intTypePromotion=1

Nâng cao chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu hiến định

Chia sẻ: ViChoji2711 ViChoji2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
8
lượt xem
0
download

Nâng cao chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu hiến định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đáp ứng yêu cầu hiến định, cần phải nâng cao chất lượng kiểm toán của KTNN trên cả 3 mặt: năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động thông qua việc thực hiện đầy đủ và đồng bộ các giải pháp về tổ chức và hoạt động của KTNN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu hiến định

Naâng cao chaát löôïng kieåm toaùn<br /> cuûa Kieåm toaùn nhaø nöôùc ñaùp öùng<br /> yeâu caàu hieán ñònh<br /> TS. Đặng Văn Hải*<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> S<br /> au 20 năm hoạt động, từ một cơ quan không có tổ chức tiền thân và chưa có tiền lệ hoạt động<br /> trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà nước ta, KTNN đã trở thành một thiết chế hiến định độc<br /> lập, nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của KTNN trong kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài<br /> chính, tài sản công. Để đáp ứng yêu cầu hiến định, cần phải nâng cao chất lượng kiểm toán của<br /> KTNN trên cả 3 mặt: năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động thông qua việc thực hiện đầy đủ và đồng bộ<br /> các giải pháp về tổ chức và hoạt động của KTNN.<br /> Từ khóa: Chất lượng kiểm toán, hiến định về KTNN.<br /> Improving quality of audit of sav for the constitutional requirements<br /> After 20 years of operation, from an organization with no precursor and no precedent activities in the<br /> organizational structure of State of Vietnam, SAV has become an independent constitutional institution,<br /> enhancing its position role and responsibility of the SAV in auditing the management, use of finance and<br /> public assets. In order to meet the constitutional requirement, it is necessary to improve the audit quality<br /> of the SAV on all three aspects: Competence, efficiency and operational efficiency through the full and<br /> synchronous implementation of organizational solutions and SAV’s operations.<br /> Keywords: Audit quality, SAV constitutional requirements.<br /> <br /> Ở Việt Nam, Kiểm toán nhà nước (KTNN) là định, nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của<br /> một thiết chế mới được thành lập trong giai đoạn KTNN trong kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài<br /> đầu của thời kỳ đổi mới; sau 20 năm hoạt động, từ chính, tài sản công.<br /> một cơ quan không có tổ chức tiền thân và chưa Quy định về KTNN trong Hiến pháp đã đặt ra<br /> có tiền lệ hoạt động trong cơ cấu tổ chức bộ máy yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm toán trên cả 3<br /> của Nhà nước ta, KTNN đã trở thành một thiết chế mặt: năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động.<br /> hiến định độc lập. Địa vị pháp lý của KTNN được<br /> - Về năng lực kiểm toán: Phát triển KTNN đáp<br /> quy định trong Hiến pháp năm 2013 - Đạo luật cơ<br /> ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao trong<br /> bản của Nhà nước “Kiểm toán nhà nước là cơ quan kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản<br /> do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ công, nhất là kiểm toán hằng năm báo cáo quyết<br /> tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản toán ngân sách nhà nước các cấp, các đơn vị, tổ<br /> lý, sử dụng tài chính, tài sản công” đã nâng tầm chức liên quan theo quy định của Luật Ngân sách<br /> KTNN từ cơ quan luật định thành cơ quan hiến nhà nước và Luật Kiểm toán nhà nước. Xây dựng<br /> định, nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập và KTNN có trình độ chuyên nghiệp cao, từng bước<br /> chỉ tuân theo pháp luật trở thành nguyên tắc hiến hiện đại, trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công<br /> <br /> * Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, KTNN<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 137 - tháng 3/2019 31<br /> NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng yêu cầu của sự tổ chức và hoạt động kiểm toán nhà nước; nâng<br /> nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cao chất lượng công tác phân tích, tổng hợp kết quả<br /> phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. kiểm toán. Từng bước tin học hóa các hoạt động<br /> - Về hiệu lực kiểm toán: Thực hiện tốt các chức kiểm toán, tiến tới thực hiện kiểm toán trong môi<br /> năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật trường công nghệ thông tin; áp dụng các phương<br /> Kiểm toán nhà nước để khẳng định vị trí, vai trò pháp và công nghệ hiện đại vào công tác kiểm toán.