intTypePromotion=3

Nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh

Chia sẻ: Cho Gi An Do | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1
lượt xem
0
download

Nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ theo INTOSAI 2013 đồng thời đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị công lập ngành nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh

  1. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review Nêng cao chêët lûúång hïå thöëng kiïím soaát nöåi böå taåi caác àún võ sûå nghiïåp cöng lêåp ngaânh nöng nghiïåp tónh Traâ Vinh Thaái Kim Ngên Hoåc viïn cao hoåc, Trûúâng Àaåi hoåc Traâ Vinh Nguyïîn Thõ Thanh Thuãy Trûúâng Àaåi hoåc Traâ Vinh Nghiïn cûáu naây nhùçm hïå thöëng hoáa cú súã lyá luêån vïì kiïím soaát nöåi böå (KSNB) theo INTOSAI 2013, àöìng thúâi àaánh giaá thûåc traånghïå thöëng KSNB, àïì xuêët nhûäng giaãi phaáp cuå thïí nhùçm nêng cao chêët lûúång hïå thöëng KSNBtaåi caác àún võ sûå nghiïåp cöng lêåp (SNCL) ngaânh nöng nghiïåp (NN) tónh Traâ Vinh noái chung vaâ taåi 4 àún võ cuå thïí (Trung têm (TT) Khuyïën nöng, TT nûúác saåch vaâ vïå sinh möi trûúâng nöng thön (VSMTNT), TT Giöëng vaâ Ban Quaãn lyá rûâng phoâng höå). Taác giaã sûã duång phûúng phaáp thöëng kï mö taã nhùçm phaãn aánh thûåc traång hïå thöëng KSNB taåi caác àún võ SNCL ngaânh NN tónh Traâ Vinh noái chung vaâ taåi 4 àún võ cuå thïí, àïì xuêët caác giaãi phaáp coá tñnh khaã thi cao trong nêng cao chêët lûúång hïå thöëng KSNB. 1. Àùåt vêën àïì * Möi trûúâng kiïím soaát Caác àún võ SNCL ngaânh NN tónh Traâ Vinh coá vai troâ Möi trûúâng kiïím soaát taåo nïn nhûäng neát àùåc trûng vö cuâng quan troång trong quaá trònh phaát triïín kinh tïë, cú baãn cuãa möåt töí chûác, laâ nïìn taãng cho caác böå phêån höåi nhêåp quöëc tïë vïì NN cuãa tónh. Caác àún võ SNCL coân laåi cuãa hïå thöëng KSNB. Caác nhên töë trong möi àang vêån haânh hïå thöëng KSNB nhûng vêîn coân nhûäng trûúâng kiïím soaát göìm: töìn taåi nhêët àõnh nhû nùng lûåc cuãa nhên viïn chûa - Sûå liïm chñnh vaâ giaá trõ àaåo àûác: Moåi ngûúâi trong àûúåc khai thaác àuáng mûác; viïåc nhêån daång vaâ àaánh giaá töí chûác kïí caã caác nhaâ quaãn lyá vaâ nhên viïn phaãi duy ruãi ro mang tñnh chuã quan, caãm tñnh; phên böí kinh phñ trò cuäng nhû thïí hiïån sûå liïm chñnh vaâ giaá trõ àaåo àûác. chûa saát vúái thûåc tïë dêîn àïën viïåc sûã duång khöng tiïët Tinh thêìn tön troång giaá trõ àaåo àûác thïí hiïån úã sûå tuên kiïåm, hiïåu quaã; hoaåt àöång thöng tin vaâ truyïìn thöng thuã caác quy àõnh, quy chïë, caách ûáng xûã cuãa toaân thïí chûa àûúåc cêåp nhêåt kõp thúâi. Xuêët