Năng lượng sinh học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
266
lượt xem
129
download

Năng lượng sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn gốc của năng lượng là mặt trời, cây thức ăn cũng giống như những cây xanh khác dự trữ năng lượng ở dạng carbonhydrate, lipid và protein thông qua quá trình tổng hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Năng lượng sinh học

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c s¶n phÈm ®éng vËt C¸c An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 13 KiÓm nghiÖm mËt ong Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ .,j}0 1*+,j€0 0h€7 21* B 6RL SKL…šQ „†— B [D‘F „QK S+ Pƒ›W RQJ VˆD RQJ S+ Pƒ›W RQJ ODŽ GR FD‘F DFLG KˆX F‡ QKƒšW ODŽ DFLG IRUPLF DVFRUELF FR‘ WURQJ Pƒ›W S+ VˆD RQJ ODŽ GR FD‘F DFLG DPLQ Wˆ› GR FR‘ WURQJ WKDŽQK SKƒ—Q FXD VˆD RQJ 9‰ WK…š VˆD RQJ FR‘ NKD Q‚QJ „…›P W†šW S+ E…—Q YˆQJ NKL SKD ORDQJ FXQJ ŒW WKD\ „†˜L 'R „R‘ S+ VˆD RQJ YDŽ S+ GG NK†QJ FD‘FK EL…›W Pƒš\ B iQK „†œ ƒ˜P i†œ ƒ˜P Pƒ›W RQJ VˆD RQJ + VˆD RQJ  Q…šX ! FR‘ WK…˜ QJKL YƒšQ SKD WK…P Qˆ‡‘F Q…šX  FR‘ WK…˜ VˆD RQJ FX E NK† Gƒ—Q „L KD\ VˆD RQJ E SKD WK…P Pƒ›W RQJ + Pƒ›W RQJ  %DQJ %DQJ N…šW TXD NL…˜P QJKL…›P &KŠ WL…X 6ˆD RQJ 0ƒ›W RQJ ‚Q KRD 0ƒ›W RQJ ‚Q QKˆ›D &DP TXDQ 7K…˜ „‚›F VD‘QK 7K…˜ VD‘QK PDŽX 7K…˜ VD‘QK PDŽX PDŽX YDŽQJ QJDŽ YDŽQJ VD‘QJ YDŽQJ YDŽQJ QƒX 0XŽL UƒšW DFLG 0XŽL „‚›F K†—QJ „R 0XŽL Y Y „‚›F WUˆQJ FXD EL…›W NKL WL…šS [X‘F „‚›F EL…›W FXD RQJ RQJ Pƒ›W Y‡‘L NK†QJ NKŒ Pƒ›W 198
 3. „‚›F Gƒ—Q NKL „‚›F PDŽX QƒX 6RL SKL…šQ B &KŠ Oƒ™Q QKX›\ B „†— KRD NK†QJ Oƒ™Q J‰ NKD‘F 3+     3+ GG    ! i†œ FKXD    V†š PO 1D2+ 1 WUXQJ KRŽD PO Pƒ›W RQJ +     JJ WUXQJ E‰QK 7UR   JJ 3URWLG    JJ /LSLG  WUXQJ  WUXQJ  JJ E‰QK E‰QK *OXFLG  WUXQJ    JJ E‰QK WUXQJ E‰QK WUXQJ E‰QK  199
 4. 7$s, /,j€8 7+$0 .+$t2 $GDPV 05 02 0RVV )RRG PRFURELRORJ\ S %DOGULDV / 5 )RRG K\JLHQ OHFWXUH  S i‚›QJ „ˆ‘F 'XQJ +R‘D VLQK KRœF WKW JLD VX‘F %DŽL GFK FXD ;PRO[NL S 1;%.+.7 )UD]LHU : & ' & :HVWKRII )RRG PLFURELRORJ\ HG S +REEV % & 5 - *LOEHUW  HG )RRG SRLVRQLQJ DQG IRRG K\JLHQH S +XEEHUW : 7 + 9 +DJVUXG )RRG VDIHW\ DQG TXDOLW\ DVVXUDQFH HG S 3KDQ WUQK &Kˆ‘F .L…˜P VRD‘W Y…› VLQK WKX‘ \ 7Uˆ‡ŽQJ i+11 S 200
Đồng bộ tài khoản