intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
27
lượt xem
6
download

Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay

Nguyễn Thu Thuỷ<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 105(05): 133 - 136<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ<br /> CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN<br /> THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN HIỆN NAY<br /> Nguyễn Thu Thủy*<br /> Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) hiện có 74 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với tổng số<br /> đảng viên toàn Đảng bộ là 16.942 đồng chí. Trong 10 năm qua (từ năm 2003 đến năm 2012);<br /> Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã tổ chức 424 lớp bồi dưỡng cho 43.060 lượt cán bộ,<br /> đảng viên trong toàn Thành phố với trên 20 loại hình đào tạo, bồi dưỡng mỗi năm. Xuất phát từ<br /> thực tế công tác giáo dục lý luận chính trị cán bộ, đảng viên tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị<br /> thành phố Thái Nguyên, tác giả đã nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất<br /> lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên<br /> góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới.<br /> Từ khóa: giáo dục lý luận chính trị, thành phố Thái Nguyên<br /> <br /> Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán bộ là<br /> cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành<br /> hay bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, “Muốn<br /> có cán bộ tốt phải huấn luyện, đào tạo, bồi<br /> dưỡng và rèn luyện” [1, tr.269]. Như vậy, để<br /> thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách<br /> mạng do Đảng đề ra thì cán bộ phải được huấn<br /> luyện, đào tạo, bồi dưỡng - Đó là nhiệm vụ rất<br /> cơ bản của Đảng. Chính vì vậy giáo dục lý<br /> luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở<br /> hiện nay có vai trò vô cùng quan trọng.*<br /> Nhận thức rõ tầm quan trọng của chiến lược<br /> xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ<br /> trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện<br /> đại hóa đất nước. Trong những năm qua, công<br /> tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý<br /> luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đã được<br /> Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xác định là<br /> một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây<br /> dựng Đảng.<br /> Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 74<br /> chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc trong đó có 28<br /> đảng bộ xã, phường; 39 chi, đảng bộ thuộc<br /> khối hành chính sự nghiệp; 5 chi đảng bộ<br /> thuộc khối doanh nghiệp và 2 đảng bộ công<br /> an, quân sự. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ<br /> là 16.942 đồng chí; cán bộ thuộc diện Ban<br /> *<br /> <br /> Tel: 0912051901; Email: thuychctk15@gmail.com<br /> <br /> Thường vụ Thành ủy trực tiếp quản lý là 275<br /> đồng chí, trong đó: cán bộ lãnh đạo trưởng,<br /> phó các phòng, ban, đoàn thể thành phố 114<br /> đồng chí; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư,<br /> Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các<br /> xã, phường 161 đồng chí. Hàng năm, các chi,<br /> đảng bộ trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên đã<br /> làm tốt công tác chọn cử cán bộ đi đào tạo,<br /> bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị<br /> đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.<br /> Đến nay, 100% cán bộ trưởng, phó các<br /> phòng, ban, đoàn thể thành phố có trình độ lý<br /> luận chính trị trung cấp trở lên trong đó cử<br /> nhân, cao cấp có 55,3%. Cán bộ chủ chốt xã,<br /> phường có 160/161 đồng chí có trình độ lý<br /> luận chính trị trung cấp trở lên.