phaát tûâ nhûäng lyá do caán böå, cöng nhên viïn trong cú quan haânh chñnh nhaâ trïn, taác giaã thûåc hiïån nghiïn cûáu naây vúái nhûäng neát nûúác, àún võ SNCL,… àùåc trûng riïng trong lônh vûåc nöng nghiïåp cuãa tónh - Nùng lûåc cuãa nhên viïn:Caác nhaâ quaãn lyá vaâ nhên Traâ Vinh. viïn phaãi duy trò àuã trònh àöå, nùng lûåc àïí cho pheáp hoå coá thïí hiïíu àûúåc têìm quan troång cuãa viïåc phaát triïín, 2. Cú súã lyá luêån vaâ töíng quan caác nghiïn cûáu thûåc hiïån vaâ duy trò KSNB töët, àöìng thúâi thûåc hiïån 2.1. Cú súã lyá luêån traách nhiïåm cuãa hoå àïí hoaân thaânh caác muåc tiïu Khaái niïåm vïì KSNB chung cuãa KSNB vaâ sûá mïånh cuãa töí chûác. Theo INTOSAI (2004): KSNB laâ möåt quaá trònh xûã lyá - Triïët lyá quaãn lyá vaâ phong caách laänh àaåo: Nïëu nhaâ toaân böå àûúåc thûåc hiïån búãi nhaâ quaãn lyá vaâ caác caá quaãn lyá tin rùçng KSNB laâ quan troång thò nhûäng ngûúâi nhên trong töí chûác, quaá trònh naây àûúåc thiïët kïë àïí khaác trong töí chûác seä caãm nhêån àûúåc àiïìu àoá vaâ seä phaát hiïån caác ruãi ro vaâ cung cêëp möåt sûå àaãm baão húåp têån têm vaâo caác biïån phaáp kiïím soaát àûúåc thiïët lêåp. lyá àïí àaåt àûúåc nhiïåm vuå cuãa töí chûác. - Cú cêëu töí chûác: Bao göìm sûå phên chia quyïìn haån Theo INTOSAI (2013): KSNB cuäng giöëng nhû hûúáng vaâ traách nhiïåm; trao quyïìn vaâ traách nhiïåm giaãi trònh; dêîn cuãa INTOSAI 2004, tuy nhiïn vïì muåc tiïu baáo caáo caác doâng baáo caáo phuâ húåp. cuãa INTOSAI 2013 coá thay àöíi theo hûúáng dêîn vïì quaãn -Chñnh saách nhên sûå:Bao göìm viïåc tuyïín duång, trõ ruãi ro, KSNB vaâ biïån phaáp àïí giaãm thiïíu gian lêån, tûâ àaâo taåo, giaáo duåc, khen thûúãng hay kyã luêåt nhên viïn. àoá giuáp caãi thiïån hiïåu quaã hoaåt àöång cuäng nhû tùng Möåt khña caånh quan troång cuãa KSNB chñnh laâ nhên sûå. cûúâng sûå giaám saát cuãa töí chûác. * Àaánh giaá ruãi ro Caác yïëu töë cêëu thaânh cuãa hïå thöëng KSNB khu vûåc Àaánh giaá ruãi ro laâ quaá trònh xaác àõnh vaâ phên tñch cöng caác ruãi ro coá liïn quan àïí àaåt àûúåc caác muåc tiïu cuãa INTOSAI àûa ra 5 yïëu töë cuãa KSNB bao göìm: Möi töí chûác. Àaánh giaá ruãi ro bao göìm: trûúâng kiïím soaát, àaánh giaá ruãi ro, hoaåt àöång kiïím - Nhêån daång ruãi ro: Ruãi ro bao göìm ruãi ro bïn trong soaát, thöng tin vaâ truyïìn thöng, giaám saát. vaâ ruãi ro bïn ngoaâi, ruãi ro tûâng hoaåt àöång vaâ ruãi ro úã 52 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 4 / 2019)
  2. toaân àún võ. coá liïn quan (Trûúãng phoâng, Phoá phoâng hoùåc caác - Àaánh giaá ruãi ro: laâ àaánh giaá têìm quan troång, khaã nhên viïn liïn quan àïën quy trònh KSNB) taåi 4 àún võ nùng xaãy ra ruãi ro vaâ ûúác tñnh thiïåt haåi maâ ruãi ro coá thïí SNCL ngaânh NN tónh Traâ Vinh. Söë mêîu gûãi àivaâ nhêån gêy ra. vïì laâ 24. Caác cêu hoãi àûúåc thiïët kïë theo thang ào Likert 5 mûác àöå (vúái 1 laâ keám, 2 laâ khöng töët, 3 laâ trung - Phaát triïín caác biïån phaáp àöëi phoá: coá 4 biïån phaáp bònh, 4 laâ töët vaâ 5 laâ rêët töët). Taác giaã sûã duång phûúng àöëi phoá ruãi ro laâ phên taán ruãi ro, chêëp nhêån ruãi ro, phaáp thöëng kï mö taã àïí phên tñch vaâ excel àïí xûã lyá söë traánh neá ruãi ro vaâ xûã lyá haån chïë ruãi ro. Tuy nhiïn, trong liïåu. hêìu hïët caác trûúâng húåp, ruãi ro seä phaãi xûã lyá vaâ töí chûác cêìn thûåc hiïån vaâ duy trò möåt hïå thöëng KSNB hiïåu quaã àïí giûä ruãi ro úã mûác chêëp nhêån àûúåc. 4. Thûåc traång hïå thöëng KSNB taåi caác àún võ SNCL * Hoaåt àöång kiïím soaát ngaânh NN tónh Traâ Vinh Hoaåt àöång kiïím soaát laâ caác chñnh saách vaâ caác thuã tuåc àûúåc thiïët lêåp nhùçm ngùn chùån caác ruãi ro vaâ àaåt àûúåc caác muåc tiïu cuãa àún võ. * Thöng tin vaâ truyïìn thöng Thöng tin àaáng tin cêåy, àêìy àuã, chñnh xaác, trung thûåc, khaách quan laâ vö cuâng cêìn thiïët cho möåt hïå thöëng KSNB hiïåu quaã, àaåt àûúåc caác muåc tiïu cuãa töí chûác. Truyïìn thöng hûäu hiïåu laâ viïåc cung cêëp thöng tin xuyïn suöët toaân böå töí chûác. Caác caá nhên nhêån àûúåc thöng baáo roä raâng tûâ laänh àaåo vïì traách nhiïåm cuãa baãn thên hoå trong KSNB. * Giaám saát Giaám saát laâ quaá trònh maâ nhaâ quaãn lyá àaánh giaá chêët lûúång cuãa hoaåt àöång kiïím soaát. Giaám saát thûúâng xuyïn: àûúåc thiïët lêåp cho hoaåt àöång thöng thûúâng, lùåp ài lùåp laåi cuãa àún võ. Giaám saát àõnh kyâ: àûúåc thûåc hiïån thöng qua caác cuöåc kiïím toaán àõnh kyâ do caác kiïím toaán viïn nöåi böå hoùåc kiïím toaán viïn àöåc lêåp thûåc hiïån. 2.2. Töíng quan caác nghiïn cûáu Maária Benedek vaâ cöång sûå (2014) “Internal Controls in Local Governments” - KSNB úã chñnh quyïìn àõa phûúng. Muåc àñch cuãa nghiïn cûáu laâ têåp trung vaâo hïå thöëng KSNB úã chñnh quyïìn àõa phûúng nhùçm phaát hiïån nhûäng thiïëu soát chñnh cuãa hïå thöëng KSNB. Ishola Saheed Ademola vaâ cöång sûå (2015) “Effect of internal control system in Nigeria Public Sector: A case study of Nigeria National pertroleum corpora- tion” -AÃnh hûúãng cuãa hïå thöëng KSNB trong khu vûåc cöng úã Nigeria: Nghiïn cûáu trûúâng húåp cuãa Töíng cöng ty dêìu khñ Quöëc gia Nigeria. Nghiïn cûáu naây nïu lïn nhûäng aãnh hûúãng cuãa hïå thöëng KSNB trong khu vûåc cöng úã Nigeria. Nghiïn cûáu àaä khùèng àõnh hiïåu quaã KSNB trong viïåc ngùn chùån gian lêån trong khu vûåc cöng; thiïët lêåp hïå thöëng KSNB coá thïí höî trúå quaãn lyá Qua kïët quaã khaão saát trïn, ta thêëy: kinh tïë vaâ chñnh trõ. Möi trûúâng kiïím soaát: Caác àún võ SNCL ngaânh NN 3. Phûúng phaáp nghiïn cûáu tónh Traâ Vinh coá möi trûúâng kiïím soaát töët (mûác àöå àaánh giaá rêët töët 63%) taåo àiïìu kiïån àïí NV nêng cao Söë liïåu àûúåc thu thêåp tûâ vaâo 01/2019 thöng qua nghiïåp vuå chuyïn mön. Nöíi bêåt vúáiTT nûúác saåch vaâ Phiïëu khaão saát göìm 35 cêu hoãi gûãi àïën Laänh àaåo àún VSMTNT hoaåt àöång nùng àöång, hiïåu quaã, chïë àöå khen võ, kïë toaán trûúãng hoùåc kïë toaán viïn vaâ caác àöëi tûúång thûúãng, xûã phaåt nghiïm vaâ chùm lo àúâi söëng NV. Tuy KINH TÏË CHÊU AÁ - THAÁI BÒNH DÛÚNG (Thaáng 4 / 2019) 53
  3. NGHIÏN CÛÁU RESEARCH Asia - Pacific Economic Review nhiïn, caác àún võ chûa xêy dûång, ban haânh vaâ phöí chùm soác, quaãn lyá vaâ baão vïå rûâng. biïën àïënNV caác quy tùæc, nöåi quy liïn quan àïënàaåo àûác (mûác àöå àaánh giaá khöng töët 42%, keám 12%) do 6. Kïët luêån chûa xûã phaåt phuâ húåp caác vi phaåm quy tùæcàaåo Baâi viïët àaä phên tñch thûåc traång vïì hïå thöëng KSNB àûác.Ngoaâi ra, caác àún võ SNCL tuyïín duång ûu tiïn cho taåi 4 àún võ SNCL ngaânh NN tónh Traâ Vinh vaâ nhêån diïån ngûúâi quen vúái CBCC trong àún võ hoùåc caác súã, ban nhûäng ûu àiïím, haån chïë trong hïå thöëng KSNB àang ngaânh khaác coá quen biïët. Àêy laâ àiïím yïëu cêìn khùæc vêån haânh taåi caác àún võ. Tûâ thûåc tiïîn kïët húåp vúái phuåc (mûác àöå àaánh giaá keám 8%) nhûäng àùåc trûng trong lônh vûåc nöng nghiïåp, taác giaã Àaánh giaá ruãi ro: Caác àún võ thûåc hiïån chûa töët àûa ra caác giaãi phaáp coá tñnh khaã thi nhùçm nêng cao (mûác àöå àaánh giaá keám 21%). Tuy nhiïn, caác àún võ chêët lûúång hïå thöëng KSNB taåi caác àún võ. Vúái nhûäng SNCL naây vêîn chuá troångkiïím soaát ruãi ro àöëi vúái hoaåt giaãi phaáp naây, taác giaã hi voång chêët lûúång hïå thöëng àöång sûå nghiïåp NN (mûác àöå àaánh giaá töët 88%) vúái TT KSNB taåi caác àún võ dêìn àûúåc hoaân thiïån, coá nhûäng Khuyïën nöng vaâTT Giöëng. thay àöíi tñch cûåc, phuâ húåp vúái sûå phaát triïín chung cuãa Hoaåt àöång kiïím soaát: Àa söë caác àún võ SNCL nïìn kinh tïë nûúác nhaâ vaâ coá nhûäng àoáng goáp àaáng kïí ngaânh NN tónh Traâ Vinh thûåc hiïån khaá töët (mûác àöå trong hoaåt àöång sûå nghiïåp ngaânh nöng nghiïåp./. àaánh giaá rêët töët 67%). Bïn caånh àoá, TT nûúác saåch vaâ VSMTNT, TT Giöëng chûa coá phêìn mïìm quaãn lyá taâi saãn cöng; TT Khuyïën nöng vaâ Ban Quaãn lyá rûâng phoâng höå coá phêìn mïìm nhûng coá nhiïìu bêët cêåp nhû cêåp nhêåt caác quy àõnh hao moân chêåm, caác biïíu mêîu kïët xuêët bõ löîi,… (mûác àöå àaánh giaá keám 29%). Thöng tin vaâ truyïìn thöng: Caác àún võ thûåc hiïån chûa töët (mûác àöå àaánh giaá keám17%). Caác thöng tin truyïìn àaåt àöi khi chûa kõp thúâi, cêëp dûúái khi biïët caác Taâi liïåu tham khaão thay àöíi thò chêåm thûåc hiïån hoùåc thúâ ú àöëi vúái caác Àùång Thuáy Anh (2017), Nghiïn cûáu kiïím soaát nöåi thay àöíi khöng liïn quan àïën võ trñ cöng taác cuãa mònh. böå trong caác doanh nghiïåp xêy dûång niïm yïët trïn thõ Giaám saát: Ban Giaám àöëc taåi 4 àún võ SNCL ngaânh trûúâng chûáng khoaán Viïåt Nam, Luêån aán tiïën sô, Trûúâng NN tónh Traâ Vinh thûúâng xuyïn giaám saát caác hoaåt àöång Àaåi hoåc Kinh tïë Quöëc dên. cuãa àún võ vaâ theo doäi, giaám saát àïí àaánh giaá chêët INTOSAI (2004), INTOSAI (2013). lûúång cuãa hïå thöëng KSNB (mûác àöå àaánh giaá töët 79%). Nhûäng haån chïë trong hïå thöëng töí chûác quaãn lyá KSNB Ishola Saheed Ademola et al (2015), Effect of inter- àûúåc phaát hiïån vaâ caãi tiïën kõp thúâi (mûác àöå àaánh giaá nal control system in Nigeria Public Sector: A case töët 83%). study of Nigeria National pertroleum corporation, International Journal of Economics, Commerce and 5. Giaãi phaáp nêng cao chêët lûúång hïå thöëng KSNB Management. taåi caác àún võ SNCL ngaânh NN tónh Traâ Vinh Maária Benedek at al (2014), Internal Controls in - TT Khuyïën nöng:Sûã duång nguöìn nhên lûåc hiïåu Local Governments, Public Finance Quarterly. quaã, taåo àiïìu kiïån phaát huy nùng lûåc cuãa tûâng NV nhû luên chuyïín võ trñ cöng taác, laâm viïåc thûåc tïë vúái höå nöng dên, coá caác chñnh saách àaäi ngöå, khen thûúãng NV khi lêåp thaânh tñch töët. Trang bõ cöng cuå phuåc vuå cöng taác kïë toaán töët hún nhû chûä kyá söë, tuã lûu chûáng tûâ, núi lûu trûä taâi liïåu an toaân. - TT Nûúác saåch vaâ VSMTNT: Thûúâng xuyïn khaão saát thûåc tïë, nùæm nhu cêìu sûã duång nûúác saåch sinh hoaåt cuãa höå gia àònh vaâ cung cêëp nûúác saåch àaåt tiïu chuêín. Àêìu tû trang thiïët bõ phuåc vuå hoaåt àöång kïë toaán, KSNB hiïåu quaã hún. - TT Giöëng: Thûúâng xuyïn nhêån diïån, theo doäi, àaánh giaá caác ruãi ro àe doåa àïën viïåc lai taåo, cung cêëp caác loaåi giöëng cho khaách haâng vaâ phaát triïín caác biïån phaáp àöëi phoá. - Ban Quaãn lyá rûâng phoâng höå: Hoaåt àöång thöng tin vaâ truyïìn thöng cêìn cêåp nhêåt kõp thúâi, chñnh xaác. Thûúâng xuyïn cêåp nhêåt caác quy àõnh múái vïì tröìng, 54 Kinh tïë Chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng (Thaáng 4 / 2019)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản