Ngân sách

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
123
lượt xem
20
download

Ngân sách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Ngân sách

  1. Breakaway Bicycle Company, Inc. Cash Flow Budget Worksheet - 2004 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Dư đầu kỳ $32,058 $60,937 $89,066 $123,789 $168,670 $210,320 $247,321 $269,258 $280,168 $284,334 $271,759 Nguồn vào (Thu nh ập): T ừ các khoản phải thu 0 5,605 5,111 5,453 6,023 6,356 6,023 5,947 5,472 4,912 4,427 3,325 58,654 T ừ cho vay 0 Doanh thu 128,160 117,180 117,360 127,800 137,160 129,600 124,920 111,420 102,240 93,060 77,940 190,800 1,457,640 Khoản khác 0 Tổng dòng ti ền $128,160 $122,785 $122,471 $133,253 $143,183 $135,956 $130,943 $117,367 $107,712 $97,972 $82,367 $194,125 $1,516,294 Tổng dòng ti ền có $128,160 $154,843 $183,408 $222,319 $266,972 $304,626 $341,263 $364,688 $376,970 $378,140 $366,701 $465,884 Nguồn chi Quảng cáo 2,700 2,700 3,100 5,200 3,100 3,100 2,700 2,100 2,100 3,100 4,200 5,500 39,600 Phí ngân hàng 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 Phí thẻ tín dụng 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Giao hàng 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 Bảo hiểm y tế 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 Bảo hiểm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 Lãi suất 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 4,812 Mua nguyên vật liệu 17,088 15,624 15,648 17,040 18,288 15,624 15,648 17,040 18,288 15,624 15,648 17,040 198,600 Phụ phí 9,044 8,312 8,324 9,020 9,644 8,312 8,324 9,020 9,644 8,312 8,324 9,020 105,300 Chi phí văn phòng 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 Lương 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 534,996 Thu ế thu nhập 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 53,496 Phí chuyên nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phí thuê nhà 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200 Phí định kỳ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 Nguồn cung cấp 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 Thu ế & giấy phép 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Dịch vụ công & điện thoại 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 Khác 0 Chi phí đi l ại 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 200 9,700 Duy tu 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 0 Bán tổng $93,324 $91,128 $91,564 $95,752 $95,524 $91,528 $91,164 $92,652 $94,024 $91,028 $92,164 $95,252 $1,115,104 Nguồn chi khác Mua vốn 0 Tr ả tiền vay 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 33,336 Chủ sở hữu rút 0 Khác 0 0 Bán tổng $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $33,336 Tổng nguồn chi $96,102 $93,906 $94,342 $98,530 $98,302 $94,306 $93,942 $95,430 $96,802 $93,806 $94,942 $98,030 $1,148,440 Dòng ti ền cuối kỳ $32,058 $60,937 $89,066 $123,789 $168,670 $210,320 $247,321 $269,258 $280,168 $284,334 $271,759 $367,854 Ghi chú 1. Breakaway hy vọng có thể vay $100,000 để mua v cài đặt ba trạm mới trong năm 1 để đáp ứng các đ ơn đặt hàng có thể gia tăng bất ngờ. à Công ty có thể cần thêm $40,000 vốn hoạt động trong quá trình bành truớng. Khoản vay này được vay trong ban năm với lãi suất 9%.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản