intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công an thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: ViKakashi2711 ViKakashi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
15
lượt xem
4
download

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công an thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; hoạt động tuyên truyền PBGDPL là khâu đầu tiên trong tổ chức thi hành pháp luật, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống xã hội làm cho mỗi thành viên trong xã hội nhận thức được tính công bằng của pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công an thành phố Hồ Chí Minh

 1. Nghiên cứu - Trao đổi NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Lam* TÓM TẮT Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; hoạt động tuyên truyền PBGDPL là khâu đầu tiên trong tổ chức thi hành pháp luật, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống xã hội làm cho mỗi thành viên trong xã hội nhận thức được tính công bằng của pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó tuyên truyền PBGDPL được coi là biện pháp phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, đặc biệt là trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an thành phố Hồ Chí Minh (CATP) nói riêng. Để pháp luật ngày càng đi sâu vào cuộc sống của người dân, CATP tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL nhằm giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Từ khoá: Hiệu quả, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công an thành phố Hồ Chí Minh IMPROVING THE EFFICIENCY OF COMMUNICATION, POPULATION, LEGAL EDUCATION IN THE POLICE OF HO CHI MINH CITY ABSTRACT Propaganda, dissemination and legal education disclosure, legal education is an important part of political education and ideology; propaganda activity disclosure, legal education is the first stage in law enforcement organization, a bridge to bring the law into the social life, making each member of society aware of the fairness of the law and the law enforcement. Besides propagating disclosure, legal education is considered a measure to prevent crime and other law violations, plays an important role in state management and social life, especially in the implementation of functions and duties. national security protection and social order and safety, fighting against crimes by the People’s Public Security forces in general and Ho Chi Minh City Police in particular. In order to deepen the law into people’s lives, City Police continues to improve the effectiveness of disclosure, legal education propaganda in order to maintain security and order and socio-economic development of the city. Keywords: Effective, propaganda, dissemination, legal education, Ho Chi Minh City police * Đội Pháp chế, Phòng PV.01, Công An thành phố Hồ Chí Minh, HV cao học Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Email: nguyenlam.pv19@gmail.com 77
 2. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật 1. ĐẶT VẤN ĐỀ nhiều hoạt động cụ thể, thực hiện việc truyền bá Công tác tuyên truyền, PBGDPL là một bộ pháp luật cho đối tượng bằng một hoặc nhiều phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, hình thức, nhằm nâng cao kiến thức, niềm tin là khâu đầu tiên trong tổ chức thi hành pháp pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức về pháp luật, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống xã luật, ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành hội, làm cho mỗi thành viên trong xã hội nhận và bảo vệ pháp luật của đối tượng đó1. thức được tính công bằng của pháp luật, lợi ích Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật. Từ đó, pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để tự nguyện chấp hành pháp luật. Tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp thức gương mẫu chấp hành, bảo vệ pháp luật và phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính cán bộ công chức, viên chức các cơ quan nhà trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy nước nói chung, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, công tác này an nhân dân nói riêng. Đồng thời, tuyên truyền phải mang tính thường xuyên, liên tục đòi hỏi PBGDPL góp phần thúc đẩy hoạt động xây dựng phải có sự nỗ lực, phối hợp của tất cả các cấp, và thực