intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng cao năng lực Lãnh đạo( phần 1)

Chia sẻ: Hoangtrung Hoangtrung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

489
lượt xem
320
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu huấn luyện phong cách lãnh đạo tuyệt vời. Được sưu tầm từ các khoá huấn luyện của PACE.Nếu thấy hay,các bạn cứ đề nghị tôi sẽ upload tiếp các phần còn lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao năng lực Lãnh đạo( phần 1)

 1. Chöông trình ñaøo taïo NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO PACE’s Copyright ­ 2006
 2. NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH : NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO I. CHÂN DUNG NHÀ LÃNH ĐẠO II. CHẨN ĐOÁN BỆNH TRẠNG CỦA NHÀ LÃNH Đ ẠO III. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO.
 3. MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG TRÌNH Nghiên cứu xong chương trình này sẽ giúp học viên : 1. Hiểu đúng những khái niệm về Lãnh đạo – phân biệt những ngộ nhận – Tự nhận thức lại chính mình 2. Thực hành đúng những vai trò / chức năng lãnh đạo – Điều chỉnh lại hành vi lãnh đạo của mình 3. Đổi mới tư duy và rèn luyện phong cách của một nhà Lãnh đạo chuyên nghiệp
 4. Learning Stages to Becoming A Leader Unconscious  Leaders Are Born, Not Made Competence Vô thức Conscious  Competence Có năng lực Conscious  Có ý thức Incompetence Có năng lực Unconscious Có ý thức Incompetence Kém năng lực Vô thức Kém năng lực The Only School that teaches leadership Is the School of Hard Knocks
 5. Randomness and Change FROM TO  Industrial Age  Information Age   Stability   Change   Control   Empowerment   Competition   Collaboration   Things   People and    Uniformity Relationships   Diversity Vì sao khuûng long bò tuyeät chuûng, trong khi loaøi kieán laïi toàn taïi ?
 6. I. CHÂN DUNG NHÀ LÃNH ĐẠO 1. Nhà Lãnh đạo & Nhà Quản trị - là ai? Làm rõ khái niệm “Lãnh đạo” & “Quản trị” 1. Nhà Lãnh đạo đóng những vai trò gì? 2. Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì? 3. Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo? 4. Nhà Lãnh đạo cần có những năng lực gì? 5. Những đặc điểm khác biệt của Nhà lãnh đạo Nam & Nữ
 7. 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? Làm rõ khái niệm “Lãnh đạo” & “Quản trị” CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỔ ĐiỂN HiỆN ĐẠI HỌACH HỌACH ĐỊNH ĐỊNH TỔ CHỨC TỔ CHỨC ĐiỀU HÀNH LÃNH ĐẠO KiỂM TRA KiỂM SOÁT Bạn đang là nhà quản trị hay nhà lãnh đạo ?
 8. 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ HỌACH ĐỊNH TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO KIỂM SOÁT Dẫn đến : Xác định mục Xác định Định hướng - Giám sát mọi Đạt được mục tiêu, thiết lập những gì cần thúc đẩy tất họat động để đích của tổ chiến lược và làm, làm như cả các thành bảo đảm hòan chức đã đề ra triển khai các thế nào và ai viên có liên thành đúng kế chương trình chi làm quan và giải họach đã đề ra tiết để phối hợp quyết các các họat động mâu thuẩn Điều gì sẽ xảy ra nếu tách rời chức năng lãnh đạo ra khỏi các chức năng quản trị ?
 9. 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? QUẢN TRỊ CON NGƯỜI LÃNH ĐẠO Dẫn đến : Định hướng - thúc Đạt được mục đẩy tất cả các thành đích của tổ viên có liên quan và chức đã đề ra giải quyết các mâu thuẩn QUẢN TRỊ ROBOT
 10. Lãnh đạo là gì ? - Là người dẫn đường - Là làm đúng việc. Quản trị là làm việc đúng - Là định hướng và dẫn dắt - Là ra quyết định và điều chỉnh quyết định - Là người mở đường - Là một nghệ thuật điều khiển con người theo ý mình - Là người cầm đầu nhóm để thực hiện mục tiêu đã đề ra C E O
 11. C E O Dẫn dắt - Lead: “Hướng dẫn, cầm lái, hoa tiêu điều khiển, chỉ ra, vạch ra đường lối” “Tạo ra hiệu lệnh cho mọi người hành động” Nhà Lãnh đạo – Người chỉ huy - Leader: “Người đóng vai trò dẫn dắt” “Người nắm quyền kiểm soát” Tố chất lãnh đạo - Leadership: “Uy lực ưu tú trong con người của nhà lãnh đạo” “Những đức tính tạo thành một nhà lãnh đạo tốt”
 12. 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? Laõnh ñaïo laø moät quaù trình maø moät caù nhaân taùc ñoäng aûnh höôûng ñeán moät nhoùm ngöôøi ñeå ñaït muïc tieâu chung trong moãi tình huoáng khaùc bieät. Lãnh đ o là một tiến trình mà người cầm đ u và ạ ầ những người đ theo tương tác năng đ ng trong một i ộ môi trường, tình huống cụ thể . Hành vi lãnh đạo hữu hiệu tùy thuộc vào mức độ tương tác phức tạp này Không có một hành vi tốt nhất nào cho một tình huống sẵn có. Lãnh đạo : “Nhất hô bá ứng” Đó là mối quan hệ ảnh hưởng giữa người cầm đầu và những người hưởng ứng mong muốn có những thay đổi thật sự phản ánh những mục đích chung.
 13. 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? Lãnh đạo là năng lực lôi cuốn người khác làm theo ý mình nhưng lại không dựa vào quyền lực của tổ chức, chỉ thông qua thuyết phục được người khác Lãnh đ o là sử dụng các ảnh hưởng đ đ ng ạ ể ộ viên tất cả nhân viên cùng nhau đ t đ c mục ạ ượ tiêu ĐỘNG VIÊN LÀ GÌ ? LÀ MỘT LOẠT CÁC TÁC LỰC CÓ VAI TRÒ TIẾP THÊM SỨC  MẠNH, ĐỊNH HƯỚNG VÀ DUY TRÌ HÀNH VI. Là nghệ thuật gây cảm hứng, hướng dẫn, và định hướng nhân viên để họ hăng hái, sôi nổi, khát khao làm điều mà người lãnh đạo mong muốn.
 14. 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? ­ Công việc ­ Các áp lực gây  MÔI TRƯỜNG – HÒAN CẢNH căng thẳng (Siutuation). ­ Những biến động Leader Follwer Follwer Follwer Follwer er Follw ­ Các giá trị ­ Nhân cách BẢN CHẤT CỦA ­ Nguyện vọng ­ Vị trí ­ Sự gắn bó SỰ LÃNH ĐẠO ­ Sự tinh thông 1. Tìm hiểu nguyện vọng của nhân viên trong từng hoàn cảnh, từng thời điểm khác nhau, để có thể đáp ứng cho họ một cách đầy đủ. 2. Cổ vũ động viên nhân viên nỗ lực làm việc để đạt mục tiêu chung. 3. Tạo môi trường làm việc vui vẻ và thoải mái.
 15. NHÀ LÃNH ĐẠO LÀ AI? NHÀ QUẢN TRỊ Nhà lãnh đạo là người LÀ AI? tập hợp, thu hút, dẫn dắt những người khác cùng hướng về mục tiêu chung và cùng Nhà quản trị là người làm hành động để đạt mục tiêu đó việc với và thông qua những người khác bằng Nhà lãnh đạo là linh hồn của cách phối hợp và kết hợp một tổ chức – là người tiếp những hoạt động của họ “lửa nhiệt tình” cho các thành để hoàn thành mục tiêu viên của tổ chức. Nhà lãnh đạo là “thần tượng” của các thuộc cấp
 16. Nhà quản trị chú trọng đến: Nhà lãnh đạo chú trọng đến: Kỹ năng & Luận lyù & Phức tạp Nghệ thuật & Trực giaùc & Đơn hoùa giản hoùa Tầm nhìn hiện tại - Ngắn & Tầm nhìn tương lai - daøi hạn trung hạn Tổ chức, nhoùm chính thức Nhoùm chính thức & phi chính thức Cơ chế vận haønh: coâng việc – Con người trong mỗi tình huống, bộ maùy – quy trình coù tính moâi trường cụ thể khuoân mẫu Quyền lực dựa vaøo chức vụ Uy tín - Thuyết phục ñöôïc người khaùc Chỉ thị, mệnh lệnh từ quy chế, Duøng sức ảnh hưởng khơi gợi quy ñònh của tổ chức tinh thần nhiệt tình, hứng thuù, say meâ coâng việc Quản trị nhaân sự theo thuyết Phaùt triển nguồn nhaân lực theo X thuyết Y Sự ổn ñònh - duy trì trật tự ñaõ Đổi mới, ñoät phaù
 17. 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? & Nhà Lãnh đạo Nhà Quản trị Nhà Lãnh đạo Nhà Quản trị Quản trị Nhà 1 2 3 TÌNH LÝ PHÁP KẾT HỢP NHƯ THẾ NÀO ?
 18. 1- Nhà Lãnh đạo hay Nhà Quản trị - là ai ? MẠNH Too many Almost none Điều gì sẽ xảy ra “Soft” Phát triển QUẢN TRỊ cho tổ chức, DN ? leadership skills bền vững vs. Too many Too few “Hard” Yếu kém Điều gì sẽ xảy ra management Trì trệ cho tổ chức, DN ? skills Sơ cứng Need both YẾU LÃNH ĐẠO MẠNH Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột. Những kỹ năng “cứng” thường xuất hiện trên bản lý lịch - khả năng học vấn của bạn và sự thành thạo về chuyên môn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=489

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2