intTypePromotion=1

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:Ankylosaurus-JCN

Chia sẻ: Nhut Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
104
lượt xem
16
download

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:Ankylosaurus-JCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật xếp hình: Ankylosaurus-JCN. Tài liệu rất có ích, nó giúp bạn nâng cao kỹ năng gấp tất cả mọi thứ bằng giấy. Bạn có thể gấp thành thạo những gì bạn thích cho riêng mình và cho bạn bè bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:Ankylosaurus-JCN

  1. Ankylosaurus by Ronald Koh (Singapore) Complex This is a deceptively difficult model, watch the diagrams carefully! Fold from a large sheet (at least 20") of Japanese foil. The model can also be wet folded with good results. A 20" sheet of foil can be easily created by carefully taping four 10" sheets together. This doesn't "count" as taping because you are still working from a square. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D i a g r a m m e d b y J .C . N o l a n - M a r '9 5
  2. 13 14 15 1/96 1/48 5/96 1/96 20 17 18 19 16 18/96 10/96 T h e s e d is ta n c e s a r e e x tr e m e ly im p o r ta n t, 5 & 2 2 b lo c k s e a c h . C h e c k th e o th e r s id e to v e r ify la n d m a r k s . 23 21 22 24 25 26 C r im p @ 1 / 9 6 , c a u s e s a s p r e a d s q u a s h . U s e C re a s e 1 / 1 9 2 th ro u g h th e u n d e r ly in g la y e r s to s h o w w h e r e to fo ld . tw o o u tte r 1 / 9 6 th s .
  3. 27 28 29 These are Swivel folds. 22/96 30 31 32 22/96 44/96 30/96 33 N o te : if e v e r y th in g h a s b e e n d o n e r ig h t, th e le g s w ill n o t g e t c a u g h t u p o r g e t in th e w a y o f th e c rim p in g . 1 2 3 4 5 6 7 8 24/96 34 35 12/96 1 2 3 4 5 6 7 8
  4. 36 37 38 1/96 39 40 40a 40b 40c 41 40d 40e 40f
  5. 42a 42b 42 42c 42d 43 44 C a r e fu lly c r im p o n ly th e to p s e p e r a te d la y e r s o f p a p e r, k e e p le g s a s o u t o f th e w a y a n d u n e m c u m b e re d a s p o s s ib le , th e m o d e l w ill b e R e p e a t s te p s 4 0 a th ro u g h 4 0 f s e v e n tim e s th in n e r th a t w a y . D o n o t c r im p th e h e a d , o n e a c h s id e o n th e n e w c r im p . m a k e a d ju s t m e n ts a s n e c e s s a ry . T h is is e a s ie r th a n it lo o k s ! D o th e c r im p fir s t, & th e n p e ta l fo ld . B e c a r e fu l th a t th e p o in ts a t th e b o tto m (o n th e o th e r s id e ) s ta y s h a r p a n d d o n o t m o v e . 45a 45b 45c 45 45d 45e 45f
  6. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  7. 56 57 T h e s e a re a c tu a lly S in k s , n o t r e v e r s e fo ld s . 58 59 60 l e fin a r th e E : F o u s e th d e d in T o n lu N O tr a ti p h in c w in g s . illu s ra t o g in a l d r a p h o r ig th e o
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2