intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên hiện nay

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
8
lượt xem
2
download

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên có vị trí quan trọng, thuộc chương trình giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên hiện nay là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao ý thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho sinh viên - thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên hiện nay

NÊNG CAO CHÊËT LÛÚÅNG GIAÁO DUÅC QUÖ<br /> CHO SINH VIÏN<br /> Y HIÏÅN NA<br /> HÖÌ ÀÛÁC THÙNG*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 03/04/2017; ngaây sûãa chûäa: 24/04/2017; ngaây duyïåt àùng: 25/04/2017.<br /> Abstract:<br /> National defense education is one of important subjects taught at schools. In the complicated context of integration an<br /> this subject plays a crucial role in raising awareness of students of protecting our country and improving personalities and compet<br /> author suggests some recommendations to enhance quality of teaching defense education at schools to meet requirements of edu<br /> demands of our country in current period.<br /> Keywords<br /> : Defense education, students.<br /> vúái muåc tiïu giaáo duåc toaân diïån vïì moåi mùåt<br /> 1. Giaáo duåc quöëc phoâng - an ninh (GDQP-AN) laâ möåt dên.  Àöìng thúâi, <br /> böå phêån cuãa nïìn giaáo duåc quöëc dên - nöåi dung cú baãn trong cho SV, GDQP-AN àaä taåo cú höåi thiïët thûåc cho thïë hïå treã tu<br /> dûúäng vïì phêím chêët àaåo àûác, reân luyïån vaâ hoaân thiïån baãn<br /> xêy dûång nïìn quöëc phoâng toaân dên, an ninh nhên dên, giûä<br /> võ trñ àùåc biïåt quan troång trong cöng taác quöëc phoâng cuãa thên, trang bõ cho caác em nhûäng kiïën thûác cú baãn vïì quan<br /> Àaãng; qua àoá böìi dûúäng kiïën thûác cêìn thiïët, khúi dêåy loângàiïím àûúâng löëi quên sûå cuãa Àaãng, êm mûu, thuã àoaån cuãa<br /> yïu nûúác, niïìm tûå haâo, tûå tön cuãa dên töåc cho sinh viïn caác thïë lûåc thuâ àõch.<br /> (SV) àöëi vúái viïåc xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc Viïåt Nam xaä 2. Àïí tòm hiïíu chêët lûúång, nhêån thûác, thaái àöå, hûáng thuá<br /> cuãa SV khi hoåc mön GDQP-AN, chuáng töi tiïën haânh khaão<br /> höåi chuã nghôa.<br /> Nhûäng nùm qua, cöng taác GDQP-AN úã caác trûúâng àaåi saát 200 SV úã Trung têm Quöëc phoâng an ninh - Trûúâng<br /> hoåc, cao àùèng àaä coá nhiïìu chuyïín biïën maånh meä, ngaây Quên sûå quên khu 7 vaâo thaáng 5/2016.<br /> Vïì vai troâ cuãa mön hoåc <br /> GDQP-AN , chuáng töi àûa ra<br /> caâng coá chêët lûúång. Tuy nhiïn, trong quaá trònh töí chûác thûåc<br /> cêu hoãi: “Theo baån mön GDQP-AN coá vai troâ nhû thïë naâo<br /> hiïån, vêîn coân nhûäng töìn taåi, haån chïë. Àöåi nguä giaãng viïn<br /> ”. Kïët quaã khaão saát (xem <br /> baãng 1) cho thêëy, àa söë<br /> GDQP-AN coân thiïëu vïì söë lûúång, chêët lûúång chûa àaáp ûáng àöëi vúái SV?<br /> so vúái yïu cêìu cuãa mön hoåc; cú súã vêåt chêët phuåc vuå giaãngSV coá nhêån thûác àuáng àùæn vïì vai troâ cuãa mön hoåc, àêy laâ<br /> àiïìu kiïån thuêån lúåi àïí giaãng daåy mön hoåc àaåt hiïåu quaã cao.<br /> daåy, hoåc têåp chûa àêìy àuã; àùåc biïåt laâ thaái àöå, traách nhiïåm,<br /> Baãng 1. Nhêån thûác cuãa SV vïì vai troâ cuãa mön hoåc<br /> àöång cú hoåc têåp cuãa SV àöëi vúái mön hoåc <br /> QPAN-AN.<br /> GDQP-AN<br /> Trong giai àoaån hiïån nay, tònh hònh thïë giúái vaâ khu vûåc<br /> tiïëp tuåc diïîn biïën phûác taåp, tiïìm êín nhûäng yïëu töë khoá lûúâng.<br /> Söë Tó lïå<br /> STT<br /> Nhêån thûác vïì mön hoåc<br /> Àöëi vúái nûúác ta, caác thïë lûåc thuâ àõch vêîn raáo riïët chöëng phaá,<br /> lûúång (%)<br /> chuã yïëu bùçng chiïën lûúåc “diïîn biïën hoâa bònh”, thuác àêíy “tûå<br /> Giuáp SV coá kiïën thûác vïì chiïën tranh nhên dên<br /> 1<br /> 170 85,0<br /> diïîn biïën”, “tûå chuyïín hoáa” nhùçm xoáa boã chïë àöå xaä höåi chuã baão vïå Töí quöëc<br /> nghôa úã Viïåt Nam. Trûúác yïu cêìu cuãa sûå nghiïåp àöíi múái, 2 Giuáp SV coá kiïën thûác vïì xêy dûång nïìn quöëc<br /> 150 75,0<br /> phoâng toaân dên<br /> xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc trong tònh hònh múái, Àaãng, Nhaâ<br /> Giuáp SV coá kiïën thûác phoâng chöëng<br /> Diïîn biïën<br /> “<br /> nûúác àaä chuã trûúng tùng cûúâng cöng taác GDQP-AN cho<br /> 3<br /> 120 60,0<br /> hoâa bònh"<br /> toaân dên noái chung, cho hoåc sinh, SV noái riïng. Àaåi höåi<br /> Giuáp SV coá kô nùng sûã duång caác loaåi vuä khñ<br /> 4<br /> 160 80,0<br /> Àaãng toaân quöëc lêìn thûá XII àaä khùèng àõnh: <br /> Tùng cûúâng<br /> trang bõ<br /> quöëc phoâng, an ninh laâ nhiïåm vuå troång yïëu, thûúâng xuyïn<br /> Giuáp SV ácokiïën thûác baão vïå chuã<br /> n biïín,<br /> quyïì<br /> 5<br /> 130<br /> 65<br /> cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác vaâ toaân dên.<br /> àaão Viïåt Nam<br /> GDQP-AN laâ möåt nhiïåm vuå cêìn thiïët cho thïë hïå treã, 6 Giuáp SV coá kiïën thûác, kô nùng khaác<br /> 44<br /> 22<br /> khúi dêåy vaâ nïu cao tinh thêìn yïu nûúác, tùng cûúâng khöëi àaåi<br /> 7<br /> Khöng giuáp àûúåc gòo ch<br /> SV<br /> 4<br /> 2<br /> àoaân kïët toaân dên töåc, cuãng cöë niïìm tin cuãa nhên dên vaâo<br /> Thaái àöå cuãa baån àöëi vúái mön hoåc GDQPÀaãng vaâ Nhaâ nûúác, chöëng laåi moåi êm mûu chia reä, phaãn Khi àùåt cêu hoãi: <br /> AN nhû thïë naâo? Kïët quaã khaão saát (xem <br /> baãng 2) cho thêëy,<br /> àöång cuãa caác thïë lûåc thuâ àõch trong vaâ ngoaâi nûúác; giuáp SV<br /> mùåc duâ nhêån thûác vïì vai troâ mön hoåc laâ töët (theo kïët quaã<br /> nhêån thûác vaâ haânh àöång àuáng àùæn, traánh àûúåc caác tïå naån xaä<br /> höåi; laâ nhên töë quan troång tùng cûúâng sûå àoaân kïët trong nhaâ khaão saát, àa söë SV (khoaãng 80%) thêëy àûúåc vai troâ quan<br /> trûúâng, giûäa SV vúái SV vaâ caác möëi quan hïå xaä höåi khaác, gùæn<br /> kïët tinh thêìn dên töåc vaâ xêy dûång khöëi àaåi àoaân kïët toaân* Hoåc viïn cao hoåc - Hoåc viïån Chñnh trõ<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 29<br /> <br /> troång cuãa hoåc phêìn naây) nhûng thaái àöå cuãa SV trong giúâ hoåc<br /> chûa töët (chó coá 38% thñch vaâ rêët thñch hoåc).<br /> Baãng 2. Mûác àöå thaái àöå cuãa SV vúái mön hoåc GDQP-AN<br /> TT<br /> <br /> Thaái àöå cuãa SV<br /> <br /> Söë lûúång<br /> <br /> Tó lïå (%)<br /> <br /> 1<br /> <br /> Rêët thñch<br /> <br /> 14<br /> <br /> 7,0<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thñch<br /> <br /> 62<br /> <br /> 31,0<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khöng thñch<br /> <br /> 03<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bònh thûúâng<br /> <br /> 92<br /> <br /> 46,0<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chaán<br /> <br /> 28<br /> <br /> 14,0<br /> <br /> 6<br /> <br /> Gheát<br /> <br /> 01<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Àöëi vúái nhûäng trûúâng húåp khöng thñch, chaán, gheát (16%) Biïíu àöì 1. Kïët quaã hoåc têåp cuãa SV tûâ nùm 2010-2015<br /> mön hoåc GDQP-AN, khi àùåt cêu hoãi vïì nguyïn nhên, kïët<br /> quaã àiïìu tra (xem  baãng 3) cho thêëy, viïåc SV khöng thñch<br /> hoåc mön hoåc GDQP-AN, ngoaâi lñ do vïì phûúng phaáp giaãng<br /> daåy cuãa giaãng viïn chûa phuâ húåp, lúáp hoåc quaá àöng, nöåi<br /> dung khö khan, trûâu tûúång thò möåt trong nhûäng yïëu töë taác<br /> àöång àïën thaái àöå hoåc têåp cuãa SV àöëi vúái mön hoåc àoá laâ giaáo<br /> trònh, taâi liïåu trûâu tûúång, ñt hònh aãnh trûåc quan, khoá hiïíu.<br /> Baãng 3. Nguyïn nhên SV khöng thñch hoåc mön hoåc<br /> GDQP-AN<br /> TT<br /> <br /> Nguyïn nhên<br /> <br /> Söë<br /> lûúång<br /> <br /> Tó lïå<br /> (%)<br /> <br /> Biïíu àöì 2. Kïët quaã reân luyïån cuãa SV tûâ nùm 2010-2015<br /> <br /> AN laâ möåt yïu cêìu khaách quan, laâ biïån phaáp quan troång àïí<br /> baão àaãm cöng taác GDQP-AN thiïët thûåc, hiïåu quaã hún.<br /> 1 Nöåi dung khö khan<br /> 14<br /> 43,7<br /> Àïí nêng cao chêët lûúång cöng taác GDQP-AN cho SV,<br /> 2 Phûúng phaáp giaãng daåy cuãa giaãng viïn 4<br /> 12,5<br /> taåo nguöìn nhên lûåc, àaáp ûáng yïu cêìu, nhiïåm vuå caách maång<br /> 3 Lúáp hoåc quaá àöng<br /> 2<br /> 6,3<br /> trong giai àoaån hiïån nay, theo chuáng töi cêìn tiïën haânh àöìng<br /> Giaáo trònh, taâi liïåu trûâu tûúång, ñt hònh aãnh<br /> 4<br /> 12<br /> 37,5<br /> böå nhiïìu nöåi dung, giaãi phaáp, trong àoá chuá troång thûåc hiïån<br /> trûå<br /> c quan, khoá hiïíu<br /> töët möåt söë vêën àïì cú baãn<br />  sau:<br /> Töíng húåp caác baáo caáo töíng kïët vïì chêët lûúång GDQP- 3.1. Nêng cao nùng lûåc sû phaåm cho àöåi nguä caán<br /> AN úã Trung têm Quöëc phoâng an ninh - Trûúâng Quên sûå böå, giaãng viïn GDQP-AN . Àïí nêng cao nùng lûåc sû<br /> Quên khu 7 tûâ nùm 2010-2015 (xem  baãng 4, biïíu àöì 1, 2 ), phaåm cho àöåi nguä caán böå, giaãng viïn, cuâng vúái tùng cûúâng<br /> chuáng töi nhêån thêëy: Chêët lûúång GDQP-AN coá xu hûúáng tuyïín choån, kiïím soaát chêët lûúång àêìu vaâo vaâ àêíy maånh<br /> ngaây caâng hiïåu quaã hún, biïíu hiïån úã kïët quaã hoåc têåp vaâ reân<br /> cöng taác àaâo taåo, böìi dûúäng, cêìn chuã àöång trong xêy dûång<br /> luyïån theo tûâng nùm àûúåc nêng cao. Tuy nhiïn, tó lïå hoåc<br /> hïå thöëng nhûäng kô nùng sû phaåm cêìn thiïët, nhû: thiïët kïë baâi<br /> têåp àaåt trung bònh khaá (TBK), trung bònh (TB) tûúng àöëi giaãng, töí chûác àiïìu khiïín, àõnh hûúáng hoaåt àöång, giaãi quyïët<br /> cao; àùåc biïåt, vïì reân luyïån vêîn coân tó lïå SV reân luyïån àaåtcaác tònh huöëng sû phaåm,... vaâ tiïën haânh têåp huêën, böìi dûúäng.<br /> mûác trung bònh (TB) vaâ yïëu (Y).<br /> Tùng cûúâng hoaåt àöång phûúng phaáp, duy trò dûå giúâ, bònh<br /> Baãng 4. Kïët quaã hoåc têåp, reân luyïån cuãa SV úã Trung têm giaãng, höåi giaãng àïí àöåi nguä caán böå, giaãng viïn hoåc hoãi, trao<br /> Quöëc phoâng an ninh - Trûúâng Quên sûå Quên khu 7<br /> àöíi kinh nghiïåm, phûúng phaáp giaãng daåy. Thûúâng xuyïn töí<br /> chûác töët höåi thi giaãng viïn gioãi, caán böå quaãn lñ gioãi, chuã àöång<br /> Kïët quaã hoåc têåp<br /> Kïët quaã reân luyïån<br /> Nùm hoåc<br /> àiïìu chónh nöåi dung thi cho phuâ húåp, hûúáng muåc tiïu vaâo<br /> G<br /> K<br /> TBK TB<br /> T<br /> K<br /> TB<br /> Y<br /> nêng cao trònh àöå töíng húåp, nùng lûåc vaâ phûúng phaáp, kô<br /> 2010-2011 1,05 77,02 21,85 0,08 94,89 4,32 0,84 0,04<br /> nùng sû phaåm cho àöåi nguä caán böå, giaãng viïn.<br /> 2011-2012 1,63 69,96 28,30 0,11 94,42 4,28 1,30<br /> 3.2. Àêíy maånh àöíi múái, nêng cao chêët lûúång daåy 2012-2013 1,14 74,67 24,08 0,11 96,59 2,94 0,47<br /> hoåc. Tñnh àùåc thuâ mön hoåc GDQP-AN thûúâng “khö cûáng”,<br /> 2013-2014 1,79 80,84 17,48 0,25 95,67 3,79 0,54<br /> 2014-2015 1,85 82,09 16,01 0,05 97,35 2,45 0,20<br /> ngûúâi hoåc dïî nhaâm chaán; búãi vêåy, cuâng vúái viïåc cêåp nhêåt kõp<br /> thúâi, böí sung sûå phaát triïín múái cuãa nhiïåm vuå quöëc phoâng (Nguöìn: Phoâng Àaâo taåo, Trûúâng Quên sûå Quên khu 7)<br /> an ninh, baão vïå Töí quöëc vaâo nöåi dung giaãng daåy, cêìn àêíy<br /> 3. Thûåc traång chêët lûúång GDQP-AN qua nhûäng söë liïåu maånh àöíi múái nöåi dung, chûúng trònh, gùæn vúái àöíi múái phûúng<br /> cuå thïí cho thêëy, àöíi múái nöåi dung, chûúng trònh GDQP- phaáp giaãng daåy, kiïím tra, àaánh giaá cho giaãng viïn, phûúng<br /> <br /> 30<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> phaáp hoåc cuãa SV theo hûúáng thiïët thûåc, hiïåu quaã, phuâ húåpchêët, nùng lûåc cho SV - thïë hïå treã, chuã nhên tûúng lai cuãa<br /> vúái àöëi tûúång ngûúâi hoåc vaâ sûå phaát triïín cuãa nhiïåm vuå quöëc<br /> àêët nûúác. <br /> phoâng - an ninh.<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> Cuå thïí, cêìn têåp trung vaâo caác chuyïn àïì: Xêy dûång nïìn [1]  Böå  GD-ÀT  (2007). Giaáo trònh Giaáo duåc Quöëc<br /> quöëc phoâng toaân dên, an ninh nhên dên; Xêy dûång lûåc phoâng- an ninh (duâng cho sinh viïn caác trûúâng àaåi<br /> lûúång vuä trang nhên dên; Kïët húåp kinh tïë vúái quöëc phoâng; hoåc, cao àùèng - têåp l). NXB Giaáo duåc.<br /> Phoâng, chöëng chiïën lûúåc “Diïîn biïën hoâa bònh”; Xêy dûång vaâ[2] Chñnh phuã (2004). <br /> Nghõ àõnh söë 119/2004/NÀ<br /> -CP,<br /> baão vïå chuã quyïìn laänh thöí, biïn giúái quöëc gia; Chöëng töåingaây 11/5/2004 cuãa Chñnh phuã vïì cöng taác quöëc phoâng<br /> phaåm, tïå naån xaä höåi. Àêy laâ nhûäng chuyïn àïì maâ nöåi dung úã caác böå, cú quan ngang böå, cú quan thuöåc Chñnh phuã<br /> vaâ caác àõa phûúng<br /> .<br /> àaä coá sûå àöíi múái trong thúâi gian qua.<br /> [3] Chñnh phuã (2001). <br /> Nghõ àõnh söë 15/2001/NÀ<br /> -CP<br /> Bïn caånh àöíi múái nöåi dung, chûúng trònh, cêìn àöíi múái<br /> cuãa<br /> Chñnh<br /> phuã,<br /> ngaây<br /> 1/5/2001<br /> vïì<br /> giaáo<br /> duåc<br /> quöëc<br /> . phoâng<br /> phûúng phaáp daåy hoåc theo hûúáng phaát huy tñnh saáng taåo,<br /> [4] Thuã tûúáng Chñnh phuã (2015). <br /> Quyïët<br /> àõnh<br /> söë<br /> 161/<br /> tñch cûåc cuãa ngûúâi hoåc. Theo àoá, cêìn nêng cao chêët lûúång<br /> QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng chñnh phuã, ngaây 30/01/2015<br /> soaån giaáo aán, ûáng duång cöng nghïå thöng tin vaâo nghiïn<br /> phï duyïåt quy hoaåch Hïå thöëng trung têm Giaáo duåc<br /> cûáu, trao àöíi, cêåp nhêåt, khai thaác tû liïåu trong biïn soaån<br /> Quöëc phoâng<br />  - an ninh giai àoaån 2015-2020 vaâ nhûäng<br /> giaáo aán àiïån tûã, mö phoãng caác tònh huöëng chiïën àêëu, àöångnùm tiïëp theo.<br /> taác kô thuêåt, chiïën thuêåt böå binh, trûúâng bùæn vaâ àûa nhûäng<br /> [5] Ban Chêëp haânh Trung ûúng (2001). Chó thõ söë- 62<br /> hònh aãnh, thöng tin múái vïì hoaåt àöång quöëc phoâng - an CT/TW cuãa Böå Chñnh trõ, ngaây 12/2/2001 vïì viïåc tùng<br /> ninh vaâo baâi giaãng, taåo sûå sinh àöång, hêëp dêîn, löi cuöëncûúâng cöng taác giaáo duåc quöëc phoâng toaân dên trûúác<br /> ngûúâi hoåc qua tûâng chuyïn àïì; sûã duång nhiïìu phûúng<br /> tònh hònh múái<br /> .<br /> phaáp daåy hoåc, huêën luyïån, tñch húåp hoáa caác phûúng phaáp<br /> daåy hoåc trong cuâng möåt baâi giaãng; khùæc phuåc löëi truyïìn thuå<br /> möåt chiïìu theo kiïíu àöåc thoaåi, tùng tñnh àöëi thoaåi, phaát<br /> huy tñnh tñch cûåc, chuã àöång, saáng taåo cuãa ngûúâi hoåc, reân<br /> (Tiïëp  theo trang  28)<br /> luyïån cho SV nùng lûåc tû duy, vêån duång kiïën thûác vaâo<br /> thûåc haânh vaâ thöng qua thûåc haânh àïí tiïëp thu kiïën thûác lñ nïn taåo àiïìu kiïån àïí töí chûác Àoaân - Höåi hoaåt àöång; coá<br /> thuyïët, goáp phêìn nêng cao chêët lûúång, hiïåu quaã mön hoåc chñnh saách khuyïën khñch caác cêu laåc böå trong trûúâng<br /> GDQP-AN.<br /> phaát triïín; khen thûúãng nhûäng cêu laåc böå hoaåt àöång coá<br /> 3.3. Phaát huy tñnh chuã àöång, tñch cûåc, tûå giaác cuãa<br /> hiïåu quaã. Àöìng thúâi, cêìn quan têm viïåc giaáo duåc nêng<br /> SV trong quaá trònh hoåc têåp mön GDQP-AN . Àêy laâ giaãi cao nhêån thûác cuãa SV vïì têìm quan troång cuãa viïåc phaát<br /> phaáp coá yá nghôa quyïët àõnh àïën chêët lûúång, hiïåu quaã cöng triïín caác KNM, giuáp SV coá àöång lûåc hoåc têåp vaâ reân luyïån<br /> taác GDQP-AN cho SV hiïån nay, búãi SV laâ chuã thïí cuãa quaá caác kô nùng cêìn thiïët. Baãn thên SV cuäng cêìn coá sûå chuã<br /> trònh nhêån thûác, trûåc tiïëp lônh höåi, chuyïín hoáa tri thûác chñnhàöång hoåc hoãi vaâ reân luyïån àïí tûå hoaân thiïån KNM, vò àêy<br /> trõ, quên sûå, quöëc phoâng thaânh nhêån thûác, tònh caãm, niïìm laâ nhûäng chó dêîn rêët cuå thïí giuáp SV hiïíu sêu sùæc vïì nöåi<br /> tin, yá chñ, quyïët têm thûåc hiïån nhiïåm vuå.<br /> dung cuãa tûâng kô nùng, nùæm àûúåc caách thûác thûåc hiïån,<br /> Thûúâng xuyïn laâm töët cöng taác tuyïn truyïìn, giaáo duåc, reân luyïån KNM trong böëi caãnh hiïån nay. <br /> <br /> nêng cao tinh thêìn yïu nûúác, sùén saâng thûåc hiïån nghôa vuå Taâi liïåu tham khaão<br /> baão vïå Töí quöëc xaä höåi chuã nghôa, giuáp SV hiïíu roä võ trñ, vai<br /> [1] Nguyïîn Chua (2009). Kô nùng giao tiïëp- ûáng xûã<br /> .<br /> troâ cuãa GDQP-AN trong sûå nghiïåp caách maång múái; tiïën Taâi liïåu tham khaão, Trûúâng Àoaân Lñ Tûå Troång.<br /> haânh àöång viïn, khen thûúãng kõp thúâi, taåo khñ thïë vaâ àöång [2] Trêìn Huâng - Hoaâng Vùn Lêm - Àaâm Gia Maånh<br /> cú thi àua hoåc têåp, khúi dêåy tinh thêìn say mï hoåc têåp, phaát (2002)  . Xêy dûång caác troâ chúi kinh doanh àïí vêån<br /> duång vaâo viïåc giaãng daåy caác chuyïn ngaânh Quaãn trõ<br /> huy töëi àa tñnh tñch cûåc, tûå giaác hoåc têåp, reân luyïån cuãa SV,<br /> qua àoá haån chïë àûúåc nhûäng tiïu cûåc, thuå àöång trong quaá kinh doanh. Trûúâng Àaåi hoåc Thûúng Maåi.<br /> [3] Lï Thõ Loan - Nguyïîn Thõ Phi Yïën - Dûúng Thõ<br /> trònh lônh höåi kiïën thûác cuãa caác em.<br /> 4. GDQP-AN cho SV coá võ trñ quan troång, thuöåc chûúng Liïîu (2001). Vai troâ cuãa giaáo duåc àaåo àûác cho sinh<br /> viïn àöëi vúái viïåc phaát huy nguöìn lûåc con ngûúâi trong<br /> trònh GD-ÀT cuãa hïå thöëng giaáo duåc quöëc dên, coá yá nghôa<br /> caác doanh nghiïåp thûúng maåi úã Viïåt Nam hiïån. nay<br /> àùåc biïåt trong sûå nghiïåp xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc. TrûúácTrûúâng Àaåi hoåc Thûúng Maåi.<br /> yïu cêìu àöíi múái cùn baãn, toaân diïån GD-ÀT vaâ nhiïåm vuå baão [4] Vuä Thõ Phûúång - Dûúng Quang Huy (2006). <br /> Giao<br /> vïå Töí quöëc trong tònh hònh múái, nêng cao chêët lûúång GDQP- tiïëp trong kinh doanh. NXB Taâi chñnh.<br /> AN cho SV hiïån nay laâ yïu cêìu khaách quan vaâ coá yá nghôa to  [5] Nguyïîn Hûäu Thên (2006). <br /> Truyïìn thöng giao tiïëp<br /> lúán trong viïåc giaáo duåc, nêng cao yá thûác, böìi dûúäng phêím trong kinh doanh. NXB Thöëng kï.<br /> <br /> Giaãi phaáp phaát triïín kô nùng...<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 31<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản