NGÂN HÀNG ĐỀ THI MẠNG MÁY TÍNH

Chia sẻ: Trần Hữu Bắc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
657
lượt xem
269
download

NGÂN HÀNG ĐỀ THI MẠNG MÁY TÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ðánh dâu tât c& các câu có noi dung ñúng: A. M.ng máy tính (Computer Network) - là mot he thông các máy tính kêt nôi vi nhau ñe th@c hien các công viec chung. B. M.ng máy tính là quá trình ñi dây cáp m.ng, và cài ñat máy chG. C. M.ng máy tính là he thông máy tính phân tán (Distributed System).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGÂN HÀNG ĐỀ THI MẠNG MÁY TÍNH

  1. NGÂN HÀNG ð THI TR C NGHI M MÔN M NG MÁY TÍNH Câu 1. Câu 7. ðánh d u t t c các câu có n i dung ñúng: ðơn v d li u (DU) t i t ng liên k t (Data Link) g i là gì: A. M ng máy tính (Computer Network) - là m t h A. Frames - Khung th ng các máy tính k t n i v i nhau ñ th c hi n các công B. Packets - Gói tin vi c chung. C. Datagrams - Gói d li u B. M ng máy tính là quá trình ñi dây cáp m ng, và cài D. TPDU - ðơn v truy n v n ñ t máy ch . E. Segments - ðo n d li u C. M ng máy tính là h th ng máy tính phân tán F. Bits - Bit (Distributed System). D. M ng máy tính là h th ng tính toán theo mô hình Câu 8. Client-Server. ðơn v d li u (DU) t i t ng m ng (Network) g i là gì: A. Frames - Khung Câu 2. B. Packets - Gói tin ðánh d u t t c các câu có n i dung ñúng: C. Datagrams - Gói d li u A. Mô hình Client - Server bao g m các máy tính D. TPDU - ðơn v truy n v n ngang hàng. E. Segments - ðo n d li u B. Mô hình Client - Server ho t ñ ng theo quá trình F. Bits - Bit truy v n và tr l i (query - reply). C. Mô hình Client - Server bao g m các máy ch Câu 9. (server) và nh ng ngư i s d ng (Client) liên k t v i T ng nào trong mô hình tham chi u OSI bi n ñ i 0 và 1 nhau. thành tín hi u s : D. Mô hình Client-Server là h th ng máy tính phân A. Application - T ng ng d ng tán. B. Physical - V t lý E. Mô hình Client-Server g m 3 l p - l p truy nh p, C. Data Link - Liên k t l p gi a (MiddleWare) và l p máy ch . D. Network - M ng E. Transport - Truy n v n Câu 3. F. Presentation - Bi u di n M ng không dây bao g m các mô hình nào dư i ñây (ñánh d u t t c phương án ñúng): Câu 10. A. M ng FDDI (Fibre Distributed Data Interface). T ng nào trong mô hình tham chi u OSI ñ m b o d li u B. M ng 10Base-T. ñư c truy n ñúng t i host (máy tính) c n g i: C. M ng IEEE 802.11. A. Application - T ng ng d ng D. M ng ISDN (Integrated Services Digital Network). B. Physical - V t lý C. Data Link - Liên k t Câu 4. D. Network - M ng ðánh d u t t c các câu có n i dung ñúng v giao th c E. Transport - Truy n v n (Protocol): F. Presentation - Bi u di n A. Giao th c quy ñ nh cách th c liên k t (communication) trao ñ i thông tin trong m ng máy tính. Câu 11. B. Giao th c ñư c phân theo t ng t ng. T ng nào trong mô hình OSI cung c p d ch v biên d ch C. Giao th c là b quy ư c, quy t c quy ñ nh cách th c d li u x lý s li u. A. Application - T ng ng d ng D. Giao th c là mô hình phân t ng. B. Physical - V t lý C. Data Link - Liên k t Câu 5. ðánh d u các t ng trong mô hình tham chi u ISO D. Network - M ng OSI: E. Transport - Truy n v n A. T ng liên m ng (Internet Layer). F. Presentation - Bi u di n B. T ng truy nh p (Access Layer). C. T ng liên k t (Data Link Layer). Câu 12. D. T ng phương ti n (Medium Layer). T ng nào trong mô hình OSI có ch c năng ñ nh tuy n E. T ng ng d ng (Application Layer). gi a các m ng (routing) - ñánh d u t t c các t ng có th : F. T ng lõi (Core Layer). A. Application - T ng ng d ng B. Physical - V t lý Câu 6. C. Data Link - Liên k t ðánh d u các t ng trong mô hình tham chi u TCP/IP: D. Network - M ng A. T ng liên m ng (Internet Layer). E. Transport - Truy n v n B. T ng truy nh p (Access Layer). F. Presentation - Bi u di n C. T ng phân ph i (Distribution Layer). G. Session - Phiên D. T ng bi u di n (Presentation Layer). E. T ng ng d ng (Application Layer). F. T ng lõi (Core Layer). Trang 1 (8)
  2. Câu 13. C. 16 bit T ng v t lý có ch a nh ng thành ph n nào (ñánh d u t t D. 32 bit c ô ñúng): E. 48 bit A. Các khung tin (Frames). B. Tiêu chu n v t lý c a phương ti n truy n d n (cáp, Câu 21. sóng ñi n t ). ð a ch IP (logich address) g m bao nhiêu bit C. Tiêu chu n v t lý ghép n i các phương ti n v t lý. A. 6 bit D. Sơ ñ mã hóa (coding) tín hi u. B. 8 bit E. Segments - ðo n d li u C. 16 bit F. Các Bit d li u. D. 32 bit E. 48 bit Câu 14. ðánh d u các phương ti n truy n d n (ñánh d u t t c ô Câu 22. ñúng): ðánh d u câu ñúng v Bit 0 (left-most) c a ñ a ch v t lý A. Khung tin (Frames). (hardware address): B. Cáp quang. A. Gán là 0 n u là ñ a ch ñư c qu n lý trên toàn c u C. V tinh. (globally administered). D. Sóng Microwave. B. Gán là 1 n u là ñ a ch ñư c qu n lý c c b (local E. Sóng radio. administered). F. Tia h ng ngo i. C. Gán là 1 n u là ñ a ch ñơn (individual). D. Gán là 0 n u là ñ a ch ñơn (individual). Câu 15. ðánh d u các câu ñúng: Câu 23. A. Cáp xo n ñôi không b c là STP (Shielded Twisted Các giao th c nào cho t ng Transport c a OSI (ch n t t c Pair Cable). các phương án ñúng) B. Cáp ñ ng tr c là UTP (Unshielded Twisted Pair A. IP Cable). B. TCP C. Cáp quang ñơn mode là Single-Mode Fiber Optic. C. UDP D. Cáp quang ñơn mode là Multi-Mode Fiber Optic. D. FTP E. DNS Câu 16. T ng Data Link tìm ra host (máy tính) trên m ng c c b Câu 24. b ng ñi u gì: Các giao th c nào cho t ng Network c a OSI (ch n t t c A. Logical network address - ð a ch lô-gich m ng các phương án ñúng): B. Port number - Mã s c ng A. IP C. Hardware address - ð a ch v t lý B. TCP D. Default Gateway - C ng IP m c ñ nh C. UDP E. IP address - ð a ch IP D. FTP E. ICMP Câu 17. T ng M ng tìm ra m ng trên liên m ng b ng ñi u gì: Câu 25. T ng Transport ng ng nh n các gói d li u vào A. Logical network address - ð a ch lô-gich m ng buffer ñã b ñ y b ng: B. Port number - Mã s c ng A. Phân ño n (Segmentation). C. Hardware address - ð a ch v t lý B. G i các gói tin (Packets). D. Default Gateway - C ng IP m c ñ nh C. G i các thông báo ñã nh n tin (Acknowledgements). D. Qu n lý dòng d li u (Flow Control). Câu 18. E. G i các gói tin BPDUs T ng Truy n v n (Transport) tìm ra host trên m ng b ng ñi u gì: Câu 26. A. Logical network address - ð a ch lô-gich m ng Các giao th c nào là connection-oriented (ch n t t c các B. Port number - Mã s c ng phương án ñúng) C. Hardware address - ð a ch v t lý A. IP D. Default Gateway - C ng IP m c ñ nh B. TCP C. UDP Câu 19. Tiêu chu n cho m ng Ethernet là gì: Câu 27. A. IEEE 802.5 Các giao th c nào là connectionless (ch n t t c các B. IEEE 802.3 phương án ñúng): C. IEEE 802.11 A. IP. D. IEEE 802.4 B. TCP. C. UDP. Câu 20. ð a ch v t lý (hardware address) g m bao nhiêu bit A. 6 bit B. 8 bit Trang 2 (8)
  3. Câu 28. D. G i nh n ñ ng th i hai chi u trên m t kênh v t lý. Phương ti n v t lý nào cho t l l i ít nh t khi truy n thông tin: Câu 35. A. Cáp ñ ng tr c MA (Multiple Access) trong mô hình CSMA/CD có nghĩa B. Cáp xo n ñôi UTP là gì: C. Cáp quang A. Nghe ngóng ñư ng truy n - luôn ki m tra tình tr ng D. Truy n d n không dây (Wireless, Microwave). kênh mang (tín hi u) có b n hay không. B. Phát hi n tranh ch p ñư ng truy n. Câu 29. C. ða truy nh p - nhi u thi t b /ngư i dùng có th Phương ti n v t lý nào cho kho ng cách xa nh t ñ i v i g i/nh n tín hi u trên ñư ng truy n. m ng Ethernet: D. G i nh n ñ ng th i hai chi u trên m t kênh v t lý. A. Cáp ñ ng tr c. B. Cáp xo n ñôi UTP. Câu 36. C. Cáp quang ña mode (Multi-Mode). ðánh d u các câu ñúng v cách Ethernet qu n lý vi c s D. Cáp quang ñơn mode (Single-Mode). d ng kênh truy n v t lý: A. Phân chia kênh theo th i gian. Câu 30. B. Phát hi n tranh ch p ñư ng truy n, khi có tranh ðánh d u t t c các cách th c nh n bi t khung tin t i t ng ch p thì hoãn g i, s g i l i sau m t kho ng th i gian liên k t d li u (DataLink): ng u nhiên. A. Chèn ñ dài C. Phân chia theo t n s . B. C a s trư t (Sliding Window) D. Phát hi n tranh ch p ñư ng truy n, khi có tranh C. Chèn bit (Bit Stuffing) ch p thì hoãn g i, s g i l i sau m t kho ng th i gian xác D. ð t c và chèn byte ñ nh. Câu 31. Câu 37. ðánh d u t t c các cách th c phát hi n l i (Error BaseBand là (ñánh d u các câu ñúng): Detecting) t i t ng liên k t d li u (DataLink): A. Nhi u thông tin truy n ñ ng th i trên m t kênh A. Thu t toán Hamming. truy n v t lý. B. Dùng c a s trư t (Sliding Window). B. Phát hi n tranh ch p ñư ng truy n, khi có tranh C. Chèn bit (Bit Stuffing). ch p thì hoãn g i, s g i l i sau m t kho ng th i gian D. S d ng thu t toán CRC (Cyclic Redundancy ng u nhiên. Check) v i ña th c sinh (polynomial generation). C. Thông tin truy n chi m toàn b kênh truy n v t lý. D. G i nh n ñ ng th i hai chi u trên m t kênh v t lý. Câu 32. ðánh d u t t c các câu ñúng v cách th c qu n lý dòng Câu 38. d li u (Flow Control) Ethernet là chu n m ng d a trên phương th c truy n A. K thu t g i theo ng (pipelining): g i t ng khung, thông tin nào (ñánh d u các câu ñúng): và ch thông tin báo nh n r i g i ti p (khung tin Ack) A. BroadBand - Nhi u thông tin truy n ñ ng th i trên B. Go-Back N: khi có l i thì b qua các khung cho ñ n m t kênh truy n v t lý. h t h n (time-out), sau ñó g i l i ñ N khung t khung có B. CSMA/CD - Phát hi n tranh ch p ñư ng truy n, khi l i. có tranh ch p thì hoãn g i, s g i l i sau m t kho ng th i C. D ng và ch (Stop and Wait): g i các khung ñ y gian ng u nhiên. buffer và sau ñó truy n ñi m t l n C. Base-Band - Thông tin truy n chi m toàn b kênh D. G i l i có ch n l a (Selective Repeat): khung h ng truy n v t lý. b b ñi, khung t t cho vào buffer. Khi time-out ch g i l i D. Full-Duplex - G i nh n ñ ng th i hai chi u trên m t các khung không có ACK. kênh v t lý. Câu 33. Câu 39. CD (Collision Detect) trong mô hình CSMA/CD có nghĩa ðánh d u t t c các câu ñúng: là gì: A. Ch ñ half-duplex là g i nh n ñ ng th i hai chi u A. Nghe ngóng ñư ng truy n - luôn ki m tra tình tr ng trên m t kênh v t lý. kênh mang (tín hi u) có b n hay không. B. Ch ñ full-duplex là g i và nh n ñ ng th i trên B. Phát hi n tranh ch p ñư ng truy n. cùng m t kênh truy n. C. ða truy nh p - nhi u thi t b /ngư i dùng có th C. Ch ñ half-duplex cho phép g i ho c nh n theo g i/nh n tín hi u trên ñư ng truy n. chi u này ho c chi u kia trong m t th i ñi m. D. G i nh n ñ ng th i hai chi u trên m t kênh v t lý. D. M i lo i cáp m ng ñ u cho phép ch ñ full-duplex. Câu 34. CS (Carrier Sense) trong mô hình CSMA/CD có nghĩa là gì: A. Nghe ngóng ñư ng truy n - luôn ki m tra tình tr ng kênh mang (tín hi u) có b n hay không. B. Phát hi n tranh ch p ñư ng truy n. C. ða truy nh p - nhi u thi t b /ngư i dùng có th g i/nh n tín hi u trên ñư ng truy n. Trang 3 (8)
  4. Câu 40. Câu 46. ðánh d u t t c các câu ñúng v thi t b m ng: ðánh d u các câu ñúng dư i ñây v các ch ñ mã hóa A. DTE (Data Terminal Equipment) là thi t b ñ u cu i (coding) chu n Ethernet: như máy tính, NIC, Máy in. A. 10Base-T dùng sơ ñ Manchester. B. DTE là thi t b trung gian như switch, router. B. 100Base-TX dùng sơ ñ 4B/5B. C. DCE (Data Communication Equipment) là thi t b C. 100Base-T4 dùng sơ ñ 8B/6T. trung gian như switch, router. D. 1000Base-X dùng sơ ñ 8B/10B. D. DCE là thi t b ñ u cu i c a m ng như máy tính, NIC, máy in. Câu 47. Tiêu chu n Gigabit Ethernet 1000Base-TX s d ng cách Câu 41. th c nào ñ ñ t t c ñ 1000Mb/s: ðánh d u t t c các câu ñúng: A. Dùng 04 c p dây xo n v i xung nh p là 25MHz. A. T ng con MAC (Media Access Control sublayer) B. Dùng 02 c p dây xo n v i xung nh p là 100MHz. ñư c quy ñ nh b i chu n IEEE 802.2. C. Dùng 01 c p dây xo n v i xung nh p là 1GHz. B. T ng con LLC (Logical Link Control sublayer) D. Dùng 04 c p dây xo n v i xung nh p là 125MHz. ñư c quy ñ nh b i chu n IEEE 802.3. C. LLC cung c p giao di n và chu n b d li u cho Câu 48. t ng m ng. Tiêu chu n Fast Ethernet 100Base-TX s d ng cách th c D. LLC n m ngay trên t ng v t lý. nào ñ ñ t t c ñ 100Mb/s: A. Dùng 04 c p dây xo n v i xung nh p là 25MHz. Câu 42. B. Dùng 02 c p dây xo n v i xung nh p là 100MHz. Khung tin Ethernet IEEE 802.3 bao g m các trư ng sau C. Dùng 01 c p dây xo n v i xung nh p là 1GHz. ñây (ñánh d u t t c các câu ñúng): D. Dùng 02 c p dây xo n v i xung nh p là 125MHz. A. Preamble. B. ð a ch v t lý c a máy nh n (ñích). Câu 49. C. S th t khung tin. ðánh d u t t c các câu ñúng v các k thu t Carrier D. ð a ch v t lý c a máy g i (ngu n). Extension và Frame Bursting: E. S th t khung tin ph n h i (ACK). A. ðư c áp d ng cho Fast Ethernet. F. ð dài ho c ki u khung tin. B. ðư c áp d ng cho Gigabit Ethernet. C. Áp d ng ñ ñ m b o phát hi n ra tranh ch p trong Câu 43. ch ñ Half-Duplex và gi kho ng cách l n nh t cho m t ðánh d u các câu ñúng dư i ñây v các lo i cáp m ng cho ño n cáp là 200-250 (m). m ng Ethernet: D. ð m b o t c ñ Gigabit/s và ñ dài m t ño n cáp A. 10Base-T dùng cáp xo n ñôi có ñ dài m t ño n cáp có tranh ch p là 25 (m). m ng l n nh t là 100 mét, Ethernet 10Mb/s. B. 10Base-2 dùng cáp ñ ng tr c có ñ dài m t ño n Câu 50. cáp m ng l n nh t là 500 mét, Ethernet 10Mb/s ðánh d u các câu ñúng dư i ñây v các thi t b m ng: C. 100Base-TX dùng cáp xo n ñôi có ñ dài m t ño n A. Repeater/Hub ho t ñ ng t i t ng v t lý. cáp m ng l n nh t là 100 mét, Fast Ethernet 100Mb/s. B. Thi t b ñ nh tuy n (Router) ho t ñ ng t i t ng v t D. 100Base-FX dùng cáp quang có ñ dài m t ño n lý và t ng liên k t d li u. cáp m ng l n nh t là 2000 mét, Fast Ethernet 100Mb/s. C. Thi t b c u n i (Bridge) ho t ñ ng t i t ng liên k t d li u. Câu 44. D. Thi t b Switch (LAN) ho t ñ ng t i t ng v t lý. ðánh d u các câu ñúng dư i ñây v các chu n cáp m ng cho m ng Ethernet: Câu 51. A. 1000Base-T dùng cáp xo n ñôi có ñ dài m t ño n ðánh d u các câu ñúng dư i ñây v các thi t b Hub: cáp m ng l n nh t là 100 mét, Giga Ethernet 1000Mb/s. A. Hub ho t ñ ng t i t ng m ng (network). B. 10Base-2 dùng cáp ñ ng tr c có ñ dài m t ño n B. Hub v cơ b n là Repeater có nhi u c ng. cáp m ng l n nh t là 500 mét, Ethernet 10Mb/s C. Hub là b t p trung m ng không làm gi m tranh C. 100Base-TX dùng cáp xo n ñôi có ñ dài m t ño n ch p (collision) trên m ng. cáp m ng l n nh t là 100 mét, Fast Ethernet 100Mb/s. D. 1000Base-SX dùng cáp quang có ñ dài m t ño n cáp m ng l n nh t là 550 mét, Giga Ethernet 1000Mb/s. Câu 52. ðánh d u các câu ñúng dư i ñây v các thi t b Switch: A. Switch ho t ñ ng t i t ng m ng (network). Câu 45. B. Switch v cơ b n là Bridge có nhi u c ng. L p MAC (Media Access Control) c a CSMA/CD x lý C. Switch là b t p trung m ng làm gi m tranh ch p tranh ch p (collision) b ng các cách nào (ñánh d u t t c (collision) trên m ng b ng cách chia m ng ra các vùng các cách ñúng): xung ñ t (collision domain khác nhau). A. G i l i khung tin. D. Switch th c hi n ch c năng ñ nh tuy n (routing) B. Thêm các bit vào khung tin (Jam Bit). trên m ng. C. Hoãn g i theo thu t toán Back-Off. D. Ki m tra l i CRC. Trang 4 (8)
  5. Câu 53. D. Thi t l p t ñ th m ng ra ñ th hình cây ch a t t ðánh d u các câu ñúng dư i ñây v các thi t b m ng: c các ñ nh ñ tránh vòng l p. A. Repeater/Hub phân chia m ng máy tính ra các vùng E. Tìm ñư ng ng n nh t trên ñ th m ng. xung ñ t (collision domain) khác nhau. B. Thi t b ñ nh tuy n (Router) phân chia m ng máy Câu 60. tính ra các vùng qu ng bá (broadcast domain) khác nhau. Giao th c STP là (ñánh d u t t c các câu ñúng): C. Các thi t b c u n i (Bridge) t o ra m ng máy tính A. Shrinking Tree Protocol. có m t vùng qu ng bá, nhi u vùng xung ñ t. B. Spanning Tree Protocol. D. Thi t b Switch (LAN) t o ra m ng máy tính có m t C. Giao th c tránh vòng l p trong m ng d a trên thu t vùng xung ñ t, nhi u vùng qu ng bá. toán STA. D. IEEE 802.1D. Câu 54. E. Giao th c ñ nh tuy n d a trên thu t toán tìm ñư ng ðánh d u các câu ñúng dư i ñây v các thi t b m ng: ng n nh t trên ñ th m ng. A. Repeater có ch c năng kéo dài ñ dài cáp m ng. B. Thi t b ñ nh tuy n (Router) có ch c năng ñ nh Câu 61. tuy n (routing). ðánh d u t t c các câu ñúng: C. Thi t b c u n i (Bridge) ho t ñ ng t i t ng m ng. A. STA xác ñ nh kho ng cách t các c u n i t i g c D. Thi t b Switch (LAN) ho t ñ ng t i t ng v t lý. b ng cách qu ng bá các thông tin BPDU (Bridge Protocol Data Unit). Câu 55. B. STA xác ñ nh l trình t i ưu t i g c (root bridge) Thi t b c u n i (Bridge) s d ng các phương th c sau ñ theo t ng giá tr các c ng trên l trình. x lý khung tin: C. STA xác ñ nh l trình t i ưu t i g c (root bridge) A. Lưu toàn b khung tin vào b ñ m, ki m tra l i theo thu t toán ñư ng ng n nh t (Djisktra). (CRC), l c gói tin và chuy n khung ñi (cơ ch Store- D. STP liên t c c p nh t các b ng các thông tin BPDU. Filter-Forward). E. STP là giao th c ñ nh tuy n d a trên thu t toán tìm B. Ch lưu ph n header c a khung tin vào b ñ m, ñư ng ng n nh t trên ñ th m ng. ki m tra CRC ph n header, chuy n khung tin. C. Ch lưu ph n header c a khung tin vào b ñ m, Câu 62. ki m tra ñ a ch ñích, chuy n khung tin (Cut-Through). M ng VLAN là (ñánh d u hai câu ñúng): A. M ng LAN o, xác ñ nh theo sơ ñ lo-gích, không Câu 56. theo v trí m ng v t lý. Nêu ba ch c năng c a Switch t i t ng liên k t d li u: B. M ng dùng riêng o xác ñ nh trên m ng công c ng A. H c các ñ a ch (Address Learning). (public network). B. ð nh tuy n (Routing). C. M ng c c b trong m t tòa nhà. C. Truy n và l c (Forwarding và Filtering). D. M ng di n r ng liên k t các m ng LAN trong khu D. T o ra các vòng l p m ng (network loops). v c r ng. E. Tránh các vòng l p (Loop avoidance). E. IEEE 802.1Q F. ð nh ñ a ch IP. Câu 63. Câu 57. ðánh d u t t c các ch c năng c a t ng m ng: Nêu ba ch c năng c a Router t i t ng m ng: A. Phân, ñóng gói các gói tin. A. H c các ñ a ch (Address Learning). B. ð nh ñ a ch lô gích c a m ng (Network B. ð nh tuy n (Routing). Addressing). C. Truy n và l c (Forwarding và Filtering). C. ð nh ñ a ch v t lý c a thi t b m ng (Hardware D. T o ra các vòng l p m ng (network loops). Addressing). E. Tránh các vòng l p (Loop avoidance). D. ð nh tuy n (Routing). F. ð nh ñ a ch IP. E. Qu n lý t c ngh n. F. Qu n lý ch t lư ng d ch v . Câu 58. G. Truy n gói tin ñ n thi t b m ng theo ñ a ch v t lý. ðánh d u các ho t ñ ng c a ch ñ c u n i trong su t (Transparent Bridging): Câu 64. A. H c các ñ a ch (Address Learning). ðánh d u t t c các câu ñúng v ñ nh tuy n trong m ng B. Tràn (Flooding). gói (packet-switching network): C. Truy n (Forwarding). A. M i router có m t b ng ñ nh tuy n g m các thông D. ð nh tuy n (Routing). tin router ñích và router k ti p. E. L c (Filtering). B. Gói tin ñư c chuy n theo m t m ch o (virtual F. ð nh ñ a ch IP. circuit) ñ nh s n trư c khi truy n d li u. C. Gói tin có th ñư c ñ nh tuy n theo các l trình khác Câu 59. nhau t i router ñích theo t ng ch ng. Thu t toán STA là (ñánh d u t t c các câu ñúng): D. M i gói tin ch ph i ch a m t s hi u VC (virtual A. Shrinking Tree Algorithm. circuit). B. Spanning Tree Algorithm. C. Thu t toán tránh vòng l p trong m ng các thi t b Switch và Bridge. Trang 5 (8)
  6. Câu 65. B. Giao th c Exchange dùng ñ thi t l p quá trình Thu t toán ñ nh tuy n theo ñư ng ng n nh t (ñánh d u t t ñ ng b d li u tr ng thái k t n i (LSA). c các câu ñúng): C. Giao th c Flood dùng ñ th c hi n, qu n lý quá A. Là Shortest Path Routing. trình ñ ng b d li u tr ng thái k t n i (LSA). B. Là Open Shortest Path First. D. Giao th c Hello dùng ñ thi t l p quá trình ñ ng b C. ði n c p s (kho ng cách ng n nh t t ñ nh g c, d li u tr ng thái k t n i (LSA). ñ nh v a ñi qua) cho t t c các ñ nh cho t i ñ nh ñích. D. Là thu t toán c a giao th c RIP. Câu 72. ðánh d u các câu ñúng v các giao th c IP: Câu 66. A. IP là giao th c t ng giao v n (Transport). ðánh d u t t c các câu ñúng v thu t toán ñ nh tuy n B. IP có tính ñ nh hư ng k t n i (connection oriented). theo vec-tơ kho ng cách: C. IP xác ñ nh ñư ng k t n i, sau ñó truy n và nh n A. Là Distance Vector Routing. các gói tin theo trình t . B. Là Shortest Path Routing. D. IP th c hi n ch c năng ñ nh tuy n (Routing). C. Xác ñ nh kho ng cách t i ưu gi a các router, trao E. IP th c hi n ch c năng ñ nh ñ a ch m ng IP (IP ñ i và lưu vào b ng routing table. addressing). D. Là thu t toán c a giao th c RIP. Câu 73. Câu 67. Gói tin IP v.4 bao g m các trư ng sau ñây (ñánh d u t t ðánh d u t t c các câu ñúng v thu t toán ñ nh tuy n c các câu ñúng): theo tr ng thái k t n i: A. Preamble. A. Là Distance Vector Routing. B. ð a ch IP c a máy nh n (ñích). B. Là Link-State Routing. C. S th t c a gói tin ph n h i. C. Là thu t toán c a giao th c OSPF. D. ð a ch v t lý c a máy g i (ngu n). D. Là thu t toán c a giao th c RIP. E. Ki u d ch v (TOS). F. Mã s (id) c a gói tin. Câu 68. ðánh d u t t c các câu ñúng v các bư c c a thu t toán Câu 74. ñ nh tuy n theo tr ng thái k t n i: Trư ng TOS trong gói tin IP v.4 bao g m các bit v i ý A. Tìm các router lân c n, h c ñ a ch m ng. nghĩa sau ñây (ñánh d u t t c các câu ñúng): B. Xác ñ nh Metric (delay, cost) t i các router lân c n. A. 03 bit ñ quan tr ng (ưu tiên) c a gói tin IP. C. Qu ng bá thông tin RIP t i các router lân c n. B. Bit D (delay) = 1 là ưu tiên cho t c ñ truy n cao D. Tìm ñư ng ñi ng n nh t trên m ng theo thu t toán nh t. ñư ng ng n nh t (Djisktra). C. Bit T (Throughput) = 1 là ưu tiên cho th i gian truy n (ñ tr ) th p nh t. Câu 69. D. Bit R (Reliability) = 1 là ưu tiên cho ñ n ñ nh cao ðánh d u các câu ñúng v các giao th c ñ nh tuy n RIP nh t. và OSPF: A. RIP s d ng thu t toán liên k t tr ng thái (Link Câu 75. State), cho phép các host và các router trao ñ i thông tin ð a ch IP là (ñánh d u t t c các câu ñúng): ñ tìm ra ñư ng ñi (ñ nh tuy n) cho các gói tin IP. A. 32 bit ñư c chia thành 4 s cách nhau b ng d u B. RIP qu ng bá các gói tin RIP trong m ng ñ trao ñ i ch m. thông tin m ng gi a các router. B. Bao g m ñ a ch m ng (NetworkID) và ñ a ch máy C. OSPF s d ng thu t toán distance vector (Bellman- trong m ng (HostID). Ford). C. 48 bit ñư c chia thành 6 s cách nhau b ng d u D. OSPF s d ng gói tin LSA (Link State ch m. Advertisement) ñ trao ñ i thông tin ñ nh tuy n gi a các D. ð a ch v t lý c a các thi t b m ng trong m ng thi t b m ng. LAN. E. OSPF h tr phân h v ñ nh tuy n (Routing Hierarchy) chia ra các h th ng t tr (AS- Autonomous Câu 76. System), vùng (Area). Máy tính A có ñ a ch IP là 193.160.1.5 n m trong m ng 193.160.1.0, máy tính B có ñ a ch IP là 193.160.2.5 trong Câu 70. nhánh m ng ñ a ch 193.160.2.0. Router có các c ng B ng tìm ki m (lookup table) c a giao th c RIP g m các m ng 1 ñ a ch IP là 193.160.1.1, c ng 2 v i ñ a ch thông tin nào (ñánh d u t t c các câu ñúng): 193.162.161.1 và c ng 3 - 193.160.2.1. ðánh d u các câu A. ð a ch IP c a router ngu n. ñúng: B. Metric t i các router ñích. A. Máy A n i v i c ng s 1 c a router. C. ð a ch IP c a router ñích. B. Máy A n i v i c ng s 2 c a router. D. ð a ch IP c a router v a ñi qua. C. Máy A n i v i c ng s 3 c a router. E. ð a ch IP c a router k ti p (next hop) ñ t i ñích. D. Máy B n i v i c ng s 1 c a router. E. Máy B n i v i c ng s 2 c a router. Câu 71. F. Máy B n i v i c ng s 3 c a router. ðánh d u các câu ñúng v các giao th c OSPF: A. Giao th c Exchange dùng ñ xác ñ nh router lân c n, ki m tra k t n i. Trang 6 (8)
  7. Câu 77. Câu 85. ðánh d u các câu ñúng v các l p ñ a ch IP: Giao th c DNS là (ñánh d u các câu ñúng): A. ð a ch IP 101.10.10.0 thu c l p B. A. Giao th c xác ñ nh ñ a ch v t lý t ñ a ch IP. B. ð a ch IP 192.10.10.1 thu c l p C. B. Giao th c xác ñ nh ñ a ch IP t ñ a ch v t lý. C. ð a ch IP 129.10.10.5 thu c l p A. C. Giao th c xác ñ nh ñ a ch IP t tên mi n. D. ð a ch IP 225.10.10.11 thu c l p D. D. Domain Name System. E. ð a ch IP 223.10.10.0 thu c l p C. Câu 86. Câu 78. ðánh d u các câu ñúng v giao th c DNS: ðánh d u các câu ñúng v các l p ñ a ch IP: A. Giao th c xác ñ nh ñ a ch v t lý t ñ a ch IP. A. ð a ch IP 10.20.10.0 thu c l p B. B. Giao th c xác ñ nh ñ a ch IP t ñ a ch v t lý. B. ð a ch IP 160.10.10.1 thu c l p C. C. CSDL tên mi n c a DNS ñư c t ch c theo hình C. ð a ch IP 192.168.10.5 thu c l p A. cây. D. ð a ch IP 203.162.10.11 thu c l p D. D. Tìm ki m theo hình cây t nhánh t i g c (root). E. ð a ch IP 225.10.10.0 thu c l p C. Câu 87. Câu 79. ðánh d u các câu ñúng v giao th c ARP: ð a ch m ng và host nào là ñúng ñ i v i IP A. Giao th c xác ñ nh ñ a ch v t lý t ñ a ch IP. 202.101.10.25, subnet mask 255.255.255.240: B. Giao th c xác ñ nh ñ a ch IP t ñ a ch v t lý. A. 202.101.10.0 và 25. C. Giao th c xác ñ nh ñ a ch IP t tên mi n. B. 202.101.10.16 và 9. D. Tìm ki m b ng cách qu ng bá ñ h i thông tin trên C. 202.101.10.8 và 17. toàn m ng LAN. D.202.101.10.16 và 5. Câu 88. Câu 80. ðánh d u các câu ñúng v giao th c RARP: ð a ch m ng và host nào là ñúng ñ i v i IP A. Giao th c xác ñ nh ñ a ch v t lý t ñ a ch IP. 202.101.10.25, subnet mask 255.255.255.248: B. Giao th c xác ñ nh ñ a ch IP t ñ a ch v t lý. A. 202.101.10.0 và 25. C. Giao th c xác ñ nh ñ a ch IP t tên mi n. B. 202.101.10.16 và 9. D. Là Reverse Address Resolution Protocol. C. 202.101.10.8 và 17. D.202.101.10.24 và 1. Câu 89. ðánh d u các câu ñúng v giao th c ICMP: Câu 81. A. Giao th c g i các thông tin l i, ñi u khi n b ng các ð a ch nào là ñ a ch qu ng bá trong subnet gói tin IP. 200.200.200.176, subnet mask 255.255.255.240: B. ping là m t l nh d a trên giao th c ICMP. A. 200.200.200.192. C. Giao th c xác ñ nh ñ a ch IP t tên mi n. B. 200.200.200.191. D. Là Internet Control Message Protocol. C. 200.200.200.177. D. 200.200.200.223. Câu 90. ðánh d u các ch c năng c a t ng giao v n (Transport): Câu 82. A. ðóng gói ñơn v thông tin. ð a ch nào là ñ a ch qu ng bá trong subnet B. Liên k t các m ng máy tính. 200.200.200.128, subnet mask 255.255.255.192: C. K t n i máy tính - máy tính (host to host). A. 200.200.200.193. D. Qu n lý giao thông (trafic management). B. 200.200.200.192. E. Qu n lý t c ngh n. C. 200.200.200.191. D. 200.200.200.190. Câu 91. ðánh d u các câu ñúng v t ng giao v n (Transport): Câu 83. A. Truy n các gói tin thông qua t ng v t lý. ð a ch IP nào n m cùng trong subnet v i IP B. Liên k t các m ng máy tính. 200.200.200.200, subnet mask 255.255.255.240: C. Làm vi c v i các máy tính ñ u cu i. A. 200.200.200.196. D. Làm vi c v i các router. B. 200.200.200.191. C. 200.200.200.177. Câu 92. D. 200.200.200.223. ðánh d u các câu ñúng v t ng giao v n (Transport): A. G i nh n các TPDU thông qua router và ñ a ch IP. Câu 84. B. G i nh n thông tin TPDU theo ñ a ch là c ng ð a ch IP nào n m cùng trong subnet v i IP (port). 200.200.200.200, subnet mask 255.255.255.224: C. Giao di n v i t ng m ng thông qua c ng TSAP A. 200.200.200.196. (Transport Services Access Point). B. 200.200.200.191. D. Giao di n v i t ng trên thông qua c ng NSAP C. 200.200.200.177. (Network Services Access Point). D. 200.200.200.223. Trang 7 (8)
  8. Câu 93. C. DNS - c ng 53. ðánh d u các câu ñúng v giao th c TCP: D. ng d ng e-mail (nh n mail) POP/IMAP c ng 110. A. TCP là giao th c t ng trình di n (Presentation). E. ng d ng truy n file FTP - c ng 21. B. TCP ñ nh hư ng k t n i (Connection Oriented): thi t l p ñư ng truy n trư c khi truy n d li u. Câu 100. C. TCP cung c p k t n i n ñ nh gi a hai máy tính UDP là giao th c: (host). A. Thu c t ng Transport. D.TCP giao di n v i các ng d ng thông qua ñ a ch B. ð nh hư ng k t n i (connection-oriented). IP. C. Có ch a s th t gói tin. E.Gói tin TCP có trư ng s th t ñ xác ñ nh trình t D. Có c ng ñích ñ n. gói tin khi nh n. E. Có s th t gói tin thông báo nh n (ACK). Câu 94. Ch n câu tr l i ñúng v 03 giai ño n chính c a phiên truy n nh n d li u TCP: A. Thi t l p kênh truy n; truy n d li u; k t thúc kênh truy n. B. Thi t l p kênh truy n; ñ t thông s c a s g i và nh n; truy n d li u. C. ð t thông s c a s g i và nh n; truy n d li u; g i thông báo ñã nh n gói tin (Acknowledgement). Câu 95. ðánh d u các trư ng c a gói tin TCP: A. S th t c a gói tin. B. S th t c a gói tin báo ñã nh n (ACK). C. ð a ch IP ñích. D.C ng ñích ñ n . E. C ng ngu n g i ñi. Câu 96. ðánh d u các trư ng c a gói tin TCP: A. Kích thư c c a s g i /nh n các gói tin. B. S th t c a gói tin báo ñã nh n (ACK). C. ð a ch IP ñích. D.C ng ñích ñ n . E. C tr ng thái tính ch t c a gói tin TCP. Câu 97. ðánh d u các cách qu n lý giao thông (trafic management) c a TCP: A. S d ng thu t toán Slow Start. B. S d ng s th t c a gói tin báo ñã nh n (ACK). C. S d ng thu t toán tránh t c ngh n (Congestion Avoidance). D.S d ng thu t toán g i l i nhanh và khôi ph c nhanh. E. S d ng s th t c a gói tin TCP. Câu 98. ðánh d u các câu ñúng v thu t toán Slow Start: A. Ban ñ u g i 1 gói tin, tăng d n lên m i khi nh n thêm thông báo nh n ñư c (ACK). B. Ban ñ u g i 1 gói tin, tăng d n lên m i khi nh n thêm thông báo nh n ñư c (ACK), không vư t quá kích thư c c a s và c a s ngh n (cwnd). C. Khi có t c ngh n (có time-out, có thông báo ACK ñúp - l p l i) thì gi m t c ñ truy n ñi m t n a. D. Khi có t 3 thông báo nh n ACK ñúp (l p l i) thì không ch h t th i h n (time-out) mà g i l i gói tin ngay. Câu 99. ðánh d u các câu ñúng v c ng TCP: A. ng d ng WWW có c ng TCP là 25. B. ng d ng e-mail (g i mail) SMTP - c ng 80. Trang 8 (8)
Đồng bộ tài khoản