cûáu<br /> baâi giaãng àiïån tûã, kyä nùng thuyïët trònh, kyä nùng töícuãa ngûúâi hoåc. Lyá thuyïët khö khan, ñt gùæn vúái thûåc<br /> chûác lúáp hoåc, kyä nùng trònh baây baãng [4]. Nhiïìu sinh tiïîn, thöng tin múái chûa àûúåc cêåp nhêåt kõp thúâi, lyá<br /> viïn coá gioång noái nhoã, duâng tûâ àõa phûúng, lïå thuöåc giaãi caác vêën àïì thûåc tiïîn àöi khi chûa thêëu àaáo dêîn<br /> vaâo giaáo aán, trònh baây baãng tuyâ tiïån, luáng tuáng khi xûã<br /> àïën baâi giaãng àún àiïåu, saáo röîng, nhaâm chaán. Hêåu<br /> lyá caác tònh huöëng sû phaåm àaä laâm cho baâi giaãngquaã laâ laâm cho sinh viïn ñt quan têm àïën mön hoåc,<br /> keám sinh àöång. Möåt söë sinh viïn coá hoåc lûåc khaá, gioãilaâm triïåt tiïu tñnh tûå giaác, tñch cûåc, chuã àöång, saáng<br /> nhûng cuäng toã ra luáng tuáng khi vêån duång caác phûúng taåo cuãa sinh viïn trong hoåc têåp. Àùåc biïåt laâ sinh viïn<br /> phaáp daåy hoåc tñch cûåc. Nguyïn nhên cuãa khoá khùn khöng coá kyä nùng vêån duång vaâ kyä nùng giaãi quyïët<br /> naây laâ do chûúng trònh àaâo taåo coân mang tñnh daân caác vêën àïì lyá luêån chñnh trõ àùåt ra trong cuöåc söëng.<br /> traãi, chûa chuá troång àïën reân luyïån kyä nùng sû phaåm, Do àoá, nïëu chó aáp duång phûúng phaáp truyïìn thöëng<br /> chûa gùæn chùåt vúái chuêín àêìu ra. Chûúng trònh nùång trong giaãng daåy lyá luêån chñnh trõ vaâ khöng gùæn lyá luêån<br /> vïì lyá thuyïët, nheå vïì thûåc haânh. Ngoaâi ra, sinh viïn vúái thûåc tiïîn thò hiïåu quaã daåy hoåc seä khöng cao vaâ úã<br /> thûåc têåp giaãng daåy böå mön naây coân gùåp khoá khùntêìm vô mö thò chi phñ àaâo taåo khöng hiïåu quaã.<br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 35 cöng àoaâ<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> 3. Àõnh hûúáng nêng cao chêët lûúång giaãng daåy lûúång nguöìn nhên lûåc múái töët àûúåc. Caác trûúâng cao<br /> lyá luêån chñnh trõ hiïån nay àùèng, àaåi hoåc thûúâng laâ caái nöi àaâo taåo nguöìn nhên<br /> Möåt laâ, àöíi múái, hoaân thiïån cú chïë chñnh saách lûåc giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ cêìn taåo àiïìu kiïån àïí<br /> taåo àöång lûåc khuyïën khñch àöåi nguä giaãng viïn lyá luêångiaãng viïn tham gia nghiïn cûáu hoåc têåp sau àaåi hoåc<br /> chñnh trõ khöng ngûâng nêng cao nùng lûåc chuyïn úã trong vaâ ngoaâi nûúác àïí nêng cao trònh àöå. Töí chuyïn<br /> mön, tu dûúäng àaåo àûác nghïì nghiïåp mön cêìn raâ soaát, kiïån toaân giaãng viïn giaãng daåy lyá<br /> Àïí taåo ra sûå thay àöíi nhanh choáng vïì chêët lûúång luêån chñnh trõ àuáng chuyïn ngaânh àïí àaãm baão chuyïn<br /> àöåi nguä giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ, vïì cú chïë chñnh mön hoáa. Baãn thên giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ cêìn<br /> saách cêìn hoaân thiïån caác cú