thi pháp luật. Bên cạnh đó, tuyên truyền các ngành. PBGDPL được coi là biện pháp phòng ngừa tội Từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công phạm và các vi phạm pháp luật, vì một trong tác PBGDPL, Đảng và Nhà nước ta luôn quan những nguyên nhân của tình trạng vi phạm pháp tâm đến công tác này. Trong rất nhiều Văn kiện luật là do nhận thức, hiểu biết pháp luật, văn hóa của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã đề cập pháp lý của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. đến công tác PBGDPL: Nghị quyết số 08-NQ/ Do đó, tuyên truyền, PBGDPL là một biện pháp TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một để nâng cao văn hóa pháp lý cho các thành viên số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp trong trong xã hội nhằm hạn chế thấp nhất vi phạm thời gian tới “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, pháp luật do không hiểu biết về pháp luật. PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, sinh Công an nhân dân là cơ quan thi hành và động, đặc biệt là thông qua các phiên tòa xét xử bảo vệ pháp luật, là lực lượng nòng cốt trong lưu động và bằng những phán quyết công minh sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật để tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội cán bộ và nhân dân…”; Báo cáo chính trị của phạm, bảo đảm cho Hiến pháp và pháp luật BCH Trung ương Đảng khóa VIII tại ĐH Đại được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền con biểu toàn quốc lần IX đã khẳng định “Phát huy người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tổ chức, cá nhân. tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp Như vậy, công tác tuyên truyền, PBGDPL luật, tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước và ý thức chấp hành pháp luật”; Chỉ thị số 32-CT/ đời sống xã hội, đặc biệt là trong việc thực hiện TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, ương Đảng đã khẳng định: “Phổ biến, giáo dục đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật là một bộ phận của công tác giáo pháp luật khác. 2. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PBGDPL 1 Bộ Công an (2016), Nghiệp vụ, kỹ năng tuyên Tuyên truyền, PBGDPL là hoạt động hoặc truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân, NXB Lao Động. 78
 3. Nâng cao hiệu quả công tác... dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn sự ổn định về tình hình an ninh, trật tự xã hội. bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Năm 2018, công tác PBGDPL trên địa Đảng….”; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và bàn thành phố tập trung vào 06 nhiệm vụ. Trong nhiều chương trình, đề án, quyết định của Thủ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã đề cập đến quả công tác PBGDPL, bảo đảm gắn kết công công tác PBGDPL, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, tác PBGDPL với thi hành pháp luật. Đồng thời, thống nhất, góp phần bảo đảm mọi tổ chức, cá triển khai chương trình PBGDPL 2018-2021 và nhân đều có quyền và được tạo điều kiện thuận các đề án tuyên truyền pháp luật kèm theo; tăng lợi tiếp cận thông tin về pháp luật, qua đó nâng cường kiểm tra, tự kiểm tra, theo dõi thực hiện cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp công tác PBGDPL..; Chú trọng tăng cường ứng hành pháp luật. dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, khai Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của thác triệt để các trang web, cổng thông tin điện ngành Công an là quản lý nhà nước về an ninh tử của CATP và các cổng con trực thuộc các đơn quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh vị Công an các cấp để tuyên truyền PBGDPL. phòng chống tội phạm, CATP đã xây dựng, ban Qua đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện và quán triệt sâu rộng ý nghĩa, tinh thần và các nội thường xuyên kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo để đạt dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ được kết quả cao nhất, hằng năm, CATP đều sung của Hiến pháp năm 2013; tiếp tục thi hành ban hành các quyết định, kế hoạch cụ thể cho nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật PBGDPL và các các nội dung của công tác PBGDPL và triển văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tổ khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể đơn vị, chức tập huấn chuyên sâu các đạo luật liên quan CBCS trong CATP. trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Đảng ủy và lãnh đạo Công an luôn xác của lực lượng Công an nhân dân; tuyên truyền, định công tác tuyên truyền, PBGDPL là một phổ biến về kết quả công tác cải cách hành trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực chính, kiểm soát thủ tục hành chính; chủ trương, lượng để nâng cao năng lực thực thi và bảo vệ quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp pháp luật của lực lượng công an trong sự nghiệp và hoạt động tư pháp; hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn động đối ngoại và hội nhập quốc tế… cũng như xã hội. Công tác tuyên truyền, PBGDPL đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi được tổ chức kịp thời, sâu rộng, tích cực, hiệu hành, áp dụng pháp luật của lực lượng CATP quả. Trực tiếp chỉ đạo đổi mới hình thức tuyên gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm truyền, PBGDPL cho phù hợp với đặc điểm, đối hoặc cần định hướng dư luận xã hội. tượng, địa bàn để truyền tải pháp luật đến với 3. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN nhân dân. Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ TRUYỀN, PBGDPL ứng xử, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do Nội dung tuyên truyền, PBGDPL là yếu phù hợp với pháp luật, đề cao giá trị con người, tố quan trọng trong công tác tuyên truyền, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong PBGDPL xác định đúng nội dung tuyên truyền, khuôn khổ pháp luật. Nội dung tuyên truyền PBGDPL là đảm bảo cần thiết để công tác tuyên có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm yêu cầu của truyền, PBGDPL có hiệu quả thiết thực. Đối với Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Các hình thức CBCS CAND, nội dung tuyên truyền, PBGDPL tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với bao gồm: Các vấn đề lý luận nhà nước và pháp từng địa bàn, đối tượng, góp phần tạo sự chuyển luật; Các quy định pháp luật cụ thể; Tình trạng biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, tạo tội phạm, vi phạm pháp luật và tình hình thi 79
 4. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật hành pháp luật; Kỹ năng thực hiện pháp luật và PBGDPL được triển khai bằng nhiều hình thức áp dụng pháp luật. Đối với nhân dân, nội dung khác nhau như: Tuyên truyền, PBGDPL trực tuyên truyền, PBGDPL bao gồm: Hiến pháp và tiếp; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, các văn bản pháp luật về an ninh trật tự; Các PBGDPL; dạy và học pháp luật trong nhà quy định của pháp luật về quyền con người, trường; tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Các luật; tuyên truyền, PBGDPL qua các phương điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên tiện thông tin đại chúng, qua mạng lưới truyền quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu thanh ở cơ sở; xây dựng, quản lý và khai thác Tủ tranh phòng chống tội phạm; Ý thức tôn trọng sách pháp luật; tuyên truyền, PBGDPL thông và chấp hành pháp luật; Tình hình tội phạm, vi qua hoạt động xử lý vi phạm hành chính, trong phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, trách nhiệm hoạt động điều tra, trong các buổi sinh hoạt câu của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong việc lạc bộ pháp luật, thông qua hoạt động tư vấn hỗ trợ và tham gia đấu tranh, phòng chống… pháp luật và trợ giúp pháp lý, hoạt động hòa giải Hình thức là cái chứa đựng hoặc biểu hiện cơ sở, qua các phiên tòa xét xử lưu động, qua nội dung; là cách thể hiện, điều hành một hoạt các loại hình văn hóa văn nghệ, đặc biệt là các động cụ thể. Đối với lực lượng CAND, hoạt động loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống…Bên tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân cạnh việc tuyên truyền, PBGDPL thông qua các thông qua các hình thức cụ thể như: phổ biến hình thức truyền thống thì việc đẩy mạnh tuyên pháp luật trực tiếp (trong các hội nghị phổ biến truyền trên báo chí, mạng internet là một hướng pháp luật của cơ quan, tổ chức; họp tổ dân phố; đi mới, thu được nhiều kết quả. Hội đồng phối sinh hoạt ngoại khóa ở các cơ sở giáo dục…); hợp PBGDPL thành phố với nhiều chuyên mục tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật (thông qua độc đáo là một hình thức tuyên truyền, phổ biến các hoạt động tiếp công dân; giải quyết khiếu pháp luật mới, có hiệu quả cao, góp phần quan nại, tố cáo của công dân; tiếp nhận tin báo, tố trọng vào công tác tuyên truyền, PBGDPL của giác tội phạm; các hoạt động nắm tình hình bảo thành phố. đảm an ninh, trật tự tại cơ sở…); cung cấp thông Tuy nhiên phải xuất phát từ đối tượng tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện được tuyên truyền, PBGDPL để lựa chọn hình thông tin đại chúng, loa truyền thanh ở cơ sở, thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp. Ngoài ra pa-no, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải thông CATP còn thường xuyên phối hợp với các cơ tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ, quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn Thành Công an các đơn vị, địa phương; niêm yết tại trụ phố để tổ chức các cuộc tuyên truyền, vận động, sở của cơ quan, đơn vị; tổ chức thi tìm hiểu pháp nâng cao ý thức pháp luật cho người dân. luật; thông qua công tác phát hiện, xử lý vi phạm Mô hình “Ngày Pháp luật” đã được triển hành chính thuộc thẩm quyền của CAND; lồng khai thực hiện trong CATP nhiều năm qua nhằm ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh góp phần siết chặt kỷ cương, điều lệnh và ý thức hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu tuân thủ pháp luật của toàn thể CBCS. Hàng năm, lạc bộ; các hoạt động giáo dục pháp luật trong CATP đều xây dựng kế hoạch với các nội dung các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc thiết thực, phong phú, phù hợp với từng thời dân; các hoạt động quản lý, giáo dục, cải tạo điểm để tuyên truyền, phổ biến về pháp luật nhân phạm nhân, trại viên, học sinh ở các trại giam, “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt nghĩa Việt Nam”. Kế hoạch đã được triển khai buộc, trường giáo dưỡng. rộng khắp các đơn vị thuộc CATP, góp phần đề Trên thực tế, công tác tuyên truyền, cao tinh thần thượng tôn pháp luật cho CBCS, 80
 5. Nâng cao hiệu quả công tác... nâng cao ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp PBGDPL và những người trực tiếp thực hiện hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật và lợi công tác tuyên truyền, PBGDPL chuyên trách ích của việc chấp hành pháp luật của toàn thể hoặc kiêm nhiệm; những người thực hiện công CBCS các đơn vị thuộc lực lượng CATP. tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hoạt Với phương châm không ngừng đổi mới động chuyên môn, nhiệm vụ của mình. hình thức PBGDPL, đẩy mạnh và hướng công tác Nhìn chung đội ngũ cán bộ thực hiện công PBGDPL về cơ sở đến với mỗi người dân nhằm tác tuyên truyền, PBGDPL được đào tạo bài nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân bản, đa số có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; có bản dân, CATP luôn tích cực, chủ động tham mưu lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. giúp Hội đồng phối hợp PBGDPL, Uỷ ban nhân Lãnh đạo rất quan tâm cập nhật kiến thức pháp dân thành phố triển khai nhiều nội dung, hình luật mới, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên thức PBGDPL phù hợp với từng loại đối tượng, môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên địa bàn cụ thể. Công an các cấp luôn chủ động truyền pháp luật, đội ngũ làm công tác pháp chế, tham mưu, phối hợp với Hội đồng PBGDPL từ báo cáo viên pháp luật, giảng viên, giáo viên quận, huyện, thị xã đến các xã, phường, thị trấn giảng dạy pháp luật được củng cố, kiện toàn, thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy từng bước nâng cao về chất lượng. luôn được tốt vai trò tham mưu, phối hợp với các ngành, tạo điều kiện để tham gia các lớp bồi dưỡng nâng đơn vị thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho đội cao trình độ pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, ngũ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. PBGDPL. Bên cạnh đó, luôn tự rèn luyện, tu Hình thức PBGDPL được sử dụng ngày càng dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực nghiệp vụ để phù hợp, có hiệu quả và không ngừng được đổi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. CBCS làm mới, phát huy tính sáng tạo. Thông qua các hình công tác tuyên truyền, PBGDPL của CATP Hồ thức này, nhiều chủ trương, chính sách pháp luật Chí Minh đều có trình độ và năng lực đáp ứng đã được chuyển tải một cách sinh động tới người được yêu cầu của công tác và hoạt động tương dân, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng đối hiệu quả trong thời gian qua. mắc và cả những bức xúc của người dân. CATP Hồ Chí Minh đã thành lập Hội đồng 4. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC TUYÊN phối hợp PBGDPL, thường xuyên bổ sung, kiện TRUYỀN, PBGDPL TRONG LỰC LƯỢNG toàn thành viên của Hội đồng để đáp ứng yêu cầu CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH công tác và phù hợp với nhu cầu của thực tiễn, Lực lượng CATP Hồ Chí Minh luôn quan hiện nay gồm 13 đồng chí. CATP Hồ Chí Minh tâm đến công tác tuyên truyền, PBGDPL, coi có 17 Báo cáo viên pháp luật (theo Quyết định số tuyên truyền, PBGDPL là một trong những nội 2112/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBNDTP dung của công tác phòng ngừa tội phạm và vi về công nhận, công bố, miễn nhiệm Báo cáo viên phạm pháp luật khác; tuyên truyền, PBGDPL, pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh). Hàng năm, biện pháp vận động quần chúng trong công tác đội ngũ báo cáo viên CATP Hồ Chí Minh đều công an, tạo điều kiện cho CBCS hiểu, thực thi được cập nhật kiến thức pháp luật để đảm bảo nhiệm vụ theo đúng quy định của Hiến pháp, hoạt động hiệu quả.Tại các đơn vị trực thuộc pháp luật. CATP đều bố trí ít nhất 01 cán bộ kiêm nhiệm Công tác tuyên truyền, PBGDPL có đạt làm công tác PBGDPL tại đơn vị mình1. được hiệu quả hay không điều đó phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ nguồn nhân lực. Đây là đội ngũ làm công tác xây dựng, hoạch định chính sách 1 Báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thi hành và quản lý, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CATP. Hồ Chí Minh. 81
 6. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Hàng năm CATP Hồ Chí Minh đã tổ chức vực, nhiều về số lượng nhưng còn hạn chế về triển khai rất nhiều Hội nghị, các buổi tập huấn, chất lượng. Nội dung, hình thức tuyên truyền tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chưa phong phú, chưa có hình thức tuyên truyền tổ chức trên địa bàn Thành phố để tuyên truyền, phù hợp với một số đối tượng, lĩnh vực đặc thù. phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và Thứ hai: Kinh phí cho công tác PBGDPL ý thức pháp luật của CBCS cũng như các tầng được trích từ kinh phí thường xuyên của các lớp nhân dân, Cụ thể trong 05 năm từ 2013 đến đơn vị nên còn hạn hẹp, gây khó khăn trong việc 2018: CATP Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn mua sắm các phương tiện ứng dụng công nghệ 107 đợt cho 11.784 CBCS các đơn vị thuộc phục vụ công tác. CATP Hồ Chí Minh về Thông tư 34/2014/TT- Thứ ba: Số lượng cán bộ làm công tác BCA của BCA quy định về các biểu mẫu để sử tuyên truyền PBGDPL chưa thật sự đáp ứng dụng trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc đủ nhu cầu thực tế, trình độ không đồng đều, thẩm quyền của CAND, Nghị định số 107/2014/ hầu hết đều là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một chuyên sâu, kỹ năng còn hạn chế do đó hiệu quả số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của công tác chưa cao. Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính Thứ tư: Việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường hiện nay chưa thực sự sâu rộng và phát huy hiệu sắt. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quả tối đa ở tất cả các đơn vị. Giám hiệu các trường học tổ chức 103 đợt tuyên Thứ năm: Nhiều người dân có biểu hiện truyền; 08 hội thi tại 71 trường học cho khoảng hoặc là coi thường pháp luật, hoặc là chưa thực 72.598 giáo viên, học sinh, sinh viên tham dự sự tin tưởng vào sự công bằng, vào lẽ phải, vào với nội dung: Luật Giao thông đường bộ, Luật sự công minh của pháp luật. Việc thực hiện Đường sắt, Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy pháp luật của một bộ phận cán bộ và nhân dân định về xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường chưa đầy đủ, chưa nghiêm minh và triệt để. bộ - đường sắt, Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa Hành vi vi phạm pháp luật xảy ra còn nhiều. đổi bổ sung một số điều Nghị định 171/2013/ Người dân vì không hiểu biết pháp luật, vì thói NĐ-CP; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn… Tổ quen sống thụ động nên hầu như không biết sử chức 69 đợt tuyên truyền An toàn giao thông tại dụng pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích 56 cơ quan, tổ chức xã hội với 9.310 người tham của mình khi bị xâm phạm. Mọi vấn đề liên dự; Tổ chức phối hợp chặt chẽ với Báo CAND, quan đến quyền lợi bản thân hay liên quan đến CATP Hồ Chí Minh, Truyền hình CAND, công việc, họ đều chờ đợi các cơ quan nhà nước Phòng Công tác chính trị thực hiện 179 bài viết, giải quyết, xử lý. Trong khi đó pháp luật được 77 phóng sự, 27 tin thời sự về công tác giữ gìn ban hành ngày càng nhiều, nội dung đa dạng, an ninh trật tự và an toàn giao thông1. phức tạp, điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội Bên cạnh những kết quả đạt được, công phục vụ tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập tác CCHC tại CATP Hồ Chí Minh vẫn còn quốc tế, phần nào ảnh hưởng hiệu quả công tác những tồn tại sau: tuyên truyền, PBGDPL. Thứ nhất: Công tác tuyên truyền, PBGDPL 5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC được thực hiện thường xuyên, liên tục nhưng TUYÊN TRUYỀN, PBGDPL TRONG LỰC còn dàn trải, chưa đi sâu cụ thể vào từng lĩnh LƯỢNG CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến Công tác tuyên truyền, PBGDPL có vai giáo dục pháp luật năm 2015 của CATP. Hồ Chí trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ Minh. 82
 7. Nâng cao hiệu quả công tác... trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà truyền, PBGDPL của lực lượng CAND phải nước đến với mọi người dân. Do đó, công tác được thực hiện với những phương thức và nội này mang tính thường xuyên, liên tục, đòi hỏi dung nhất định. Điều đó đòi hỏi phải được thực phải có sự nỗ lực, phối hợp của tất cả các cấp, thi nghiêm túc trên thực tế. Bên cạnh đó còn đòi các ngành cùng toàn thể cán bộ nhằm làm tăng hỏi phải thực hiện những nội dung cơ bản của tính hiệu lực, hiệu quả của các văn bản pháp Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Sự phối hợp luật và nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho giữa các cấp, ngành, đoàn thể…trong công tác nhân dân từ đó tạo cho họ ý thức tôn trọng pháp tuyên truyền, PBGDPL, sự phối hợp này sẽ huy luật, chấp hành pháp luật. động được nguồn nhân lực, là cơ sở tạo nên sức Trước những yêu cầu mới của Đất nước, mạnh tổng hợp có khả năng, giải quyết những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm khó khăn, vướng mắc thường gặp trong hoạt trật tự, an toàn xã hội, công tác tuyên truyền, động phổ biến, giáo dục pháp luật như: Nhân PBGDPL cần phải được thực hiện ở một tầm cao lực, phương tiện, tài liệu, kinh phí, địa điểm… hơn, với một tư duy mới hơn, toàn diện hơn, thiết Thời gian qua, Đảng và nhà nước ta đã thực và khoa học hơn. Chất lượng nguồn nhân ban hành nhiều văn bản, kế hoạch rất cụ thể, lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL thiết thực để triển khai, tuyên truyền phổ biến được thể hiện thông qua trình độ kiến thức, kỹ pháp luật cho CBCS và nhân dân. Vì thể công năng và thái độ báo cáo viên pháp luật, cán bộ tác tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần ngăn thực thi công vụ trong CAND. Nhiệm vụ đặt ra chặn làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp là cần xây dựng lực lượng làm công tác tuyên luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, an toàn xã truyền, PBGDPL trong CAND các cấp vững hội ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những vàng về chính trị, hiểu biết toàn diện về pháp kết quả đạt được, còn tồn tại những hạn chế cần luật nói chung, nắm vững chuyên sâu về lĩnh khắc phục: vực pháp luật được phân công tuyên truyền nói Thứ nhất: Do tầm quan trọng của công riêng, có nhiệt huyết đối với công việc; có chế tác tuyên truyền, PBGDPL nên sau khi ban độ đãi ngộ phù hợp đối với lực lượng làm công hành cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, tác này để phát huy nội lực của từng cá nhân, tạo phố biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, thành sức mạnh của toàn lực lượng, đủ sức đảm tránh tình trạng phân chia đối tượng để tuyên nhận vai trò nòng cốt trong việc nâng cao hiểu truyền, phổ biến. cần lựa chọn đúng, trúng đối biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho tượng, nội dung tuyên truyền phải sát với đối cán bộ, nhân dân. Trên cơ sở vị trí, vai trò, tầm tượng tham gia, cách thức phổ biến đa dạng, quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL phong phú và phù hợp. Bên cạnh đó cần lựa và những hạn chế về tổ chức, thực trạng về tổ chọn mô hình đối thoại chính sách trong tuyên chức nguồn nhân lực thực hiện công tác này, truyền, chú ý nhân rộng các mô hình hay, cách việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong thời gian tới. PBGDPL trong lực lượng CAND, đáp ứng yêu Thứ hai: Chú trọng nhân tố con người, đây cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần đổi là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả của mới, phát triển của đất nước là rất cần thiết. công tác. Tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước viên, tuyên truyền viên pháp luật vững mạnh cả bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính XHCN, đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp đổi trị tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ mới, phát triển đất nước đòi hỏi công tác tuyên năng truyền đạt, am hiểu pháp luật và kiến thức 83
 8. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật xã hội, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu TÀI LIỆU THAM KHẢO nhiệm vụ trong tình hình mới 1. Báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thi hành Thứ ba: Cần tăng cường mối quan hệ phối Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Đây là việc làm CATP.Hồ Chí Minh cần thiết nhằm bổ sung, tương trợ lẫn nhau trong 2. Bộ Công an (2016), Nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền, PBGDPL. tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Thứ tư: Tăng cường đẩy mạnh các hình trong Công an nhân dân, NXB Lao Động. thức tuyên truyền, PBGDPL trên các phương 3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện tiện thông tin đại chúng. Đây là cách nhanh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb nhất, ít tốn kém những mang lại hiệu quả cao. Chính Trị quốc gia. Ngoài việc tăng cường đưa tin về các văn bản 4. Đặng Thị Tuyết Hạnh (2013), Giải pháp pháp luật mới ban hành thì các cơ quan với chức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo năng nhiệm vụ của mình cần phối hợp với các cơ dục pháp luật, Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư quan thông tin đại chúng mở chuyên mục riêng pháp số 6/2013, tr10-13. để cập nhật, đề cập đến các văn bản pháp luật có 5. Đặng Vũ Huân (2011), Một số tiêu chí liên quan đến lĩnh vực mà mình phụ trách, góp đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo phần tăng thêm hiệu quả trong công tác quản lý dục pháp luật, Dân chủ và Pháp luật, Bộ tư nhà nước của mình. pháp, số 10/2011, tr.8-18. Thứ năm: Đầu tư kinh phí trong hoạt động 6. GS.TS Hoàng Thị Kim Quế (2011), Bàn về thường xuyên của mình để phục vụ cho hoạt hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật ở nước động tuyên truyền, PBGDPL như: Tổ chức các ta hiện nay, Khoa học pháp lý, Trường ĐH cuộc thi tìm hiểu pháp luật; mời báo cáo viên tổ Luật TP. Hồ Chí Minh, số 4/2011, tr.3-8. chức tập huấn cho CBCS; tham gia in ấn, phát 7. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm tờ rơi… 2013. Thứ sáu: Tăng cường ứng dụng CNTT 8. PGS.TS Nguyễn Tất Viễn (2015) “Một số trong công tác PBGDPL. Mở  rộng và  tăng vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo cường ứng dụng các tiện ích của mạng internet dục pháp luật”, NXB Tư pháp, Hà Nội. và các mạng xã hội; các tiện ích từ Cổng TTĐT 9. Phạm Thanh Tuyền (2009), Những vấn đề của CATP và các Cổng con của các đơn vị trực cần quan tâm trong công tác phổ biến, giáo thuộc trong công tác PBGDPL, tạo điều kiện để dục pháp luật ở nước ta hiện nay, Dân người dân có thể khai thác thông tin pháp luật chủ và Pháp luật, Bộ tư pháp, số 9/2009, miễn phí qua internet. Huy động các nguồn lực tr.56-61. để đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu, 10. Quốc hội (2012), Luật Phổ biến, giáo dục cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn trực tuyến trong pháp luật. công tác PBGDPL. Có như vậy, công tác tuyên truyền, PBGDPL mới đạt được những kết quả như mong muốn, nhằm góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được thực thi nghiêm minh và hiệu quả. 84

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản