Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:katana_2

Chia sẻ: Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

68
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật xếp hình: katana_2. Tài liệu rất có ích, nó giúp bạn nâng cao kỹ năng gấp tất cả mọi thứ bằng giấy. Bạn có thể gấp thành thạo những gì bạn thích cho riêng mình và cho bạn bè bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:katana_2

  1. P ape r K atana by K ale i Anne Lundbe rg c o pyright 1 9 9 8 1. S ta rt w ith a 1x3 she e t, 2. D ivide pa pe r int e ight 3. V a lle y fold the top w hite side up. e qua l se c tions fourth dow n. Just pinc h le ngthw ise . the e dge a t the ha lf point to ge t the la ndm a rk. 4. T urn pa pe r ove r. 5. F old the 2 le ft se c tions 6. T he double a rrow he a d to the right a nd the 3 line indic a te s w he re the right se c tions to the le ft. ra w e dge or e dge s w ill be on the m ode l.
  2. P a pe r K a ta na -- P a ge 2 N ote : T his is w ha t it w ill look like w he n vie w e d ftom the top.. 7. S lip the 2 se c tions 8. R oll the tube ove r one 9. F old the right se c tion unde rne a th into the top se c tion a t a tim e a nd to the le ft on top a nd the se c tion. N ote w he re the sha rply c re a se . T w ic e . le ft se c tion the right ra w e dge s la y. be hind. T op vie w . N ote : T he c e nte r se c tion, front a nd ba c k w ill be c om e the outside surfa c e s. T he divide d se c tions w ill be c olla pse d into the m ode l. T his is the tric ky pa rt. 10. F old top se c tion in 11. U nfold to ste p 8. ha lf. C re a se sha rply. C re a se the tw o line s R e pe a t be hind. show n by a ligning a b a long bd a nd the n c d a long bd.
  3. P a pe r K a ta na -- P a ge 3 sta rt T op vie w F inishe d of the c olla pse . T w o side vie w s, one during the c olla pse , one a fte r, show ing the bla de sunk into the hilt. 12. T his fold involve s spre a ding, sinking a n d c ola psing a ll in one ste p. D on't pa nic . W ork c a re fully a nd it w ill fa ll into pla c e . S ta rt by folding the c olore d se c tion (the hilt/gua rd) a t a right a ngle to the w hite (bla de ) se c tion a nd ope ning the tube . P inc h the c orne rs to spre a d a long the c re a se s m a de in ste p 11 to the c e nte r (undivide d) se c tions. M a ke sure it w ill la y fla t on e ithe r side of the bla de . T he re st of the fold w ill ha ve to be c om ple te d off the ta ble . B e ginning a t the top c olla pse the hilt a c c ordia n style . (not a ll the folds w ill be going the right w a y. Just e a se the m in ge ntly, fo llow ing e xisting c re a se s.) W he n it w on't fla tte n e a sily, sta rt to sink the bla de upw a rd into the hilt. T his is a c c om plishe d by sm a ll roc king m otions a nd a lte rna te pinc he s a t the outside c orne rs until the gua rd is form e d a nd fa lls fla t a nd e ve nly ove r both side s of the bla de . N ote how the c e nte r se c tion lie s. If your m ode l looks like the finishe d dia gra m ...Y ou ha ve done it!!! C ongra tula tions. 13. F old the gua rd se c tion upw a rds on both side s. M a ke the dia gona l c re a se s a s in ste p 11. 14. F old the gua rd dow n 15. T he re should now to form a pla tform a t a be tw o gua rd pla tform s. right a ngle to the bla de . O ne w hite a nd one B e c a re ful to ke e p the c olore d. S lip the w hite pa pe r inside the tube lin e d unde r the la ye r of up a nd c olla pse the bla de c olore d pa pe r one side just like the hilt. N o a t a tim e to c re a te a sinking m otion this tim e . single c olore d gua rd.
  4. P a pe r K a ta na -- P a ge 4 16. U nde r vie w s of the 17. C lose up of the bla de 18. A fte r pre form ing a n gua rd. Fold the outside tip. Fold a ll la ye rs up a sym m e rtric a l inside points to the e dge of the a long line a nd c re a se . re ve rse a sm a ll fla g w ill bla de a nd hide the folds be pushe d to the outside .* unde r the top la ye r to round. * B a sic a lly w ha t ne e ds to be done is to fold the tip to the inside a long the c re a se m a nde in 17. T he re w ill be m ore pa pe r on one side of the fold tha n the othe r a nd w he n it c om e s through on the ba c k it w ill push a sm a ll bit of pa pe r outw a rd in one of the tw o se c tions. Fold this fla g ove r a nd into the va lle y of the othe r se c tion to loc k the tip c lose d. 19. P inc h the front a nd ba c k se c tions of the hilt toge the r to form a sta r sha pe d ha ndle . Y ou a re done . A sm a ll dot of glue (Y e s, I did use the G -w ord) inside the hilt w ill he lp to hold the sta r sha pe but isn't re a lly ne c e ssa ry. Sta rting w ith a 10" pa pe r c ut into thirds the m ode l w ill be a bout 6 inc he s.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2