intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm bội chi ngân sách để giảm thâm hụt thương mại của Việt Nam

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

61
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết xem xét những ảnh hưởng từ tình trạng hiệu quả đầu tư chưa cao và thâm hụt ngân sách tối cán cân thương mại của Việt Nam, qua đó đề xuất những kiến nghị góp phần giải quyết tình trạng thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm bội chi ngân sách để giảm thâm hụt thương mại của Việt Nam

• iCfO^c jf.'5.:fi*'.T<br /> QUAN LY XUAT NHAP KHAU d -VN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> N A N G CAO HIEU QUA D A U T i /<br /> V A GIAM BOI CHI N G A N SACH<br /> DE GIAM THAM HUT THl/ONG MAI CUA VIET NAM<br /> PGS.TS. BUI QUANG BJNH*<br /> <br /> <br /> 1. Dat vlTn di trang hieu qua d i u tU chUa eao va tham hut ngan<br /> sach tdi can can thUtfng mai eiia VN, qua dd de<br /> Khdng ai cd the phii nhan sU that rang trong<br /> xua't nhdng kie'n nghi gdp phan giai quyet tinh<br /> nhdng nam qua, nen kinh te VN dat ddpc tang<br /> trang tham hut can can thuong mai ciia VN.<br /> trudng kinh te nhanh, lien tue va ludn xep vao<br /> nhdm c^c nen kinh te tang trudng nhanh ciia chau 2. Moi quan h$ giifa cin cin thiMng m^i v6i ti^t<br /> A va the gidi, cho dii trong thdi diem kinh te' the ki$m v i dSu ttf trong nin kinh t§' md<br /> gidi roi vao suy thoai nang. Thanh tifu dd cd dUpe Trong nen kinh te md cd nhieu bien so vi mo<br /> nhd nhifng no life md cufa nen kinh te va day rat quan trpng nhU: tang trudng, tiet kiem dau tU,<br /> manh boat ddng thuong mai qud'c te, thu hut diu can can thUPng mai... Can can thUtfng mai phan<br /> tu nude ngoai, tang kim ngach xua't nhap khau. anh mdi quan he giiJa xua't khau va nhap khau<br /> Ngoai ra, Chinh phu cung rat nd life theo dudi ciia mot qud'c gia. Trong khi tiet kiem va diu tu<br /> chien lUtfe thay the nhap khau nham giam d i n phan anh quan he giifa cung va cau tren thi<br /> viec xua't khau s i n pham thd kem hieu qua va trudng vd'n. Mankiw (2003) da phan anh mdi quan<br /> lang phi tai nguyen, tang dau tu phat trien san he giiJa hai thi trudng nay bang phUtfng trinh {*)<br /> xuat trong nUde b i n g nhieu nguon khac nhau,<br /> tren ctf sd phUtfng trinh thu nhap qud'c dan trong<br /> trong dd chu trpng tiet kiem trong nen kinh te,<br /> nen kinh te md.<br /> vay td ben ngoai den keu gpi diu tU nudc ngoai.<br /> Tuy nhien, tinh trang tham hut can can thUtfng NX = S - I (*)<br /> mai eiia VN tiep tuc gia tang va chUa cd da'u hieu Trong dd, NX la can can thUOng mai, S la tiet<br /> giam. kiem trong nUdc va I la diu tU trong nUdc.<br /> Tham hut can can thUtfng mai ciia VN hien Ve p h i i la vd'n ra nUdc ngoai rdng (Net Capital<br /> nay ed nguyen nhan sau xa tif chinh nhUtfc diem Outflow) va bang chenh lech cua tiet kiem trong<br /> cua md hinh tang trudng kinh te ma VN dang ap nudc so vdi d i u tu trong nUdc; bang sd tien mpi<br /> dung. Md hinh nay van difa vao tham dung vd'n ngudi trong nifdc cho nUde ngoai vay trif sd tien<br /> chuf khdng phai cdng nghe va lao dpng, trong dd ngudi nudc ngoai cho ngifdi nUdc minh vay.<br /> lao ddng la nguon life nhieu va dU thifa eua nude PhUtfng trinh (*) ham y rang vd'n ra nUdc<br /> ta. Hien nay, nen kinh te VN dang cd xu hudng ngoai rdng phai can bang vdi can can thUtfng mai<br /> dau tu nhieu hon kha nang tiet kiem trong nUdc trong dai ban. Theo thdi gian khi nen kinh te<br /> va bii d i p bing vay np va tham hut ngan sich; dang xet tiet kiem nhieu htfn nhu ciu diu tU cho<br /> tinh trang nay cdn keo dai khdng difng d dd vdi cac dif an eiia nd thi phan tiet kiem chUa dUpc tai<br /> cac du an rat ldn ve eo sd ha tang dang thai trp cho cac dif an trong nen kinh te se dUtfc diing<br /> nghen. Chinh ddng vdn ra nUdc ngoai rdng bang cho ngUdi nUde ngoai vay. Khi cac du an ciia nUdc<br /> chenh lech giifa tiet kiem trong nude va diu tU ngoai ein khoan vay nay, cac doanh nghiep cua<br /> trong nude ludn am da tao ap life kep: phai nhap nen kinh te dd se cung cap cho tac nhan nUde<br /> khau nhieu va tang ty gia hdi doii thifc ciia VN. ngoai nhieu hang hda va dich vu htfn so vdi hp<br /> Bai viet nay se xem xet nhUng anh hudng tif tinh cung cap cho cac tac nhan ben trong nen kinh te<br /> <br /> <br /> <br /> TrUdng Dai hoc Kinh te, Dai hoc Da Ning<br /> Phat trien kinh te - Thang MUdi mpt nam 2010<br /> QUAN LY XUAT NHAP KHAU d VN<br /> <br /> <br /> <br /> dd, tde nen kinh te dd thang dU thuong mai. ngoai te. TUtfng tU, trUdng hpp can can thupng mai<br /> Ngupc lai, khi nen kinh te dang xet tiet kiem it thang du ham y ngUdi nudc ngoai mua hang hda<br /> hon nhu ciu diu tU ciia cac dif an trong nen kinh va dich vu eiia VN nhieu htfn va hp ein tien Viet<br /> te dd thi p h i n chenh lech it hon nay phai dUtfc de thanh toan va se dupe dap dng b i n g cung tien<br /> tai trp b i n g ngudn vd'n vay nude ngoai. Nhiing Viet luc nay S > L Tif phUPng trinh n i y cho tha'y<br /> khoan np nay d i n tdi viec nen kinh te dd phai nhu'ng ye'u to' anh hudng tdi tiet kiem, dau tU se<br /> nhap khau nhieu hang hda va dich vu so vdi xua't anh hudng tdi ty gia bd'i doai thifc te' qua dd i n h<br /> khau hang hda va dich vu ra nude ngoai, tufe hp hudng tdi can can thUtfng mai. C h i n g ban, khi<br /> tham hut can can thutfng mai. Nghia la sif dich ehinh phii tang chi tieu cdng va giam thue de kich<br /> chuyen ciia ddng vd'n tren thi trUdng vd'n trong ciu d i n tdi bdi chi ngan sach va tieu dung giam<br /> nen kinh te md se keo theo nhifng thay doi ddng lam tiet kiem qud'c dan giam, cung vdi qua trinh<br /> hang hda dich vu ra vao mdi nen kinh te. dd chinh phii lai khuyen khich diu tu trong nUde.<br /> C i hai chinh sach nay tao ra t i c dpng kep: (1)<br /> PhUtfng trinh (*) cho tha'y cac ye'u to' tiet kiem<br /> giam ddng vd'n ra nude ngoai rdng va (2) ap life<br /> S va diu tu I quy dinh can can thUtfng mai NX.<br /> tang ty gii hdi doai thifc te do dd can can thUtfng<br /> Nhung tiet kiem phu thupc vao ehinh sach tai<br /> mai cua VN tham hut.<br /> chinh nen khi chinh phii giam mua hang hoac<br /> tang thu thue nhieu htfn se lam tang tiet kiem Nhu vay, difa vao 2 phuong trinh tren se giup<br /> qudc dan. Diu tu thay doi theo lai sua't the gidi r* chung ta phan tich anh hudng tif nhifng thay doi<br /> va ty le nghich vdi lai sua't the gidi. Mankiw kinh te tdi can can thUtfng mai, cu the d day la sif<br /> (2000) khi phan tich so'lieu tiet kiem, diu tU, can thay doi tif chinh sach cua VN nhU: chinh sach tai<br /> can thuong mai va tinh trang tham hut ngan sach ehinh, diu tU va thUtfng mai...<br /> cua nudc My tif 1960 tdi 1995 eung da k h i n g dinh 3. Tmh hmh tham hgt thiAUng m^i cda VN<br /> dieu nay. Tif 1960 tdi 1980, ngan sach cua chinh<br /> phii ludn can bing, tham chi thang dU; ngUdi dan Ke td khi tie'n hanh doi mdi nam 1986, boat<br /> My tiet kiem nhieu htfn diu tU trong nUdc; va cung ddng thUtfng mai qud'c te ciia VN phat trien manh.<br /> trong thdi gian nay can can thuong mai can bing. Tdng kim ngach xua't khau tang tif 0,798 ty USD<br /> Sau nam 1980, tinh trang tham hut ngan sach ldn nam 1986 len 62,68 ty USD, tufe tang khoing 82<br /> xay ra khi chinh phu My ap dung chinh sach tai lan, giai doan tif 2005 tdi 2008 kim ngach tang<br /> chinh md rdng b i n g each cit giam dang ke thue gap ddi so vdi giai doan 1986-2004, tac ddng tif<br /> thu nhap ca nhan (1981-1984), tiet kiem qudc dan viec gia nhap td chifc thuong mai the gidi (WTO)<br /> giam dang ke va can can thUOng mai cang tham eiia VN. Thi trUdng xuat khau mtf rpng den h i u<br /> hut. he't cac qud'c gia va vung lanh thd. Co ca'u hang<br /> xuat khau da cd nhifng thay ddi nha't dinh, chuyen<br /> Khdng difng d dd neu, khi xem xet anh hudng d i n tif xua't khau thd sang xua't khau tinh. Ty le<br /> ciia ty gia hdi doai thifc te (8) tdi can can thUOng hang xua't khau thd giam tif 70% giai doan 1986-<br /> mai, Mankiw (2000) k h i n g dinh day la tUtfng quan 1990 xudng cdn 45% nam 2008, hang qua che bien<br /> nghich bien (tufc la ty gia hdi doai thifc te tang tang td 30% len 55%, tuy nhien sif thay ddi nay<br /> thi can can thUtfng mai giam). Ty gii hdi doai thife kha cham.