<br /> của KTNN trong hệ thống các cơ quan thực hiện Trên cơ sở các quy định của pháp luật về kiểm<br /> chức năng kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước. Cung toán nhà nước không ngừng được hoàn thiện,<br /> cấp, báo cáo kịp thời kết quả kiểm toán cho Quốc cơ quan Kiểm toán nhà nước đã có sự phát triển<br /> hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội vững chắc và toàn diện, trở thành cơ quan kiểm<br /> đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước có thẩm tra tài chính công có uy tín được Đảng, Nhà nước<br /> quyền khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức và nhân dân tin tưởng. Hoạt động kiểm toán của<br /> thực hiện công khai kết quả kiểm toán và kết quả cơ quan Kiểm toán nhà nước ngày càng được<br /> thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN mở rộng, quy mô hoạt động kiểm toán đều tăng<br /> theo quy định của pháp luật. dần hợp lý qua từng năm, đa dạng về loại hình và<br /> - Về hiệu quả kiểm toán: Thực hiện đầy đủ các phương thức kiểm toán, tiến bộ về chất lượng kiểm<br /> loại hình kiểm toán (báo cáo tài chính, tuân thủ, toán và hiệu quả kiểm toán, nhất là sau khi có Luật<br /> hoạt động) theo cả phương thức hậu kiểm và tiền Kiểm toán nhà nước và Chiến lược phát triển cơ<br /> kiểm với chất lượng kiểm toán không ngừng được quan Kiểm toán nhà nước đến năm 2020. Những<br /> nâng cao nhằm đánh giá và xác nhận tính đúng kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước trong<br /> đắn, trung thực của báo cáo tài chính, việc tuân từng cuộc kiểm toán ngày càng đa dạng, cụ thể và<br /> thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả có chất lượng hơn, được Quốc hội, Chính phủ, các<br /> của việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; sử Bộ, ngành, địa phương sử dụng ngày càng nhiều<br /> dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực trong trong xem xét, giám sát, phê chuẩn dự toán, quyết<br /> <br /> 32 Số 137 - tháng 3/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> toán NSNN và thực hiện chính sách, pháp luật; KTNN năm 2015, KTNN đã kiến nghị xử lý tài<br /> các đơn vị được kiểm toán khắc phục những yếu chính 38.776 tỷ đồng, cao nhất trong 22 năm hoạt<br /> kém, bất cập, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, động của KTNN và tăng gấp 2 lần so với năm 2015;<br /> nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng tài chính, tài kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ 150 văn<br /> sản công. Trong những năm gần đây, hầu hết ngân bản pháp luật không còn phù hợp; kiến nghị giảm<br /> sách các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành thời gian thu phí hoàn vốn của 27 Dự án giao thông<br /> phố, các tập đoàn kinh tế nhà nước đều được kiểm theo hình thức hợp đồng BOT so với phương án<br /> toán ít nhất 2 năm một lần, các thành phố lớn được tài chính ban đầu 107,4 năm; kết quả kiểm toán<br /> kiểm toán hàng năm. định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính<br /> trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp<br /> Trong hoạt động kiểm toán, cơ quan Kiểm toán<br /> cổ phần hóa, xác định tăng giá trị vốn nhà nước tại<br /> nhà nước đã tiến hành đồng thời 03 loại hình kiểm<br /> 07 doanh nghiệp trên 20.818 tỷ đồng. Năm 2017,<br /> toán. Trong đó, thời gian đầu tập trung kiểm toán<br /> KTNN đã tiến hành kiểm toán 229 cuộc kiểm toán,<br /> báo cáo tài chính và kiểm toán tuân thủ, đến nay,<br /> kiến nghị xử lý tài chính 90.907 tỷ đồng, cao nhất từ<br /> tỷ trọng loại hình kiểm toán hoạt động đang dần<br /> trước đến nay (trong đó: tăng thu 19.110 tỷ đồng,<br /> được nâng lên. Thực hiện Luật Kiểm toán nhà<br /> giảm chi ngân sách nhà nước 17.787 tỷ đồng); kiến<br /> nước, từ năm 2006, cơ quan Kiểm toán nhà nước<br /> nghị sửa đổi, hủy bỏ 159 văn bản pháp luật nhằm<br /> đã tham gia thảo luận về dự toán NSNN, đây là tiền<br /> bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí; kiểm toán<br /> đề quan trọng để cơ quan Kiểm toán nhà nước tổ<br /> chuyên đề công tác quản lý biên chế công chức,<br /> chức phương thức tiền kiểm toán một cách hiệu<br /> viên chức, người lao động, phát hiện thừa 57.175<br /> quả với điều kiện khi có đầy đủ cơ sở pháp lý. Việc<br /> người và có kiến nghị chấn chỉnh siết chặt công tác<br /> cung cấp báo cáo kiểm toán, công bố công khai kết<br /> quản lý; kết quả kiểm toán định giá doanh nghiệp<br /> quả kiểm toán được thực hiện đúng quy định của<br /> và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức<br /> pháp luật đã góp phần tăng cường tính minh bạch<br /> công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, xác định<br /> trong quản lý tài chính, tài sản công. Đồng thời, cơ<br /> tăng giá trị vốn nhà nước tại 06 doanh nghiệp trên<br /> quan Kiểm toán nhà nước đã góp phần nâng cao<br /> 8.688 tỷ đồng...<br /> hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng,<br /> thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng việc kiến Ngoài kiến nghị xử lý tài chính, thông qua hoạt<br /> nghị hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách. động kiểm toán từ năm 2006-2017, KTNN đã kiến<br /> nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 996 văn<br /> Tổng hợp kết quả kiểm toán hơn 20 năm qua<br /> bản pháp luật do các bộ, ngành, địa phương ban<br /> (từ năm 1994 đến 2017), KTNN đã phát hiện nhiều<br /> hành sai quy định của Nhà nước hoặc không phù<br /> vi phạm chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài<br /> hợp với thực tiễn quản lý nhằm bịt lỗ hổng, tránh<br /> chính và kiến nghị xử lý tài chính với tổng số tiền<br /> thất thoát, tham nhũng, lãng phí; trong đó, chỉ tính<br /> là 320.230 tỷ đồng, trong đó các khoản tăng thu<br /> riêng 02 năm thực hiện Luật KTNN năm 2015<br /> 72.858 tỷ đồng, giảm chi 69.349 tỷ đồng, kiến nghị<br /> (2016, 2017) là 309 văn bản (năm 2016: 150 văn<br /> khác 178.023 tỷ đồng. Đặc biệt, sau 2 năm thực<br /> bản, năm 2017: 159 văn bản); kiến nghị cơ quan có<br /> hiện Luật KTNN năm 2015, việc thực hiện nhiệm<br /> thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm nhiều tập<br /> vụ kiểm toán của KTNN đã có bước chuyển biến<br /> thể, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.<br /> tích cực, đổi mới mạnh mẽ toàn diện về nội dung,<br /> Đặc biệt, thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN<br /> phương pháp và cách thức thực hiện nên hiệu<br /> đã phát hiện và chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh<br /> lực, hiệu quả, chất lượng kiểm toán không ngừng<br /> sát điều tra 17 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp<br /> được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc<br /> luật hình sự để điều tra làm rõ và xử lý theo quy<br /> tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, sử dụng<br /> định của pháp luật.<br /> hiệu quả nguồn lực quốc gia, đồng thời, góp phần<br /> tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, Với những kết quả đã đạt được sau hơn 20 năm<br /> lãng phí. Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Luật xây dựng và phát triển, KTNN đã góp phần tăng<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 137 - tháng 3/2019 33<br /> NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI<br /> <br /> cường tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong Năm là, cơ sở vật chất của cơ quan kiểm toán<br /> quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Kết quả chưa hoàn chỉnh, trụ sở và phương tiện làm việc<br /> hoạt động KTNN đã đóng góp tích cực vào thành còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ cho<br /> tựu của công cuộc đổi mới, cải cách hành chính, công tác.<br /> đặc biệt là cải cách tài chính công, khẳng định vị<br /> Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên,<br /> trí, vai trò của KTNN trong sự nghiệp CNH, HĐH<br /> nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu<br /> đất nước và hội nhập quốc tế.<br /> hiến định, theo chúng tôi cần tập trung thực hiện<br /> Mặc dù đã có những bước phát triển quan trọng đồng bộ các giải pháp cơ bản sau đây:<br /> nhưng trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc<br /> Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý và các<br /> đổi mới đất nước, nhất là trong điều kiện thực hiện<br /> quy định về chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán<br /> Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm<br /> 2013, Luật KTNN năm 2015..., hoạt động kiểm Luật KTNN năm 2015 đã được Quốc hội nước<br /> toán cũng còn một số hạn chế cần phải khắc phục, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ<br /> thể hiện trên một số điểm chủ yếu sau: họp thứ 9 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2015 và<br /> có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm<br /> Một là, quy mô kiểm toán tuy đã tăng nhiều<br /> 2016. Với mục đích cụ thể hóa quy định của Hiến<br /> trong những năm gần đây nhưng vẫn chưa đáp<br /> pháp về KTNN, khắc phục những bất cập trong<br /> ứng yêu cầu của công tác quản lý tài chính, tài sản<br /> thực tiễn hoạt động KTNN, Luật KTNN năm 2015<br /> quốc gia;<br /> có nhiều điểm mới: Mở rộng phạm vi đối tượng<br /> Hai là, chất lượng kiểm toán đã được nâng lên kiểm toán của KTNN là việc quản lý, sử dụng tài<br /> và tiến độ kiểm toán được đẩy nhanh, song còn chính công, tài sản công; quy định rõ về giá trị pháp<br /> khoảng cách so với yêu cầu của Luật KTNN và của lý của Báo cáo kiểm toán; quy định cụ thể thời hạn<br /> các cơ quan kiểm toán tối cao thế giới, tỷ lệ kiểm của một cuộc kiểm toán; bổ sung đơn vị được kiểm<br /> toán hoạt động trong các loại hình kiểm toán còn toán là cơ quan quản lý sử dụng nợ công, thực hiện<br /> hạn chế, hoạt động kiểm toán có độ trễ nhất định kiểm toán đối với Doanh nghiệp do Nhà nước nắm<br /> nên chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời những vấn đề dư giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, khi cần thiết, bổ<br /> luận xã hội quan tâm trong quản lý, sử dụng ngân sung quyền khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về<br /> sách, tiền và tài sản nhà nước; kết quả kiểm toán của KTNN...<br /> Ba là, hiệu lực kiểm toán chưa cao, việc thực Tuy nhiên, sau gần 03 năm thi hành, một số quy<br /> hiện kiến nghị kiểm toán, nhất là việc xử lý trách định của Luật KTNN năm 2015 đã bộc lộ những<br /> nhiệm các tổ chức, cá nhân đối với các sai phạm tồn tại, hạn chế nhất định, như: Nhiệm vụ, quyền<br /> chưa đầy đủ, kịp thời và nghiêm minh. Chất lượng hạn của KTNN chưa tương xứng với vị trí, chức<br /> công tác quản lý tài chính, ngân sách, tiền và tài năng được giao; phạm vi, đối tượng kiểm toán và<br /> sản nhà nước chưa được củng cố và hoàn thiện đơn vị được kiểm toán chưa đồng bộ, thống nhất;<br /> một cách tương xứng ở các đơn vị sau khi được quy định về đơn vị được kiểm toán chưa bao quát<br /> kiểm toán. Các sai phạm, tiêu cực, lãng phí vẫn hết các cơ quan, tổ chức có quản lý, sử dụng tài<br /> tiếp tục xảy ra và cá biệt có trường hợp niên độ chính công, tài sản công; thiếu chế tài xử lý các<br /> kiểm toán sau sai phạm nhiều hơn niên độ kiểm hành vi vi phạm pháp luật về KTNN... Do vậy, việc<br /> toán trước. Hoạt động kiểm toán chưa phát hiện sửa đổi Luật KTNN cần tập trung vào những vấn<br /> được nhiều vụ việc tham nhũng để kiến nghị xử lý đề cơ bản sau đây:<br /> theo pháp luật.<br /> - Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 10<br /> Bốn là, trình độ của đội ngũ kiểm toán viên về lập kế hoạch kiểm toán hằng năm của KTNN:<br /> chưa đồng đều, thiếu kinh nghiệm, vẫn còn hiện “Kế hoạch kiểm toán năm của KTNN sau khi ban<br /> tượng KTV vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hành và báo cáo Quốc hội là căn cứ để Thanh tra<br /> hoạt động kiểm toán; Chính phủ và thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ<br /> <br /> 34 Số 137 - tháng 3/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> quan thuộc Chính phủ điều<br /> chỉnh kế hoạch thanh tra của<br /> mình”. Quy định này nhằm<br /> khẳng định giá trị pháp lý<br /> của kế hoạch kiểm toán, bảo<br /> đảm tính độc lập và vị thế của<br /> KTNN là cơ quan kiểm tra tài<br /> chính công do Quốc hội thành<br /> lập; đồng thời, khắc phục sự<br /> chồng chéo, trùng lắp giữa hoạt<br /> động thanh tra với hoạt động<br /> KTNN.<br /> - Bổ sung nhiệm vụ kiểm chính, trình bày ý kiến kiểm toán theo dạng ý kiến<br /> toán thuế để bao quát hết phạm vi đối tượng kiểm chấp nhận toàn phần trong kiểm toán tài chính.<br /> toán là hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài<br /> - Hoàn thiện hệ thống quy trình kiểm toán:<br /> sản công theo quy định của Hiến pháp, phù hợp<br /> Trên cơ sở Hệ thống chuẩn mực KTNN mới được<br /> khuyến cáo của INTOSAI và thông lệ quốc tế.<br /> ban hành, KTNN cần tập trung xây dựng, bổ sung<br /> - Mở rộng đơn vị được kiểm toán: Luật KTNN và hoàn thiện hệ thống quy trình kiểm toán. Ngoài<br /> năm 2015 quy định về đơn vị được kiểm toán chưa Quy trình kiểm toán chung, KTNN phải có đầy đủ<br /> bao quát hết các đơn vị, tổ chức có hoạt động quản các quy trình về kiểm toán tài chính, kiểm toán<br /> lý, sử dụng tài chính công, tài sản công thuộc phạm tuân thủ, kiểm toán hoạt động; từng bước cụ thể<br /> vi đối tượng kiểm toán của KTNN theo quy định hoá quy trình kiểm toán theo chuyên ngành hẹp<br /> của Hiến pháp năm 2013. Do vậy, cần bổ sung đơn phù hợp với các loại hình kiểm toán theo quy định<br /> vị được kiểm toán là: “Các đơn vị, tổ chức có nghĩa của Luật KTNN.<br /> vụ nộp ngân sách nhà nước; các tổ chức, đơn vị,<br /> - Xây dựng các văn bản hướng dẫn áp dụng<br /> chủ đầu tư sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên<br /> phương pháp kiểm toán tiên tiến hiện đại là tiếp<br /> khoáng sản; các dự án PPP (BOT, BT…) và các tổ<br /> cận đánh giá rủi ro và trọng yếu kiểm toán.<br /> chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến việc<br /> quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”. - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mẫu biểu, hồ<br /> sơ kiểm toán; nghiên cứu, xây dựng hệ thống mẫu<br /> - Bổ sung vào Điều 71 mức phạt tiền tối đa và<br /> biểu, hồ sơ kiểm toán liên quan đến việc thực hiện<br /> thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong<br /> những quy định mới của Luật KTNN.<br /> lĩnh vực KTNN làm cơ sở cho Chính phủ ban hành<br /> Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong Hai là, hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế đáp<br /> lĩnh vực KTNN. ứng yêu cầu nhiệm vụ<br /> <br /> Cùng với việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN, Tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống tổ chức<br /> cần tiếp tục hoàn thiện quy định về chuyên môn bộ máy của KTNN theo mô hình quản lý tập trung<br /> nghiệp vụ kiểm toán, trong đó: thống nhất, tinh, gọn, theo hướng chuyên môn hóa<br /> cao, phân định rõ và khắc phục sự chồng chéo chức<br /> - Tiếp tục xây dựng các văn bản hướng dẫn chi<br /> năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.<br /> tiết Hệ thống chuẩn mực KTNN; trước mắt, khẩn<br /> trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, chi Hoàn thiện tổ chức KTNN chuyên ngành ở trung<br /> tiết phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng ương và KTNN khu vực theo hướng chuyên môn<br /> yếu, rủi ro, theo đó xác lập các mức, ngưỡng trọng hóa đối tượng kiểm toán theo ngành hẹp; thành lập<br /> yếu trước khi lập kế hoạch kiểm toán tổng quát; đủ khoảng từ 12 - 15 KTNN khu vực (mỗi KTNN<br /> việc xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán tài khu vực đảm nhiệm từ 4 - 5 tỉnh, thành phố). Biên<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 137 - tháng 3/2019 35<br /> NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI<br /> <br /> chế dự kiến đến năm 2020 khoảng từ 2.600 người, ngày càng tăng với yêu cầu chất lượng cao, số lượng<br /> đến năm 2030 có khoảng 3.500 người; xây dựng biên chế hiện nay của KTNN còn rất thiếu so với<br /> đội ngũ kiểm toán viên “vừa hồng, vừa chuyên”, có yêu cầu nhiệm vụ; chưa có chế độ chính sách đãi<br /> bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp ngộ theo tính chất hoạt động đặc thù kiểm toán.<br /> trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn, Do vậy, để nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng<br /> trong đó có một số chuyên gia đạt trình độ khá của yêu cầu hiến định, trong thời gian tới cần đặc biệt<br /> khu vực, có khả năng hội nhập tích cực với KTNN chú trọng quan tâm bố trí đủ biên chế cho KTNN,<br /> các nước trên thế giới. có chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với đặc thù<br /> Ba là, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp kiểm toán và đẩy mạnh ứng dụng<br /> và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, CNTT trong hoạt động kiểm toán.<br /> viên chức, KTV nhà nước Năm là, tăng cường hoạt động kiểm soát chất<br /> Nghề nghiệp kiểm toán yêu cầu đội ngũ công lượng kiểm toán, thanh tra công vụ<br /> chức, KTVNN phải có trình độ chuyên môn, kinh Công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra là một<br /> nghiệm và kỹ năng tương xứng, đòi hỏi phải có biện pháp quan trọng trong việc ngăn ngừa, phát<br /> quá trình tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện rất công hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Đối<br /> phu. Ngoài yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, với KTNN, do tính chất công việc, hoạt động kiểm<br /> công chức, KTVNN còn phải là người có đạo đức toán được tổ chức theo đoàn kiểm toán, tùy thuộc<br /> nghề nghiệp thích hợp. Theo Chuẩn mực kiểm vào quy mô, tính chất phức tạp của từng cuộc kiểm<br /> toán quốc tế cũng như Chuẩn mực KTNN Việt toán, KTNN sẽ bố trí số lượng KTV và cơ cấu<br /> Nam thì KTVNN phải đảm bảo các nguyên tắc đạo đoàn kiểm toán cho phù hợp. Trong thời gian kiểm<br /> đức nghề nghiệp: Liêm chính; độc lập, khách quan; toán, KTV chủ yếu làm nhiệm vụ ngoài trụ sở cơ<br /> trình độ, năng lực; kỹ năng chuyên môn; thận trọng quan KTNN; hành vi công vụ của KTVNN có liên<br /> nghề nghiệp và bảo mật. Do vậy, để nâng cao trình quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý, sử dụng tài<br /> độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội chính, tài sản công của đơn vị được kiểm toán và<br /> ngũ KTVNN, cần đặc biệt chú trọng công tác giáo các cá nhân có liên quan, do đó trong thực tế dễ xảy<br /> dục, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức ra tình trạng lạm quyền. Do vậy, để nâng cao chất<br /> nghề nghiệp kiểm toán theo phương châm “Công lượng kiểm toán, việc tăng cường kiểm soát chất<br /> minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”. lượng kiểm toán, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt<br /> Bốn là, đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo đảm động công vụ của công chức nói chung và KTVNN<br /> hoạt động của KTNN nói riêng là biện pháp hết sức cần thiết cần phải<br /> được chú trọng tăng cường trong thời gian tới.<br /> Đảm bảo đầy đủ, kịp thời về biên chế, cơ sở vật<br /> chất, kinh phí và phương tiện hoạt động là nhân<br /> tố quyết định để đảm bảo tính độc lập của KTNN<br /> trên thực tế và tạo điều kiện để KTNN hoàn thành TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến 1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp<br /> pháp và Luật KTNN năm 2015. Những năm qua, hành Trung ương khóa XII;<br /> được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hệ thống 2. Hiến pháp năm 2013;<br /> trụ sở, phương tiện làm việc của cơ quan KTNN ở 3. Luật Kiểm toán nhà nước năm 2005;<br /> trung ương và các khu vực tại các địa phương được<br /> 4. Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015;<br /> chú trọng đầu tư nâng cấp khang trang, hiện đại<br /> và cơ bản trang bị đầy đủ, đồng bộ trang thiết bị, 5. Báo cáo tổng kết 20 năm hoạt động của<br /> phương tiện làm việc tại tất cả các đơn vị trực thuộc KTNN;<br /> cơ quan KTNN theo tiêu chuẩn, định mức Chính 6. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Luật KTNN<br /> phủ quy định. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ năm 2015.<br /> <br /> <br /> 36 Số 137 - tháng 3/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2