intTypePromotion=1

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản: insect_pereira

Chia sẻ: Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
81
lượt xem
15
download

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản: insect_pereira

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật xếp hình: insect_pereira. Tài liệu rất có ích, nó giúp bạn nâng cao kỹ năng gấp tất cả mọi thứ bằng giấy. Bạn có thể gấp thành thạo những gì bạn thích cho riêng mình và cho bạn bè bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản: insect_pereira

 1. 42¢('#$%$"¦£ 3 3 1 )0 & # ! ¥ 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¥ § ¥£ ¡ ©¨¦¤¢ 
 2. V4C ¢(A'P$%B$"¦7 G U T T RS Q P B I H 8 18. 17. 16. 15. 14. 13. EC B8A 9 87 6 FD@¨¦¤¢5
 3. v u u t rs q p d i h ` V42¢(c'p$%d$"¦Y g 24. 23. 22. 21. 20. 19. fe d`c a `Y X FDb¨¦¤¢W
 4. — – – • “” ’ ‘ „  ‰ € V42¢(ƒ'‘$%„$"¦y ˆ 29. 28. 27. 26. 25. ‡… „€ƒ  €y x V†‚¨¦¤¢w
 5. p ˆ Š Šu v ’ Šu Šu v ˆ‰ª s ˆu Š s ‰ ˆ ’ ¶ ˆu µ pŸ t{‚¦'°†y}ŠŒÅz¯Ëu¤Ž„¼ŽÅќu¦4¦–u}y}v¹'ˆ‘¨ž¸™˜žw¨¦“–•”·$'‚{ˆ˜xnš pª ˆ ˆ• y ¸ ‚ s v ’ s yuªu ˆ ’ v‚£‚ ® pš ¦${‚x{‚V¦–•“¨¦}|¿%¸”·}~'Œ¨œ•4”xž‚(Š$t$zrnš „pt${‚z‘%‚¨¦}|¿%¸”·}“œ•4”xž‚(Š$t$zr4Vš Šª ˆ vu v ‚ s v ’ s ˆ ’ v‚£‚ ® po p ˆª s ˆu Š ‚ t'‚4¦–u}y%vk'ˆ‘¨ž¸†¦%|s • y|‚ ° v‚ v…  s ‚ s ‚ y Ê ˆ‚• ¸ ‚ s  su  • u  s… Š v‚ ‰ ‚ s ˆ ’ ¶ ˆu µ p» Ž'¬$Žz$¦}4‡«4}¨¦%|rVœ•¡¦Ép²Vn“¨¦}|¨$%‚}s‘¹—Ž‘~'%y‡‘†‚¡$Ž¦¦¨¦}|“–•”·$'‚{ˆ˜xnš pv s… y° ˆªu su Š‚ Š s °  Š u   s ˆ ’ v‚£‚ ® pº $4}‡‘†‚œŠ¦¨{‚¦‘r‘z‘Vœ•†y«%|Ž4Α¹€¤†w“œ•4”xž‚(Š$t$zrn$o pv s… y° ˆªu su Š‚ Š s °  ˆ ’ v‚£‚ ® p´ ²%‡‘ž‚–Š¦€{‚¦‘¡z‘nœ•žyÆ}|4Å~“œ•4”xž‚(Š$t$zrn$o pt$d$%‚žs¯~$V¦–•¦¤Š²¦}4‡… Țo  Š su ‚• y| v‚ v s Š• Š v… Ç v‚ u  ‚ ¸ Š s‰ ª ˆ‰ y| w¼‚ Š s °  ˆ ’ v‚£‚ ® ‚¦}|™}sz¦Ž4ņ‘}‚%v‡¡{sy†$ŽŽ¯“†r¦4€¦{'y{ˆ¦¦¨'‚{ˆ¦zVtnœ•žyÆ}|4Å~“œ•4”xž‚(Š$t$zrp ³ o p ˆ ’ ˆ s‚ ¥ p± kœ•4”ku²"rn$o „p‘Vœ•†yŠ Š‚ |%Ž4©4'%ys‡‘ž‚ŠÄ$‚¤w‘{ˆ—–•”x†‚Š$t²Ã¬$%‡‘†‚œŠ¦†'‚¬¡†{‚¦‘œu}y%vzV4'ª%yÁ¬}|“œ•4”©ž|4ŽtnÁn$o s °   … v ˆ ’ v‚£‚ ®pv s… y° ˆªu su ˆª s s| v ‚ s ˆ ’ Šu ‰‹q p­ p$‘¹x'‚{yx4¦k{ˆ'ˆz¹$Vn“¨¦¤Ž„p‘ž‚4‘}‚‡‘}‚‘$œ…V'™¦'†yŽ¨ž‚Ž‘œu'ˆ4fÁ¬‡o su  ˆ s y w ˆ‚• ¸ ‚|   Š Šu v… • su y• y ª Š ‰ Š  ˆ › p¤ %pÀ’‘Ž¨'¨ž‚4‘}‚‡§}‚¦rn$o ˆu | y Šu v… v ¥ pŸ p ‚ Š ‚ s ¸ ’ ª v Š ¼ • y|‚ ° v‚ v… ‚ v s ˆ ’ y s‰  pš ‡Š§Vœ•†y€¬}|¿4}”v·¦'%y}s(užsŽk'¦$Ž¤(Š$¦}4‡†$}‚¬}|“œ•4”—{(uV¦4rn$o p vu‰ Š u v ’ s v‚u ‚ ¸ Š s‰ ˆ‰ ¥ po t}‚‘ŽF%‹¾½}¸”·}¡$Žr“†¡¦¢{ˆ¦¦r4o p y • u s‰¼ y Š ˆ ’ v‚£ v ‚ s‰… Š … ‚ v s p» ¢'¨Ž¡¦4¦¢'¦„¼¦œ•4”xž‚(Š$t$%‚xt{£}y¦‡§ž‚Ž4‡†$}‚¦%|xn$o p ˆ ’ ˆ s‚ ¥ p kœ•4”ku²"¡Vº pv‚£ v‰   p  w• ˆª s ˆu Š ˆ ’ ¶ ˆu µ p $$t‘¨}¦¢¹¢z‘V†'‚¬œu%y}vŽ'ˆ‘¨ž¸¨–•”·$'‚{ˆ˜zV´ pv s… y° ˆªu su • y|‚ ° ˆ ’ y s  $4}‡‘†‚œŠ¦¨{‚¦‘r‘©'¦$Ž“œ•4”“'(uV4¡p ³ p ˆ ’ ˆ s‚ ¥ p kœ•4”ku²"¡V± v s… y° ˆªu su ˆ ’ v‚£‚ ® p %‡‘ž‚–Š¦¨'‚4¦¯¨œ•4”xž‚(Š$t$z¡V­ pv‚ v …  s ‚ s Š vu w s v‚ v… s| v •u ˆ Šu v… v ¥ p $$¬}„«%¨¦}|z¦•‘z‘}¤(Š$¦%‡¡n{ª}y©z”s„’'‚¨ž‚4‘}‚‡§}‚¦¡¦¤ pv‚£ v‰   p $$t‘~}¦¢¡VŸ p Š ˆ › p Œž‚Ž‘œu'ˆ4frVš „pŠ$¦%‡™˜†w—–•”“'‘un¦ŽŒ}‚F%‹r¦4'4‡†…„ƒ¦€~}|{szx%s(utro v‚ v… s ˆ ’ y s‰  p vu‰ Š v‰ ˆ ‚ u y w v sq p ml jh e e™ n¤kigfd˜
 6. ÎÛ Ó ßè ÝÖ ø Î÷ k‘}Ô²'Ô¦“4fÁnÌ Î Ü Ò Ó×âÖ Ý à Ú â åÛÖ Ñ Ô Ó Ô èÐ Ùõ ÎÚà ß Ô Ó Ø Ò ö ÎÚÐ×× Ó×Ð Ô Ó Ô èÐÙõ Îô ‡Ú¦–Ûߔ֓'בÐn¦·¦'׆ҎVnŽ¨¦%ـŽŽŒÅ‡Œ$'Ô¨¦%Ù¨òَ{צŽ‡¦$}Ôn†¦%ـŽtÁnÌ ÎÓÔ ØÖè Ô Ó Ó Ò Øâ í ÚèÐ ç à Ò ÒÐ Ý Õ ßÐ ß Ü å ßÐ ä Îó $$tñnŽ¨¦}Ù·%ÖV{×¾ñŽ¢k„ÎŽ¹r¦{צ'ב¨$%Ô¢'ߨ–Û”Ö·$'Ô{ߘxŒFÌ Î Û ÒÙÔ Ñ ÓÔ ØÖè Ô Ó Ó Ò Øâ íÎÕ Ø ÒÑ ßà×Ð ÓÐ èÐ ç Ô×Ö ß Ü Ò Ó×âÖ ð Îï ¹Ž'צ²Åz²tòñnŽ¨¦}Ù·%ÖV{×¾ñŽ¢¦²}քӑžÔ–Ú¦€{Ô¦‘¡«‘¹Á¬“œÛ4”Ö—{×(ÐV¦4rnÌ ÎÕÔîÖ Õâ í ìëê è Ú Ô é ÚèÐ ç Õ ßâà× Ó Ô Ó × æÖÛ ß Ü å ßÐ ä Îã ²$t‘©%צ¢k(ÎF$d$%Ԟӆ$†ÔÉÚ¨Ž¹¤‘œÐ¦4¦–Ð}Ò%ÕÁ¬}ُz‘V¨–Û”Ö·$'Ô{ߘxnÌ ÎÚ ÚÐ ÕØ Û ÓÐ ÒÛ Ò à Ú âáÚà ß Ó× Ü Ô Ó Õ Ü Ó Ô Ú ØÐÔ ×Ö ÕÐÔ ÒÑÑÐ Ï ÎÍ ‡‘†Ô‘%ԇ“‘%Ô$–ØVŽ'י¦{מҎn‡t²'Ôzn}֔Õr¦%ÙÞ}ݔր%Ö¨VœÛ†ÒÙ§z‘‘z'Ó¬¦¡r¬Ì
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2