chïë chñnh saách vïì tuyïín coá kïë hoaåch hoåc têåp sau àaåi hoåc, tñch cûåc tham gia<br /> duång, böë trñ, sûã duång nguöìn nhên lûåc lyá luêån chñnhtêåp huêën thûúâng xuyïn àïí nêng cao trònh àöå, kyä nùng<br /> trõ. Xêy dûång vaâ thûåc hiïån chiïën lûúåc phaát triïín àöåihûúáng dêîn kiïën têåp, thûåc têåp cho sinh viïn. Tñch cûåc<br /> nguä giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ trïn toaân quöëc. Ban hún nûäa trong viïåc ûáng duång cöng nghïå thöng tin<br /> laänh àaåo caác trûúâng àaåi hoåc cêìn taåo àiïìu kiïån hùçngvaâo daåy hoåc vaâ àöíi múái phûúng phaáp daåy hoåc lêëy<br /> nùm böë trñ cho àöåi nguä giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ ài sinh viïn laâm trung têm, kñch thñch tñnh tñch cûåc, chuã<br /> thûåc tïë, töíng kïët thûåc tiïîn nhùçm múã röång têìm hiïíu àöång, saáng taåo trong hoåc têåp cuãa sinh viïn. Caác mön<br /> biïët caác vêën àïì kinh tïë, chñnh trõ, xaä höåi trong vaâ lyá luêån chñnh trõ coá tñnh àùåc thuâ laâ mang tñnh lyá luêån,<br /> ngoaâi nûúác; cêìn quan têm böìi dûúäng nghiïåp vuå sû khaái quaát cao, do àoá, giaãng viïn cêìn tñch cûåc sûu<br /> phaåm cho àöåi nguä giaãng viïn vaâ àêíy maånh phong têìm vñ duå minh hoåa àïí baâi giaãng thïm sinh àöång.<br /> traâo thi àua àoãi múái phûúng phaáp daåy hoåc. Coá chñnh Àùåc biïåt, giaãng viïn giaãng daåy lyá luêån chñnh trõ cêìn<br /> saách khen thûúãng xûáng àaáng vïì thaânh tñch nghiïn chuá troång hoaåt àöång nghiïn cûáu khoa hoåc, xem àêy<br /> cûáu khoa hoåc cuãa giaãng viïn. laâ möåt nhiïåm vuå song haânh cuâng vúái hoaåt àöång giaãng<br /> Hai laâ, tiïëp tuåc àöíi múái xêy dûång nöåi dung chûúng daåy. Nghiïn cûáu khoa hoåc giuáp giaãng viïn cuãng cöë<br /> trònh àaâo taåo àöåi nguä giaãng viïn lyá luêån chñnh trõkiïën thûác, cêåp nhêåt kiïën thûác múái, laâm cho baâi giaãng<br /> theo hûúáng baám saát chuêín àêìu ra, gùæn lyá thuyïët vúái coá chiïìu sêu vaâ thuyïët phuåc hún.<br /> thûåc haânh Böën laâ, giaãng viïn nùæm vûäng kyä nùng sû phaåm,<br /> Trûúâng àaåi hoåc àùåc biïåt laâ khoa vaâ töí chuyïn kyä nùng töí chûác lúáp hoåc lêëy sinh viïn laâm trung têm<br /> mön cêìn raâ soaát laåi chûúng trònh àaâo taåo nguöìn lûåc Theo lyá thuyïët vïì trñ tuïå àa daång cuãa H Gardner<br /> lyá luêån chñnh trõ, böí sung vaâ xêy dûång múái chûúng thò con ngûúâi coá nhiïìu daång trñ tuïå khaác nhau do àoá<br /> trònh àaáp ûáng yïu cêìu thûåc tiïîn xaä höåi. Chûúng trònh möîi caá nhên seä coá caách hoåc khaác nhau. Daåy hoåc lêëy<br /> daânh cho sinh viïn khöëi lyá luêån chñnh trõ phaãi lêëy chuãsinh viïn laâm trung têm laâ giaãng viïn phaãi luön tòm<br /> nghôa Maác-Lïnin, tû tûúãng Höì Chñ Minh, àûúâng löëi hiïíu, nùæm bùæt nhu cêìu hoåc têåp cuãa sinh viïn àïí coá<br /> caách maång cuãa Àaãng cöång saãn Viïåt Nam, àaåo àûác, nhûäng phûúng phaáp, nöåi dung giaãng daåy phuâ húåp.<br /> phaáp luêåt Viïåt Nam laâm chuã àaåo, trïn cú súã àoá xêy Caách laâm laâ buöíi àêìu lïn lúáp, giaãng viïn phaãi coá sùén<br /> dûång caác chuyïn àïì khaác nhau mang tñnh chuyïn chûúng trònh àïí phöí biïën cho toaân lúáp vaâ noái roä muåc<br /> sêu vaâ thûåc tiïîn. Àöíi múái chûúng trònh theo hûúáng tiïu, yïu cêìu cuãa mön hoåc. Trong giaãng daåy, giaãng<br /> baám saát chuêín àêìu ra, giaãm lyá thuyïët, tùng thûåc viïn toã ra linh hoaåt trong viïåc vêån duång caác phûúng<br /> haânh, chuá troång reân luyïån kyä nùng sû phaåm cho sinh phaáp daåy hoåc phuâ húåp vúái tûâng nöåi dung cuãa baâi hoåc<br /> viïn. Viïåc àiïìu chónh, böí sung chûúng trònh cêìn chuá vaâ haäy àïí cho sinh viïn tham gia nhiïìu nhêët vaâo quaá<br /> troång àïën xêy dûång caác hoåc phêìn tûå choån, caác hoåctrònh lônh höåi tri thûác. Duâ lûåa choån bêët kyâ phûúng<br /> phêìn reân luyïån kyä nùng, nghiïåp vuå, tùng cûúâng caác phaáp giaãng daåy naâo, giaãng viïn cuäng cêìn chuá yá àïën<br /> nöåi dung giaáo duåc àaåo àûác àïí tûâ àoá, giuáp cho sinh caác yïëu töë nhû luön coá möëi quan hïå bùçng mùæt vúái<br /> viïn coá àõnh hûúáng àuáng àùæn vïì nghïì nghiïåp maâ sinh viïn, khöng nïn chó quan têm möåt nhoám sinh<br /> mònh àaä lûåa choån. viïn ngöìi phña trûúác hoùåc úã võ trñ trung têm. Thónh<br /> Ba laâ, giaãng viïn tñch cûåc hoåc hoãi, nghiïn cûáu thoaãng giaãng viïn nïn di chuyïín vaâ àïën gêìn sinh<br /> khoa hoåc nêng cao trònh àöå chuyïn mön viïn. Gioång noái roä raâng, maåch laåc, khöng quaá nhanh,<br /> Nêng cao chêët lûúång àaâo taåo nguöìn nhên lûåc chûä viïët trïn baãng phaãi roä raâng, coá thïí nhòn thêëy úã<br /> giaãng daåy lyá luêån chñnh trõ trûúác hïët xuêët phaát tûâ moåi võ trñ cuãa lúáp hoåc. Ngoaâi ra, taåi buöíi àêìu tiïn lïn<br /> chêët lûúång àöåi nguä giaãng viïn trûåc tiïëp giaãng daåylúáp, giaãng viïn cêìn quan saát xem lúáp hoåc coá àaáp ûáng<br /> trïn buåc giaãng. Chêët lûúång giaãng daåy coá töët thò chêëtàûúåc caác yïu cêìu vïì aánh saáng àïí cho sinh viïn ngöìi<br /> <br /> 36 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> xa nhêët coá thïí nhòn thêëy mö taã, chûä viïët giaãng viïn Taâi liïåu tham khaão<br /> trònh trïn baãng khöng? Vïì êm thanh xem sinh viïn úã 1. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam (2007)  Nghõ quyïët Trung ûúng Ban<br /> moåi võ trñ trong lúáp hoåc àïìu nghe roä khöng? Sinh Chêëp haânh Trung ûúng khoáa X, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi,<br /> viïn coá chöî ngöìi húåp lyá hay khöng? Nïëu caác àiïìu trang  36,37.<br /> kiïån vïì cú súã vêåt chêët trïn chûa àaãm baão cêìn phaãi 2. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam (2014) Vïì viïåc tiïëp tuåc àöíi múái viïåc<br /> hoåc têåp  lyá luêån  chñnh  trõ trong  hïå thöëng  giaáo duåc  quöëc dên,<br /> àiïìu chónh ngay. Giaãng viïn cêìn coá möåt sú àöì lúáp Kïët luêån söë 94-KL/TW.<br /> hoåc àïí tiïån theo doäi vaâ kiïím soaát lúáp. Àöìng thúâi sûã3. Nguyïîn Vùn Dûäng (2015)  Mêëy vêën àïì àùåt  ra trong viïåc nêng<br /> duång Ban caán sûå Lúáp, Àoaân, caác töí trûúãng nhùçm cao chêët lûúång àaâo taåo giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ hiïån nay , Kyã<br /> àaãm baão caác baâi têåp nhoám, thaão luêån nhoám àûúåc yïëu  Höåi  thaão  Quöëc  gia:  Nêng  cao  chêët lûúång  àaâo  taåo  giaãng<br /> triïín khai vaâ thûåc hiïån töët. viïn lyá luêån chñnh trõ hiïån nay.<br /> 4.  Kyã  yïëu  Höåi  thaão  (2013), <br /> Nêng  cao  chêët  lûúång  thûåc  têåp  sû<br /> Nùm laâ, sinh viïn chuã àöång reân luyïån thoái quen<br /> phaåm,  Trûúâng  Àaåi hoåc Quaãng  Bònh.<br /> tûå hoåc, tûå nghiïn cûáu, nùng àöång trong viïåc tiïëp 5. Kyã yïëu Höåi thaão cêëp trûúâng (2015),  “Àöíi múái PPDH caác mön<br /> nhêån tri thûác Lyá luêån chñnh trõ úã trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng theo àõnh hûúáng<br /> Khöëi tri thûác caác mön lyá luêån chñnh trõ rêët àa daång nùng lûåc” - Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm Huïë.<br /> àoá laâ nhûäng tri thûác vïì caác mön khoa hoåc Maác-Lïnin,<br /> àaåo àûác, phaáp luêåt, àûúâng löëi, chñnh saách cuãa àaãng<br /> Cöång saãn Viïåt Nam...do àoá, àïí nùæm vûäng hïå thöëng<br /> tri thûác naây, ngoaâi viïåc chuyïn cêìn lïn lúáp vaâ têåp<br /> TÙNG CÛÚÂNG<br /> AÁCCÖNG<br /> TUYÏN<br /> T TRUYÏÌN<br /> (Tiïëp theo trang 32)<br /> trung nghe giaãng, tñch cûåc tham gia thaão luêån, sinh<br /> viïn phaãi taåo cho mònh thoái quen tûå hoåc, tûå nghiïn àoaân, phaãi sêu saát, gêìn guäi ngûúâi lao àöång, nùæ m<br /> cûáu. Sinh viïn cêìn nhêån thûác sêu sùæc rùçng, àïí trúã àûúåc nhûäng bùn khoùn lo lùæng, nhûäng bûác xuác vaâ<br /> thaânh giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ gioãi cêìn phaãi coitêm  tû, nguyïån voång cuãa àoaân viïn àïí hûúáng nhûäng<br /> troång caã hai yïëu töë tri thûác vaâ kyä nùng sû phaåm búãihoaåt àöång cöng àoaân vaâo baão vïå quyïìn, lúåi ñch cuãa<br /> vò duâ ngûúâi daåy coá tri thûác phong phuá, uyïn thêm àoaân viïn vaâ ngûúâi lao àöång. Mùåt khaác caán böå tuyïn<br /> àïën àêu maâ khöng coá hoùåc haån chïë kyä nùng sû phaåm truyïìn phaãi taåo àûúåc niïìm tin vaâ tranh thuã àûúåc sûå<br /> thò chêët lûúång baâi daåy khöng cao. Vò vêåy, caác em uãng höå cuãa ngûúâi sûã duång lao àöång àïí phöëi húåp<br /> phaãi tñch cûåc hoåc têåp àïí chiïëm lônh tri thûác vaâ khöng hoaåt àöång thûåc hiïån nöåi dung naây àûúåc töët. “Phaát<br /> triïín lûåc lûúång, laâm töët cöng taác cung cêëp thöng<br /> ngûâng hoåc hoãi, reân luyïån nghiïåp vuå sû phaåm àïí nêng<br /> tin, hoaân thiïån phûúng thûác hoaåt àöång cuãa àöåi nguä<br /> cao nùng lûåc giaãng daåy sau naây. tuyïn truyïìn miïång taåi cöng àoaân cú súã khu vûåc<br /> 4. Kïët luêån ngoaâi nhaâ nûúác coá àöng àoaân viïn cöng àoaân. Xêy<br /> Nêng cao chêët lûúång giaãng daåy lyá luêån chñnh trõ dûång àöåi nguä baáo caáo viïn coá nùng lûåc tuyïn truyïìn<br /> laâ vêën àïì maâ caác cú súã àaâo taåo vaâ xaä höåi quan têm.laâ caán böå cöng àoaân chuyïn traách tûâ cöng àoaân<br /> Búãi lyá luêån chñnh trõ coá vai troâ rêët quan troång trong cêëp trïn trûåc tiïëp cú súã trúã lïn. Hoaân thiïån, tiïëp tuåc<br /> viïåc hònh thaânh thïë giúái quan khoa hoåc vaâ nhên phaát triïín “Töí tûå quaãn khu nhaâ troå cöng nhên” úã<br /> sinh quan tñch cûåc cho cöng dên noái chung, ngûúâi caác àõa baân têåp trung ngûúâi lao àöång àïí thêåt sûå laâ<br /> hoåc noái riïng. Ngoaâi muåc tiïu trang bõ cho sinh viïn hònh thûác têåp húåp, hoaåt àöång cêìn thiïët cuãa ngûúâi<br /> kiïën  thûác  vïì  chuã  nghôa  Maác-Lïnin,  tû  tûúãng lao àöång núi cû truá” .<br /> 3<br /> <br /> <br /> Höì Chñ Minh, àûúâng löëi caách maång cuãa Àaãng Cöång<br /> saãn, tònh hònh kinh tïë - xaä höåi trong vaâ ngoaâi nûúác, Taâi liïåu tham khaão<br />  coân goáp phêìn taåo nïn nhûäng 1. Baáo caáo töíng kïët cöng taác cöng àoaân nùm 2017 cuãa Töíng Liïn<br /> àaåo àûác, phaáp luêåt...<br /> àoaân Lao àöång Viïåt Nam.<br /> cöng dên söëng coá lyá tûúãng, biïët tûå trau döìi vaâ reân2. Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân (2015),  Giaáo trònh lyá luêån vaâ nghiïåp<br /> luyïån baãn thên, biïët yïu thûúng con ngûúâi, àöìng vuå cöng àoaân (têåp 1, 2, 3), Nxb Lao àöång, Haâ Nöåi.<br /> loaåi. Do àoá, hún ai hïët, giaãng viïn vaâ sinh viïn khöëi 3. Kïët quaã nghiïn cûáu àïì taâi cêëp Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt<br /> lyá luêån chñnh trõ cêìn nhêån thûác võ trñ, vai troâ cuãa Nam: “Nöåi haâm cöng àoaân baão vïå quyïìn, lúåi ñch cho àoaân viïn,<br /> mònh trong xaä höåi àïí coá traách nhiïåm hoaân thiïån ngûúâi  lao  àöång  trong  àiïìu  kiïån  hiïån   nay” (Maä  söë:  XH/<br /> TLÀ.2016.05).<br /> baãn thên trûúác yïu cêìu cuãa thûåc tiïîn xaä höåi. Trong<br /> 4. Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam (2013), Taâi liïåu àaâo taåo caán<br /> àoá, nêng cao chêët lûúång daåy vaâ hoåc laâ àiïìu kiïån böå cöng àoaân cú súã  (têåp 1, 2), Nxb Lao àöång.<br /> tiïn quyïët àïí nêng cao chêët lûúång nguöìn nhên lûåc<br /> giaãng viïn lyá luêån chñnh trõ trong nay mai.  3<br />  Taâi liïåu àaä dêîn tr 18.<br /> <br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 37 cöng àoaâ<br /> Söë 11 thaáng 4/2018<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2