Nghề giao thông - Nghề giúp đỡ cộng đồng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
95
lượt xem
11
download

Nghề giao thông - Nghề giúp đỡ cộng đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Nghề giao thông - Nghề giúp đỡ cộng đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghề giao thông - Nghề giúp đỡ cộng đồng

  1. K HO CH T CH C HO T NG M T NGÀY * Ch nhánh: Ngh giao thông, ngh giúp c ng ng * N i dung tr ng tâm: V n ng theo nh p bài hát “ Làm chú b i” Tác gi : Hoàng Long * N i dung k t h p: + Nghe hát : Lá xanh Tác gi : Anh Quân + Trò chơi âm nh c: i theo nh p tr ng L p m u giáo : Nh 1 Giáo viên th c hi n: Hoàng Th Ki u Chinh/ Huỳnh Th Kim Hoàng Trư ng M m non 20.10, H i Châu, à N ng. I/ M c ích yêu c u: - Tr c m nh n và th hi n s h ng thú v i nh p i u r n ràng, vui tươi c a bài hát “ làm chú b i ” qua các hình th c v n ng như : Nhún nh y, d m chân nh p nhàng theo i u nh c. - Tr c m th giai i u, tình c m vui tươi c a bài hát “ lá xanh ” - Giáo d c tr tình c m yêu quý các chú b i, bi t rèn luy n cơ th , t p th d c kh e m nh l n lên ư c làm chú b i.
  2. II/ Các ho t ng trong ngày: 1/ ón tr - th d c bu i sáng: - Cô trò chuy n v i tr v công vi c c a các cô chú b i - Cô trao i nh ph huynh tìm thêm m t s hình nh v các ngh c bi t là hình nh gia ình có ngư i tham gia trong quân i. - Cho tr ra sân t p th d c trên nh c n n “ Chú b i”V i các ng tác: + Hô h p: Th i nơ bay + Tay vai: Hai tay ưa ra phía trư c, lên cao + B ng lư n: ng cu i g p ngư i v phía trư c + Chân: Ng i kh y g i + B t: B t v phía trư c 2. Ho t ng có ch ích: 2.1 Chu n b môi trư ng ho t ng: - Không gian t ch c: + Trong l p h c - dùng phương ti n: + àn organ, tr ng, x c xô, mũ hóa trang chú b i, qu n áo b i, m t s hình nh v quân i. 2.2. Phương pháp: - Th c hành tr i nghi m - Tr c quan minh h a 2.3 Ti n trình ho t ng có ch ích: a/ M u ho t ng : Cô cho l p chơi trò ng dao. - Cho tr ng i thành t ng ôi m t, quay m t vào nhau, úp 4 bàn chân vào nhau, dùng chân y t ng chân, m t chân co m t chân du i, k t h p tay theo nh p bài ng dao “ D t v i ”
  3. - Cô hư ng tr n các góc phân vai tìm hi u góc phân vai các lo i trang ph c – Ai ã may – dùng cho ai m c. - Cô ch n b trang ph c b i ra gi i thi u và h i tr : B trang ph c này dành cho ai ? Các con có thích m c trang ph c này không ? Vì sao ? - Các con có nh bài hát gì nói lên tình c m yêu thích c a các bé i v i chú b i không ? - Tr nói: Bài hát “ Làm chú b i” b/ Ho t ng tr ng tâm: *V n ng theo nh p bài hát : “ Làm chú b i” - Cô cho tr hát l i bài hát “ Làm chú b i ” và di chuy n i hình ba hàng ngang. - Cô hư ng d n cách d m chân theo phách và cho tr th c hi n . Khi tr th c hi n úng cách d m chân theo nh p “ M t, hai, m t, hai… ” cô b t vào bài hát “ Làm chú b i ” tr ti p t c hát và d m chân theo nh p. - Cô chia tr thành 2 nhóm, nhóm trai, nhóm gái. M i nhóm ng theo i hình tam giác, luân phiên t ng nhóm hát và d m chân theo nh p bài hát . - Cô hư ng d n tr chuy n i hình vòng tròn, trong khi hát và d m chân theo nh p bài hát tr di chuy n và tách vòng tròn nam trong, vòng tròn n ngoài. - Tr hát và v n ng lên cơ th c a mình theo ý thích: ánh nh p tay, v vai, v ùi… theo nh p bài hát “ Làm chú b i” - th hi n tình c m yêu thương các chú b i và ư c mơ ư c làm chú b i , chúng ta hãy hát và v x c xô th t hay bài hát này m t l n n a nhé . + Tr i l y x c xô và dàn i hình ch U, s d ng x c xô gõ nh p bài hát “ Làm chú b i” - Các con ã mơ ư c sau này tr thành chú b i . V y bây gi các con hãy cùng thi ua xem ai v n ng úng bài hát này nhé. Cô ưa tay v phía nào thì các b n bên ó v x c xô theo nh p bài hát “ Làm chú b i ” . Khi cô ưa hai tay lên thì c l p cùng v x c xô, d m chân nhún nh y theo nh p bài hát .
  4. * Nghe hát: Cô hát cho tr nghe bài hát “ Lá xanh ” Ngoài nhi m v b o v , canh gác gi c, các cô chú b i còn hăng hái tham gia hành quân trên các tuy n ư ng t Nam ra B c ã ư c nh c sĩ Anh Quân sáng tác bài hát “ Lá xanh ”. Bây gi các cháu nghe cô th hi n bài hát “ Lá xanh ” nhé! + Tr ng i quanh cô và c m nh n giai i u tình c m bài hát “ Lá xanh ”. - Ca sĩ Thanh Thúy ã th hi n ni m vui cùng các chú b i trên ư ng hành quân qua núi r ng Trư ng Sơn, v y các con hãy cùng cô thư ng th c bài hát “ Lá xanh ” + Tr nghe băng nh c bài hát “ Lá xanh ”. Th h ên c m xúc ung ưa nh nhàng theo nh p bài hát. * Trò chơi âm nh c: i theo nh p tr ng - Yêu c u: Tr nghe cô gõ tr ng, tr xư ng âm l i theo úng nh p c a ti ng tr ng. - Cách chơi: Cô gõ tr ng: “ Tùng c c, tùng c c , ” cho c l p xư ng âm l i. Sau ó cô cho m i i l ng nghe ti ng gõ tr ng c a cô: “ Tùng tùng c c, tùng tùng c c ”, “ C c c c tùng ”, “ c c tùng c c ”…L n lư t m i i xư ng âm theo. N u tr nào làm sai thì b ph t bò trư n theo ti ng tr ng nhanh ch m c a cô. c/ K t thúc: Cô gõ tr ng, tr d m chân theo nh p bài hát “ làm chú b i” 3. Ho t ng góc: * Góc phân vai: - N i dung: + Chơi óng vai chú lái phi công, c a hàng may o trang ph c qu n áo chú b i, công s , d ch v bưu i n, siêu th , qu y bán vé máy bay + G i bưu ph m, g i thư cho các chú b i xa. - Yêu c u: + Tr bi t phân vai chơi, bi t ư c công vi c c a chú lái phi công, thái giao ti p ni m n c a nhân viên bán vé v i khách hàng.
  5. + Tr bi t g i bưu ph m, nh n tin, g i i n tho i cho ngư i thân xa qua d ch v bưu i n. - Chu n b : dùng các lo i th c ph m, bánh k o, túi sách… qu y siêu th , i n tho i, báo chí, tem thư, bì thư gian hàng bưu i n; v i, ph n kéo, thư c dây trang ph c gian hàng may o, vé máy bay, ti n, mô hình máy bay, mũ phi công, m t s gh dành cho khách ng i. - Ti n hành: + Cô g i m n i dung chơi cho tr , chú lái phi công ch hành khách và i u khi n máy bay, m i khách ng i úng s gh và th t dây an toàn khi máy bay r i kh i ư ng băng . + Tr bi t mua bì thư, tem thư dán bưu ph m g i qua ư ng bưu i n, b m úng s máy và g i i n tho i cho ngư i thân. - Th may bi t th c hi n các quy trình : o, c t v i, ráp t o thành b trang ph c cho chú b i. * Góc ngh thu t: - N i dung: + Múa hát, nghe qua máy catsset ca ng i v các chú b i, làm bưu thi p t ng chú b i. + T o m t b c tranh t các nguyên v t li u v tài chú b i ang tham gia h i thao vui kh e, v tranh, trang trí h p quà t ng chú b i. - Yêu c u: + Tr bi t h p tác cùng nhau s d ng các nguyên v t li u k t h p các k năng c t, xé, dán t o thành b c tranh v chú b i. + Bi t v n ng theo ti t t u, múa minh h a các ng tác bài hát v chú b i - Chu n b : + Gi y v , màu nư c, t n n, len, v i, lá c , …băng nh c, máy catsete, phôn nghe, tr ng rung, trang ph c văn ngh . - Ti n hành: + T các nguyên li u cô g i ý các chuy n cùng th c hi n các k năng xé, dán, v n n, g p hình t n d ng các nguyên v t li u t o
  6. thành hình chú b i qua b c tranh v ch chú b i dâng tham gia h i thao qu c phòng. * Góc xây d ng: - N i dung: + Xây d ng doanh tr i chú b i, l p ghép hình nh ho t ng c a chú b i. - Yêu c u: + Tr l p ghép ư c doanh tr i chú b i t các kh i nhà theo t ng khu v c : Nhà truy n th ng, nhà vũ khí chi n u, khu v c tr c chi n, khu chăn nuôi tăng gia s n xu t, b p ăn…. + Tr bi t l p ghép t các hình r i t o thành m t b c tranh v công c , trang ph c c a các chú b i. - Chu n b : + Hàng rào mô hình, các lo i hình kh i, tranh l p ghégia ình, mô hình chú b i, c t c , c ng, … các lo i xe tăng, máy bay… - Ti n hành: + Cô g i ý mô hình cách xây doanh tr i b i theo t ng khu v c, tr phân vai chơi và xây theo t ng khu v c: Nhà truy n th ng, xây c ng, hàng rào… t o hoàn ch nh mô hình doanh tr i b i 4. Ho t ng ngoài tr i: - Ho t ng có m c ích: Trò chuy n v nh ng công vi c hàng ngày c a chú b i, xem album hình nh v chú b i - Trò chơi v n ng: Hành quân gi ng chú b i. - Chơi t do , chơi theo ý thích. 5. V sinh – ăn trưa – ăn ph chi u - N m ư c thao tác v sinh trư c và sau khi ăn. - Bi t d n bàn ăn g n gàng. 6. Ho t ng chi u: * Chu n b : Máy vi tính, h a báo, àn
  7. * Nôi dung ho t ng : - Chơi vi tính căn phòng “ Xư ng làm bánh ” trong ngôi nhà toán h c c a Millie - Bi u di n các bài hát v chú b i. - Nêu gương cu i ngày. 7. Nh n xét sau khi t ch c các ho t ng trong ngày: ón tr , ho t ng có ch ích, ho t ng vui chơi, v sinh ăn ng , ho t ng chi u, c n quan tâm, chăm sóc giáo d c i v i nh ng tr có bi u hi n c bi t ): ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản