intTypePromotion=1

Nghệ thuật sống và cách học làm người: Phần 1

Chia sẻ: Mai Hong Luu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
27
lượt xem
2
download

Nghệ thuật sống và cách học làm người: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 của tài liệu Nghệ thuật sống và cách học làm người giới thiệu đến bạn các nội dung về: sand (cát), cách nhìn mới về cuộc sống, hóa đơn, vết sẹo, bức tranh người con trai, những viên sỏi thần, phần thưởng, vết thương, gánh xiếc, mẹ con đậu đũa. Từ những câu chuyện với các chủ đề khác nhau từ đó đưa ra các bài học, bài học kinh nghiệm xử lý, cách học làm người từ những điều nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật sống và cách học làm người: Phần 1

 1. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 1 MUÅC LUÅC Sand (caát)......................................................................................... 2 Caách nhòn múái vïì cuöåc söëng ........................................................... 3 Hoáa àún ............................................................................................ 5 Vïët seåo .............................................................................................. 7 Bûác tranh ngûúâi con trai ................................................................ 8 Nhûäng viïn soãi thêìn..................................................................... 11 Phêìn thûúãng .................................................................................. 13 Vïët thûúng ..................................................................................... 14 Gaánh xiïëc ....................................................................................... 16 Meå con Àêåu Àuäa ............................................................................ 18 Ngûúâi hoåc troâ cuä cuãa thêìy Thên .................................................. 24 Vai Diïîn cuöëi cuâng ........................................................................ 29 Giuáp àúä ngûúâi àaä giuáp àúä mònh ................................................... 31 Tuyïåt vúâi......................................................................................... 35 Bûäa tiïåc ngaây cûúái ......................................................................... 36 Maãnh àôa vúä ................................................................................... 39 Chuát suy tû trong ngaây................................................................. 41 Hai viïn gaåch xêëu xñ ..................................................................... 43 Söëng troån veån tûâng ngaây .............................................................. 45 Cö gaái coá möåt böng höìng............................................................... 47 Àiïìu quan troång nhêët cuöåc àúâi baån laâ gò?................................... 49 Chuyïån cêy taáo .............................................................................. 51 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 2 SAND (CAÁT) Möåt cêu chuyïån kïí rùçng, coá 2 ngûúâi baån thên cuâng bõ laåc àûúâng trong sa maåc. Hoå cûá ài ài maäi vaâ túái 1 thúâi àiïím trong cuöåc haânh trònh, hoå bùæt àêìu tranh caäi vúái nhau xem ài hûúáng naâo àïí thoaát ra. Khöng kiïìm chïë àûúåc sûå bûåc tûác vaâ tuyïåt voång, 1 ngûúâi àaä taát vaâo mùåt ngûúâi kia. Ngûúâi bõ àaánh rêët àau nhûng khöng noái gò, chó viïët 1 doâng trïn caát: Höm nay, ngûúâi baån thên nhêët àaä taát töi. Hoå laåi ài tiïëp vaâ àïën àûúåc 1 öëc àaão vúái 1 höì nûúác lúán. Ngûúâi baån luác naäy bõ àaánh vò vöåi vaâng uöëng nûúác vaâ tùæm rûãa nïn àaä bõ trûúåt chên vaâ àang chòm dêìn. Ngûúâi baån kia vöåi nhaãy xuöëng cûáu anh ta lïn.Khi moåi sûå àaä qua, ngûúâi baån luác trûúác bõ àaánh àaä khùæc 1 doâng chûä lïn 1 phiïën àaá: Höm nay ngûúâi baån thên nhêët àaä cûáu töi. Ngûúâi baån àaä àaánh vaâ cuäng àaä cûáu anh ta thûåc sûå ngaåc nhiïn nïn hoãi: "Taåi sao khi túá àaánh cêåu ,cêåu viïët lïn caát,coân bêy giúâ cêåu laåi khùæc lïn phiïën àaá?" Ngûúâi kia móm cûúâi àaáp:" Khi 1 ngûúâi baån laâm ta àau,haäy viïët lïn caát àïí ngoån gioá cuãa sûå tha thûá thöíi qua mang noá ài cuâng. Coân khi àiïìu töët laânh àïën, chuáng ta haäy khùæc noá lïn àaá,nhû khùæc thaânh kó niïåm trong tim vêåy, khöng cún gioá naâo coá thïí xoáa ài àûúåc!" Liïåu chuáng ta coá thïí: "Hoåc àûúåc caách viïët trïn caát" khöng? http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 3 CAÁCH NHÒN MÚÁI VÏÌ CUÖÅC SÖËNG Khi töi bùæt àêìu têåp àaåp xe àaåp caách àêy vaâi nùm, töi khöng bao giúâ nghô rùçng chuyïån töi luyïån têåp àaåp xe seä trúã thaânh möåt àiïìu gò lúán hún laâ möåt vaâi cuöëc xe loâng voâng. Nhûng khi töi khoãe lïn, baån beâ töi khuyïën khñch töi nêng cao mûác têåp luyïån vaâ thûã sûác vúái vaâi cuöåc àûúâng daâi. Cuöåc thûã sûác àêìu tiïn laâ àoaån àûúâng 150 dùåm (hún 200km), MS-150, möåt cuöåc àua xe haâng nùm quyïn goáp tiïìn cho viïåc nghiïn cûáu chöëng laåi bïånh xú cûáng. Khi töi múái àùng kyá dûå thi, yá tûúãng naây dûúâng nhû rêët tuyïåt vúâi - uãng höå quyïn goáp cho möåt viïåc tûâ thiïån khi chaåy xe àûúâng daâi - vaâ töi rêët hùng haái luyïån têåp. Nhûng khi cuöåc àua àïën, sûå thiïëu tûå tin àaä chiïën thùæng trong töi. Töi vêîn muöën quyïn goáp cho viïåc tûâ thiïån, nhûng töi khöng coân muöën chaåy möåt àoaån àûúâng daâi nhû vêåy trong xuöët hai ngaây liïìn. Cuöåc àua bùæt àêìu vaâo saáng ngaây Chuã nhêåt taåi vuâng quï Georgia yïn bònh, vaâ trong vaâi giúâ àêìu tiïn töi caãm thêëy thêåt tuyïåt vúâi. Àêy chñnh laâ àiïìu maâ töi tûúãng tûúång, vaâ tinh thêìn cuãa töi rêët maånh meä. Nhûng vaâo cuöëi ngaây, töi caãm thêëy quaá kiïåt sûác, noáng naãy. Nïëu ai àoá tin rùçng thïí xaác àûúåc nöëi vúái linh höìn, töi àêy seä laâ möåt vñ duå cuå thïí. Möîi àiïìu than thúã maâ naäo àûa ra dûúâng nhû ài thùèng túái hai chên töi. "Mònh khöng thïí chõu nöíi nûäa," thò chên bùæt àêìu möåt cún chuöåt ruát, vaâ "nhûäng ngûúâi khaác àïìu gioãi hún mònh" àûúåc tiïëp theo laâ caãm giaác huåt húi, thiïëu dûúäng khñ. Töi muöën boã cuöåc. Lïn àïën àónh àöìi, caãnh hoaâng hön tuyïåt àeåp núi chên trúâi xa àaä giuáp töi ài tiïëp àûúåc vaâi phuát nûäa. Khi àoá töi böîng chuá yá möåt vêån àöång viïn trûúác töi möåt khoaãng xa, àang àaåp xe rêët chêåm trong boáng chiïìu àoã rûåc. Töi caãm thêëy ngûúâi naây coá àiïìu gò àoá khaác laå, nhûng töi khöng roä laâ àiïìu gò. Vò thïë töi cöë chaåy àuöíi theo. Cö ta àang chaåy, àaåp chêåm nhûng àïìu àïìu vûäng vaâng, vúái khuön mùåt http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 4 móm cûúâi nheå nhaâng vaâ cûúng quyïët – vaâ röìi töi nhêån thêëy rùçng cö êëy chó coá möåt chên. Sûå têåp trung cuãa töi thay àöíi ngay lêåp tûác. Caã ngaây töi khöng tin tûúãng vaâo thïí xaác cuãa chñnh mònh. Nhûng bêy giúâ töi àaä biïët - khöng phaãi laâ thïí xaác maâ chñnh laâ yá chñ seä giuáp töi àaåt àûúåc àñch àïën cuãa mònh. Caã ngaây höm sau mûa. Töi khöng tröng thêëy ngûúâi nûä vêån àöång viïn möåt chên nûäa, nhûng töi tiïëp tuåc chaåy maâ khöng than thúã, vò töi biïët rùçng cö êëy àang cuâng vúái töi úã àêu àoá trïn àoaån àûúâng. Vaâ vaâo cuöëi ngaây, vêîn caãm thêëy maånh meä, töi àaä hoaân têët àûúåc 150 dùåm cuãa mònh. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 5 HOÁA ÀÚN Peter laâ con trai cuãa möåt chuã cûãa haâng baách hoáa nhoã úã àêìu phöë. Cêåu thûúâng àïën cûãa haâng cuãa meå chúi. Möîi ngaây cûãa haâng àïìu coá khöng ñt nhûäng hoáa àún traã tiïìn hoùåc thu tiïìn haâng cêìn thanh toaán hoùåc chuyïín àïën khaách haâng. Peter thûúâng àûúåc meå giao nhiïåm vuå àem nhûäng hoáa àún àoá àïën bûu àiïån gûãi. Dêìn daâ viïåc naây khiïën cêåu caãm thêëy dûúâng nhû mònh cuäng àaä trúã thaânh möåt nhaâ kinh doanh nhoã. Ngaây kia Peter nghô: mònh cuäng viïët möåt hoáa àún gûãi cho meå, trong àoá viïët roä nhûäng khoaãn maâ meå phaãi traã cho mònh vïì nhûäng gò mònh àaä giuáp meå möîi ngaây. Saáng höm sau meå cêåu nhêån àûúåc hoáa àún àoá ghi roä: "Meå cêìn thanh toaán cho con trai Peter nhûäng khoaãn nhû sau: - Vêån chuyïín àöì duâng vïì nhaâ: 2 àöìng - Àem thû àïën bûu àiïån gûãi: 1 àöìng - Giuáp ngûúâi lúán doån deåp vûúân hoa: 2 àöìng - Caã tuêìn lïî con àïìu ngoan ngoaän vaâ vêng lúâi: 1 àöìng Töíng cöång: 6 àöìng." Meå Peter xem hoáa àún vaâ khöng noái gò caã. Àïën bûäa töëi, Peter phaát hiïån dûúái khay ùn cuãa mònh 6 àöìng tiïìn cöng. Cêåu rêët vui, nhûng vûâa àõnh boã tiïìn vaâo tuái thò thêëy keâm theo laâ möåt túâ hoáa àún thu tiïìn khaác maâ tïn ngûúâi nhêån laåi laâ cêåu. Peter rêët ngaåc nhiïn. "Peter cêìn thanh toaán cho meå nhûäng khoaãn sau: - Söëng 10 nùm haånh phuác trong ngöi nhaâ cuãa meå: 0 àöìng - Khoaãn chi phñ cho viïåc sinh hoaåt ùn uöëng hoåc haânh trong 10 nùm: 0 àöìng - Khoaãn tiïìn meå chùm soác Peter möîi khi àau bïånh: 0 àöìng - Tûâ àoá àïën nay Peter luön coá möåt ngûúâi meå yïu thûúng vaâ chùm soác: 0 àöìng Töíng cöång: 0 àöìng." http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 6 Peter àoåc ài àoåc laåi túâ hoáa àún. Cêåu höëi hêån àïën àoã caã mùåt. Laát sau, Peter àïën bïn meå vaâ ruác vaâo loâng meå, nhaâ nheå boã 6 àöìng tiïìn vaâo tuái meå. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 7 VÏËT SEÅO Möåt cêåu beá múâi meå tham dûå buöíi hoåp phuå huynh àêìu tiïn úã trûúâng tiïíu hoåc. Àiïìu cêåu beá súå àaä thaânh sûå thêåt, meå cêåu beá nhêån lúâi. Àêy laâ lêìn àêìu tiïn baån beâ vaâ giaáo viïn chuã nhiïåm gùåp meå cêåu beá vaâ cêåu rêët xêëu höí vïì veã bïì ngoaâi cuãa meå mònh. Mùåc duâ cuäng laâ möåt ngûúâi phuå nûä àeåp, coá möåt vïët seåo lúán che gêìn toaân böå mùåt bïn phaãi cuãa cö. Cêåu beá khöng bao giúâ muöën hoãi meå mònh taåi sao bõ vïët seåo lúán vêåy. Vaâo buöíi hoåp mùåt, moåi ngûúâi coá êën tûúång rêët àeåp vïì sûå dõu daâng vaâ veã àeåp tûå nhiïn cuãa ngûúâi meå mùåc cho vïët seåo àêåp vaâo mùæt, nhûng cêåu beá vêîn xêëu höí vaâ giêëu mònh vaâo möåt goác traánh mùåt moåi ngûúâi. úã àoá, cêåu beá nghe àûúåc meå mònh noái chuyïån vúái cö giaáo. - Laâm sao chõ bõ vïët seåo nhû vêåy trïn mùåt? Cö giaáo cuãa cêåu hoãi. Ngûúâi meå traã lúâi, - Khi con töi coân beá, noá àang úã trong phoâng thò lûãa böëc lïn. Moåi ngûúâi àïìu súå khöng daám vaâo vò ngoån lûãa àaä böëc lïn quaá cao, vaâ thïë laâ töi chaåy vaâo. Khi töi chaåy àïën chöî noá, töi thêëy möåt xaâ nhaâ àang rúi xuöëng ngûúâi noá vaâ töi vöåi vaâng lêëy mònh che cho noá. Töi bõ àaánh àïën ngêët xóu nhûng thêåt laâ may mùæn laâ coá möåt anh lñnh cûáu hoãa àaä vaâo vaâ cûáu caã hai meå con töi. Ngûúâi meå chaåm vaâo vïët seåo nhùn nhuám trïn mùåt. "Vïët seåo naây khöng chûäa àûúåc nûäa, nhûng cho túái ngaây höm nay, töi chûa hïì höëi tiïëc vïì àiïìu mònh àaä laâm. "Àïën àêy, cêåu beá chaåy ra khoãi chöî nêëp cuãa mònh vïì phña meå, nûúác mùæt lûng troâng. Cêåu beá öm lêëy meå mònh vaâ caãm nhêån àûúåc sûå hy sinh cuãa meå daânh cho mònh. Cêåu beá nùæm chùåt tay meå suöët caã ngaây höm àoá. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 8 BÛÁC TRANH NGÛÚÂI CON TRAI Coá möåt ngûúâi àaân öng yïu thñch myä thuêåt. Öng ta say mï àïën mûác gêìn nhû söëng vò niïìm say mï cuãa mònh. Sûu têåp tranh laâ muåc tiïu caã àúâi cuãa öng. Öng laâm viïåc rêët chùm chó àïí daânh tiïìn tiïët kiïåm nhùçm mua thïm caác taác phêím höåi hoåa cho böå sûu têåp cuãa mònh. Öng mua rêët nhiïìu taác phêím cuãa caác hoåa syä nöíi tiïëng. Ngûúâi àaân öng naây àaä goáa vúå. Öng chó coá möåt ngûúâi con trai. Öng àaä truyïìn laåi cho con mònh niïìm say mï sûu têìm àoá. Öng rêët tûå haâo vïì con trai cuãa mònh khi anh ta cuäng trúã thaânh möåt nhaâ sûu têìm nöíi tiïëng nhû öng. Möåt thúâi gian sau, àêët nûúác böîng coá chiïën tranh. Ngûúâi con trai, cuäng nhû moåi thanh niïn khaác, lïn àûúâng toâng quên. Vaâ sau möåt thúâi gian thò cêu chuyïån xaãy ra... Möåt höm, ngûúâi cha nhêån àûúåc möåt laá thû thöng baáo rùçng ngûúâi con àaä mêët tñch khi àang laâm nhiïåm vuå. Ngûúâi cha àau khöí àïën töåt cuâng. Thêåt laâ khuãng khiïëp khi ngûúâi cha khöng thïí biïët àûúåc àiïìu gò àang xaãy ra vúái con mònh. Vaâi tuêìn sau öng nhêån àûúåc möåt laá thû nûäa. Laá thû naây baáo vúái öng rùçng con öng àaä hy sinh khi laâm nhiïåm vuå. Öng gêìn nhû chïët ài möåt nûãa ngûúâi. Thêåt khoá khùn khi àoåc tiïëp laá thû àoá, nhûng öng vêîn cöë. Trong thû, ngûúâi ta baáo rùçng con öng àaä ruát lui àïën núi an toaân. Nhûng thêëy trïn baäi chiïën trûúâng vêîn coân nhûäng àöìng àöåi bõ thûúng, con öng àaä quay laåi vaâ àûa vïì tûâng thûúng binh möåt. Cho àïën khi àûa ngûúâi cuöëi cuâng vïì gêìn àïën khu vûåc an toaân thò con öng àaä truáng àaån vaâ hy sinh. Möåt thaáng sau, àïën ngaây Noel, öng khöng muöën ra khoãi nhaâ. Öng khöng thïí hònh dung àûúåc möåt Noel maâ thiïëu con trai mònh bïn caånh. Öng àang úã trong nhaâ thò coá tiïëng chuöng goåi cûãa. Àûáng trûúác cûãa nhaâ laâ möåt chaâng trai tay cêìm möåt boåc lúán. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 9 Chaâng trai noái "Thûa baác, baác khöng biïët chaáu, nhûng chaáu laâ ngûúâi maâ con baác àaä cûáu trûúác khi hy sinh. Chaáu khöng giaâu coá, nïn chaáu khöng biïët àem àïën caái gò àïí àïìn àaáp cho àiïìu maâ con baác àaä laâm cho chaáu. Chaáu àûúåc anh êëy kïí laåi rùçng baác thñch sûu têìm tranh, búãi vêåy duâ chaáu khöng phaãi laâ möåt hoåa syä, chaáu cuäng veä möåt bûác chên dung con trai baác àïí tùång cho baác. Chaáu mong baác nhêån cho chaáu."Ngûúâi cha àem bûác tranh vaâo nhaâ, múã ra. Thaáo bûác tranh giaá trõ nhêët vêîn treo trïn loâ sûúãi xuöëng, öng thay vaâo àoá laâ bûác chên dung ngûúâi con. Nûúác mùæt lûng troâng, öng noái vúái chaâng trai "Àêy laâ bûác tranh giaá trõ nhêët maâ ta coá àûúåc. Noá coá giaá trõ hún têët caã caác tranh maâ ta coá trong cùn nhaâ naây." Chaâng trai úã laåi vúái ngûúâi cha qua Noel àoá röìi hai ngûúâi chia tay. Sau vaâi nùm, ngûúâi cha bõ bïånh nùång. Tin tûác vïì viïåc öng qua àúâi lan truyïìn ài rêët xa. Moåi ngûúâi àïìu muöën tham gia vaâo cuöåc baán àêëu giaá nhûäng taác phêím nghïå thuêåt maâ ngûúâi cha àaä sûu têìm àûúåc qua thúâi gian. Cuöëi cuâng thò buöíi baán àêëu giaá cuäng àûúåc cöng böë vaâo ngaây Noel nùm àoá. Caác nhaâ sûu têìm vaâ nhûäng nhaâ àaåi diïån cho caác viïån baão taâng àïìu haáo hûác muöën mua caác taác phêím nöíi tiïëng. Toaâ nhaâ baán àêëu giaá àêìy ngûúâi. Ngûúâi àiïìu khiïín àûáng lïn vaâ noái "Töi xin caám ún moåi ngûúâi àaä àïën àöng àuã nhû vêåy. Bûác tranh àêìu tiïn seä laâ bûác chên dung naây..." Coá ngûúâi la lïn "Àoá chó laâ chên dung àûáa con trai öng cuå thöi! Sao chuáng ta khöng boã qua noá, vaâ bùæt àêìu bùçng nhûäng bûác coá giaá trõ thêåt sûå?"Ngûúâi àiïìu khiïín noái "Chuáng ta seä bùæt àêìu bùçng bûác naây trûúác!" Ngûúâi àiïìu khiïín bùæt àêìu "Ai seä mua vúái giaá $100?". Khöng ai traã lúâi nïn öng ta laåi tiïëp "Ai seä mua vúái giaá $50?". Cuäng khöng coá ai traã lúâi nïn öng ta laåi hoãi "Coá ai mua vúái giaá $40?" Cuäng khöng ai muöën mua. Ngûúâi àiïìu khiïín laåi hoãi "Khöng ai muöën traã giaá cho bûác tranh naây sao?" Möåt ngûúâi àaân öng giaâ àûáng lïn "Anh coá thïí baán vúái giaá $10 àûúåc khöng? Anh thêëy àêëy, $10 laâ têët caã nhûäng gò töi coá. Töi laâ haâng xoám cuãa öng cuå vaâ töi biïët thùçng beá àoá. Töi àaä thêëy thùçng beá lúán lïn vaâ töi thêåt sûå yïu quyá noá. Töi rêët muöën coá bûác tranh àoá. Vêåy anh coá àöìng yá khöng?" Ngûúâi àiïìu khiïín noái "$10 lêìn thûá nhêët, lêìn thûá nhò, baán!" http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 10 Tiïëng öìn aâo vui mûâng nöíi lïn vaâ moåi ngûúâi noái vúái nhau "Chuáng ta coá thïí bùæt àêìu thêåt sûå àûúåc röìi!" Ngûúâi àiïìu khiïín noái "Xin caãm ún moåi ngûúâi àaä àïën. Thêåt laâ vinh haånh khi coá mùåt nhûäng võ khaách quyá úã àêy. Bûäa nay chuáng ta seä dûâng taåi àêy!". Àaám àöng nöíi giêån "Anh noái laâ hïët àêëu giaá? Anh vêîn chûa àêëu giaá toaân böå caác taác phêím nöíi tiïëng kia maâ?" Ngûúâi àiïìu khiïín noái "Töi xin löîi nhûng buöíi baán àêëu giaá àaä chêëm dûát. Moåi ngûúâi haäy xem chuác thû cuãa öng cuå àêy: "Ngûúâi naâo lêëy bûác chên dung cuãa con töi seä àûúåc têët caã nhûäng bûác tranh coân laåi!" Vaâ àoá laâ lúâi cuöëi cuâng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 11 NHÛÄNG VIÏN SOÃI THÊÌN (John Wayne Schlatter) "Taåi sao chuáng em phaãi hoåc têët caã nhûäng àiïìu ngu ngöëc naây?" Trong têët caã nhûäng cêu hoãi vaâ phaãn àöëi maâ töi àaä nghe tûâ hoåc troâ cuãa mònh suöët bao nhiïu nùm daåy hoåc àêy laâ cêu maånh nhêët. Töi traã lúâi hoåc troâ cuãa mònh bùçng möåt cêu chuyïån sau. Möåt àïm, möåt àaám ngûúâi du muåc chuêín bõ nghó àïm giûäa àöìng thò bêët ngúâ hoå thêëy mònh bõ bao quanh búãi möåt luöìng saáng. Hoå tin laâ thiïn thêìn àang àïën vúái hoå. Hoå chúâ àúåi vúái niïìm tin rùçng thiïn thêìn seä noái cho hoå nhûäng àiïìu quan troång chó daânh riïng cho hoå thöi. Möåt gioång noái vang lïn "Haäy nhùåt têët caã nhûäng viïn soãi xung quanh. Boã chuáng vaâo trong tuái mang theo bïn mònh. Haäy ài möåt ngaây vaâ àïm mai caác anh seä thêëy vui mûâng vaâ caã nöîi buöìn.". Sau khi thiïn thêìn biïën mêët, nhûäng ngûúâi du muåc ngaåc nhiïn vaâ thêët voång. Hoå chúâ àúåi möåt sûå khaám phaá lúán, nhûäng bñ mêåt giuáp hoå trúã nïn giaâu coá, maånh khoãe vaâ laâm baá chuã thïë giúái. Nhûng thay vaâo àoá hoå chó phaãi laâm möåt viïåc coãn con khöng coá yá nghôa gò caã. Dêîu sao, nghô àïën lúâi noái cuãa thiïn thêìn, möîi ngûúâi cuäng nhùåt vaâi viïn soãi röìi boã vaâo tuái duâ khöng haâi loâng chuát naâo. Ài suöët möåt ngaây, khi àïm àïën hoå dûâng chên cùæm traåi. Múã tuái ra hoå thêëy nhûäng viïn soãi àaä trúã thaânh nhûäng viïn kim cûúng. Hoå vui mûâng vò coá kim cûúng, nhûng cuäng buöìn tiïëc àaä khöng lêëy thïm vaâi viïn soãi nûäa. Töi coá möåt hoåc troâ, tïn Alan, tûâ thúâi kyâ àêìu tiïn ài daåy hoåc àaä chûáng minh chuyïån trïn laâ sûå thêåt. Khi Alan hoåc lúáp 8, cêåu beá naây rêët gioãi "gêy chuyïån" vaâ hay bõ àuöíi hoåc. Cêåu ta àaä trúã thaânh möåt tïn "anh chõ" trong trûúâng vaâ trúã thaânh bêåc thêìy vïì "chöm chóa". Möîi ngaây töi cho hoåc troâ hoåc thuöåc loâng nhûäng cêu danh ngön. Khi àiïím danh, töi àoåc àoaån àêìu cuãa möåt cêu danh ngön. Àïí àûúåc àiïím danh, hoåc troâ phaãi àoåc nöët phêìn cuöëi cuãa cêu danh ngön. "Alice Adams - Khöng coá thêët baåi ngoaåi trûâ..." http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 12 "'Khöng tiïëp tuåc cöë gùæng', em coá mùåt thûa thêìy Schlatter." Nhû vêåy àïën cuöëi nùm, nhûäng hoåc troâ cuãa töi nhúá àûúåc khoaãng 150 cêu danh ngön."Nghô baån coá thïí, nghô baån khöng thïí - caách naâo cuäng àuáng!". "Nïëu baån thêëy chûúáng ngaåi, baån àaä rúâi mùæt khoãi àñch àïën."."Ngûúâi cay àöåc laâ ngûúâi biïët giaá caã moåi thûá nhûng chùèng biïët giaá trõ cuãa caái gò caã.". Vaâ têët nhiïn cêu danh ngön cuãa Napoleon Hill "Nïëu baån nghô ra noá, vaâ tin vaâo noá, baån coá thïí àaåt àûúåc noá.". Alan laâ ngûúâi phaãn àöëi nhiïìu nhêët vïì caách hoåc naây - möåt ngaây kia cêåu bõ àuöíi khoãi trûúâng vaâ biïën mêët suöët nùm nùm. Möåt ngaây noå, cêåu ta goåi àiïån thoaåi cho töi. Cêåu vûâa àûúåc baão laänh ra khoãi traåi caãi taåo. Sau khi cêåu ta bõ ra toâa vaâ cuöëi cuâng bõ chuyïín àïën traåi caãi taåo treã võ thaânh niïn vò nhûäng àiïìu mònh àaä laâm, cêåu ta chaán gheát chñnh baãn thên mònh vaâ cêåu àaä lêëy dao caåo cùæt cöí tay mònh. Cêåu kïí "Thêìy coá biïët khöng, em nùçm àoá khi maâ sûå söëng àang chaãy ra khoãi thên thïí em, em chúåt nhúá àïën möåt cêu danh ngön thêìy àaä bùæt em cheáp ài cheáp laåi 20 lêìn möåt ngaây. "Khöng coá sûå thêët baåi trûâ viïåc khöng tiïëp tuåc cöë gùæng." Vaâ àöåt nhiïn em thêëy noá coá yá nghôa. Nïëu em coân söëng, em khöng thêët baåi, nhûng nïëu em àïí cho mònh chïët, em seä thêët baåi hoaân toaân. Vò thïë vúái sûác lûåc coân laåi em goåi ngûúâi túái cûáu vaâ bùæt àêìu möåt cuöåc söëng múái." Khi cêåu nghe cêu danh ngön àoá, noá laâ viïn soãi. Khi cêåu cêìn möåt chó dêîn vaâo thúâi àiïím quan troång cuãa cuöåc àúâi, noá trúã thaânh viïn kim cûúng. Vaâ nhû töi noái vúái baån, haäy tòm cho mònh thêåt nhiïìu viïn soãi, vaâ baån seä nhêån àûúåc nhûäng viïn kim cûúng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 13 PHÊÌN THÛÚÃNG Khi nghïå sô lûâng danh Burt Lancaster coân laâ möåt àûáa beá ngheâo úã New York, öng vêîn thûúâng coá nhûäng giêëc mú rêët treã con vïì nhûäng que kem söcöla quyïën ruä. Luác àoá àöìng 25 cent àöëi vúái öng laâ caã möåt gia taâi. Möåt ngaây kia ài ngang qua möåt ngên haâng, cêåu beá Burt bêët chúåt thêëy möåt túâ 20 àöla nùçm dûúái àêët chöî baäi àêåu xe. Àoá laâ söë tiïìn lúán nhêët Burt tûâng thêëy, khiïën traái tim cêåu nhû muöën nhaãy ra khoãi löìng ngûåc. Cêåu cuái xuöëng lûúåm túâ giêëy baåc boã vaâo tuái quêìn vaâ liïn tûúãng ngay àïën nhûäng que kem cuäng nhû nhûäng moán àöì chúi maâ cêåu tûâng mú ûúác. Nhûng ngay luác àoá coá möåt phuå nûä àûáng tuöíi vúái veã mùåt hoaãng höët ài ài laåi laåi tòm kiïëm dûúái àêët. Thêëy cêåu beá, baâ liïìn hoãi: "Con coá thêëy túâ 20 àöla cuãa baâ àaánh rúi khöng?". Baâ giaãi thñch àoá laâ söë tiïìn maâ caã gia àònh àöng àuác cuãa baâ phaãi söëng nhúâ vaâo cho àïën hïët thaáng naây, vûâa kïí baâ vûâa khoác... "Baâ khöng biïët seä phaãi laâm gò nïëu khöng tòm ra noá. Chùæc coá leä noá rúát àêu àêy thöi...". Nhûäng ngoán tay cuãa Burt siïët chùåt vaâo túâ giêëy baåc. Trong àêìu cêåu beá, nhûäng moán àöì maâ cêåu coá thïí mua vúái söë tiïìn to lúán àoá lêìn lûúåt hiïån ra. Rêët dïî àïí traã lúâi: "Con khöng thêëy túâ giêëy baåc naâo hïët!" vaâ bûúác ài. Nhûng thay vaâo àoá, cêåu beá ruát túâ giêëy baåc ra vaâ noái: "Con lûúåm àûúåc noá àêy!". Sûå vui mûâng hiïån roä trïn khuön mùåt àêìy lo êu cuãa baâ laâm êëm loâng cêåu beá. Baâ laäo caám ún vaâ bûúác ài. Ngöi sao àiïån aãnh Burt Lancaster nhúá laåi - àoá laâ giêy phuát haånh phuác nhêët àúâi öng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 14 VÏËT THÛÚNG Möåt cêåu beá coá tñnh xêëu laâ rêët hay nöíi noáng. Möåt höm cha cêåu beá àûa cho cêåu möåt tuái àinh vaâ noái vúái cêåu beá rùçng möîi khi cêåu nöíi noáng thò haäy chaåy ra àùçng sau nhaâ àoáng möåt caái àinh lïn haâng raâo göî. Ngaây àêìu tiïn, cêåu beá àaä àoáng 37 caái àinh lïn haâng raâo. Nhûng sau vaâi tuêìn cêåu beá àaä têåp kiïìm chïë cún giêån cuãa mònh vaâ söë lûúång àinh cêåu àoáng lïn haâng raâo möîi ngaây möåt ñt ài. Cêåu nhêån thêëy rùçng kiïìm chïë cún giêån cuãa mònh thò dïî hún laâ phaãi àoáng cêy àinh lïn haâng raâo. Möåt ngaây kia, cêåu àaä khöng nöíi giêån möåt lêìn naâo suöët caã ngaây. Cêåu noái vúái cha vaâ öng baão cêåu haäy nhöí möåt caái àinh ra khoãi haâng raâo möîi möåt ngaây maâ cêåu khöng hïì nöíi giêån vúái ai duâ chó möåt lêìn. Ngaây laåi ngaây tröi qua, röìi cuäng àïën möåt bûäa cêåu beá tòm cha mònh baáo rùçng àaä khöng coân möåt caái àinh naâo trïn haâng raâo nûäa. Cha cêåu àaä cuâng cêåu àïën bïn haâng raâo. úã àoá öng noái vúái cêåu rùçng "Con àaä laâm rêët töët, nhûng haäy nhòn nhûäng löî àinh trïn haâng raâo. Haâng raâo àaä khöng thïí giöëng nhû xûa nûäa röìi. Nïëu con noái àiïìu gò trong cún giêån dûä, nhûäng lúâi noái àoá cuäng giöëng nhû nhûäng löî àinh naây, àïí laåi nhûäng vïët seåo trong loâng ngûúâi khaác. Duâ sau àoá con coá noái xin löîi bao nhiïu lêìn ài nûäa, vïët thûúng àoá vêîn coân úã laåi. Vïët thûúng tinh thêìn cuäng àau àúán nhû nhûäng vïët thûúng thïí xaác vêåy. Nhûäng ngûúâi xung quanh ta, baån beâ ta laâ nhûäng viïn àaá quyá. Hoå giuáp con cûúâi vaâ giuáp con trong moåi chuyïån. Hoå nghe con noái khi con gùåp khoá khùn, cöí vuä con vaâ luön sùén saâng múã röång têëm loâng mònh cho con. Haäy nhúá lêëy lúâi cha..." Tuêìn lïî naây laâ tuêìn lïî quöëc tïë vïì tònh baån. Baån haäy chó ra cho baån beâ mònh, rùçng baån quan têm àïën nhûäng ngûúâi àoá. Haäy gûãi cêu chuyïån naây àïën möîi ngûúâi maâ baån coi laâ BaåN. Coân nïëu baån nhêån àûúåc cêu chuyïån naây coá nghôa laâ ngûúâi gûãi coi baån thêåt sûå laâ baån cuãa mònh. Chuác baån haånh phuác!!! Baån laâ baån töi vaâ töi rêët coi troång àiïìu http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 15 naây. Haäy tha thûá cho töi nïëu coá luác naâo àoá töi àaä àïí laåi trong loâng baån vïët thûúng naâo àoá. Haäy gûãi cho baån beâ mònh laá thû naây vaâ caã gia àònh baån nûäa. Baån töi àaä gûãi cho töi vaâ töi gûãi cho Baån. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 16 GAÁNH XIÏËC (Nguyïn Hûúng) Coá lêìn khi töi coân laâ möåt thiïëu niïn, cha töi vaâ töi àûáng xïëp haâng àïí mua veá vaâo xem xiïëc. Cuöëi cuâng chó coân möåt gia àònh àûáng sùæp haâng giûäa chuáng töi vaâ quêìy baán veá. Gia àònh naây àaä gêy cho töi möåt êën tûúång sêu sùæc. Gia àònh àoá coá 8 àûáa con, têët caã coá leä àïìu dûúái 12 tuöíi. ta coá thïí noái laâ hoå khöng coá nhiïìu tiïìn. Quêìn aáo cuãa hoå khöng phaãi thuöåc loaåi àùæt tiïìn, nhûng saåch seä. Boån treã ngoan ngoaän, têët caã àïìu àûáng xïëp haâng phña sau böë meå chuáng, tûâng hai àûáa möåt, nùæm tay nhau. Chuáng noái möåt caách liïëng thoùæng vïì caác chuá hïì, nhûäng con voi vaâ nhûäng tiïët muåc khaác maâ chuáng seä xem àïm àoá. Ngûúâi ta coá thïí coá caãm giaác laâ trûúác àoá chuáng chûa àûúåc ài xem xiïëc bao giúâ. Viïåc àûúåc ài xem xiïëc coá veã nhû laâ möåt neát nöíi bêåt nhêët trong cuöåc àúâi treã thú cuãa chuáng. Ngûúâi cha vaâ ngûúâi meå àûáng úã àùçng àêìu luä treã naây tröng hïët sûác haänh diïån. Ngûúâi meå nùæm tay chöìng mònh, ngûúác nhòn öng nhû muöën noái:"Anh laâ hiïåp sô cuãa em trong böå aáo giaáp saáng loaáng". Öng êëy móm cûúâi vaâ êëm loâng vúái niïìm tûå haâo, öng nhòn baâ nhû muöën traã lúâi:"Em àaä noái àuáng". Cö baán veá hoãi ngûúâi cha muöën mua bao nhiïu veá. Öng haänh diïån traã lúâi:"Laâm ún baán cho töi 8 veá treã em vaâ 2 veá ngûúâi lúán àïí töi coá thïí àem caã gia àònhvaâo xem xiïëc". Cö baán veá noái giaá tiïìn. Baâ vúå ruát baân tay cuãa mònh ra khoãi baân tay öng, àêìu baâ cuöëi xuöëng, möi ngûúâi àaân öng naây bùæt àêìu run run. Ngûúâi cha nghiïng ngûúâi húi saát hún vaâo quêìy baán veá möåt chuát vaâ hoãi:"Cö noái bao nhiïu tiïìn?". Cö baán veá nhùæc laåi giaá tiïìn. Ngûúâi àaân öng naây khöng coá àuã tiïìn. Öng phaãi quay laåi àïí noái vúái 8 àûáa con öng rùçng öng khöng coá àuã tiïìn àïí àûa chuáng vaâo xem xiïëc chùng? Nhòn thêëy viïåc àang diïîn ra, cha töi àuát tay vaâo tuái quêìn cuãa öng ruát ra möåt túâ 20 àola vaâ àaánh rúi túâ http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 17 giêëy baåc xuöëng àêët. (Chuáng töi thêåt sûå chùèng giaâu coá gò!) Cha töi cuái xuöëng, nhùåt túâ giêëy baåc lïn, vöî vaâo vai ngûúâi àaân öng vaâ noái: - Xin löîi öng, túâ giêëy baåc naây úã tuái öng rúi ra. Ngûúâi àaân öng biïët viïåc gò àang xaãy ra. Öng êëy khöng xin cuãa böë thñ nhûng chùæc chùæn laâ trên troång sûå giuáp àúä naây trong möåt tònh huöëng tuyïåt voång, àau loâng vaâ böëi röëi. Öng êëy nhòn thùèng vaâo mùæt cha töi, nùæm lêëy tay cha töi trong caã hai baân tay cuãa öng êëy, siïët chùåt vaâo túâ 20 àola vaâ möi öng run run cuâng vúái lïå tuön traâo trïn maá, öng êëy noái: "Caãm ún, caãm ún öng. Söë tiïìn naây thûåc sûå rêët coá yá nghôa àöëi vúái töi vaâ gia àònh töi". Cha töi cuâng vúái töi trúã ra xe vaâ laái xe vïì nhaâ. Àïm àoá chuáng töi khöng vaâo xem xiïëc, nhûng khöng phaãi chuáng töi khöng vaâo xem vò khöng coá tiïìn. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 18 MEÅ CON ÀÊÅU ÀUÄA Cuöåc thi beá khoãe beá ngoan bùæt àêìu bùçng viïåc xoâe tay. Möåt cêåu beá nhêët àõnh giêëu tay ra sau lûng. - Chaáu sao vêåy? - Töi hoãi. - Thûa cö, saáng nay maá chaáu àang cùæt moáng tay cho chaáu thò coá ngûúâi hoãi mua luáa, nïn... - Vêåy coân mêëy ngoán chûa cùæt? - Töi hoãi thêåt nghiïm trang. Du hñch vai töi: - Vûâa phaãi thöi, böå mùåt hònh sûå cuãa maây laâm caác chaáu chïët ngêët bêy giúâ. - Àaä goåi laâ thi thò phaãi tuyïåt àöëi - Töi traã lúâi Du bùçng mùæt vaâ ra hiïåu cho cêåu beá xoeâ tay. aâ, chùèng nhûäng moáng tay daâi maâ coân dñnh gò àoá nêu nêu. - Thûa cö khöng phaãi àêët! - Muäi cêåu beá àoã lïn - aâ, söcöla... Vêåy thò... Töi ra lïånh: - Chaáu haá miïång ra. Möåt haâm rùng sêu. Töi nguyïåch möåt àiïím hai. Du lùæc àêìu: - Trúâi úi, maây laâm nhû khaám tuyïín tiïëp viïn haâng khöng vêåy. Giaám khaão naâo cuäng nhû maây thò cuöåc thi bïí mêët. - Phaãi coá möåt tuyïåt àöëi trïn àúâi naây, àoá laâ sûå cöng bùçng trong thi cûã - Töi traã lúâi. - Lyá sûå cuân! - Du caáu kónh - Sûå trong treão trong têm höìn caác chaáu coá coân giûä àûúåc hay khöng laâ do chñnh caách cû xûã cuãa chuáng ta. - Caái con khó! - Du lûúâm lûúâm. Töi bêåt cûúâi. Du cuäng cûúâi theo duâ húi nhùn nhoá. Àïën phêìn khaám tai, caác cö beá nghiïng nghiïng àêìu chòa ra nhûäng àöi böng toâng teng. Möåt baâ noái nhû rïn: - Trúâi úi, saáng nay töi quïn ngoaáy tai cho noá. Möåt ngûúâi khaác: - Mua caái aáo àêìm ren vúái àöi giaây cho con hïët mûúâi kyá àêåu vaâ tiïìn xe ài chúå phöë maâ khöng àoaåt giaãi gò thò uöíng quaá. - Cö úi, cö coá con chûa? Phúát tónh trûúác cêu hoãi êëm ûác, töi ra lïånh cho caác thñ sinh cúãi giaây àïí khaám vïå sinh chên. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 19 - Thuáy úi! - Du la lïn bïn tai töi - Sau caác chaáu coân àïën phêìn caác baâ meå thi nûäa. Maây laâm hoå súå quaá khöng ai daám thi bêy giúâ. - Nïëu khöng chuêín bõ töët thò khöng thi cuäng àuáng thöi - Töi cau maây, bùæt àêìu thêåt sûå khoá chõu. Nïëu khöng vò nïí Du, cö baån phuå traách cöng taác phuå nûä, thò giúâ naây töi àang úã nhaâ. Möåt ngaây chuã nhêåt nghó ngúi thû giaän, vûâa nhêëm nhaáp baánh qui vûâa xem tivi hoùåc nghe nhaåc. Chaåy xe suöët taám mûúi cêy söë àûúâng nùæng laåi àïën caái xaä heo huát naây khöng phaãi àïí laâm möåt giaám khaão húâ cho vui. Ú... gò àêy? Töi ngêín ngú trûúác möåt cö beá àeåp nhû tranh nïëu khöng kïí böå aáo quêìn loeâ loeåt vaâ vö söë àöì trang sûác bùçng nhûåa luãng lùèng khùæp ngûúâi. Trïn sên khêëu bùçng göî dûång vöåi vaâng trong khoaãng àêët tröëng bïn caånh uãy ban, giûäa nhûäng têëm phöng maâu sùæc lò lò buöìn, giûäa tiïëng nhaåc reâ reâ phaát ra tûâ caái cassette cuä kyä... cö beá múã to àöi mùæt nêu trong treão nhòn töi, söëng muäi thanh tuá vaâ àöi möi höìng mõn nhû caánh sen. Tim töi àêåp nhanh khöng duyïn cúá. - Chaáu kñnh chaâo cö! - Gioång cö beá thanh thanh ngoân ngoåt. Töi cùæn möi, thêëy loâng chuâng laåi maâ khöng hiïíu vò sao. - Chaáu tïn gò? - Thûa cö, chaáu tïn Àêåu Àuäa. Töi phò cûúâi. Du lêìm bêìm: - Hy voång tïn cuãa cö beá naây khiïën maây röång raäi àûúåc möåt chuát. - Ai àùåt tïn cho chaáu? - Töi buöåt miïång hoãi möåt cêu khöng dñnh daáng gò àïën cuöåc thi. - Daå thûa cö... daå, töi... - Ngûúâi àaân öng cao lïu khïu, böå aáo quêìn lao àöång löëm àöëm dêëu àêët. Öng ài lïn sên khêëu, tûâng bûúác ngûúång nghõu vïì phña cö beá, tay khum khum gúä caái muä laát röång vaânh ra khoãi àêìu. Roä raâng öng rêët loáng ngoáng, e deâ, roä raâng öng khöng muöën àûáng cao hún moåi ngûúâi nhû thïë naây vaâ nhêët laâ àöëi mùåt vúái möåt giaám khaão laå hoùæc vaâ khoá tñnh nhû töi, roä raâng öng muöën ngay lêåp tûác chaåy biïën ài vïì cêìm cuöëc coân dïî chõu hún... Nhûng öng àaä bûúác lïn, tiïën àïën gêìn con gaái, àûáng saát caånh vaâ sùén saâng che chúã nhû möåt con gaâ maái xuâ caánh baão vïå gaâ con. - Ba lïn àêy laâm gò? - Àêåu Àuäa phuång phõu, voâng hoa tai maâu àoã to baãn luác lùæc luác lùæc. - Ba... ûâ... ba... - Ngûúâi cha vöåi vaâng luâi laåi möåt bûúác. Röìi öng nhòn töi nhoeãn möåt nuå cûúâi möåc maåc phên trêìn - Noá khöng biïët traã http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. HOÅC LAÂM NGÛÚÂI 20 lúâi cêu hoãi cuãa cö àêu. Daå noá thñch ài thi quaá nïn töi chiïìu... Höìi àoá, höìi meå noá mang bêìu noá, nhaâ khöng coá gaåo ùn, toaân ùn àêåu àuäa luöåc chêëm muöëi maâ àeã ra àûúåc noá àoá cö. Öng nhòn con gaái möåt caách tûå haâo. - Ba xuöëng ài! - Àêåu Àuäa xua lia lõa, nhûäng caái voâng àuã maâu trïn tay khua lanh canh. - úâ... àïí ba xuöëng. Cö coân hoãi gò chaáu nûäa khöng cö? Töi im lùång. Du thò thêìm: - Laâm ún hoãi möåt cêu thêåt dïî. Möåt caách vö thûác, töi cêìm möåt chûä caái cùæt bùçng giêëy cûáng giú lïn. - Thûa cö chûä O! Du thúã phaâo. Töi haå buát viïët àiïím saáu, àiïím cao nhêët trong caác cö beá. Phêìn thi cuãa caác baâ meå thêåt söi àöång. Caác chaáu nhêëp nhöím lo lùæng vaâ cuäng baân taán laâo xaâo. Coá chaáu la to: - Caái aáo múái cuãa meå tao àeåp nhêët. - Con àûâng noái "aáo múái" maâ phaãi noái laâ "trang phuåc" múái àuáng - Ngûúâi cha nhùæc nhúã. Ngûúâi phuå nûä ûãng höìng àöi maá quay laåi nhòn chöìng con. Töi nhòn quanh. Hêìu nhû ai cuäng mùåc aáo quêìn múái. Cuöåc thi naây àaä khiïën caác baâ meå boã cöng viïåc ruöång rêîy bao nhiïu ngaây àïí ài chúå phöë choån vaãi may aáo múái? Vaâ nhû bao phuå nûä bònh dõ khaác, àaä sùæm cho mònh thò chöìng con ùæt cuäng phaãi coá. Vaâ thöi, àaä ài phöë thò mua vïì cho chöìng con thûác ngon cho boä nhûäng ngaây khoai sùæn quen thuöåc. Voã thuöëc laá ngoaåi, voã giêëy goái baánh keåo Thaái Lan, Trung Quöëc vûát àêìy sên baäi... Bao nhiïu àêåu meâ chùæt chiu daânh duåm àaä baán ài cho möåt cuöåc thi nhû möåt lïî höåi àiïím xuyïët cuöåc söëng bònh lùång laâng quï? Nhûäng öng chöìng nûãa tûå haâo nûãa luáng tuáng àûáng quanh àêy chúâ vúå con ài thi vïì, ai seä laâ ngûúâi haånh phuác nhêët sau cuöåc thi naây? Töi nhòn baãng àiïím cuãa Du, coá khaá nhiïìu àiïím cao. Töi chúåt hiïíu Du hún. Meå bûúác lïn sên khêëu höìi höåp hún con, coá ngûúâi run àïën nöîi möì höi ûúát àêîm toác nhoã gioåt xuöëng traán. Coá meå àoãm daáng hún con, caái aáo àoã rûåc thïu hònh röìng phûúång löång lêîy... Töi lùæng nghe, loâng tûå nhuã seä cho àiïím núái tay hún cho duâ cêu traã lúâi coá ra sao. - Chõ nghô thïë naâo laâ möåt gia àònh haånh phuác? http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2