<br /> Trong 10 năm qua (từ năm 2003 đến năm<br /> 2012), Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành<br /> phố đã tổ chức 424 lớp bồi dưỡng cho 43.060<br /> lượt cán bộ, đảng viên trong toàn Thành phố<br /> với trên 20 loại hình đào tạo, bồi dưỡng mỗi<br /> năm. Mặc dù trong thời gian qua, với sự quan<br /> tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp<br /> chặt chẽ giữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị<br /> với các đơn vị, bên cạnh những kết quả đã đạt<br /> được, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao<br /> trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng<br /> viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn<br /> còn một số tồn tại, yếu kém đó là:<br /> 133<br /> <br /> 138Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Thu Thuỷ<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> - Đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức<br /> trong giảng dạy lý luận chính trị tại Trung<br /> tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Thái<br /> Nguyên hiện nay chỉ có 20% được đào tạo lý<br /> luận chính trị chính quy, còn lại đa phần các<br /> đồng chí là đào tạo tại chức, qua đó nhận thấy<br /> rằng đội ngũ giảng viên của Trung tâm hiện nay<br /> chủ yếu trưởng thành qua thực tiễn tổ chức thực<br /> hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, cho<br /> nên phần lý luận của các giảng viên thuộc nhóm<br /> này ít nhiều bị hạn chế.<br /> - Tình trạng “lão hóa” đội ngũ giảng viên và<br /> giảng viên kiêm chức đang có chiều hướng gia<br /> tăng, tuổi đời của các đồng chí giảng viên dưới<br /> 40 tuổi hiện nay là rất ít và hiếm (10%), đa<br /> phần là xấp xỉ 50 tuổi và trên 50 tuổi. Ở lứa<br /> tuổi này, đã số các giảng viên mắc phải những<br /> điểm yếu rất khó có thể khắc phục được đó là<br /> trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, ứng dụng<br /> công nghệ thông tin rất hạn chế nếu như không<br /> muốn nói là yếu kém so với yêu cầu của một<br /> giảng viên nói chung và giảng viên giảng dạy<br /> lý luận chính trị riêng. Từ đó làm cho giảng<br /> viên bị hạn chế về kênh, về nguồn thông tin<br /> phục vụ cho việc giảng dạy, trong khi đó yêu<br /> cầu của giảng dạy lý luận chính trị là cần phải<br /> có ngân hàng thông tin khá phong phú, đầy đủ,<br /> cập nhật và kịp thời.<br /> - Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo,<br /> bồi dưỡng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị<br /> thành phố Thái Nguyên hiện nay chưa đáp<br /> ứng được yêu cầu theo Quyết định 1614 –<br /> QĐ/TU ngày 14/5/2010 của Tỉnh ủy Thái<br /> Nguyên về tổ chức và hoạt động của Trung<br /> tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, thị<br /> xã. Trung tâm không có thư viện (phòng đọc);<br /> phòng nghỉ, phòng ăn tập thể phục vụ giảng<br /> viên, học viên ở xa; số lượng sách, tài liệu<br /> phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập còn<br /> thiếu và hạn chế.<br /> Từ những thực trạng trên có thể rút ra một số<br /> nguyên nhân đó là:<br /> - Chế độ, chính sách quy định chưa rõ ràng,<br /> thiếu thống nhất, chậm sửa đổi bổ sung, nhất<br /> là chế độ chính sách đối với người dạy và học<br /> tại Trung tâm chưa thật sự khuyến khích được<br /> <br /> 105(05): 133 - 136<br /> <br /> giảng viên giảng dạy lý luận chính trị. Hơn nữa<br /> cán bộ trẻ hiện nay mặc dù có trình độ chuyên<br /> môn cao (đại học hoặc trên đại học) nhưng lại<br /> chưa được đào tạo lý luận cao cấp hoặc cử<br /> nhân chính trị nên không thể tham gia giảng<br /> dạy lý luận chính trị ở Trung tâm, có đồng chí<br /> được đi học rồi nhưng lại không thích tham gia<br /> giảng dạy hoặc không có khả năng giảng dạy<br /> lý luận chính trị.<br /> - Dưới góc độ những người tham gia giảng dạy,<br /> làm công tác tổ chức, quản lý lớp học chúng tôi<br /> nhận thấy rằng động cơ, thái độ tham dự tập<br /> huấn, bồi dưỡng của một bộ phận nhỏ học viên<br /> chưa thật sự nghiêm túc. Tính tích cực học tập<br /> của học viên bị chi phối, tác động bởi nhiều<br /> nhân tố, nhưng nhân tố quan trọng nhất là sự nỗ<br /> lực chủ quan của mỗi học viên chưa cao, chưa<br /> có phương pháp học tập hiệu quả.<br /> - Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến<br /> công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ<br /> lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Do<br /> vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo chọn cử cán bộ đi<br /> học có lúc chưa chặt chẽ; còn thiếu dân chủ,<br /> chưa khách quan trong việc cử cán bộ đi học<br /> cũng như sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi<br /> dưỡng gây ra tâm lý thiếu phấn khởi, tích cực<br /> cho học viên trong quá trình học tập, rèn luyện.<br /> - Trụ sở làm việc của Trung tâm hiện nay<br /> được Thành phố đầu tư xây dựng và đi vào sử<br /> dụng năm 2005, đảm bảo là nơi làm việc, học<br /> tập khang trang, sạch đẹp, đủ chỗ ngồi cho<br /> 230 học viên học tập hàng ngày. Đầu tư thiết<br /> bị nội thất, tăng âm, loa đài, máy chiếu, máy<br /> điều hòa không khí, máy phát điện… bước<br /> đầu đảm bảo cho hoạt động dạy và học tại<br /> trung tâm đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, theo<br /> Quyết định 1614 – QĐ/TU ngày 14/5/2010<br /> của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổ chức và hoạt<br /> động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị<br /> huyện, thành phố, thị xã thì hiện nay cơ sở vật<br /> chất của Trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu<br /> theo Quyết định này.<br /> Để nâng cao chất lượng giáo dục lý luận<br /> chính trị cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu<br /> cầu thời kỳ đổi mới hiện nay, qua nghiên cứu<br /> chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau:<br /> <br /> 134<br /> <br /> 139Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Thu Thuỷ<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Thứ nhất, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,<br /> sự quản lý của nhà nước, đặc biệt là sự quan<br /> tâm lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Thái<br /> Nguyên đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng<br /> của Trung tâm như trong thực hiện các quy<br /> định về chế độ, chính sách đối với cán bộ,<br /> giảng viên, học viên ở Trung tâm; Tiếp tục<br /> quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất tại Trung<br /> tâm theo Quyết định 1614 – QĐ/TU ngày<br /> 14/5/2010 của Tỉnh ủy Thái Nguyên.<br /> Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần<br /> phải gắn công tác lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng<br /> cán bộ với quy hoạch, bố trí và sử dụng cán<br /> bộ; quan tâm, khuyến khích cán bộ học tập<br /> nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên<br /> môn nghiệp vụ.<br /> Thứ hai, Quan tâm đến chế độ chính sách cho<br /> người dạy và học. Hiện nay chế độ cụ thể đối<br /> với giảng viên trong hệ thống giáo dục lý luận<br /> chính trị chưa cụ thể, rõ ràng và thiếu thống<br /> nhất đã dẫn đến mỗi nơi thực hiện một khác.<br /> Đặc biệt đối với cán bộ, giảng viên giảng dạy<br /> lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng<br /> chính trị còn bất hợp lý, thiếu công bằng,<br /> chưa khuyến khích được đội ngũ cán bộ giáo<br /> dục lý luận chính trị.<br /> Có chế độ hỗ trợ kinh phí về học tập cho<br /> những người đi học. Sớm sửa đổi chính sách<br /> ưu đãi đối với người học theo hướng nâng<br /> mức trợ cấp ăn, ở, đi lại cho học viên so với<br /> chế độ hiện hành.<br /> Chính sách đối với người dạy và người học là<br /> một động lực kích thích người dạy và người<br /> học. Nếu chế độ, chính sách đãi ngộ kịp thời,<br /> phù hợp sẽ tác động đến suy nghĩ, tình cảm<br /> của học viên, giúp họ phấn khởi, cố gắng<br /> phấn đấu cho sự nghiệp đào tạo và nhiệm vụ<br /> học tập.<br /> Ba là, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ<br /> giảng dạy, quản lý, phục vụ của Trung tâm<br /> bồi dưỡng chính trị. Thực tiễn cho thấy, một<br /> giảng viên lý luận giỏi hiện nay, không những<br /> là một nhà nghiên cứu giỏi, mà còn phải là<br /> một diễn giả có tài, biết sử dụng phương pháp<br /> và phương tiện dạy học hiện đại. Thiếu một<br /> trong hai yếu tố này thì sẽ không thể trở thành<br /> giảng viên lý luận giỏi. Đặc biệt, nếu thiếu<br /> khả năng truyền đạt sư phạm sẽ làm cho bài<br /> giảng trở lên vô hồn, thiếu sống động. Để<br /> <br /> 105(05): 133 - 136<br /> <br /> khắc phục nhược điểm này, việc bồi dưỡng,<br /> nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng<br /> dạy, quản lý, phục vụ tại Trung tâm phải được<br /> coi trọng.<br /> Bốn là, Tăng cường quản lý học viên. Học tập<br /> và rèn luyện là hai nhiệm vụ cơ bản của học<br /> viên. Muốn thực hiện tốt hai nhiệm vụ này<br /> các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cần phải có<br /> biện pháp quản lý học viên chặt chẽ, khoa<br /> học. Qua đó tạo ra sự gắn bó, cộng đồng trách<br /> nhiệm giữa Trung tâm với các đơn vị có cán<br /> bộ đi học không chỉ trong công tác quản lý<br /> học viên và trong công tác cán bộ nói chung.<br /> Cuối khóa học có thông báo kết quả học tập,<br /> rèn luyện của học viên trong toàn khóa học<br /> tới các đơn vị cử người đi học.<br /> Từ kết quả nghiên cứu trên, xin đưa ra một số<br /> đề xuất, kiến nghị sau:<br /> - Trung ương: Có quy định thực hiện chế độ<br /> phụ cấp đối với cán bộ làm việc tại các Trung<br /> tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Hiện nay<br /> đội ngũ này chỉ được hưởng lương theo ngạch<br /> bậc không được hưởng phụ cấp khối đảng,<br /> đoàn thể 30% và phụ cấp công vụ 25%.<br /> - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với<br /> Trường Chính trị tổ chức các lớp tập huấn về<br /> nội dung và phương pháp giảng dạy các<br /> chương trình lý luận chính trị cho giảng viên<br /> của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp<br /> huyện. Việc tập huấn về nội dung và phương<br /> pháp giảng dạy cho giảng viên phải được tiến<br /> hành thường xuyên hàng năm.<br /> - Thành ủy Thái Nguyên: Có chính sách đưa<br /> cán bộ Trung tâm đi đào tạo cao cấp lý luận<br /> chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt<br /> và lâu dài.<br /> Để nâng cao chất lượng giáo dục lý luận<br /> chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên<br /> địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay<br /> không chỉ cần đến sự nhiệt huyết, nhiệt tình<br /> của người dạy; sự nỗ lực chịu khó của người<br /> học mà còn cần đến sự quan tâm về mọi mặt<br /> của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban<br /> nhân dân thành phố Thái Nguyên. Có như vậy<br /> chúng ta mới có được đội ngũ cán bộ, đảng<br /> viên đủ năng lực và trình độ, phù hợp với yêu<br /> cầu chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công<br /> nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.<br /> 135<br /> <br /> 140Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Thu Thuỷ<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 105(05): 133 - 136<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> [3]. Quyết định 1614 – QĐ/TU ngày 14/5/2010<br /> <br /> [1]. Hồ Chí Minh (2000): Toàn tập, tập 5, Nxb<br /> Chính trị quốc gia, Hà Nội.<br /> [2]. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ<br /> Chí Minh (2010): Vấn đề đổi mới công tác giảng<br /> dạy và học tập lý luận chính trị hiện nay, Hà Nội.<br /> <br /> của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổ chức và hoạt động<br /> của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành<br /> phố, thị xã.<br /> <br /> SUMMARY<br /> IMPROVING THE QUALITY OF POLITICAL THEORY EDUCATON FOR<br /> THE COMMUNISTS IN THAI NGUYEN CITY AT THE MOMENT<br /> Nguyen Thu Thuy*<br /> The political theory education center of Thai Nguyen city<br /> <br /> Thai Nguyen City (Thai Nguyen Province) is having 74 sub-parties affiliated with 16,942<br /> communists in total. The City Political Training Center has held 424 training courses for 43.060<br /> communists in Thai Nguyen city for 10 years (from 2003 until 2012) with over 20 types of training<br /> each year. In order to let the political theory education of Thai Nguyen City make a contribution to<br /> the training communists who can meet the requirements of the Reform (Doi Moi) era, the<br /> researcher has studied and proposed some solutions to improve the quality of political theory<br /> education for the communists in Thai Nguyen City based on the curent situation of political theory<br /> education for communists at The political theory education center of Thai Nguyen city .<br /> Key words: political theory education, Thai Nguyen City<br /> <br /> Ngày nhận bài: 16/4/2013; Ngày phản biện: 16/5/2013; Ngày duyệt đăng: 06/6/2013<br /> *<br /> <br /> Tel: 0912051901; Email: thuychctk15@gmail.com<br /> <br /> 136<br /> <br /> 141Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản