intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chia sẻ: Nguyen Duy HIep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
1.061
lượt xem
469
download

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A - PHẦN LÝ THUYẾT: (Mỗi câu 3 điểm) Câu 1: Hãy nêu các loại hoạt động đầu tư trong phạm vi quốc gia? Phân tích các đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển? Câu 2: Phân tích các nguồn vốn đầu tư cơ bản của nền kinh tế? Theo anh (chị) nguồn vốn nào là quan trọng nhất? Câu 3: Các quan điểm khác nhau về dự án đầu tư? Vai trò của dự án đầu tư đối với nền kinh tế? Phân loại các dự án đầu tư? Câu 4: Dự án đầu tư? Phân tích quá trình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGÂN HÀNG CÂU HỎI LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Trêng §¹i häc Vinh Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜ© ViÖt Nam Khoa kinh tÕ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ng©n hµng c©u hái LËp vµ ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t Dïng cho hÖ : cö nh©n  Khoa Kinh tÕ Sè §VHT : 4 Thêi gian lµm bµi: 120  phót A ­ PhÇn lý thuyÕt: (Mçi c©u 3 ®iÓm) C©u 1: H∙y nªu c¸c lo¹i ho¹t ®éng ®Çu t trong ph¹m vi quèc  gia? Ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn?  C©u 2: Ph©n tÝch c¸c nguån vèn ®Çu t  c¬ b¶n cña nÒn kinh  tÕ? Theo anh (chÞ) nguån vèn nµo lµ quan träng nhÊt? C©u 3: C¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ dù ¸n ®Çu t? Vai trß cña  dù ¸n ®Çu t ®èi víi nÒn kinh tÕ? Ph©n lo¹i c¸c dù ¸n ®Çu t?  C©u 4:  Dù ¸n ®Çu t? Ph©n tÝch qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ thùc  hiÖn mét dù ¸n ®Çu t? C©u 5: H∙y tr×nh bµy vÞ trÝ, yªu cÇu cña ph©n tÝch kü thuËt  dù ¸n ®Çu t. Trong c¸c giai ®o¹n cña chu kú dù ¸n, giai ®o¹n nµo lµ quan  träng nhÊt? Ph©n tÝch vµ cho vÝ dô. C©u 2: T¹i sao  trong  nÒ n ki  t  thÞ  tr êng, vi c t m  ki m  c¬   nh Õ Ö × Õ héi ® Çu t  l  nhi  vô  th êng trùc  cña  m çi c¬  së  s¶n  xuÊt  µ Öm ki  doanh, dÞch vô? Chøng m i nh nh vµ cho vÝ dô m i nh ho¹. C©u 3: So s¸nh néi dung vµ ®Æc ®iÓm nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi  vµ nghiªn cøu kh¶ thi? C©u 8: Ph©n tÝch néi dung nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ nghiªn  cøu kh¶ thi? C©u hái 3:  1
 2. Khi nghiªn cøu t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t , ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng c¨n cø nµo? T¹ i sao trong nÒn kinh tÕ thÞ t r êng, viÖc t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t lµ nhiÖm vô th êng trùc cña mçi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô? Cho vÝ dô minh häa. 2
 3. Bµi tËp lËp vµ ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t   Ph©n kú dù ¸n ®Çu t   Bµi 1:  M ét  dù   ¸n   s¶n   xuÊt  s¶n   phÈm   X .  N ¨   2003   l   n¨m   s¶n  m µ xuÊt ki  doanh thø  nhÊt,  ®î  l  chän  l  n¨m  tÝnh  to¸n   nh c ùa µm cña dù ¸n . C¸c sè li u  dù b¸o nh sau: D ù b¸o t ng cÇu 2003  Ö æ = 48. 000 tÊn / n¨m ; D ù b¸o t ng cung 2003 = 16. æ 500 tÊn / n¨m . D o ® i u ki n  vÒ  vèn dù ¸n  chØ  cã  kh¶ n¨ng nhËp 4 d© y  Ò Ö chuyÒ n s¶n xuÊt. N ¨ng suÊt 1 d© y chyÒ n b»ng 2,  tÊn / .  G i 5 h ¸  1 d© y chuyÒ n b»ng 200. 000 USD . a ­ H ∙  x¸c  ® Þnh c«ng suÊt l  thuyÕ t, c«ng suÊt th i t  y ý Õ kÕ cña dù ¸n .  b ­ Cho bi t c«ng suÊt thùc t  tÝnh nh sau: Õ Õ ­ N ¨m 1 (2003): b»ng 50% c«ng suÊt th i t kÕ . Õ ­ N ¨m 2 (2004): b»ng 75% c«ng suÊt th i t kÕ . Õ ­ N ¨m  (2005): b»ng 90% c«ng suÊt th i t kÕ . Õ  H ∙y cho bi t nªn ph© n Õ  kú ® Çu  t nh thÕ  nµo?  c ­ D ù ¸n  kh«ng  cã  xuÊt khÈu, h∙  x¸c  ® Þnh thÞ  phÇn  y cña dù ¸n n¨m  2003. (Cho bi t 1 ngµy l  vi c 1 ca, 1 ca = 8 gi Õ µm Ö ê) X¸c ®Þnh tû suÊt r Bµi 2: CÊu tróc vèn cña mét dù ¸n ®Çu t nh sau: ­ Vèn vay ng¾n h¹n: 1 triÖu USD, r1 = 4,5%/quý ­ Vèn vay ng¾n h¹n: 2 triÖu USD, r2 = 10,2%/6 th¸ng ­ Vèn vay dµi h¹n: 2,5 triÖu USD, r3 = 5%/n¨m ­ Vèn gãp cæ phÇn: 3 triÖu USD, r4 = 1,5%/th¸ng a) H∙y x¸c ®Þnh l∙i suÊt b×nh qu©n? b) Sau 5 n¨m n÷a tæng vèn ®Çu t  cña dù ¸n c¶ gèc vµ  l∙i lµ bao nhiªu? Bµi 3: Mét doanh nghiÖp vay vèn tõ 3 nguån: ­ Nguån 1: 1 tû ®ång víi kú h¹n quý, r = 1%/th¸ng ­ Nguån 2: 2 tû ®ång víi kú h¹n 6 th¸ng, r = 1,2%/th¸ng ­ Nguån 3: 3 tû ®ång víi kú h¹n n¨m, r = 10%/n¨m a) H∙y x¸c ®Þnh l∙i suÊt b×nh qu©n? b) Hái sau 5 n¨m n÷a, tæng sè tiÒn nî c¶ gèc lÉn l∙i  cña doanh nghiÖp lµ bao nhiªu? Bµi 4: Mét DN vay vèn tõ 3 nguån ®Ó ®Çu t nh sau: 3
 4. ­ Nguån 1: vay 100 tri u  ® ång theo  kú h¹n  n¨m  víi  l∙i  suÊt  Ö 1. /th¸ng 7% ­ Nguån 2: vay 150 tri u  ® ång theo  kú h¹n  9 th¸ng  víi  l∙i   Ö suÊt 1. /th¸ng 5% ­ Nguån 3: vay 120 tri u  ® ång theo  kú h¹n  6 th¸ng  víi  l∙i   Ö suÊt 1. /th ¸ng 3 a) H ∙y x¸c ® Þnh l∙i  suÊt b× nh qu© n b) Sau 10 n¨m  t ng nî (c¶  gèc vµ l∙i)  cña doanh nghi p tõ  3  æ Ö nguån vèn l  bao nhi µ ªu? Bµi 5 Mét dù ¸n ®Çu t cã tæng vèn ®Çu t lµ 2.200 tû ®ång. Sè  vèn nµy ®îc huy ®éng tõ 3 nguån kh¸c nhau: ­ Vèn do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp lµ 1200 tû ®ång. ­ Vèn vay dµi h¹n trong níc lµ 780 tû ®ång ­ Sè cßn l¹i vay b»ng USD víi l∙i suÊt vay lµ 8%/n¨m. a) H∙y x¸c ®Þnh tû suÊt chiÕt khÊu cña dù ¸n biÕt r»ng  ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc huy ®éng vèn dµi h¹n víi l∙i  suÊt 10%/n¨m, vµ tû gi¸ gi÷a VN§/USD kh«ng ®æi trong t¬ng  lai. b) NÕu tû gi¸ VN§/USD trong t¬ng lai sÏ t¨ng lªn b×nh  qu©n 4%/n¨m th× tû suÊt chiÕt khÊu r cña dù ¸n sÏ lµ bao  nhiªu? Bµi 6: Cã 2 ph¬ng ¸n vay vèn ®îc xem xÐt lùa chän: ­ Ph    ¬ng ¸n 1  : Vay toµn bé b»ng USD víi l∙i suÊt 8%/n¨m. Dù  kiÕn ®ång USD sÏ t¨ng gi¸ víi tèc ®é b×nh qu©n 3%/n¨m. ­ Ph    ¬ng ¸n 2  : Vay b»ng tiÒn VN§: 40% tæng sè vèn ®Çu t ®îc  vay víi l∙i suÊt  u ®∙i 10%/n¨m; phÇn cßn l¹i ph¶i vay víi  l∙i suÊt 12%/n¨m. a) H∙y chän ph¬ng ¸n cã lîi h¬n. b) §Ó 2 ph¬ng ¸n vay cho tû suÊt chiÕt khÊu hoµn toµn  gièng nhau th× tû gi¸ VN§/USD ph¶i thay ®æi ntn trong t¬ng  lai? C«ng thøc tÝnh chuyÓn Bµi 7: Cho c¸c sè liÖu sau ®©y vÒ mét Dù ¸n ®Çu t: N¨m ®Çu t 1 2 3 4 Vèn   thùc   hiÖn   (triÖu  1000 1700 2000 1500 ®ång) §©y lµ vèn ®i vay víi l∙i suÊt 15%/n¨m. N¨m thø 5 dù  ¸n ®i vµo s¶n xuÊt. Hái: 4
 5. a)NÕ u ngêi cho  vay  yªu  cÇu trong  thê i  h¹n  5 n¨m  kÓ  tõ   kh i s¶n  xuÊt ph¶i tr¶  hÕ t nî theo  ph¬ ng thøc  tr¶  ® Òu   hµng n¨m . Hái m çi n¨m  ph¶i tr¶  bao nhi  ® Ó sau  5 n¨m   ªu tr¶  hÕ t nî ? b)NÕ u ngêi cho vay yªu  cÇu cuèi n¨m  thø  5 kÓ  tõ  kh i s¶n  xuÊt ph¶i tr¶  hÕ t nî (c¶  gèc vµ l∙i).  Hái sè ti n  ph¶i  Ò tr¶  l  bao nhi µ ªu? B i t r»ng  l∙i  suÊt trong  thê i gi  s¶n xuÊt l  17% / Õ an µ n¨m   (¸p  dông cho c¶ 2 tr êng hî  a vµ b). p Bµi 8: Mét ngêi ®Þnh mua mét c¨n nhµ víi gi¸ nÕu tr¶ ngay  mét lÇn lµ 800 triÖu ®ång. Cho r = 10%/n¨m. a)NÕu ngêi ®ã muèn tr¶ ngay 300 triÖu ®ång, sè tiÒn cßn  l¹i sÏ tr¶ ®Òu trong t¸m n¨m th× mçi n¨m cÇn tr¶ bao  nhiªu tiÒn? b)NÕu ngêi ®ã muèn tr¶ vµo n¨m thø t 400 triÖu ®ång, sè  tiÒn  cßn l¹i sÏ tr¶  vµo  n¨m  thø  t¸m  th×  n¨m  thø  t¸m  ph¶i tr¶ bao nhiªu tiÒn? c)NÕu   ngêi   ®ã   muèn   tr¶   ngay   300   triÖu   ®ång   vµ   tr¶   vµo  n¨m thø t¸m 500 triÖu ®ång, sè tiÒn cßn l¹i sÏ tr¶ ®Òu  trong b¶y n¨m th× mçi n¨m ph¶i tr¶ bao nhiªu tiÒn? d)NÕu ngêi ®ã muèn tr¶ vµo n¨m thø t¸m 400 triÖu ®ång,  tr¶ ®Òu trong b¶y n¨m mçi n¨m 50 triÖu ®ång th× ph¶i  tr¶ ngay bao nhiªu tiÒn? e)NÕu tr¶ ngay 200 triÖu ®ång, tr¶ ®Òu trong t¸m n¨m mçi  n¨m 80 triÖu ®ång th× riªng n¨m thø n¨m ph¶i tr¶ thªm  bao nhiªu tiÒn? Bµi 9: Mét   doanh   nghiÖp   ®îc   chän   1   trong   2   ph¬ng   ¸n   tr¶   nî  vay ®Çu t nh sau: - Ph¬ng ¸n 1: Tr¶ liªn tôc ®Òu ®Æn trong 10 n¨m, mçi n¨m  380 triÖu ®ång (tr¶ ®Çu mçi n¨m) - Ph¬ng ¸n 2: Tr¶ lµm 2 lÇn vµo ®Çu n¨m thø 5 vµ cuèi n¨m  thø 8 mçi lÇn lµ 2.350 triÖu ®ång a) H∙y chän ph¬ng ¸n tr¶ nî cã lîi h¬n nÕu tû suÊt chiÕt  khÊu quy ®Þnh lµ 10%/n¨m b) NÕu tû suÊt chiÕt khÊu lµ 12%/n¨m th× sè tiÒn tr¶ mçi  lÇn trong ph¬ng thøc 2 lµ bao nhiªu ®Ó 2 ph¬ng thøc tr¶ nî  lµ hoµn toµn nh nhau. Bµi 10: (Chuçi Gradient ®Òu) H∙y tÝnh chi phÝ tèi ®a mµ nhµ ®Çu t cã thÓ chÊp nhËn  ®îc ®Ó mua b¶n quyÒn khai th¸c mét má dÇu khÝ. BiÕt r»ng  5
 6. sau 3 n¨m  n÷ a m í i b¾ t Çu i  ®  ®  vµo khai th¸c.  D ù ki n sÏ ® em  Õ l¹i  lîi  nhuËn l  1400 tri u  ® ång vµo n¨m  thø  4 vµ sau  ® ã µ Ö   m çi  n¨m  gi  200 tri u  cho ® Õn ¶m Ö  n¨m  thø  11 (tÊ t  c¶ cã 8 n¨m   khai th¸c).  G i ¸ trÞ  thanh l  dù ki n b»ng 0. B i t r»ng  vèn  ý Õ Õ ® Çu  t ph¶i ® i  vay víi  l∙i  suÊt 20% / n¨m . Bµi 11:  C«ng ty A mua s¾m mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty  B. Theo dù kiÕn c«ng ty A sÏ ph¶i tr¶ tiÒn cho c«ng ty B  trong 15 n¨m tíi nh sau: ­ Trong 5 n¨m ®Çu mçi n¨m tr¶ 6 tû ®ång ­ Trong 4 n¨m tiÕp theo mèi n¨m tr¶ 8 tû ®ång ­ Trong 6 n¨m cßn l¹i mçi n¨m tr¶ 10 tû ®ång.  BiÕt c¸c kho¶n nî ®îc thanh to¸n vµo cuèi mçi n¨m.  C«ng ty A l¹i ®Ò nghÞ tr¶ ngay 56 tû ®ång cho c«ng ty  B   sau   khi   mua.   NÕu   tû   suÊt   lîi   nhuËn   vèn   lµ  10%/n¨m  th×  c«ng ty B nªn chÊp nhËn ph¬ng thøc thanh to¸n nµo? Bµi 12:  Nhµ ®Çu t tµi chÝnh ®Çu t 50 triÖu ®ång vµo thêi ®iÓm  ®Çu n¨m. Sau 3 n¨m ®Çu t thªm 100 triÖu ®ång, sau 5 n¨m ®Çu  t thªm 200 triÖu ®ång. Hái sau bao nhiªu n¨m nhµ ®Çu t  cã  tæng sè tiÒn lµ 1,5 tû ®ång, biÕt l∙i suÊt kinh doanh lµ  7%/n¨m. Bµi 13: (bµi 16 ®Ò) Mét ngêi mua mét bÊt ®éng s¶n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp  nh sau: Tr¶ ngay 100 triÖu ®ång, sau ®ã tõ quý thø 3 cø cuèi  mçi quý tr¶ 10 triÖu ®ång liªn tôc trong 8 quý. Hái: a) NÕu l∙i suÊt lµ 5%/quý, cho biÕt gi¸ trÞ hiÖn t¹i  cña bÊt ®éng s¶n ®ã lµ bao nhiªu? b) NÕu ngêi ®ã muèn tr¶ ngay mét lÇn vµo cuèi quý thø  n¨m th× sè tiÒn cÇn ph¶i tr¶ lµ bao nhiªu? c) NÕu ngêi ®ã muèn tr¶ ®Òu ®Æn vµo cuèi mçi quý trong  vßng 10 quý liÒn th× møc tr¶ nµy lµ bao nhiªu? Bµi 14: (bµi 28 ®Ò) Mét dù ¸n ®Çu t cã tiÕn ®é thùc hiÖn vèn ®Çu t nh sau: N¨m ®Çu t 1 2 3 4 Vèn   thùc   hiÖn   (triÖu  2000 3000 2500 2000 6
 7. ® ång) §© y l  vèn ® i µ  vay víi  l∙i  suÊt 10% / n¨m . N ¨  thø  5 dù  m ¸n b¾ t Çu i  ®  ®  vµo s¶n xuÊt. Hái : a. NÕ u ngêi cho vay yªu  cÇu trong  thê i h¹n  5 n¨m  kÓ tõ   kh i s¶n  xuÊt ph¶i tr¶  hÕ t nî theo  ph¬ ng thøc  tr¶  ® Òu  hµng  n¨m . Hái m çi n¨m  ph¶i tr¶  bao nhi  ® Ó sau  5 n¨m  tr¶  hÕ t  ªu nî? b. NÕ u ngêi cho vay cha ® ßi  nî ngay. TÝnh t ng nî ® Õn æ   ® Çu n¨m  thø  6 kÓ tõ  kh i s¶n xuÊt. B i t r»ng  l∙i  suÊt vay trong  thê i gi  s¶n xuÊt l  9% / Õ an µ n¨m Bµi 15:  §Ó x©y dùng mét nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cÇn ®Çu t  1 kho¶n  tiÒn lµ 400 tû ®ång. ViÖc x©y dùng ®îc tiÕn hµnh trong 4  n¨m víi vèn ®Çu t  r¶i ®Òu trong c¸c n¨m. Toµn bé sè tiÒn  nµy ®îc vay víi l∙i suÊt 10%/n¨m. ViÖc thanh to¸n nî thùc  hiÖn liªn tôc, ®Òu ®Æn trong 15 n¨m kÓ tõ khi nhµ m¸y ®i  vµo ho¹t ®éng (n¨m thø 5). a. H∙y x¸c ®Þnh sè tiÒn mµ nhµ m¸y ph¶i tr¶ hµng n¨m? b. NÕu nhµ m¸y tr¶ mçi n¨m 600 tû th× sau 10 n¨m ho¹t  ®éng sè nî cßn l¹i sÏ lµ bao nhiªu? c.   NÕu   nhµ   m¸y   tr¶   mçi   n¨m   550   tû   ®ång   th×   sau   bao  nhiªu n¨m míi tr¶ hÕt nî? Bµi 16:  Mét c«ng ty kinh doanh nhµ ë b¸n nhµ theo ph¬ng thøc  tr¶ gãp, khi ký hîp ®ång mua ph¶i tr¶ ngay 200 triÖu ®ång,  phÇn cßn l¹i sÏ ®îc thanh to¸n ®Òu ®Æn trong 15 n¨m, mâi  n¨m   44   triÖu.   NÕu   tr¶   ngay   kh¸ch   hµng   chØ   ph¶i   tr¶   450  triÖu ®ång. a. Cã nªn mua theo ph¬ng thøc tr¶ gãp hay kh«ng nÕu cã thÓ  vay sè tiÒn 450 triÖu víi l∙i suÊt 12%/n¨m ®Ó kh¸ch hµng  thanh to¸n ngay mét lÇn. b. NÕu mua theo ph¬ng thøc tr¶ gãp, phÇn cßn l¹i sÏ thanh  to¸n ®Òu ®Æn trong 10 n¨m th× sè tiÒn mçi n¨m ph¶i tr¶ lµ  bao nhiªu. ChØ tiªu NPV Bµi 31: (bµi 33 ®Ò) Mét doanh nghiÖp vay vèn tõ 3 nguån ®Ó ®Çu t  më réng  quy m« s¶n xuÊt.  ­   Nguån  thø  nhÊt   vay   100   triÖu   ®ång,   kú  h¹n  quý  víi  l∙i  suÊt 1,5%/th¸ng. 7
 8. ­ Nguån thø  hai vay 150 tri u  ® ång, kú h¹n  6 th¸ng  víi  l∙i   Ö suÊt 1, /th¸ng . 7% ­ Nguån thø  ba vay 120 tri u  ® ång, kú h¹n  n¨m  víi  l∙i  suÊt  Ö 1, /th¸ng . 8% D ù ki n sau 3 n¨m  kÓ tõ  kh i vay vèn, dù ¸n  ® i Õ  vµo ho¹t  ® éng vµ ® ¹t doanh thu  hµng n¨m  l  150 tri u  ® ång, ch i phÝ  µ Ö c¸c  l ¹i  hµng n¨m  (ch a cã  khÊu hao) l  60 tri u  ® ång. Hái  o µ Ö dù ¸n  cã nªn  ® Çu  t kh«ng, nÕ u ® êi  dù ¸n  l  10 n¨m , cã gi   µ ¸ trÞ  thanh l  cuèi ® êi ý  dù ¸n l  100 tri u  ® ång? µ Ö Bµi 39 ®Ò (NPV­ Grandient) §Ó   thùc   hiÖn   ch¬ng   tr×nh   khuyÕn   n«ng   ë   x∙   A,   c¸c  chuyªn gia dù kiÕn tiÕn hµnh ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thuû  n«ng víi chi phÝ ban ®Çu lµ 21 tû ®ång, chi phÝ b¶o dìng  hµng n¨m lµ 98 triÖu ®ång. Cø sau 10 n¨m ph¶i tiÕn hµnh ®¹i  tu c«ng tr×nh hÕt 560 triÖu ®ång. Nhê cã c«ng tr×nh, hµng  n¨m tæng thu nhËp tõ trång trät cña c¸c hä n«ng d©n t¨ng  lªn 980 triÖu ®ång. NÕu ph¶i ®i vay vèn víi l∙i suÊt 6%/n¨m, h∙y ®¸nh gi¸  khÝa c¹nh tµi chÝnh cña dù ¸n trong trêng hîp tuæi thä cña  c«ng tr×nh lµ:  a. 50 n¨m. b. VÜnh viÔn. Bµi 15: Mét doanh nghiÖp ®ang c©n nh¾c gi÷a 2 ph¬ng ¸n ®Çu t  nh sau: §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång Ph¬ng ¸n A Ph¬ng ¸n B Tæng   vèn   ®Çu   t  ban  640  980 ®Çu Thêi gian ho¹t ®éng 4 n¨m 6 n¨m Gi¸ trÞ thu håi 0 50 Thu nhËp hµng n¨m 570 570   BiÕt r»ng: ­ Ph¬ng ¸n A: Tæng  chi phÝ hµng n¨m cña ph¬ng  ¸n A lµ  310 triÖu ®ång. ­ Ph¬ng   ¸n   B:   Chi   phÝ   cho   2   n¨m   ®Çu   chØ   cã   200   triÖu  ®ång vµ 240 triÖu ®ång cho 4 n¨m cuèi. Víi r = 15%, vËy doanh nghiÖp nªn chän ph¬ng ¸n ®Çu t  nµo? Gi¶i bµi to¸n theo 2 c¸ch: a)TÝnh theo niªn kim. 8
 9. b)TÝnh theo  béi sè  chung nhá nhÊt cña  thê i gi  ho¹t  an ® éng cña 2 ph¬ ng ¸n . Bµi 16: Mét nhµ m¸y s¶n xuÊt dông cô thÓ thao ®ang xem xÐt 2  ph¬ng ¸n ®Ó s¶n  xuÊt  ra s¶n  phÈm  míi cã c¸c  ®Æc  ®iÓm  nh  sau: §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång Ph¬ng ¸n A Ph¬ng ¸n B Tæng   vèn   ®Çu   t  ban  1000 1700 ®Çu Tuæi thä thiÕt bÞ 6 n¨m 12 n¨m Gi¸ trÞ thu håi 150 100 Thu nhËp hµng n¨m 900 900 Tæng chi phÝ hµng n¨m cña ph¬ng ¸n A lµ 600 triÖu ®ång  trong   3  n¨m  ®Çu  vµ   700   triÖu   ®ång   trong  3   n¨m   sau   cïng.  Tæng chi phÝ hµng n¨m cña ph¬ng ¸n B lµ 600 triÖu ®ång. Víi   r   =   12%,   vËy   doanh   nghiÖp   nªn   s¶n   xuÊt   s¶n   phÈm  nµy hay kh«ng, nÕu cã th× nªn chän ph¬ng ¸n nµo? Gi¶i bµi  to¸n theo 2 c¸ch: a) TÝnh theo niªn kim. b) TÝnh theo béi sè chung nhá nhÊt cña thêi gian ho¹t  ®éng cña 2 ph¬ng ¸n. Bµi 17: Mét doanh nghiÖp muèn më thªm mét phßng trng bµy s¶n  phÈm, cã 2 ph¬ng ¸n lùa chän ®Þa ®iÓm nh sau: §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång §Þa ®iÓm X §Þa ®iÓm Y Chi phÝ ®Çu t ban ®Çu 950 840 Thêi gian hîp ®ång 15 n¨m 10 n¨m Gi¸ trÞ thu håi 510 600 Chi phÝ hµng n¨m 880 1000 Thu nhËp hµng n¨m 1.230 1.370 Gi¶ sö vèn ®Çu t  ban ®Çu lµ vèn vay víi l∙i suÊt r =  15%, vËy doanh nghiÖp nªn chän ®Þa ®iÓm nµo? Gi¶i bµi to¸n  theo 2 c¸ch: a) TÝnh theo niªn kim. b) TÝnh theo béi sè chung nhá nhÊt cña thêi gian ho¹t  ®éng cña 2 ph¬ng ¸n. Bµi 18: 9
 10. M ét nhµ m ¸y dù ® Þnh ® Çu t  m ét d© y chuyÒ n c¸n  thÐ p cã  hai n¬ i  cung cÊp chµo gi  nh sau: ¸ ­ Lo¹i  X : cã gi  trÞ  ban ® Çu ¸  640 tri u  ® ång, sau  4 n¨m  sö  Ö dông sÏ kh«ng cßn gi  trÞ  thu  håi,  ch i phÝ vËn hµnh vµ b¶o  ¸ dì  hµng n¨m  l  330 tri u  ® ång, em l  thu  nhËp b× nh qu© n ng µ Ö  ® ¹i   hµng n¨m  l  590 tri u  ® ång. µ Ö ­ Lo¹i  Y: Cã gi  trÞ  ban ® Çu l  980 tri u ,  sau  6 n¨m  sö  ¸ µ Ö dông cã gi  trÞ  thu  håi l  50 tri u . Lo¹i  nµy ® em l  thu   ¸ µ Ö ¹i nhËp b× nh qu© n hµng n¨m  vÉn l  590 tri u  nhng ch i phÝ vËn  µ Ö hµnh 2 n¨m  ® Çu µ  220 tri u  vµ cho 4 n¨m  cuèi l  260 tri u .  l Ö µ Ö V íi r = 15% / n¨m . VËy nhµ m ¸y nªn ® Çu  t theo l ¹i  nµo? o G i i bµi to¸n  theo 2 c¸ch : ¶ a) TÝnh theo ni  ki  ( i  trÞ  t¬ ng ®¬ ng hµng n¨m ) ªn m G ¸ b) TÝnh theo  béi sè  chung nhá nhÊt cña thê i gi  ho¹t  an ® éng 2 ph¬ ng ¸n? Bµi 19: (bµi 34 ®Ò ­ Gradient) Thµnh phè A nghiªn cøu x©y dùng mét con ®êng víi chÝ  ban  ®Çu  lµ 13 tû ®ång. Chi phÝ b¶o hµnh  lµ 9 triÖu ®ång  trong n¨m ®Çu, 12 triÖu ®ång trong n¨m thø hai vµ cø tiÕp  tôc t¨ng thªm 3 triÖu ®ång sau mçi n¨m cho ®Õn n¨m thø s¸u,  sau ®ã gi÷ l¹i ë møc æn ®Þnh 24 triÖu ®ång/n¨m. NÕu   con   ®êng   ®îc   x©y   dùng   ngêi   ta  íc   tÝnh   ng©n   s¸ch  cña thµnh phè A cã thÓ t¨ng thªm 900 triÖu ®ång mçi n¨m.  Gi¶ thiÕt con ®êng cã thÓ phôc vô vÜnh viÔn. a. H∙y ®¸nh gi¸ dù ¸n, gi¶ thiÕt l∙i suÊt vèn vay ®Ó  x©y dùng con ®êng lµ 4%/n¨m. b. Trong trêng hîp cø sau 10 n¨m yªu cÇu chi phÝ söa  ch÷a ®Þnh kú lµ 100 triÖu ®ång. H∙y ®¸nh gi¸ l¹i dù ¸n. Bài bµi 36 ®Ò­ NPV): Mét  chñ  ®Çu  t  ®ang  dù ®Þnh  vay  ng©n  hµng ®Ó më réng  s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. B»ng c¸c quan hÖ  vèn cã, chñ ®Çu t  cã thÓ vay ®îc tõ 3 b¹n hµng. B¹n hµng  thø nhÊt cã thÓ cho vay 1,5 tû ®ång theo kú h¹n th¸ng víi  l∙i   suÊt   0,7%/th¸ng.   B¹n   hµng   thø   hai   cho   vay   2   tû   ®ång  theo kú h¹n quý víi l∙i suÊt 0,8%/th¸ng. B¹n hµng thø ba  cho   vay   1   tû   ®ång   theo   kú   h¹n   6   th¸ng   víi   l∙i   suÊt  1%/th¸ng. Dù kiÕn sau hai n¨m kÓ tõ khi vay vèn, dù ¸n b¾t ®Çu  ®i vµo ho¹t ®éng vµ ®¹t ®îc doanh thu hµng n¨m lµ 900 triÖu  ®ång. Chi phÝ c¸c lo¹i hµng n¨m (cha cã khÊu hao) ®Ó t¹o ra  doanh thu trªn lµ 300 triÖu ®ång. BiÕt r»ng ®êi cña dù ¸n  10
 11. l  15 n¨m . G i  trÞ  thanh  l  tµ i s¶n cuèi ® êi µ ¸ ý  dù ¸n  l  500  µ tri u  ® ång. Ö  Hái : a. D ù ¸n cã ® ¸ng gi  kh«ng? ¸ b. NÕ u ngêi cho vay yªu  cÇu hµng n¨m  ph¶i tr¶  nî theo   ph¬ ng  thøc   tr¶   ® Òu  ® Æ n hµng  n¨m ,  trong   vßng   10   n¨m   li n     Ò ph¶i tr¶  hÕ t nî  vËy m çi ,  n¨m  ph¶i tr¶  bao nhi ªu? c. NÕ u c¸c  b¹n  hµng nhÊt l ¹t  cho vay víi  l∙i  suÊt 8% / o n¨m , y  ® ¸nh gi  l  dù ¸n .  h∙ ¸ ¹i ChØ tiªu IRR Bµi 19: Mét dù ¸n x©y dùng mét con ®êng cÇn tæng vèn ®Çu t 85  triÖu USD, chi phÝ b¶o dìng 2 n¨m mét lÇn lµ 3 triÖu USD,  ngoµi ra cø 15 n¨m mét lÇn l¹i tiÕn hµnh söa ch÷a lín, mçi  lÇn söa ch÷a lín sÏ tèn 20 triÖu USD. Theo ®¸nh gi¸ tæng  quan   cña   c¸c   chuyªn  gia,   con   ®êng   nµy   khi   ra   ®êi   sÏ  lµm  t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ x∙ héi cña khu vùc ®ã tíi 18 triÖu  USD/n¨m. H∙y x¸c ®Þnh IRR cña ph¬ng ¸n nµy biÕt r»ng con ®­ êng sÏ tån t¹i vÜnh viÔn (cho r1 = 19%) Bµi 45 ®Ò (IRR) Mét dù ¸n ®Çu t cã vèn ®Çu t t¹i thêi ®iÓm ®i vµo ho¹t  ®éng lµ 1000 triÖu ®ång. Doanh thu hµng n¨m lµ 500 triÖu  ®ång. Chi phÝ c¸c lo¹i h»ng n¨m (cha cã khÊu hao) lµ 200  triÖu ®ång. §êi cña dù ¸n lµ 5 n¨m, gi¸ trÞ cßn l¹i lµ 100  triÖu ®ång. Dù ¸n cã nªn ®Çu t kh«ng? H∙y sö dông chØ tiªu IRR ®Ó  ®¸nh gi¸ dù ¸n, biÕt r»ng dù ¸n ph¶i ®i vay víi l∙i suÊt  11%/n¨m. Bµi 50 ®Ò (IRR) Mét dù ¸n x©y dùng mét con ®êng víi tæng sè vèn ®Çu t  lµ 85 triÖu USD, chi phÝ b¶o dìng cø 2 n¨m mét lÇn lµ 3  triÖu USD, ngoµi ra cø 15 n¨m yªu cÇu tiÕn hµnh söa ch÷a,  chi phÝ mçi lÇn söa ch÷a hÕt 20 triÖu USD.   Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn  gia, nÕu dù ¸n ®i vµo  ho¹t   ®éng   sÏ   lµm   t¨ng   thªm   ng©n   s¸ch   cña   tØnh  íc   tÝnh  kho¶ng 18 triÖu USD/n¨m. H∙y  x¸c  ®Þnh  hÖ sè hoµn  vèn  néi  bé cña dù ¸n (IRR).  Gi¶ thiÕt con ®êng cã thÓ phôc vô vÜnh viÔn. Bµi 47 ®Ò (IRR) 11
 12. M ét dù ¸n  ® Çu  t cã t ng sè  vèn ® Çu æ  t quy vÒ thê i ® i Óm  b¾ t Çu  ®  s¶n xuÊt l  100 tri u  ® ång. D oanh thu  hµng n¨m  cña  µ Ö dù ¸n  dù ki n l  50 tri u  ® ång. Tæ ng ch i phÝ c¸c  l ¹i  hµng  Õ µ Ö o n¨m  cña dù ¸n  (ch a cã khÊu hao) l  22 tri u  ® ång. §ê i cña  µ Ö dù  ¸n l  5 n¨m . i µ  G ¸ trÞ  cßn l  l  20 tri u  ® ång. ¹i µ Ö  Cho bi t  Õ l∙i  suÊt vèn vay ng© n  hµng l  8% / µ n¨m . H∙ y ® ¸nh gi  dù ¸n theo chØ tiªu  I . ¸ RR Bµi 20:  Mét c«ng ty ®ang xem xÐt lùa chän 1 trong 2 ph¬ng  ¸n ®Çu t sau: §¬n vÞ tÝnh: triÖu USD Ph¬ng ¸n A Ph¬ng ¸n B Tæng   vèn   ®Çu   t  ban  1,4 3,0 ®Çu Thu nhËp hµng n¨m 0,8 1,2 Chi phÝ hµng n¨m 0,3 0,5 Gi¸ trÞ cßn l¹i 0,4 0,7 Thêi gian ho¹t ®éng 4 n¨m 8 n¨m BiÕt   r»ng   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   cña   c«ng   ty  ®em l¹i tû lÖ lîi nhuËn tèi thiÓu lµ 12%/n¨m. H∙y sö dông ph¬ng ph¸p so s¸nh theo IRR ®Ó lùa chän 1  trong 2 ph¬ng ¸n ®Çu t trªn? Bµi 32: Mét c«ng ty cã sè vèn lµ 1 triÖu USD ®ang xem xÐt  lùa chän 1 trong 2 ph¬ng ¸n ®Çu t sau: §¬n vÞ tÝnh: triÖu USD Ph¬ng ¸n A Ph¬ng ¸n B Tæng   vèn   ®Çu   t  ban  8 11 ®Çu Thu nhËp hµng n¨m 7,2 7,8 Chi phÝ hµng n¨m 4 5 Gi¸ trÞ cßn l¹i 3 6 Thêi gian ho¹t ®éng 3 n¨m 6 n¨m BiÕt   r»ng   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   cña   c«ng   ty  ®em l¹i tû lÖ lîi nhuËn tèi thiÓu lµ 15%/n¨m. H∙y sö dông ph¬ng ph¸p so s¸nh theo IRR ®Ó lùa chän 1  trong 2 ph¬ng ¸n ®Çu t trªn? Bµi 21: Mét dù ¸n ®Çu t cã c¸c sè liÖu nh sau: Tæng vèn ®Çu t  ban ®Çu 8 triÖu USD, thu nhËp vµ chi phÝ cña dù ¸n ®îc cho  trong b¶ng sau: 12
 13. §¬n vÞ tÝnh: triÖu USD N¨m 1 2 3 4 5 6 7 8 Thu  2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7 nhËp Chi phÝ 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 Gi¸ trÞ cßn l¹i SV = 1 triÖu USD. H∙y x¸c ®Þnh IRR cña  dù ¸n (cho r1 = 16%) Bµi 22: Mét dù ¸n ®Çu t cã c¸c sè liÖu nh sau: Tæng vèn ®Çu t ban ®Çu 20 triÖu USD, thu nhËp vµ chi phÝ cña dù ¸n ®îc cho  trong b¶ng sau: §¬n vÞ tÝnh: triÖu USD N¨m 1 2 3 4 5 6 7 8 Thu nhËp 5 6 7 8 9 10 11 12 Chi phÝ 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Gi¸ trÞ cßn l¹i SV = 2 triÖu USD. H∙y x¸c ®Þnh IRR cña  dù ¸n (cho r1 = 16%) Bµi 23: Mét dù ¸n ®Çu t cã c¸c sè liÖu nh sau: Tæng vèn ®Çu t ban ®Çu 10 triÖu USD, thu nhËp vµ chi phÝ cña dù ¸n ®îc cho  trong b¶ng sau: §¬n vÞ tÝnh: triÖu USD N¨m 1 2 3 4 5 6 7 8 Thu nhËp 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Chi phÝ 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 Gi¸ trÞ cßn l¹i SV = 4 triÖu USD. H∙y x¸c ®Þnh IRR cña  dù ¸n (cho r1 = 14%) ChØ tiªu T Bµi 15: Mét dù ¸n ®Çu t cã vèn vay ®Çu t ban ®Çu lµ 1200 triÖu  ®ång, lîi nhuËn thuÇn vµ khÊu hao hµng n¨m thu ®îc nh sau:            §¬n   vÞ   tÝnh:   TriÖu ®ång N¨m SX 1 2 3 4 5 Lîi   nhuËn  120 140 170 220 320 thuÇn KhÊu hao 230 230 230 230 230 NÕu ngõ¬i cho vay yªu cÇu hµng n¨m kÓ tõ khi s¶n xuÊt  ph¶i tr¶ nî b»ng toµn bé lîi nhuÇn thuÇn vµ khÊu hao hµng  13
 14. n¨m  th×  sau bao nhi  l u m í ªu © i tr¶  hÕ t nî  B i t tû  suÊt lîi   . Õ nhuËn vèn ® Çu  t l  15% . µ G i i bµi to¸n  theo 2 c¸ch : ¶ a)TÝnh theo ph¬ ng ph¸p céng dån. b) TÝnh theo ph¬ ng ph¸p trõ  dÇn. Bµi 16: Mét dù ¸n ®Çu t  cã tæng vèn ®Çu t  ban ®Çu lµ 11.000  USD, lîi nhuËn thuÇn vµ khÊu hao hµng n¨m thu ®îc nh sau: §¬n vÞ tÝnh: USD N¨m SX 1 2 3 4 5 6 Lîi   nhuËn  1000 1200 2000 2500 2500 2000 thuÇn KhÊu hao 1000 1000 1500 1500 2000 2000 H∙y  x¸c  ®Þnh  thêi gian thu håi vèn ®Çu t  cña dù ¸n,  biÕt l∙i suÊt trªn thÞ trêng vèn lµ 12%. Gi¶i bµi to¸n theo 2 c¸ch: a) TÝnh theo ph¬ng ph¸p céng dån. b) TÝnh theo ph¬ng ph¸p trõ dÇn Bµi 43 ®Ò (T) H∙y t×m thêi gian hoµn vèn cña mét ph¬ng ¸n ®Çu t cho  mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ cã tuæi thä 10 n¨m víi sè vèn ®Çu  t mua s¾m ban ®Çu lµ 200 triÖu ®ång, chi phÝ vËn hµnh h»ng  n¨m lµ 44 triÖu ®ång, doanh thu h»ng n¨m lµ 100 triÖu ®ång,  gi¸ trÞ thu håi thanh lý tµi s¶n lµ 40 triÖu ®ång. BiÕt r»ng l∙i suÊt vay ng©n hµng lµ 8%/n¨m. ChØ tiªu tæng hîp Bµi 25: §Ó ®¶m b¶o tíi tiªu phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ë x∙  A ngêi ta dù kiÕn ph¶i ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thñy n«ng  víi c¸c chi phÝ ban ®Çu lµ 7 tû ®ång, chi phÝ b¶o dìng hµng  n¨m lµ 70 triÖu ®ång. Cø sau 10 n¨m ph¶i ®¹i tu c«ng tr×nh  hÕt   400   triÖu   ®ång.   Nhê   cã   c«ng   tr×nh   hµng   n¨m   tæng   thu  nhËp   tõ   trång   trät   cña   c¸c   hé   n«ng   d©n   t¨ng   lªn   lµ   700  triÖu ®ång. a) NÕu ph¶i ®i vay vèn ®Ó x©y dùng, hái l∙i suÊt tèi ®a mµ  x∙ A cã thÓ chËp nhËn ®îc lµ bao nhiªu. Gi¶ sö c«ng tr×nh  phôc vô trong 25 n¨m. 14
 15. b) NÕ u ph¶i ® i  vay víi  l∙i  suÊt 6% /n¨m , h∙  xem  xÐ t khÝa  y c¹nh  tµ i chÝnh cña dù ¸n kh i tuæ i  thä  cña c«ng tr× nh l :   µ + Trêng hî  1: 50 n¨m p + Trêng hî  2: VÜnh vi n p Ô Bµi 49 ®Ò (Tæng hîp) §Ó ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng, c«ng ty A ®ang dù  ®Þnh ®æi míi mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ. D©y chuyÒn c«ng nghÖ  míi dù tÝnh cho doanh thu hµng n¨m lµ 2 tû ®ång. Sau khi  vËn hµnh 15 n¨m gi¸ trÞ thanh lý cã thÓ thu l¹i ®îc lµ 250  triÖu ®ång. Hái: a. C«ng  nghÖ  nµy cã thÕ  mua  ®îc víi gi¸ cao nhÊt lµ  bao nhiªu? b. NÕu chñ së h÷u d©y chuyÒn c«ng nghÖ cho phÐp ngêi  mua lùa chän mét trong sè c¸c ph¬ng ¸n sau th× ngêi mua nªn  chän ph¬ng ¸n nµo? ­   Tr¶   trän   gãi   4,5   tû   ®ång   ngay   sau   khi   trao   b¶n  quyÒn. ­ Tr¶ ngay sau khi giao b¶n quyÒn 2 tû ®ång, cßn l¹i  sau  ®ã tr¶ ®Òu ®Æn trong  10 n¨m,  mçi n¨m lµ 0,4  tû ®ång  (tr¶ vµo cuèi mçi n¨m). ­ Tr¶ ®Òu ®Æn trong 10 n¨m, mçi n¨m 0,6 tû ®ång (tr¶  vµo cuèi mçi n¨m). BiÕt l∙i suÊt trªn thÞ trêng vèn hiÖn hµnh lµ 9%/n¨m. c. NÕu l∙i suÊt vèn vay thay ®æi th× l∙i suÊt vay cao  nhÊt cã thÓ chÊp nhËn ®îc lµ bao nhiªu ®Ó c«ng ty kh«ng bÞ  thua lç theo ph¬ng ¸n ®∙ lùa chän? Bµi 52 ®Ò (tæng hîp) Mét  c«ng  ty huy  ®éng  vèn víi l∙i suÊt 8% n¨m ®Ó mua  mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ. D©y chuyÒn c«ng nghÖ nµy hµng n¨m  cho doanh thu 2.800 triÖu ®ång, chi phÝ c¸c lo¹i (cha tÝnh  khÊu   hao)   ®Ó   t¹o   ra   doanh   thu   trªn   lµ   1.500   triÖu   ®ång.  Tuæi cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµ 10 n¨m. Cø sau 4 n¨m ph¶i  ®¹i tu mét lÇn hÕt 900 triÖu ®ång. Gi¸ trÞ thanh lý lµ 600  triÖu ®ång. Hái: a. Gi¸ mua d©y chuyÒn c«ng nghÑ cao nhÊt cã thÓ chÊp  nhËn lµ bao nhiªu? b. NÕu ngêi b¸n d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®a ra 3 h×nh thøc  sau ®©y: ­ Tr¶ hµng n¨m 1.350 triÖu ®ång trong 5 n¨m liÒn ( tr¶  vµo cuèi mçi n¨m ). 15
 16. ­   Tr¶   ngay  3.000   tri u   ® ång  vµ   tr¶   trong   4   n¨m ,  m çi Ö   n¨m  720 tri u  ® ång (tr¶  vµo cuèi m çi Ö  n¨m ). ­ Tr¶  trän  gãi 5. 800 tri u  ® ång. Ö H ∙ ùa  chän ph¬ ng thøc thanh to¸n . y l c. NÕ u l∙i  suÊt vèn vay thay  ® æ i  th×  l∙i  suÊt cao nhÊt  cã  thÓ  chÊp nhËn l  bao nhi  ® Ó c«ng ty  kh«ng bÞ thua  l   µ ªu ç theo ph¬ ng thøc thanh to¸n  ® ∙ ùa  chän?  l Bµi 30: Mét c«ng ty A huy ®éng vèn víi l∙i suÊt 10%/n¨m ®Ó  mua mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ. D©y chuyÒn c«ng nghÖ nµy hµng  n¨m   cho   doanh   thu   lµ   2.200   triÖu   ®ång,   chi   phÝ   c¸c   lo¹i  hµng n¨m ®Ó t¹o ra doanh thu trªn lµ 1000 triÖu ®ång. Tuæi  d©y chuyÒn c«ng nghÖ nµy lµ 6 n¨m, gi¸ trÞ thanh lý lµ 500  triÖu ®ång. Hái: a. Gi¸ mua d©y chuyÒn c«ng nghÖ cao nhÊt cã thÓ chÊp  nhËn lµ bao nhiªu? b. NÕu ngêi b¸n d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®a ra 3 ph¬ng ¸n  thanh to¸n sau ®©y: ­   Ph¬ng   ¸n   1:   Tr¶   hµng   n¨m   1.100   triÖu   ®ång   trong   6  n¨m, tr¶ vµo cuèi mçi n¨m. ­ Ph¬ng ¸n 2: Tr¶ ngay 2.000 triÖu ®ång, vµ tr¶ hµng  n¨m trong 5 n¨m mçi n¨m 500 triÖu ®ång. ­ Ph¬ng ¸n 3: tr¶ trän gãi 4.200 triÖu ®ång Hái: C«ng ty A nªn chän ph¬ng ¸n thanh to¸n nµo? c. NÕu l∙i suÊt vay vèn thay ®æi th× l∙i suÊt cao nhÊt  cã thÓ chÊp nhËn lµ bao nhiªu ®Ó c«ng ty cã thÓ kh«ng bÞ  thua lç theo ph¬ng thøc thanh to¸n ®∙ lùa chän? 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản