Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:insect_pereira_2

Chia sẻ: Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

89
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật xếp hình: insect_pereira_2. Tài liệu rất có ích, nó giúp bạn nâng cao kỹ năng gấp tất cả mọi thứ bằng giấy. Bạn có thể gấp thành thạo những gì bạn thích cho riêng mình và cho bạn bè bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:insect_pereira_2

 1. 42¢('#$%$"¦£ 3 3 1 )0 & # ! ¥ 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¥ § ¥£ ¡ ©¨¦¤¢ 
 2. V4C ¢(A'P$%B$"¦7 G U T T RS Q P B I H 8 18. 17. 16. 15. 14. 13. EC B8A 9 87 6 FD@¨¦¤¢5
 3. v u u t rs q p d i h ` V42¢(c'p$%d$"¦Y g 24. 23. 22. 21. 20. 19. fe d`c a `Y X FDb¨¦¤¢W
 4. — – – • “” ’ ‘ „  ‰ € V42¢(ƒ'‘$%„$"¦y ˆ 29. 28. 27. 26. 25. ‡… „€ƒ  €y x V†‚¨¦¤¢w
 5. p ˆ Š Šu v ’ Šu Šu v ˆ‰ª s ˆu Š s ‰ ˆ ’ ¶ ˆu µ pŸ t{‚¦'°†y}ŠŒÅz¯Ëu¤Ž„¼ŽÅќu¦4¦–u}y}v¹'ˆ‘¨ž¸™˜žw¨¦“–•”·$'‚{ˆ˜xnš pª ˆ ˆ• y ¸ ‚ s v ’ s yuªu ˆ ’ v‚£‚ ® pš ¦${‚x{‚V¦–•“¨¦}|¿%¸”·}~'Œ¨œ•4”xž‚(Š$t$zrnš „pt${‚z‘%‚¨¦}|¿%¸”·}“œ•4”xž‚(Š$t$zr4Vš Šª ˆ vu v ‚ s v ’ s ˆ ’ v‚£‚ ® po p ˆª s ˆu Š ‚ t'‚4¦–u}y%vk'ˆ‘¨ž¸†¦%|s • y|‚ ° v‚ v…  s ‚ s ‚ y Ê ˆ‚• ¸ ‚ s  su  • u  s… Š v‚ ‰ ‚ s ˆ ’ ¶ ˆu µ p» Ž'¬$Žz$¦}4‡«4}¨¦%|rVœ•¡¦Ép²Vn“¨¦}|¨$%‚}s‘¹—Ž‘~'%y‡‘†‚¡$Ž¦¦¨¦}|“–•”·$'‚{ˆ˜xnš pv s… y° ˆªu su Š‚ Š s °  Š u   s ˆ ’ v‚£‚ ® pº $4}‡‘†‚œŠ¦¨{‚¦‘r‘z‘Vœ•†y«%|Ž4Α¹€¤†w“œ•4”xž‚(Š$t$zrn$o pv s… y° ˆªu su Š‚ Š s °  ˆ ’ v‚£‚ ® p´ ²%‡‘ž‚–Š¦€{‚¦‘¡z‘nœ•žyÆ}|4Å~“œ•4”xž‚(Š$t$zrn$o pt$d$%‚žs¯~$V¦–•¦¤Š²¦}4‡… Țo  Š su ‚• y| v‚ v s Š• Š v… Ç v‚ u  ‚ ¸ Š s‰ ª ˆ‰ y| w¼‚ Š s °  ˆ ’ v‚£‚ ® ‚¦}|™}sz¦Ž4ņ‘}‚%v‡¡{sy†$ŽŽ¯“†r¦4€¦{'y{ˆ¦¦¨'‚{ˆ¦zVtnœ•žyÆ}|4Å~“œ•4”xž‚(Š$t$zrp ³ o p ˆ ’ ˆ s‚ ¥ p± kœ•4”ku²"rn$o „p‘Vœ•†yŠ Š‚ |%Ž4©4'%ys‡‘ž‚ŠÄ$‚¤w‘{ˆ—–•”x†‚Š$t²Ã¬$%‡‘†‚œŠ¦†'‚¬¡†{‚¦‘œu}y%vzV4'ª%yÁ¬}|“œ•4”©ž|4ŽtnÁn$o s °   … v ˆ ’ v‚£‚ ®pv s… y° ˆªu su ˆª s s| v ‚ s ˆ ’ Šu ‰‹q p­ p$‘¹x'‚{yx4¦k{ˆ'ˆz¹$Vn“¨¦¤Ž„p‘ž‚4‘}‚‡‘}‚‘$œ…V'™¦'†yŽ¨ž‚Ž‘œu'ˆ4fÁ¬‡o su  ˆ s y w ˆ‚• ¸ ‚|   Š Šu v… • su y• y ª Š ‰ Š  ˆ › p¤ %pÀ’‘Ž¨'¨ž‚4‘}‚‡§}‚¦rn$o ˆu | y Šu v… v ¥ pŸ p ‚ Š ‚ s ¸ ’ ª v Š ¼ • y|‚ ° v‚ v… ‚ v s ˆ ’ y s‰  pš ‡Š§Vœ•†y€¬}|¿4}”v·¦'%y}s(užsŽk'¦$Ž¤(Š$¦}4‡†$}‚¬}|“œ•4”—{(uV¦4rn$o p vu‰ Š u v ’ s v‚u ‚ ¸ Š s‰ ˆ‰ ¥ po t}‚‘ŽF%‹¾½}¸”·}¡$Žr“†¡¦¢{ˆ¦¦r4o p y • u s‰¼ y Š ˆ ’ v‚£ v ‚ s‰… Š … ‚ v s p» ¢'¨Ž¡¦4¦¢'¦„¼¦œ•4”xž‚(Š$t$%‚xt{£}y¦‡§ž‚Ž4‡†$}‚¦%|xn$o p ˆ ’ ˆ s‚ ¥ p kœ•4”ku²"¡Vº pv‚£ v‰   p  w• ˆª s ˆu Š ˆ ’ ¶ ˆu µ p $$t‘¨}¦¢¹¢z‘V†'‚¬œu%y}vŽ'ˆ‘¨ž¸¨–•”·$'‚{ˆ˜zV´ pv s… y° ˆªu su • y|‚ ° ˆ ’ y s  $4}‡‘†‚œŠ¦¨{‚¦‘r‘©'¦$Ž“œ•4”“'(uV4¡p ³ p ˆ ’ ˆ s‚ ¥ p kœ•4”ku²"¡V± v s… y° ˆªu su ˆ ’ v‚£‚ ® p %‡‘ž‚–Š¦¨'‚4¦¯¨œ•4”xž‚(Š$t$z¡V­ pv‚ v …  s ‚ s Š vu w s v‚ v… s| v •u ˆ Šu v… v ¥ p $$¬}„«%¨¦}|z¦•‘z‘}¤(Š$¦%‡¡n{ª}y©z”s„’'‚¨ž‚4‘}‚‡§}‚¦¡¦¤ pv‚£ v‰   p $$t‘~}¦¢¡VŸ p Š ˆ › p Œž‚Ž‘œu'ˆ4frVš „pŠ$¦%‡™˜†w—–•”“'‘un¦ŽŒ}‚F%‹r¦4'4‡†…„ƒ¦€~}|{szx%s(utro v‚ v… s ˆ ’ y s‰  p vu‰ Š v‰ ˆ ‚ u y w v sq p ml jh e e™ n¤kigfd˜
 6. ÎÛ Ó ßè ÝÖ ø Î÷ k‘}Ô²'Ô¦“4fÁnÌ Î Ü Ò Ó×âÖ Ý à Ú â åÛÖ Ñ Ô Ó Ô èÐ Ùõ ÎÚà ß Ô Ó Ø Ò ö ÎÚÐ×× Ó×Ð Ô Ó Ô èÐÙõ Îô ‡Ú¦–Ûߔ֓'בÐn¦·¦'׆ҎVnŽ¨¦%ـŽŽŒÅ‡Œ$'Ô¨¦%Ù¨òَ{צŽ‡¦$}Ôn†¦%ـŽtÁnÌ ÎÓÔ ØÖè Ô Ó Ó Ò Øâ í ÚèÐ ç à Ò ÒÐ Ý Õ ßÐ ß Ü å ßÐ ä Îó $$tñnŽ¨¦}Ù·%ÖV{×¾ñŽ¢k„ÎŽ¹r¦{צ'ב¨$%Ô¢'ߨ–Û”Ö·$'Ô{ߘxŒFÌ Î Û ÒÙÔ Ñ ÓÔ ØÖè Ô Ó Ó Ò Øâ íÎÕ Ø ÒÑ ßà×Ð ÓÐ èÐ ç Ô×Ö ß Ü Ò Ó×âÖ ð Îï ¹Ž'צ²Åz²tòñnŽ¨¦}Ù·%ÖV{×¾ñŽ¢¦²}քӑžÔ–Ú¦€{Ô¦‘¡«‘¹Á¬“œÛ4”Ö—{×(ÐV¦4rnÌ ÎÕÔîÖ Õâ í ìëê è Ú Ô é ÚèÐ ç Õ ßâà× Ó Ô Ó × æÖÛ ß Ü å ßÐ ä Îã ²$t‘©%צ¢k(ÎF$d$%Ԟӆ$†ÔÉÚ¨Ž¹¤‘œÐ¦4¦–Ð}Ò%ÕÁ¬}ُz‘V¨–Û”Ö·$'Ô{ߘxnÌ ÎÚ ÚÐ ÕØ Û ÓÐ ÒÛ Ò à Ú âáÚà ß Ó× Ü Ô Ó Õ Ü Ó Ô Ú ØÐÔ ×Ö ÕÐÔ ÒÑÑÐ Ï ÎÍ ‡‘†Ô‘%ԇ“‘%Ô$–ØVŽ'י¦{מҎn‡t²'Ôzn}֔Õr¦%ÙÞ}ݔր%Ö¨VœÛ†ÒÙ§z‘‘z'Ó¬¦¡r¬Ì
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2