intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

nền móng và tầng hầm nhà cao tầng: phần 2

Chia sẻ: Thangnamvoiva23 Thangnamvoiva23 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
127
lượt xem
81
download

nền móng và tầng hầm nhà cao tầng: phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: tính toán móng cọc nhồi, tính toán và thiết kế tường chắn đất, tường cừ và tường trong đất, cọc nhồi chịu tải trọng ngang, thiết kế hầm nhà cao tầng,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: nền móng và tầng hầm nhà cao tầng: phần 2

Ch−¬ng VI.<br /> cäc nhåi chÞu t¶i träng ngang<br /> 6.1 §Æt vÊn ®Ò:<br /> - §Þnh nghÜa:<br /> + Cäc nhåi lµ lo¹i cäc thi c«ng t¹i chç, trong thùc tÕ ®«i khi ®−îc gäi lµ cäc khoan nhåi (t¹o lç<br /> b»ng c¸ch khoan, tiÕt diÖn cäc cã d¹ng h×nh trßn) hoÆc gäi lµ cäc ba rÐt (t¹o lç b»ng gÇu ngo¹m, tiÕt<br /> diÖn cäc cã d¹ng bÊt kú kh«ng ph¶i h×nh trßn).<br /> + Cäc nhåi th−êng cã chiÒu réng hoÆc ®−êng kÝnh lín d ≥ 400mm, cã søc chÞu t¶i lín.<br /> - Ph¹m vi sö dông:<br /> + Sö dông ®Ó gia c−êng hè mãng ®µo s©u;<br /> + Lµm kÕt cÊu ch¾n gi÷ cho ®−êng l¨n, ®−êng dèc, cho nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng trªn nh÷ng<br /> vïng m¸i dèc, n¬i nÒn ®Êt bÞ phong ho¸, kÕt cÊu ph©n tÇng phøc t¹p.<br /> D−íi ®©y ta xÐt ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n hiÖn hµnh cho cäc chÞu t¶i träng ngang vµ m« men.<br /> 6.2. TÝnh to¸n cäc nhåi chÞu t¶i träng ngang.<br /> - TÝnh to¸n cäc, trô chÞu t¸c ®éng cña lùc ngang vµ m« men lµ vÊn ®Ò quan träng trong thiÕt kÕ<br /> kÕt cÊu ch¾n gi÷ cho c«ng ngÇm.<br /> VÊn ®Ò nµy ®· cã nhiÒu nhµ khoa häc nghiªn cøu nh− B.G.Bªreezanxep, G.I. Glósk«p, B.H.<br /> Golubkop, C.P. Gopbatop, K.C. Zavriep, H.K. Xnhitko…<br /> - Mét trong nh÷ng lý thuyÕt hoµn chØnh tÝnh to¸n cäc chÞu t¶i träng ngang lµ s¬ ®å tÝnh to¸n cña<br /> K.Terxagi, K.C. Xavriep vµ G.C.Spiro. Theo ph−¬ng ph¸p nµy, ®Êt xung quanh cäc ®−îc coi lµ m«i<br /> tr−êng biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh cã hÖ sè nÒn Cz t¨ng tû lÖ thuËn víi chiÒu s©u, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:<br /> Cz = mz<br /> (6.1)<br /> Trong ®ã: z- ®é s©u tiÕt diÖn cäc trong ®Êt tÝnh tõ mÆt ®Êt tÝnh to¸n (tÝnh tõ mÆt tr−ît hoÆc tõ<br /> ®¸y mãng ®èi víi mãng ®µi thÊp vµ tõ mÆt ®Êt ®èi víi mãng ®µi cao); m- hÖ sè tû lÖ x¸c ®Þnh theo kÕt<br /> qu¶ thÝ nghiÖm, khi kh«ng cã thÝ nghiÖm cã thÓ tra trong b¶ng 6.1 dùa vµo lo¹i ®Êt vµ tr¹ng th¸i cña<br /> chóng.<br /> - ChuyÓn vÞ vµ néi lùc trong kÕt cÊu ch¾n gi÷ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:<br /> <br /> ϕ0<br /> M<br /> Q<br /> <br /> B1 + 2 0 C1 + 3 0 D1<br /> <br /> αc<br /> α c EJ<br /> α c EJ<br /> <br /> <br /> ϕ0<br /> M0<br /> Q0<br /> ϕz<br /> = − y 0 A2 −<br /> B2 + 2 C 2 + 3<br /> D2 <br /> αc<br /> αc<br /> α c EJ<br /> α c EJ<br /> <br /> <br /> ϕ<br /> MZ<br /> M<br /> Q<br /> = y 0 A3 − 0 B3 + 2 0 C 3 + 3 0 D3 <br /> <br /> αc<br /> α c EJ<br /> α c EJ<br /> α c2 EJ<br /> <br /> ϕ0<br /> M0<br /> Q0<br /> QZ<br /> = y 0 A4 −<br /> B4 + 2 C 4 + 3<br /> D4 <br /> 3<br /> αc<br /> α c EJ<br /> α c EJ <br /> α c EJ<br /> <br /> <br /> YZ = y 0 A1 −<br /> <br /> (6.2)<br /> <br /> C¸c hµm A1, B1, C1,–D4 cña chiÒu s©u quy ®æi z =αcz gäi lµ hµm ¶nh h−ëng. Gi¸ trÞ hµm ¶nh<br /> h−ëng cã thÓ tra b¶ng [5]; yz- chuyÓn vÞ ngang cña cäc t¹i ®é s©u z.<br /> - Trong c«ng thøc, kh«ng sö dông ®é s©u ch«n cäc thùc tÕ h1 mµ sö dông ®é s©u quy ®æi h , x¸c<br /> ®Þnh nh− sau:<br /> h = αch1<br /> (6.3)<br /> HÖ sè biÕn d¹ng αc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:<br /> <br /> nhieu.dcct@gmail.com<br /> <br /> 131<br /> <br /> αc = 5<br /> <br /> mb p<br /> EI<br /> <br /> (6.4)<br /> <br /> Trong ®ã: E - m« ®un ®µn håi vËt liÖu cäc; I- m« men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn ngang; EI- ®é cøng tiÕt<br /> diÖn ngang; bP - bÒ réng quy −íc cña cäc.<br /> - C¸c gi¸ trÞ lùc ban ®Çu Q0 vµ M0 t¸c ®éng lªn tõng cÊu kiÖn (h.6.1) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc<br /> Q0= E’OP; M0= E’OPl0<br /> <br /> (6.5)<br /> <br /> Trong ®ã l0 – c¸nh tay ®ßn ®Æt tæng ¸p lùc g©y tr−ît (b»ng 1/3 chiÒu dµy khèi tr−ît trong tiÕt<br /> diÖn kÕt cÊu gia c−êng m¸i dèc).<br /> <br /> H. 6.1. S¬ ®å tÝnh to¸n cäc nhåi chÞu t¶i träng ngang<br /> - M« men vµ lùc ngang t¸c dông ë ®Çu cäc ®−îc coi lµ d−¬ng nªu m« men h−íng theo chiÒu<br /> kim ®ång hå vµ lùc ngang h−íng sang ph¶i.<br /> - ChuyÓn vÞ ngang cña tiÕt diÖn cäc vµ gãc xoay cña cäc coi lµ d−¬ng nÕu chóng h−íng sang<br /> ph¶i vµ theo chiÒu kim ®ång hå.<br /> y0 =HδHH+M0δHM<br /> ϕ0 = H0δMH +M0δMM<br /> H0, M0- Lùc ngang vµ m« men uèn t¹i vÞ trÝ mÆt ®Êt. T¹i tiÕt diÖn ®ang xÐt lÊy H0=H vµ<br /> M0=M+Hl0.<br /> δHH- chuyÓn vÞ ngang cña tiÕt diÖn ®ang xÐt (m/kN), do lùc H0=1 g©y ra.<br /> A<br /> δHH= 3 0<br /> α c Ec J<br /> δHM, δMH- chuyÓn vÞ ngang vµ chuyÓn vÞ xoay cña tiÕt diÖn cäc (1/kN) do M0=1 vµ do H0=1 g©y<br /> ra.<br /> B<br /> δHM= δMH= 2 0<br /> α c Ec J<br /> δMM- ChuyÓn vÞ xoay cña tiÕt diÖn cäc (1/kN.m) do m« men M0=1 g©y ra<br /> nhieu.dcct@gmail.com<br /> <br /> 132<br /> <br /> δMM =<br /> <br /> C0<br /> α c Ec J<br /> <br /> C¸c hÖ sè A0, B0, C0- kh«ng thø nguyªn cã thÓ tra b¶ng phô thuéc vµo h [5].<br /> - ¸p lùc ngang σZ cña cäc lªn ®Êt t¹i chiÒu s©u z tÝnh theo c«ng thøc sau:<br /> σZ = mzyz = m z yz/αc<br /> (6.6)<br /> - Khi chiÒu s©u quy ®æi h < 2,5 cã thÓ coi cÊu kiÖn cøng tuyÖt ®èi. Lóc nµy EI = ∞, c¸c c«ng<br /> thøc trªn ®¬n gi¶n ®i rÊt nhiÒu<br /> yZ = y0- ϕ0z ;<br /> Mz = - y 0<br /> <br /> Qz =- y0<br /> <br /> mb p z 3<br /> <br /> 6<br /> mb p z 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> + ϕ0<br /> <br /> + ϕ0<br /> <br /> mb p z 4<br /> <br /> 12<br /> mb p z 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> ϕz =ϕ0<br /> <br /> (6.7)<br /> <br /> + M 0 + Q0 z;<br /> <br /> Q0 ;<br /> <br /> σZ = mzyz =mz(y0 - ϕ0z )<br /> <br /> (6.8)<br /> <br /> - §iÒu kiÖn c−êng ®é cña ®Êt khi t¸c dông lªn nã ¸p lùc ngang cã d¹ng:<br /> σZ < Rz<br /> - Gi¸ trÞ Rz cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:<br /> <br /> Rz = η1η 2<br /> <br /> (6.9)<br /> <br /> 4<br /> − (γ .z ' tgϕ + c)<br /> cos ϕ<br /> <br /> (6.10)<br /> <br /> Trong ®ã: Z– – chiÒu s©u tõ mÆt ®Êt tù nhiªn; η 1, η 2 – c¸c hÖ sè.<br /> B¶ng 6.1. Gi¸ trÞ hÖ sè tû lÖ m<br /> Gi¸ trÞ hÖ sè m (kN/m4)<br /> Cho cét, èng rçng vµ cäc<br /> Cho cäc ®ãng<br /> khoan nhåi<br /> SÐt, ¸ sÐt dÎo ch¶y, bïn<br /> 500-2500<br /> 650-3500<br /> 3500-6500<br /> ¸ c¸t, ¸ sÐt vµ sÐt dÎo mÒm; 2500-5000<br /> c¸t bôi vµ c¸t xèp.<br /> 6500-10 000<br /> ¸ c¸t, ¸ sÐt vµ sÐt dÎo cøng; 5000-7000<br /> c¸t h¹t nhá vµ c¸t h¹t trung.<br /> ¸ c¸t, ¸ sÐt vµ sÐt cøng; c¸t<br /> 7000-15000<br /> 10 000-17 000<br /> h¹t trung.<br /> 17 000-33 000<br /> 15000-50000<br /> C¸t sái s¹n, sái, cuéi.<br /> §Êt ¸ sÐt chÆt lÉn ®¸ d¨m víi 50 000-100 000<br /> hµm l−îng lín h¬n 40%<br /> §¸ v«i, c¸t kÕt, arghilit, 100 000-1 000 000<br /> alªvlorit<br /> 1 000 000-15 000 000<br /> §¸ (granhit, bazan, tuýp)<br /> Lo¹i ®Êt<br /> <br /> nhieu.dcct@gmail.com<br /> <br /> 133<br /> <br /> - Gi¸ trÞ Rz chÝnh lµ hiÖu gi÷a øng suÊt cña ¸p lùc bÞ ®éng vµ chñ ®éng tÝnh theo c«ng thøc<br /> Cul«ng (®iÒu kiÖn bµi to¸n ph¼ng). Thùc tÕ cho thÊy Rz tÝnh theo c«ng thøc trªn cã ®é d− thõa kh¸ lín.<br /> Do ®ã theo L.K.Ginzburg th× khi tÝnh Rz nªn lÊy z’ tõ mÆt ®Êt tù nhiªn kh«ng lÊy tõ mÆt ®Êt tÝnh to¸n.<br /> Trong ®ã η 1 = η 1 =1; ϕp =ϕ vµ cp = c.<br /> - NÕu ®iÒu kiÖn (6.9) ®−îc tho¶ m·n cho tÊt c¶ c¸c chiÒu s©u z (0 ≤ z ≤ h1), øng suÊt σZ theo<br /> toµn bé chiÒu s©u h1 cña cäc hoÆc trô kh«ng v−ît qu¸ Rz th× c−êng ®é cña ®Êt vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña<br /> cÊu kiÖn theo ®Êt ®¶m b¶o.<br /> - Tuy nhiªn cÇn nhí r»ng kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn (6.9) trong vïng giíi h¹n ®é s©u, kh«ng cã<br /> nghÜa lµ ®· mÊt kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu theo ®Êt. Do ®ã trong thùc tÕ tÝnh to¸n, th−êng chØ kiÓm<br /> tra theo ®iÒu kiÖn (6.9) ë mét vµi ®é s©u z ®Æc tr−ng:<br /> + Khi ®é s©u quy −íc h ≤ 2,5 lÊy t¹i z =h1/3 vµ z= h1.<br /> + Khi h >2,5 theo biÓu ®å σZ cÇn x¸c ®Þnh ®é s©u z1 t¹i ®ã øng suÊt σZ theo mÆt bªn kÕt cÊu cã<br /> gi¸ trÞ lín nhÊt; nÕu z1 < h1/3 th× ®é s©u ®Æc tr−ng lÊy z= z1, cßn nÕu z1 ≥ h1/3 th× z=h1/3. Nh− vËy kiÓm<br /> tra ®iÒu kiÖn (6.9) ®−îc tiÕn hµnh khi h ≤ 2,5 - cho 2 ®é s©u ®Æc tr−ng, cßn khi h >2,5- cho mét ®é<br /> s©u.<br /> - NÕu ®iÒu kiÖn (6.9) kh«ng ®−îc tho¶ m·n:<br /> + Khi kÕt cÊu ch¾n gi÷ cã ®é s©u quy ®æi h ≤ 2,5, cÇn t¨ng ®é s©u ch«n cäc;<br /> + Khi h >2,5, cÇn tÝnh to¸n víi gi¸ trÞ hÖ sè tû lÖ m gi¶m (trong ®ã gi¸ trÞ σZ gi¶m t¹i ®é s©u<br /> ®Æc tr−ng nh−ng lùc trong kÕt cÊu t¨ng).<br /> §Ó cã ®Þnh h−íng dù kiÕn ®é ch«n s©u, ngay tõ ®Çu cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ h1. T¹i chiÒu<br /> s©u ngµm trong ®Êt (thÊp h¬n mÆt tr−ît), øng suÊt t¹i c¸c ®iÓm ®Æc tr−ng líp ®Êt gÇn kÕt cÊu kh«ng<br /> ®−îc v−ît qu¸ søc kh¸ng tÝnh to¸n Rz.<br /> C«ng thøc tÝnh to¸n ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn gi¶ thiÕt: ®é cøng tiÕt diÖn cäc lµ v« cïng<br /> (EI=∞), cßn phÇn d−íi cña nã lµ tù do (gi¶ thiÕt nµy t¹o nªn ®é bÒn dù tr÷).<br /> - Tõ c«ng thøc (6.7) nhËn ®−îc biÓu thøc ®¬n gi¶n ®Ó x¸c ®Þnh øng suÊt trong ®Êt:<br /> 6z<br /> b p h12<br /> <br /> σZ =<br /> <br /> <br /> <br /> z<br /> z  M0 <br />  3 − 4 Q0 +  4 − 6 <br /> <br /> <br /> <br /> h1 <br /> h1  h1 <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (6.11)<br /> <br /> - Khi ®é s©u quy ®æi cña cäc h ≤ 2,5 dù kiÕn ®é s©u ®Æc tr−ng lµ h1 /3 vµ z= h1, cßn khi ®é s©u<br /> quy ®æi h >2,5 - z=h/3. Tõ c«ng thøc (5.10) vµ ®iÒu kiÖn (5.9) nhËn ®−îc biÓu thøc:<br /> <br /> σ<br /> <br /> h<br /> z= 1<br /> 3<br /> <br /> =<br /> <br /> 2<br /> (5Q0 h1 + 6 M 0 ) ≤ R h1<br /> Z=<br /> 3b p h12<br /> 3<br /> <br /> (6.12)<br /> <br /> 6<br /> (Q0 h1 + 2 M 0 ) ≤ RZ =h1<br /> b p h12<br /> <br /> (6.12a)<br /> <br /> σ z =h = −<br /> 1<br /> <br /> - Khi h ≤ 2,5- kiÓm tra ban ®Çu cÇn tiÕn hµnh theo c¸c c«ng thøc (6.12) vµ (6.12a); khi h >2,5<br /> – chØ cÇn theo c«ng thøc (6.12).<br /> Tõ ®iÒu kiÖn (6.12) nhËn ®−îc c«ng thøc ®Ó ®Þnh h−íng x¸c ®Þnh ®é s©u ngµm cäc<br /> hoÆc trô:<br /> h1 ≥<br /> <br /> nhieu.dcct@gmail.com<br /> <br /> 5Q0 + 25Q02 + 36 M 0 b p R z<br /> 3b p R z<br /> <br /> (6.13)<br /> <br /> 134<br /> <br /> Tõ c«ng thøc trªn còng nh− trªn c¬ së nhiÒu thÝ nghiÖm gi¸ trÞ Rz cã thÓ lÊy t¹i ®iÓm<br /> n»m ë ®é s©u 1,5m tõ mÆt ®Êt tÝnh to¸n (tõ mÆt tr−ît) cã xÐt ®Õn c¸c líp ®Êt n»m cao h¬n mÆt tr−ît ®ã<br /> [31].<br /> - Sau khi x¸c ®Þnh h1 theo c«ng thøc (6.13), ®é s©u ngµm cÇn kiÓm tra l¹i b»ng c¸ch tÝnh to¸n<br /> kÕt cÊu theo t¶i träng ngang t−¬ng øng víi tr×nh tù nªu trªn.<br /> 6.3. TÝnh to¸n cäc cã thanh chèng/neo<br /> - Khi hè mãng s©u trªn 10m, ®Ó gi÷ æn ®Þnh cho cäc(trô) t−êng ch¾n cøng th× hîp lý nhÊt lµ<br /> dïng thanh chèng hoÆc neo ®Æt thµnh nhiÒu tÇng.<br /> - Thanh chèng vµ neo trong tr−êng hîp nµy cÇn cè g¾ng bè trÝ sao cho m« men uèn trong tÊt c¶<br /> c¸c tiÕt diÖn tÝnh to¸n cña cäc (trô) lµ gÇn b»ng nhau. T¶i träng ngang chuyÒn lªn t−êng gi÷a 2 cäc<br /> (trô) cã nhÞp b1 lÊy theo b¶ng 4.5.