Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:jack_in_a_box

Chia sẻ: Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

71
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật xếp hình: jack_in_a_box. Tài liệu rất có ích, nó giúp bạn nâng cao kỹ năng gấp tất cả mọi thứ bằng giấy. Bạn có thể gấp thành thạo những gì bạn thích cho riêng mình và cho bạn bè bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:jack_in_a_box

 1. E ( 5'HF DC@A@87531 I I G " 9 B & 9 & 6 4 $ 2 1/12 1/12 8. 7. 1/3 1/12 6. 5. 4. 1−4 3. 2. 1. I. PRECREASES. 0 ( & $ "   ¡ ©§ ¥ £ ¡ %)'%#!¨¦¤¢ 
 2. x5'd DC@A@8753h w v v tu a rs c r c q p b i 90 o 90 o 10. 9. 8. 90 o 180 o 7. 6. 5. 4. 90 1/12 o 90 3. o 1. 2. II. THE LID. f d c b a `Y X W V Q UT S R Q ge'%#!¨¦¤¢P
 3. e i h h g  ™ d ’ ™ ’ ˜ — ‘ – x5'Hf DC@A@8753• 15. 14. 13. 90 90 o o 90 o 12. 11. ” “ ’ ‘  ‰ˆ ‡ † … € „ƒ ‚  € ge'%#!¨¦¤¢y
 4.  … „ „ ƒ u € w w ~ } v | x5'H‚ DC@A@8753{ 3,4 5. 4. 90 o 90 o 90 o 3. 180 o 2. 180 1. o III. THE BOX. z x w v u ts r q p k on m l k xy'%#!¨¦¤¢j
 5. œ   Ÿ Ÿ ž ‘ š › “ š “ ™ ˜ ’ — x5'H DC@A@8753– 5−7 11. 10. 9. X2 8. 7. X2 X2 6. 5. 4. 180 o 180 o 3. 1. 2. IV. THE SPRING • ” “ ’ ‘  Ž  Œ ‡ ‹Š ‰ ˆ ‡ ge'%#!¨¦¤¢†
 6. · » º º ¹ ¬ µ ¶ ® µ ® ´ ³ ­ ² x5'H¸ DC@A@8753± 16. 15. 90 o 90 14. 13. o 12. ° ¯ ® ­ ¬ «ª © ¨ § ¢ ¦¥ ¤ £ ¢ ge'%#!¨¦¤¢¡
 7. Ó × Ö Ö Õ Ç Ñ Ò É Ñ É Ð Ï È Î x5'HÔ DC@A@8753Í 180 o 90 o 9. 8. 7. X3 2−4 90 6. 5. 4. o X3 X3 90 90 o o 3. 2. 1. V. JACK! Ì Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â ½ ÁÀ ¿ ¾ ½ 5Ë'%#!¨¦¤¢¼
 8. î ò ñ ñ ð ã ì í å ì å ë ê ä é x5'Hï DC@A@8753è 14. 13. 12. 11. 10. 9. ç æ å ä ã âá à ß Þ Ù ÝÜ Û Ú Ù ge'%#!¨¦¤¢Ø
 9. % $ $ " þ     © ÿ § &¡#! D3¨¦ 3. 2. 1. VI. Putting everything together. ¤ ¢   ÿ þ ýü û ú ù ô ø÷ ö õ ô ¥£¡%#!¨¦¤¢ó
 10. g u } o | } r ~ o y z y zw ‚ l ™q o } j ~ o º g ql j y |w swl o y z q r o sw u y ~ j o sl r   g X œ`G€bG‚{iCG„€mb8g¹EgWnyt…G‘E¬@Rv`EWtG˜¡X g z y xw } o y z | r z j o ‹ o Œ g r u o ‰w ¸ g ° x&¡{…Gˆ¡imEgi6Žv…eng¬@X g sl rq |w j z | ™ r – j sl rq | ™ r z o swu o y z | r yu ™ ‹ r z o  j y ™ r · g s o s o o | uw sl r CR„Qm•&ŽW£‚R„@GI…&Rƒ˜Ž{ˆ¡‚vgGQ{’e›ˆ1@6E&ExG8RWR¡„q |w j z | ™ r – š g z } j ‹ – r z z r  o y z y zw ‚ pl u ™ r o | j zl ™ –w u u o o } x o s ° ¯ z j ‹ j ­ zq ol o y z o uw j Œ g m•&ŽW”gmg¶¡{{¡g¬Ž{‚{ni£v›GE`nGInviEx{x&I¡˜EYEC„€n…G{…vtmˆˆ&¯ g | ‚ r s sl rq p oll j h ‡iE&‚t„£nmkig £ g oz j z r Œ gl j ~w }z o – pu o  sl ™ r yu l o s r – o y  g em`¡µ´³mxR{W@vbgžtGGƒ‡@@W…G8ˆe g sl rq ou } o  o Œ g 6R¡„¨v•eiˆ&€ g „ v²m˜¡m‚n8{nW– ‹ o z u q r o x j –w } r } }w o y z uw uw y  g sl rq |w j z | ™ r – l j | r x jw s j x |w s s j ¡ u o o } x o s ° ¯ z j o sw u zq ol o y z o uw j Œ G{8t8RG8g6t„Inm•&G¡Wpmg¡mt&QWGn&G¡G€{¡&Q’mb&Rƒi„€n…G{…vtmˆˆg “ g sl rq ou } o  o Œ 6R¡„¨v•eiˆg † gl o s r – o y ±&@W…Gz o{zEj`zriŒgge&tvbmt¬Ž{1Er † m{iGggƒE{€‚R¡„Inm¡gmxR{e…G8g6t„Inm`@G¡W– o swu o x} jl o y z q ¢ X r z u s | r ‹ u o } } r ~ sl rq p oll j  l j ~w z } o  o y  g sl rq |w j z | ™ r j x |w s s j ¡ u o o } x o s ° ¯ z j ‹ j ­ – r z z r  o y z s | j z y xw } o y z pl u ™ r o | j zl ™ –w u o uw j Œ Gn&GgœE&QˆEYEC®{g…G{‚gmˆ@n{…G£v›GE`nGInvbvtmˆˆg „ g o o } y z |w o sw u ll j – u o y z o sw w s y ~w y ‚ o u j o } ~ x |w z uw ’ o x | rl j sl rq p oll j h g eG{‚n¬@RvCnm‚ƒ˜Ž{˜&t&n&ŠtGi…v¡E{€ªGvt&QG¡m‚t„£nmki&T g o u j o } ~ } o z | o ~ o y z z o o – r z u o sw u y z r  | r sl rq p oll j h g ev¡E{œi&œ˜Ž{8xW£{8&RƒY{¡gˆWt„£nmkiX ¥ ¤ – • – ƒª¨3 ¦ˆ@e• «© § g s o z j ~w s |w o } o y ‚ u o u j o } ~ l j | r x jw s o } r – r ‚ z s s š 6{mxR&gn…{Gi8v{€wmg¡ER&…W£kƒyŽ˜ˆg £ g r ‚ z |w € ¢ X q r z | o – x o u y ~ j o x |w sw w Ž8ƒWnIEEiE8@WxvŠ¡E˜Ž&t&n&s z } j z u ¡ u o u j o } ~ l j ~w z } o  o y z } r   g s o z j ~w s |w o } o y ‚ u o u j o } ~ l j z | r Ÿw } r y s | j l j ~w z } o  s s š g m`ƒg€EƒE€Cmt{e…G{ˆGGCE{ER&›…{Ži8Ev¡E{€pE`@n{¡GžgECmt{{xeyŽ˜ˆe g u o u j o } ~ l j | r x jw s s o z j ~w s |w s s š g } ™ rq r z |w s }w y z y ~ j o o sw w — g œEv¡E{€wm›ER&E{ER&›WG˜gxG„˜&ny•G‚Š¡E˜&t&n¨ˆ&€ g o o } y z r z |w o sw u ll j – u o y z u o sw w s uw y  g u | rw z ~ o u } o z |w s o z j ~w s |w z j o u j o } ~ o } ” ex{G£{@…&RƒCmyvbG{1E&t&n&¨tG8@€g¡€Ev•{@WEmt&gnimbv¡E{€{‘ˆg “ g ’w u r z |w o sw u o x } jl o y z u o sw w s uw y  g o sw u } o y z r o y z | r z j o ‹ o Œ g X ‹ o z u r z ‰ ~ j  sl rq | ‡ 6nvb{@’&Rƒ˜¡{mt¨Ž{‘E&t&n&1RG8@e&tvkG˜Ž{W¡EEgiGv££Š¡g£R„@¨ˆg † g o x s o o y z x | rl j sl rq p oll j h e¡&E…G{QG¡m‚t„£nmkig „ g u o u j o } ~ | o o ‚ z o  | rw z ~ o u } o z |w z j sl rq p oll j h g €EƒE€‚x8ƒgWn{€v`x{@im‚t„£nmki&T g pl z y xwl u sl rq p oll j h g en{@nv‚t„£nmkiX – C&wf3 ™ 63 ˜@• 9 3 9 e d ™ — – u S d ƒP “ S B rP H ‘ a  1E„Y”E‡hQ’&#¥a ‰ D … q d i r a F s qf † ƒ D B d q F … q S d ƒP € V T £@ep‡Epˆ„6‡GE@E£&pE„‚yxX v u F q s D s r q F i af a d c a H B X V T D S BP H B F D B we&1Gpt&Epghge`Gb`£YWU#ERQIGECA 9 7 5 3 0 0 ( @86421)'
 11. ½  ÌÀ Á Ä Ñ ¿ Â Ò Æ Á Ê Â Ð ¿Í Â Â Ê Ä Ã Â Å Ã Á Ø Ç Â Ê Â Ä Î ½ ÂÍ Ì ÌÀ Ç Â Ä Ã Ã ¿ é Á Ê Â Ð ¿Í Â Ä Ã Ò Â È þ ½ Ó e&Rƒ‚`E•eR…G{…g8ƒgI…G8een&GtW…G{ˆmŽ€`xet…G{‚gˆ¬@» ½Í Â Ì Æ Ç Â Ä Ã Â Ã ¿ Ã Æ ¾ ½ Á Â Â Ê ç Â Ì ý ü à ¿ Á È ¿ ÷ Ì Â Ê Ø ÆÍ Æ Ñ Â Ä Ã ÂÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ ³x&@W…G{b{E`iGœE&Q’mˆgECIE{G¡¡€bG{…vtmˆ˜@» ½ Ì Â Ã ÂÍ È Ç Æ Ñ ÁÀ ç ÒÀ Ê È Á Â Ä Ã Ê ÆË Í ¿ Á Ê Â Ï Â Ê Ê Ø ÆÍ Æ Ñ Â Ä Î ½ » CE{nGW¡€iRQGGvbGi„gm{•e¨G¡¡€bG8˜¡» ½ Õ ÒÀ Á Ò Â È þ ½ Ç Æ Ã Ã Æ Å Â Ä Ã Ã ¿ È ¿ ÷ ç ÒÀ ÒÀ ¿ Ç Â Ê Â Ò Æ ÁÀ Â Ê Â Ä Î ½ ý CGƒˆxو6Y¡{g…G{iEYmÙ¬GnGE‚{…G¡8R…{xG8˜@» ½ Â ç ¿ ÇÀ Ê Æ Ê ÊÀ Ç Ò Æ Ã Ü È Â ÃÁ à ¿ Â È Â ¾ ½ e¡m‚n8¡{{nW‚À ú {£{ƒˆmEgiˆ&ü ½ ÃË ÂÍ Â Ä Ã Æ Ã ÌÍ ÆË Ð ÂÍÍ ¿ ö ½ „€n¬Ž{£{Wt„£nmki&û ½ Á È ¿ ÷ Æ Þ Ã Õ ÒÀ Á  Á ÆÍ Ö œgmC˜kƒWGƒbven1˜½ ú ½ Ò ÆÀ à ¿ Ê Â È Æ Â Ä Ã ÒÀ Ì Â ç Ò ¿ Ê Ê ¿ Â Ê Ò Â Â Å Â Ï ¿ Ä Á ÌÍ ÆË Â Ç Æ ù ½ Á È ¿ ÷ Â Ä Ã Ò Þ Æ Ì ÌÍ ÆË Ð ÂÍÍ ¿ ö ½ ‡¡{E`g¡¬Ž{‚‚EGE`mEžxg˜egµŽR„ˆWe6œgmÙëŽ{ˆiE&‚t„£nmki&ø ½ Á È ¿ ÷ Æ Þ Ã È Ø ÌÍ ÆË Ð ÂÍÍ ¿ ö ½ €›mC˜kv‚GWt„£nmki&Ü ½ Ê Â È ¿ È Â Ç Æ Á Ã Ø Æ ç ÒÀÍÍ Ø È é È Ø Ê Â Ð ¿Í Ò Æ Â ÁÀ ¿ ¾ ½ gm›˜Wƒ˜Ž˜ŽnGGG‡Ž8eR…vtmˆˆGÚ ½Í Â Ì Æ Ç Â Ä Ã Â Ã ¿ Ã Æ ¾ ½ ÌÍ ÆË ÒÀ ¿ Ã Ò Ø Æ Û ½ ±&@W…G¬m•ig6R¡„ynm•&G¡ˆˆ&Ó ½ Ì Â Ã ¿ ÑÀ Ì ÒÀ Â Ê Â Ä Þ Ê ¿  ÃÀ Å Å ¿ ¾ ½ 6{mxR&gn…{GiiEEiŽGmˆˆ&¼ ½Í Â Ì Æ Ç Â Äà  à ¿ Ã Æ ¾ ½ ±&@W…G…{m•iˆ» à õ ô ó ò ñ ð ã â áà í ˜˜ƒe˜&t’ïnîœß ½ Ì Â Ã ÂÍ È Ç Æ Ñ ÁÀ è Æ Å Â Ä Î ½ 6E{xGW¡€iR‚Eg…G8ˆ&Ü ½  ÌÀ Á Ê Â Ä Ã Æ Â Ä Ã Ò Æ Ã ¿ Â È Â ¾ ½ Õ ÒÀ Á  Á ÆÍ Ö ½ ´&RƒˆG{¡…G{imÙxµgCGƒbven1˜GÚ ½ Õ ÒÀ Á  Á ÆÍ Ö ½ CGƒbven1˜&Ó ½ ÌÀÍ Â Ä Ã Á ¿  ìÀ Á Â Ç ¿ Á Â Ä Ã Á ¿ Ä è Æ Å Â Ä Ã Ë Æ Â ÌÀ 6Rn…G{i…xvëWm˜Ž{ig‚Eg¬Ž{wm…&RƒÁ Â Ä Î ½ Á ÌÍ ÆË Ð ÂÍÍ ¿ Ï Ì Ò ¿ ÒÀ ¿ Ã Ò Ø Æ Ç ç ÒÀ Ì Ì ¿ é  Á ¿ Â Ê Ñ ç ÒÀ à ÁÀ è  ç Ò ÆÍ ¿ Ã Ê ¿ È Ê Â Þ ÆÍ Â Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ G8gœGR¡„ênE‚gmym•&ŽWQG@GŽev¡E{€QŽ{ƒR@QGnm’{m›8kmn…G{…vtmˆˆ&¼ ½Í Â Ì Æ Ç Â Äà  à ¿ Ã Æ ¾ ½ ±&@W…G…{m•iˆ» à æ å ä ã â á à ß ß £fbt˜¦˜@eeß ½ Á Õ Ê Æ Þ ÌÍ ÆË Ð ÂÍÍ ¿ Ï Ì Â Ã ¿ ÑÀ Ì ÒÀ Â Ä Ã Þ Æ Ä Â Ã Æ Ý ½ Ì Â Ã ÂÍ È Ç Æ Ñ ÁÀ ÌÀÍ Â Ä Î ½ Ü €Ž{kWR„£nm¡I{mxR&gn…G{”EG…¨eCE{nGW¡€iRWRn…G8˜@» ½ ÌÀÍ Â Ä Ã Â Á ÆÍ Ñ Æ Ã ÌÍ ÆË ÒÀ ¿ Ã Ò Ø Æ Û ½ Ú CR…G…ven€{WR¡„ynm•&G¡ˆ˜Ž€» ½ Ê Â È ¿ È Â Ä Ã È Ø Ê ¿ Â Ã Æ Ã Ã Æ Ò Í ØË Â Ê ¿ Ñ Â × ½  ÌÀ Á Ä Ñ ¿ Â Ò Æ Õ ÒÀ Á  Á ÆÍ Ö ½ Æ Á  ÕÀ Ô ½ Ó xÙEg…G{Gim{£{ˆŽ‡G„€{E…8ge@RvyŠ¡Eˆ¡WGƒbven1fŽv…eng¬@» ½ ÌÀ 6RnÍ Â Ä Ã Ë Æ ËÍ ¿ Ä Â Ò Æ Æ Ã Á Ì Ò Æ È Á Â Ê Ê Æ Ñ ÌÍ ÆË Ð ÂÍÍ ¿ Ï Â Ä Î ½Í Â Ì Æ Ç Â Ä Ã Ë Æ Ã Ê ¿ È Ç Æ Ã Ã Æ Å Â Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ G{²mw¹m›˜G¡£{¨G›gvE{¡€‚R„£nm¡…G8Ž³&@¬Ž{wmˆ{m›É¡{g…G{…vtmˆ˜@»
 12. ¢ 0 0' w § © E 7 s E € ¢ s 0 0 @ 0 E 0 A © w § A E ¦ ¦ ¤ ¢ ¦ 0 @ 0 @ 0 w @  ¢   H¦ BS!a&¡9cb…E YBY¡eD¦ B4FQ!BTQ"¥#… YFe#(ed£¡ÿ ¢ 7 § A 0 @ A 0 X X q ¢ © 7 © ¦ © ¦ 0 @ 0 @ ¦' ©3  1' @ P' ¡"F(’F9( 9)(v…IDbF%rYBac&5Db!FD&!!`7 © ¦ 0 0  © … ¢ ¦ 0 @ 0 @ s E ©' © G 0 ¦ 7 @ E 0 © A 0 w w 0 @ ¦  © F¨r2"qH& YBt)QFDD6I "v2#(ed£Bx#&BA xw ‹u£IY)#d2ÿ A Š ¢ © 7 0 s ‰ ¢ ƒ ¢ ¦ 0 @ 0 @ … YF 3 © § ©  © X 0 @  ¦' ©3   © § P ¦ ¦ G 0 ¦ 7 @ E 0 © A 0 w w 3 © 7 A 0 1 ' © 8  © '' ˆ ¢ i (‰&BB&#d£Bv("c&5Q! ae)D£D6It& "v2#(#h(q2264V`†£H)l¥2ÿ ¢ 0 E ¦ 0 A 0 @ 8 © ¦ ¦' ©3 1 0'' f ¢ ÿ …¦ B 2cDe!¥F29x98 D"6542!)(g†&ÿ ¢ 0  m ¦ G ¦ 0  E ¦ 0 A 0 @ 8 A 0 w w 0 § © 7  © '' ˆ ¢ w i2FB …¨# HrB(ScD#)YB29v2#(e¥a`vi)l¥2ÿ ¢ © 7 © ¦ © ¦ @ 0 X £IDBa#!£2#Q¦ D¦ SeF(}`#BbgV#¡7 cI’F 0 0 0 0 A @ 7  ˆ 7 © 8 U ¢ 0 ¦ 7 0 @ © § 0 @ ¦' ©3 @ 7  ˆ 7 ¦ 7 § 0 @  0 w © © F‰2Fac5"I&#‡Fx# 9"BA ’B2#4Ba¦ S"qi2FI9)¡¨fDC2F 9cV6VvDv 0 0  © … ¢ w 0 7 ' E z ¦ A 0 @ © 7 7 @ U ¢ ¢ P 8 A ¦ R 0  © ' 0 A 0 @ 0 0  ¢ 0 ©  © † A © @ P ¦ ¦ £!92WDvDSx&V!£I7 Fd£BY2HT7 i' 2)B&Q£!D& G 7 ¦' ©3 1 0'' $ ¦    © § ' E A 0 $ P ¦' ©3  G 7 A 0 1 ' 0 ¦ ¦ @ 0 @ 0 P  A A 0 A © Tc&5Q2)!(&a# "! a…(26BF24!c5DT22c"2cYFe&(WB(rB4Ba¦ S 0 0 '' 8 © … ¢ ¦' ©3 1 0'' $ )!9"qH6542!)(&a¦ B 2cDe!YB4£!Iei(2&y&¥A „ƒ&YDc`t& x&V22c9F53 0 E ¦ 0 @ P 7 G  E © 1 7 3 7 0 ¦ 7 @ E 0 © A 0 1 '  © A 0 @  © ¦ ¦' © j ¢ © 0' 0 s  7 § X 0 @ E A ~ s A { § © A 3 £Bx98 D"6i&B2)2‚€} #DStW!¥"F(}|&B5Q¦ B)Ie!"2B`9)¡¨fDb9cV6VvDy 0 A w 7 w 0 7 ' E z ¦ 7 7 @ U ¢ ¢ ' 0 ¦ © § 0 @ 0  © q ¢ 0 0 A P 0 ¦ w v  w ¦' ©3 1 0'' f xSDaYB’B 9T7 2F2DbC(a6542!)(g9¢ u ¢ ¦ 0 0 0 0 7 ¦' ©3   © § 0 ¦ ¦ @ © 8 U ¢ 0 ¦ 7 @ E 0 © 7 w m R 7 0 HrD¦ 2’BA 9c&5Q! a"2cbVV£D6It& x&ye(…Q)I’#X 7 § 0 A 0 @ U ¢ © 0 7 A 0 w w 0 @  © ¦ P '' w 0' @ 8 G 0' ¦ ¦ § 0 @  7 A 0 1 ' 0 @  0 w r ¢ `#QYF2Vt!F¡E `¥2#£d£Bx98 Ds!)!£¥!)9!D£caYF† VSr6YB"2#v¥D‘ ¢ 0 ¦ 7 A 0 @ © 0 @  ©   © i w 0 7 0 w 0 q ¢ D6IC2FYB4bB42B`v( #29vD‚ ¢ 7 w m 0 0 A @ s 7 0 7 ©' p ¢ T#(unSBFa!`’I)q¥  ¢ i w 0 7 © s E X ¦' ©3 p ¢ D2FIbBt&#ac5†vDƒ ¢ m @ E iw …at& 0 A ©3 &5Q¦ D¦ 2£dF(965i(#&P cD2D£c†£i)B¡E `¥Su£YBh(9#(unSBFlk(#"!a6vDi 0 0 0 0 A 7 ¦' ©3 '  © ¦ 0 ¦ ¦ o ¢ © 0 7 A 0 w w 0 @ 3 © 7 w m 0 0 A @ 3' @ ¦' © j ¢ ¢ 0 ¦ 7 @ E 0 © w ¦' ©3 1 0'' f ¢ hDc`xrx"a6542!)(g9ÿ d ™ ˜ — – ” ehq¥•“ ¢ 0 0' w § © E 7 P A w 7 0 @ U ¢ ‘ H¦ F2!¡96Q)B`’V¥2ÿ ¢ A 0 1 '  © A3 0 @  © 1'' A  § A ©3 '' 8 0' ¦ ¦ § 0 @  0  ˆ 7 '' § 222c9F5¥Ba)!(WB #‰F5u)!9v!D£caYF%)V7 BA #Bi)("`7 0 @ U ¢ 7 ¦' ©3 1 0' $ ¦    © § 0 @ ¦' ©3  © © „ ¢ ƒ ÿ w 0 7 © s E X 7 A 0 1 ' 0 @ 0 7 ©' p ¢ ‚ V#Tc&5‡S!!' &%# "! aYFac5†&4†…DSUSBIbFa#q22cYFYI)qd2ÿ ¢ s E € A ©3 A 0 w @ P © 0 0 X © '' 8 0 A 0 @ 0 7 8 A 0 @ © 0 7 0 A Hv&5ySuw #x&£2Yuv£H!)9YB2FYIc9F2FV7 ` F¡E 3(©VAS0ubYBbtrqHiBc9YBh(gf(ed£VcV£c5b2!)(&4V`a2SV`2#Y¡#(WI6D¦ X §  0 @ s E 0 @ p ¢ @ ¦ 8 0 @ 3 © 3' @ 0 © 7 7 ¦' ©3 1 0'' $ © 8  0 0 8 0 X 0 E  7 0 @ U ¢ 0 7 0 A E P  7 R 0 P 7 G 0  E ¦ 0 A 0 @ 8 7 ¦' ©3 1 0'' $ ¦    © § ¦ ¦ ¤ ¢   V#T7 I& BT4)BI6DSQ)I#H¦ F(26D#!CB2996542!)(&%# "! ¨£¥¥£¡ÿ
 13. ž £ ¢ ¦ «¡  ž £IY)#¥DÁ ž ¨¡© ¦   ¥ ¦ ¢ £© ² ¨ ¬ À¿ ¢ § H6!YBY`!Tx#³ qfT"Bµ ¬ ¢¡   « ¦ µ ¸ £ ¥ ¥ £ ³ © ª° ¦ µ ¬ ² ¦ ¸½ 6"(¬ F4Bv£H5¡F(2s#¾}¹ #Vc")at&¥£"(2qH¨ F2!£a¡96H2aYVvD» £ ¸ ¢¡   ³¡ « ² ¬ ± ¥ ª ´ ³ ¬ ² ª £ ¼ ž ¦ ¥ ¦© ´ § £ ² ¢¡ © ¦ ¨ £ § ¦   Ÿ ž ž ¨© £° ³ ¬ ¥ ³ £ § Hc&5Q!¡ a4¬ ¨#³(¬"¨6©5e2)!(&eb)I#…¹ #¥B")d£!FDF229lt!F¡² `H© 2cFB2CBb)(b)B`¢ £° ¯ ¦©© ¬ ¶ ¬ ­ ³¡ ¢ ª º £ ¸ ¦   ¥ ³¡ ­ ³¡   ¥ ¯ µ ¦ ¶ ¦ ¥ ª · ž ³ £¡ ¥ ¦ ¢ ¬ ²¡ ¥ µ ¦ ¶ ¦   ¥ ­ ³ £© ¬ ­ ³¡ µ ´ ¦   ¥ ¨ ¬ « ² ¬ ± ¨© £° ¯ ¦© ¬ ® ž ¦ ­ ¬ ¥ ¢ ¢¡   ¥ ¥ ¬ ¦ «¡© « £ £© ¨© ª £   ¢ © ¦ ¨ £ § ¦   ¥ Ba#³ ""c&5‡2)!© V#&(`9cF9(Y)!a&!"c&It2DaYFŽ¤ VcV6Vv £   ¢¡ ¢¡   Ÿ ž  ™ – › ’ – • œ ’ • ” “ › ’ š ™ – ˜ – • ” “ ’ ’ ‘    H…¥uqq—¥`¥9Hg#—¥`†¥ŽŒ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2