<br /> te ty le thuan vdi ty gia bd'i doai danh nghia (e =<br /> sd ngoai te/ 1 don vi ndi te) va tUOng quan gia ca Nhap khau cung tang theo sif phat trien kinh<br /> trong va ngoai nude. Khi dd, phUtfng trinh (*) se te, tif 2,15 ty USD nam 1986 da tang len 80,7 ty<br /> dupe viet thanh: USD, tang g i n 40 lan. Ctf cau hang nhap khau<br /> ciia VN chii ye'u la tu lieu s i n xua't chiem tdi 90%,<br /> NX (s) = S - I (**)<br /> hang tieu dung chiem ty trpng nhd.<br /> PhUtfng trinh (**) nay ham y r i n g ty gia hdi<br /> Ty le xua't khau va nhap khau so vdi GDP tang<br /> doai thifc te dieu chinh can b i n g thi trudng ngoai<br /> lien tue trong sud't nhifng nam qua. Ty le cua xuat<br /> hdi vdi ve trai la ciu ngoai hdi va ve' phai la cung<br /> khau tif 10% GDP nam 1986 da tang len 70%<br /> ngoai hdi. Klii can can thuong mai tham hut, luc<br /> GDP nam 2008, nhUng nhap khau tang nhanh, tif<br /> dd cac doanh nghiep tai VN se cau ngoai te de<br /> 29% len 82% trong cung ky nhu Hinh 1. Trong<br /> thanh toan, khi dd nen kinh te phai vay vd'n nude<br /> dieu kien kinh te tang trUdng lien tuc thi sU gia<br /> ngoai b i n g ngoai te do S < I, dd se la nguon cung<br /> tang nhanh ciia nhap khau khien can can thuong<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phat trien kinh te - T h a n g Mi/di Mpt nam 2010<br /> i<br /> QUAN LY XUAT NHAP KHAU a VN<br /> <br /> <br /> <br /> mai cua VN tham hut. Tuy nhien, tham hut can diu tu chi 100 ty dong thi nam 2008 l i 620.000<br /> can thuong mai diin ra trien mien tif 1986 den ty dong theo gia thifc te. Ty trpng ciia dau tU so<br /> nay, tha'p nha't 2,5% GDP cao nhat nam 2008 l i vdi GDP tang tif 9% len 42% trong ciing ky (Hinh<br /> 16% GDP. Hinh 2 phan dUdi cho thay nhifng nam 2); trung binh thdi ky 1987-1990 la 11,5%', 1991-<br /> kinh te tang trUong manh thi ty le tham hut cao 1995 l i 22,3% ,va 1996-2009 la 13,27c. Dau tU tif<br /> htfn, ching ban tf thdi diem 1995-1996 hay 2004- cac t i c nhan nhu Chinh phu, tu nhan trong nudc<br /> 2005 tang trUtfng GDP cao cung tham hut nhieu. va nUde ngoai deu tang, thdi ky 1995-2009, tde do<br /> Cho du tham hut can can thUOng mai ldn va nd tang trung binh diu tu cdng l i 14,1% nam va tu<br /> t i c ddng tieu cUc tdi tang trUdng nhdng tang n h a n la 12,4% nam va diu tU nUde ngoai tang<br /> trudng vin tang. NhU vay, dUdi gdc dp tdng cau 28,3%. Trong tong diu tU thi ty trpng diu tU cdng<br /> t i c ddng tieu cue nay, tham hut thuong mai dUtfe eua VN thudng chiem ldn tren 40%, dac biet giai<br /> triet tieu bdi tieu diing va diu tU d VN va nen doan 1998-2006 ludn tren 50%, sau dd cd giam<br /> kinh te van tang trUtfng lien tuc. Tuy nhien, tang nhUng nam 2009 van dat g i n 47%. Ke't qua cua<br /> trudng se eao htfn ne'u tham hut giam. Lieu tham qua trinh nay da dem tdi cho nen kinh te mgt<br /> hut nay ed quan he vdi cac boat ddng trong nen lUtfng vdn san xuat to ldn va nang cao nang life<br /> kinh te nhu chinh sach tai chinh hay dau tU hay s i n xuat thiic day tang trUdng kinh te.<br /> khdng, chung ta se xem xet dUdi day.<br /> <br /> <br /> <br /> 1 -Oi t<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> fTT] iWOTff<br /> ,•^>\#.;#A*V^'P'.^f*•
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2