<br /> - Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n cho cäc cã nhiÒu tÇng chèng, neo còng gièng nh− tÝnh to¸n cho t−êng<br /> ch¾n cã nhiÒu thanh chèng/neo (xem ch−¬ng 4).<br /> - NÕu cäc (trô) cøng lµm viÖc trong giai ®o¹n ®µn håi ®−îc chia thµnh nhiÒu tÇng t¹o thµnh<br /> dÇm nhiÒu nhÞp b»ng nhau bëi c¸c thanh chèng hoÆc neo chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu q (h.4.33) th×: theo tµi liÖu c¬ häc kÕt cÊu ta cã thÓ tÝnh m« men t¹i gèi vµ gi÷a nhÞp nh− sau:<br /> MG = Mnh= 0,0625 qh2<br /> - M« men phÇn c«ng x«n (kÓ tõ mÆt ®Êt ®Õn c©y chèng/neo trªn cïng):<br /> M0= q.h02/2<br /> - M« men uèn ë nhÞp cuèi cïng:<br /> Mn=0,0957 qhn2<br /> - ChiÒu dµi nhÞp c«ng x«n trªn cïng h0 = 0,354h vµ nhÞp cuèi cïng hn=0.808h<br /> - NÕu chiÒu cao tÝnh to¸n cña cäc lµ H chia thµnh n víi gi¸ trÞ nhÞp c«ng x«n trªn cïng vµ nhÞp<br /> cuèi nh− trªn ta cã:<br /> H = (n+ 0,162)h<br /> hoÆc:<br /> h=H/(n+0,162)<br /> - L−u ý ®é s©u cña cäc (trô) trong ®Êt cÇn ph¶i ®ñ ®Ó c©n b»ng ¸p lùc bÞ ®éng S=0,5qh<br /> - Khi c¸c tÇng chèng ®Æt kh«ng ®Òu nhau th× nªn tÝnh cho nhÞp dµi nhÊt víi gi¸ trÞ m« men gèi<br /> trung gian Mmax= MG= qlmax/11<br /> - T¹i gèi ®Çu tiªn vµ gèi cuèi cïng: Mmax= M®,(c)= ql2®, (c)/8 (trong ®ã: l®,(c)- t−¬ng øng chiÒu dµi<br /> nhÞp ®Çu (cuèi).<br /> Khi ¸p lùc ph©n bè ®Òu lªn cäc, néi lùc trong c¸c thanh chèng/neo khi bè trÝ c¸c tÇng<br /> chèng/neo b»ng nhau x¸c ®Þnh nh− sau:<br /> - Thanh trªn cïng S0= q (h0+0,5h)= 0,854qh;<br /> - C¸c thanh gi÷a kh«ng kÓ 2 thanh d−íi cïng: s= qh;<br /> - Thanh chèng gÇn d−íi Sn-1= q(0,5h+0,5626hn)=0,9545qh<br /> - Thanh chèng d−íi cïng: Sn=0,43775 qhn=0,354qh<br /> TÝnh to¸n thanh chèng ®−îc tiÕn hµnh theo ®iÒu kiÖn nÐn uèn:<br /> Mp <br /> <br /> N p / ϕ .F (1 −<br /> )  ≤ Rc<br /> Wx Ru <br /> <br /> <br /> (6.14)<br /> <br /> Trong ®ã: F – DiÖn tÝch thiÕt diÖn ngang cña thanh chèng; ϕ - HÖ sè uèn däc; Mp – M« men<br /> uèn tÝnh to¸n trong thanh chèng do träng l−îng b¶n th©n; WX – M« men kh¸ng cña thanh chèng<br /> trong mÆt ph¼ng uèn; Ru, RC – Søc kh¸ng tÝnh to¸n cña vËt liÖu thanh chèng chÞu uèn, nÐn.<br /> nhieu.dcct@gmail.com<br /> <br /> 135<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản